Zariadenie na natáčanie otočných hláv jednoúčelových obrábacích strojov

Číslo patentu: 214617

Dátum: 01.07.1984

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavol, Petrík Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je zabezpečenie natáčania otočných hláv najm( jednoúčelových obrábacích strojov s automatickým cyklom pomocou jednoduchého a prevádzkovo spoľahlivého zariadenia postupne do dvoch pracovných polóh s následným spevnením v danej polohe a vyhodnotením tohto stavu. Uvedeného účelu sa dosiahne riešením zariadenia podľa vynálezu, ktorého podstatnou časťou je natáčavý motor, nachádzajúci sa v osi natáčania otočnej hlavy, pozostávajúci jednak z pevných segmentov, jednak pohyblivých segmentov, ktorých natáčavý pohyb, vyvodený tlakom pracovného média, sa prenáša unášačom, dutým hriadeľom a drážkovým nábojom do kruhovej dosky, pevne spojenej s otočnou časťou otočnej hlavy. Natáčanie je ukončené opretím sa jednej z narážok, uchytených na kruhovej doske, o koniec nav(znej dorazovej skrutky.Pokračujúci tlak pracovného média vyvodzuje spevnenie otočnej časti v danej pracovnej polohe. Tento stav je vyhodnotený mikrospínačom, ovládaným tyčkou. Pohon pracovných vratien zaisťuje dvojdielny náhonový hriadeľ, pozostávajúci z dvoch častí, spojených spojkou pod ložiskom, pričom náhonový hriadeľ je umiestnený v dutine dutého hriadeľa.

Text

Pozerať všetko

úňAn mo vYuALezv (40) Zverejnené 30 06 elPO PIS VYNÁLEZU 3346 i( ho) k 1(54) Zariadenie na natáčanie otočnýoh hláv jednoúčelových obrábacích strojovÚčelom vynálezu je zabezpečenie natáčania otoěných hláv najmĺí jednoúčelových obrábacích stroj ov s automatickým cyklom pomocou jednoduchého a prevádzkovo spoĺahliváho zariadenia postupne do dvoch pre oovnýoh polôh a následným spomením v dane) polohe a vyhodnotením tohto stavu.Uvedenáho účelu sa dosiahne riešením zariadenia podla vynálezu, ktorého podatetnou častou je natáčavý motor, nachádzajúci sa v osi natáčania otočnej hlavy, pozostávajúci jedmk z pevných segmentov,jednak pohyblivých segmentov, ktorých natáčav-ý pohyb, vyvodený tlakom pracovného média, sa prenáša unášačom, dutým hnedeÍom a drážkovým nábojom do kruhove) dosky, pevne spojene a otoönou častou otočnej hlavy. Natáčanie je ukončené opretím sa jednej z narážok. uchytenie) m. kruhoved doske, o koniec naväznej dorazoveá-skrutkyďokračujúci tlak pracovného média vyvodztue spevnenie otočnej časti v danej pxàoovnej polohe.Te nto stav ,je vyhodnotený mikrospínačom,ovládaním työkou.Pohon pnacovných vratien zaisťuje dvojdielny náhonový hriadeí, pozostávajúci z dvoch časti, .spojených spojkou pod 1 °žiakom, pričom náhonový hriadeĺ je umiestnený v dutine dutéhohriadeĺa.vynález sa týka zariadenia ne- .natáčanie otočných hláv najmä jednoúčelovýohobrdbacích. stroj ov, ktoré pracujú v dvoch pracovných polohách podÍa daného technologického ledu opcrácií, ktoré môžuprebehnút automaticky, pričom v pracovných polohách sa vyžaduje spevnenie a vyhodnotenie danej polohy.Doteraz známe konštrukcie otočnýc- hláv sú riešené pre prípady, kedy je treba na. jednoúčelovom stroji opracovat niekolko veĺkostí technologicky alebo tvarove podobných účiastok. Viacpolohová otočná hlava sa nastavuje podla danej súčiastky ručným natočením a na jej spevnenie sa použije samostatná spevňovaoie zariadenie. Pre zabezpečenie opracovania obrobku v danom technologickom slede je nutné obrobok presñnut do viacerých pracovných staníc jednoúčelového stroja. Popísaná otočná hlava vzhladom k ručnej obsluha nemôže zaistit automatický, priebeh operácií v danom technologickom slede.Sú známe aj konštrukcie tzhrevolverovýoh ctočných hláv viacvretenových, z ktorých vždy jedno je v pracovnej polohedľieto mčžu pracovat v automatickom cykle. Os otáčania revolverových hSLáv býva. spravidla položená äikmo pod uhlom 45 ° voči vodorcvnej rovine stroja.Sú známe aj rcvolverové otočné nosiče operačných hláv viacvretenových s osou natáčania zvierajúcou s vodorovnou rovinou stroja uhol 90 ° . Iu튞u byt prevedené ako viacpolohové, sozložitým riešením automatického natáčania pracovných vretien alebo operačných hláv pomocou prevodu ozubenými kolesami alebo tzmmaltézskym mechanizmom, a. znejú samostatné indexovacieHlavná nevýhoda popísaných revclverových hláv spočíva v zložitosti mechanizmu. natáčenia, indexovania a spevčovania. Náhon pracovných vretien je nutné počas natáčania odpojit,čo predstavuje dalšiu zložitosť.Vzhladom k zložitosti sú uvedené mechanizmy výrobne náročné a poruohové.Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením na natáčanie otočných hláv najmä jedncúčelcvých obrábacích strojov s automatickým cyklom do dvoch pracovných pol 3 h s následným spevnením v danej pracovnej polohe, a zariadením na vyhodnotenie tejto polohy, pričom vynálezu spočíva v tom, že mechanizmus natáčania pozostáva z natáčavého motora, Luniestnenéhc v osi natáčania otočnej hlavy, tvcreného aspoň jedným segmentom, spojeným s pevnou častou otočnej hlavy, a aspoň jedným pohjrblivým segmentom, uloženým pohyblivo v priestore, uzatvorenom jednak prstenoovým telesom, jednak zboku velcami, a spojeným prostredníctvom unášača s dutým hriadalom, ktorý má na jednom konci vytvorené drážkcvanie pre drážkový náboj, sústradne zoskrutkovaný s kruhovou doskou, pripojencu k zadnej stene otočnej časti ctočnej hlavy.Ďalej podstata vynálezu spočíva v tom, že na kruhovej doske, pevne spojenej s otočnou častou otočnej hlavy, sú umiestnené narážky, a týmto narážkam priradené dorazově skrutky,určené pre obmedzenie natáčania otočnej časti otočnej hlavy a jej spevnenie v pracovnej polohe, sú tnniestnené na pevnej časti otcčnej hlavy. ąPodstata vynálezu spočíva dalej v tom, že v osovej dutina dorazovej skrutky je uloženái tyčka určená pre ovládanie mikrospínača, mniastneného nad dorazovouĺskrutkou.Do podstaty vynálezu treba zahrnut aj to, že cez dutinu dutéhohriadela prechádza náho nový hrisdeĺ pracovných vretien otcčnej hlavy, ktorý pozostáva z dvoch častí, vzájomne apojených spojkou v mieste ložiska náhonového hriadeĺa, ktoré je uložené v drážkovom nábcji..Výhodou zariadenia podla vynálezu je jeho jednoduchosť, prevádzková spoĺahlovost a mož nost prevádzky Y automatickou cykle. Ďalej sa vynález vyznačuje tým, že pri snahe čo najkompletnejšieho opraoovaniaistőho obrobku- na danom obrábaoom stroji šetrí zariadenie po čet pracovných polôh. Pri zaradení otočnej hlavy s predmetným zariadením do zvolenej pracovnej stanioe jednoúčelového obrábacieho stroja alebo automatickej obrábacej linky znázo buje pracovnúlmošnos-E tejto stanice.Usporiadanie zariadenia podla vynálezu rieši natáčanie, indexcvanie a. spevnenie jadi ným kinematickým mechanizmom, výrobne nenáročný a prevádzkovo splahlivým.Príklad zhotovenie zariadenia podĺa vynáleau je zobrazený na priložených výkresoch, kde na obr.1 je rez B-B z~obr.2 a na obr.2 je rez A-A 2 obr.1.Podstatné časť vynálezu, natáčavý motor, machádzajúci sa v osi natáčania otočnej hlavy,pozostáva z dvoch pevných segmentov §, spojených cez veko g s nepohyblivou častou otočnej hlavy, a z dvoch pohyblivých segmentov g, ktoré sú uložené pohyblivo.v priestore, uzavretom jednak prstencovým telesom Ž a jednak vekami 2,1, e do tohto priestoru vyústujú privody tlakového média. Pohyblivé segmenty g sú spojené pomocou unášačov 2 s dutým hriadeĺom §,ktorý má na jednom konci drážkovanie pre drážkový náboj 1, spojený sústredne s kruhovou doskou łá, priskrutkovanou k otočnej časti lotočnej hlavy.Ďalej sú s kruhovou doskou l§ spojené narážky gg dorazových skrutiek ll, umiestnených v pevnej časti otočnej hlavy.V osovej dutine každej dorazovej skrutky ll je umiestnená tyčka lä, tlačené tlačnou pružinou lg svo~ jim vyčnievajúcim koncom proti naväznej narážke lg, zatial čo na opačnom konci naväzuje tyčka lž na mikrospínač lg.Pohon pracovných vretien gl zaisůje náhonový hriadeĺ, umiestnený v dutine dutého hriadeĺa §, vytvoreného z dvoch častí lZ,l§, spojených spojkou lgv miesteiložiska g 9,uloženého v drážkovom náboji 1.tZariadenie pracuje tak, že zavedením tlakového média do jedného z privodov lg, pričomsúčasne druhý prívod lg tvorí odpad, je spősobené natáčanie pohyblivých segmentov g.Natáčavý pohyb segmentov sa prenáša unášačmi g do dutého hriadeĺa § a dalej cez drážkový náboj ZA na kruhovú dosku l§ otočnej časti l otočnej hlavy. Natáčavý pohyb je ukončený dosadnutímjednej z narážok lg na naväzný koniec dorazovej skrutky ll.Pokračujúcim tlakom pracovného média je dosiahnuté spevnenie otočnej časti l otočnej hlavy v danej pracovnej polohe. Tentostav je vyhodnotený príslušným mikrospínačom lg, ovládaným návšznou narážkou lg prostredoPopísaným sledom úkonov je otočná čast l presne ustavená a spevnená v danej pracovnej polohe a stroj môže vykonat predpísanú pracovnú operáciu, napr.vŕtanie. Po skončení sa o točná časť l zámenou funkcie popísaných prívodov lg automaticky prestaví do druhej pracovnej polohy a stroj mGže vykonatłdalšiu operáciu danćho technilogického sledu, napr.vyhrubo~ vanie.Zariadenie na natáčanie otoěných hláv možno využít aj v stavbe automatických obrábacích liniek a iných obrábacích strojov, ktoré pracujú v dvoch polohách s automatickou náväznos tou operácii. PREDMET VYNÁLEZU1. Zariadenie na natáčanie otočnýoh hláv jednoêelových obrábacích strojov s automaticv kým cyklom do dvoch pracovných polŠh s následným spevnením v danej pracovnej polohe a za riadením na vyhodnotenie tejto polohy vyznačujüoe sa tým, že pozostáva z natáčavêho motora,umiestneného V osi natáčania otočnej hlavy, a tvoreněho aspon jedným pevným segmentom /8/,spojeným cez veko /4/ s pevnou častou otočnej hlavy, a aspoň jedným pohyblivým segmentom/2/, uloženým pohyblivo v priestore uzavretom vekami/3,4 Ia prstencovým telesom/5/, spojeným prostredníctvom unášača /9/ s dutým hriadeĺom/6/, a dalej spojeným cez drážkovanie,vytvorené na konci dutého hriadeĺa/6/,s drážkovým nábojom/7/, sústrednezoskrutkovaným skruhovou doskou/16/, ktorá je pripojená k zadnej stene otočnej časti/1/otočnej hlavy.2. Zariadenie podla bodu l vyznačujúca sa tým, že s kruhovou doskou (16)sú pevne spojená«nsrážky/l 2/, a týmto narážkam priradené dorazové skrutky/ll/, pre obmedzenie natáča nia otočnej öasti/1/ otočnej hlavy a jej spevnenie v pracovnej polohe, ktoré sú umiestnené na pevnej časti otočnej hlavy.3. Zariadenie podla bodu l vyznečujúce sa tým, že v osovej dutine dorazovej skrutky/ll/ je posuvne uložená tyčks/15/pre ovládanie mikrospínača/13/, ktorý je uchytený nad dcrazovou skrutkou/11/.4. Zariadenie podla bodu l vyznačujúce sa tým, že vo vybraní dutého hriadeĺa/E/je uložený náhonový hriadeĺ pracovných vretien/21/otočnej hlavy, pozostávajúci z dvoch častí/17,18/vzájomne spojených spojkou/19/V mieste ložiska/20/,ktoré je uložené v dráškovom náboji/7/.

MPK / Značky

Značky: obrábacích, zariadenie, natáčanie, hláv, otočných, jednoúčelových, strojov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-214617-zariadenie-na-natacanie-otocnych-hlav-jednoucelovych-obrabacich-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na natáčanie otočných hláv jednoúčelových obrábacích strojov</a>

Podobne patenty