Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt

Číslo patentu: 214438

Dátum: 01.07.1984

Autori: Svoboda Emil, Polák Josef, Piller Květoslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že elektrolyticky inertní nebo poloinertní elektroda (l) protáhlého tvaru o délce aktivní části elektrody L a průměru d, je pomocí nejméně dvou dielektrických přídržných sloupků (2) připevněna ke kovovému připevňovacímu prvku (3) ve vzdálenosti b/d›3 d, s výhodou b = 5 až 20 d, kde b je nejbližší kolmá vzdálenost povrchu elektrody (l) od kovového připevňovacího prvku (3), přičemž je 10<l/d 100.

Text

Pozerať všetko

°rírr. P o PIS vv NÁLE z u Lil e 538úkąn no vvumszv(54) Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolytvynález se týká kovové elektrody z elektrolytioky polorozpustného materiálu nebo s inertní povrchovou úpravou, použité jako pomocné anody katodioké nebo anodioké ochrany- průmyslových zařízení, jako například ocelových nádob nebo vnitřního povrchu »ocelovéhopotrubí s sgresivním vodným elektrolytem, e výhodou při zateplené proudíoí kapalině.Doeud známá druhy elektrolyticky polorozpustnýoh elektrod nebo elektrod inertníoh nebo s inertní povrchovou úpravou by 1 yrozmístovány u kovového povrchu konstrukce obsahující elektrolyt, ve vzdálenostech, které byly stenoveny odborným odhsdem na podkladä provozníoh zkušenosti. Dosud nebyly známy exaktní vztahy pro průběh potenciálu mezi kovovou deskou a protáhlou elektrodou o průměru Q a dělce L ve vzdálenosti Q (d). Příliš malá vzdálenost 3 má nepříznivý vliv na stupeň rozptýlení proudu na kovovém povrchu vzniká tzv. odsávání proudu s degradeoe izolačního povlaku na kovovém povrchu, na druhá straně je nedostatočná hustota proudu a protikorozní ochrane na vziílenějäíoh místech. Príliš velká vzdálenost L elektrody od kovového povrchu klade velké nároky na dielektrioké podpěrné konstrukce, zvláště v prostředí proudíoí kapaliny při rych 1 ostechĺwŽ 0 I/e. Tyto dielektrickě konstrukce jsou častým zdrojem provozních poruoh. Za optimální lze považovat vzdálenost h, která zajistuje stupeň rozptýlení proudu 90 (např. při tyčově elektrodä L - 30 d je b - ll d při L -V 100 d je b - 30 d). U elektrolytů s relativně vmenší elektrickou vodivosti lze v některých případech za vyhovující vzdálenost 3 považo 214 438vet tu, která zajistí stupeň rozptýlení proudu aspon 60 .Obvyklým způsobem provedení dislektrických podpěrných konstrukcí jsou kovové konstrukce v kombinaci e elektroizolačními podložkami a izolační povlaky (nátěry) na kovové konstrukcí. V praxi však docházelo k elektriokćmu obtékání izolačních podložek v elektrolytu a k porušení izolačních povlakü vliven katodickě polerizaoe v relativně krátké době do 2 až 3 let. Tak dcoházelo ke snížení účinnosti. katodická ochrany nebo bylo nutné provádět nákladné opravy a rekonstrukce.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny pomocnou anodou elektrochemickě ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt, jejíž podstatou je, že elektrolyticky inertní nebo poloinertní elektroda protáhlého tvaru o délce aktivní části Q a průměru Q je pomocí nejménä dvou dielektrických přídržných aloupků přípevněna ke kovověmu připevnovacímu prvku ve vzdálenosti b 33 d, kde Q je nejbližší kolmá vzdálenost povrchu elektrody od kovového připevnovaoího prvku, přičemž je 10 L/d 4 sl 00. Pomocná anoda podle vynáleaa se s výhodou vytvoří tak, že dielektrický přídržný sloupek je ke kcvovému připevnovacímu prvku připevněn pomocí rozebíratelného spoje. Dielektrický přídržný aloupek podle vynálezu se skládá z pouzdra dielektrickáho materiálu, ke kterému je připevněn dielektrioký spojovací prostředek, z kovové vložky a ze zálivky z lité pryskyřico, přičemž dielektrický spojovací prostředek je k elektrodě připevněn pomocí spoje z lité pryakyřice. Dielektrický přídržný sloupek podle vynálezu lze připravit také tak, že v pouzdře z dielektriokěho materiálu. je vyztužovací dielektrická vložka. Kovový připevnovací prvek podle vynálezu lze vytvořit z kovového pásu a nejméně ze dvou kovových držáků opatřenýoh rozebíratelný mi spoji.Ěomocná anoda podle vynálezu má tyto výhody Elektrody z elektrolyticky polorozpustného materiálu, tedy o vyšší hmotnosti a objemu,lze použít do proudícího elektrolytu při zajištění vysokého stupně rozptvlení proudu. Vytvořením podpěrne konstrukce elektrody z převážně elektricky izolačního materiálu, přitomvšak robuetní a mechanicky pevné, lze odstranit provozní závady konstrukce katodickě-ochrany, jako je vodivé překlenutí izolačních prvků v elektrolytu apod. Další výhodou po mocné anody podle vynálezu je její snadné montáž na kovovém povrchu, tj pomocí dvou rozobíratelných spojů, například šroubových, na dopředu připraveném kovovém připevňovacím prvku, ktorý je svým, obvykle ocelovým pásom, přivařen například k vnitřnímu povrchu oce lového potrubí.Na připojeněm výkrese je znĺzorněn příklad provedení pomocné anody podle vynálezu,kde pomocné enoda je znázorněne v řezu vedeném podélnou osou elektrody, resp. rovinou proloženou podělnou osou elektrody a podélnými osami dielektrickýoh přídržnýoh sloupků. V uvodonén příkladu je pomocná anoda vytvořena z elektrolyticky polorozpustněho materiálu.Pomocná ancda se skládá z těchto základních prvků elektrolyticky poloinertní elektrody 1, například z ferrosilicia (14 Si), dielektriokáho přídržného sloupku g, z kovového připevňovacího prvku 1, který je připevněn ke kovová konstrukcí 3, například k vnitřnímu povrchu ocelového potrubí. Elektroda 1 má délku aktivní části L u 600 mm, prů 3 A 214 43 aměr d 40 mm, délka dielektrickěho přídržného sloupku gjeb - 240 mm e délka ocelových držáků 22 včetně rozebíratelného spoje âgl například šroubového, resp. závitu pro šroubove spoje § 31 je m n 60 až 80 mm. Je tedy poměr L/d - 15 a poměr b/d s 6, čímž jsou vy tvořeny předpokledy pro stupeň rozptýlení oohsnněho proudu nejméně 85 , což jepro da nou konstrukcí a elektrolyt vyhovující. K elektrodě 1 je připojen izolovaný vodič lg, na příklad CYAY 4 x 2,5 mmz, pomocí elektroizolačního připojení ll,.napřík 1 ed zálivkou z lité pryskyřice do leminovaného pouzdra. Elektroda 1 je na dvou místech připojena k dielektrickým přídržným sloupkům g pomocí spojů gg z lité pryskyřioe, nejlépe na konci a v místě elektroizolačního připojení ll izolovaného vodiče k elektrodě 1. Dielektrický přídržný nlnupek g je vytvořen z pouzdra 3 z dielektriokého materiálu, například trubky 2 polypropylenu Á 50 mm, ke kterému je připevněn. například přivařením, dielektrický spojovací proetředek gg, například T-kus z polypropylenu Á 50/50 mm, z vyztužovacírdielektriokě vložky 31, například keramická trubky, která je opetřena zpevnovacím otvorom ggg, dále 2 kovové vložky gg, například ocelové trubky 6 1/2, která má na konci upravený závit gâ pro šroubový spoj, ze zálivky 2 litě pryskyřice gg. Kovový připevňovací prvek 2 se skládá 2 kovového pásugł, například oceli průřezu 35/5 mm, e ze dvou kovových držáků,například ocelových trubek Ď 1/2, který má na konci uPTaVenÝ r°Z°bÍľ 3 te 1 ný SPOJ Žâlgnapříklad ocelové šroubení 1/2.Pomocnou anodu podle vynálezu lze s výhodou využít u katodické ochrany vnitřníhopovrchu ocelových potrubí pro chladící mořskou nebo brakickou vodu u kondenzátorů elek tráren.1. Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsehujících elektrolyt, vyznačená tím, že elektrolyticky inertní nebo poloinertní elektroda (1) protáhlého ovaru o déloe aktivní části elektrody L e průměru d, je pomocí nejméně dvou dielektrických přídržných sloupků (2) připevněne ke kovovému připevnovacímu prvku (3) ve vzdálenosti b/ď 33 d, s výhodou b 5 až 20 d, kde b je nejbližší kolmá vzdálenost povrchu elektrody (l) od kovového připevňovacího prvku (3), přičemž je 10 s L/ągoo, 2. Pomocná anoda podle bodu 1, vyznačená tím, že dielektrioký přídržný sloupek (2) je kekovovému připevnovacímu prvku (3) rozebíretelně připevněn.3. Pomocná anode podle bodu 1, vyznečená tím, že dielektrioký přídržný sloupek (2) se skládá z pouzdra (21) 2 dielektrického materiálu, ke kterému je připevněn dielektrický připevnovací proetředek (22), z kovové vložky (23) a ze zálivky z lité pryskyřice4. Pomocná anoda podle bodů 1 a 3, vyznačená tím, že v pouzdře z dielektrického materiá lu (21) je vyztužovací dielektrická vložka (24).5. Pomocná anoda podle bodů 1 a 3, vyznačená tím, že dielektrický spojovací prostředek(22) Jek elektrodě (1) připevněn pomocí spoje z lité pryskyřice (221).5. Pomocná anoda podle bodů 1 a 2, vyznačená tím, žc kovový připavšovecí prvek (3) aeskládá z kovového pásu (31) a nejméně zo dvou kovových držáků (32), s rozebíratelnými spojí (321).

MPK / Značky

Značky: ochrany, elektrolyt, elektrochemické, zařízení, anoda, obsahujících, pomocná, kovových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-214438-pomocna-anoda-elektrochemicke-ochrany-kovovych-zarizeni-obsahujicich-elektrolyt.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt</a>

Podobne patenty