Zapojení obvodu zpoždění opakovaného startu měničových zdrojů

Číslo patentu: 213958

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mikulášek Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Při opakovaném zapnutí zdroje je třeba dodržet určité časové posloupnosti, stejné jako při zapnutí po dlouhé době od vypnutí. V řídícím obvodu spínacího triaku jsou paralelně napojeny zapínací kontakt prvního pomocného relé které sepne když jsou v pořádku pomocné napětí pro řídící elektroniku a rozpínací kontakt druhého pomocného relé které hlídá vybití vstupních kondenzátorů měniče. Toto nedovolí bezprostřední znovuzapnutí ale automaticky ho posune taky aby zapínací cyklus probíhal vždy se stejnými časovými posloupnostmi.

Text

Pozerať všetko

1 , zapojení obvodu zpoždění. opakovaného àtzzartu mêničovýah zdrojůPři opakovałzém zapnutízdrogje Je třeÍba dodržet určité öasově posloupnosti,ĺstejné Jako při jzerpnutzí po dlouhé době od j vypnutí. NV řidioim obvodu spínaoího triaku »Jsou paraleloně zàpojeny zapínaoí kontakt brvníhoppmooněho relé, které sopno, když-Jsou v pořědku .ponnooná napětí pro řídící olektroniku a/oàpinaoí kontakť druhéhcy Ípomoonáho relé, ktoré hlidá vyhití vstup níoh kondenzátorů měnišo. Toto nedovolí ĺbezpiostředui. znovuzapnuti, ale automaticjky ho posunu tak, aby zapínaoi cyklus pgtoĚbíhal vždy so stejnými ěàsovými posloup- ,.nostmh -vynález so týká obvodu zpoždění opakovaného startu měníöovýoh zdrojů, příöemž je třeba dodržet určitě časová poslcupnosti.Měníöově zdroje větších výkonů jsou vybaveny obvody pcmslěho startu, zajišťujíoímí pozvolně nabíjení kondenzétoru na prímární 1 sekundární straně. Bez těchto obvodů by při zapnutí došlo k velkému poudovému nárazu, ktorý by ohrozil polovodíčové prvky vlastního zdroje, byly by namáhány pojistky v přívodusítä,nehledä na nárazová radiová rušení směrem do sítě. obvody pomslěho startu odvozují časová posloupností od kondenzátorů, ktoré so musí po vypnutí vybít, aby pí dalším zapnutí byla zajíätěna stejné časová posloupnost. Dojdo-lí k vypnutí a okamžitému zapnutí, novybítő kondonzátory össovecíoh obvodů nemohou zajistit požadovsnou zapínaoí čascvcu posloupnost.Dosud so řeäíl tento problém např. časovým omonením, tj. že po vypnutí může dojít k unovu zapnutí až po uröito době a doälonlí k zapínání dřívo, zdroj se vůboo nssopnul. Toto řešení není dokonalé a klade nvýšono nároky na obsluhu.Tento nedostatok odstraňuje zapojení obvodu zpoždění opakovaného stertu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že první síťový vstup obvodu je zapojon přes spínsoí kontakt dvojpőlového sítového vypínače na druhou elektrodu hlavní dráhy tríaku a najsden konec omozovacího odporu, přičemž druhý konec tohoto odporu je spojon přes paralelní spojení spínaoího kontaktu prvního relé n rozpínscího kontaktu druhého relé na řídící olsktrodu tríaku. První eloktroda hlavní dráhy triaku je spojona s prvním střídsvým vstupom dvojoostněho usmärñovaöo a s prvním vstupom pomooněho zdroje, Druhý síťový vstup obvo-I du je zspojon přes druhý opínooí kontakt dvojpôlováhovsítověho vypínače nzadruhý střídsvý vstup dvojoostnóho usměräcvaöo m na druhý vstup pomoon 6 ho~zdrojo. kladný výstup dvojoostnóho usměrñovaöo je spojons prvním výkonovým vstupom p měníöo s s kladnou oloktrodou kondennětoru u rovněž z prvním koncom sráäooíhoodporu. Druhý konec tohoto sráäecího odporu jo spojon o kstodou.zsnerovydíodps s jedním koncom vinutí druhého relé. Druhý kcnoo vínutí tohoto relé jo spo jon so zápornýmsvýstupom dvojoostného usměrñovačo, s anodouZonorovy d 1 ody,í so zápornou olektrodcu kondonzátoru a s druhým výkonovým vstupom měníöe. První napájecí výstup pomooného zdroje je spojon s prvním nspájecím vstupom měníče,nstím oo druhý napájecí výstup pomocněho zdroje je spojon s druhým nepájeoím vstupom měníöo e s prvním koncom vínutí prvního relé. Druhý konoo vínutí tohoto rolo je spojon s pomocným výstupom pomocnćho zdroje.Výhodou tohoto zapojení je jeho jednoduohost a spolohlívost. zapojení dodržujo pri každém zapnutí stejné dzsovć posloupností a noklsde zvýšená nároky na obsluhu.zapojení obvodu zpoždění oplkovznähoýstsrtu podle vynálezw jo sohomntíckn znázorněno.na příloäenám obrězku. První síťový vstup 1 obvodu jo zspojon přes první spínaoí kontakt 2 dvojpőloväho síťověho vypínače gns druhou oloktroduhlavní dráhy triaku 2 a na jeden koneo omezovsoího odporu AQ. Druhý koneo tohoto odporu je spojen přes paralelní spojení spínaoího kontaktugg prvního relé g a ropínaoího kontaktu 2. druhého relé 2 na řídící elektrodu triaku 2. První elektroda hlavní dráhy tríakug je spojena s prvním střídavým vstupom g dvojoestněho usmäriovače g a s prvním vstupom A pomonného zdroje 1. Druhý síťový vstup g je zapojen přes druhý spínaoí kontakt gg dvojpőlověho sítověho vypínače Q ni. druhý střídavý vstupggvdvojoestného usměräovače g a na druhý vstup lg pomooného zdroje 1 d. .Kladný výstup Q dvojoestného usměrñovače g je spojen s prvním výkonovým vstupom gluměniče g, s kladnou elektrodou kondenzátoru l s. s prvním kouoem srážeoího odporu L. Druhý konec tohoto odporu je spojen s katodou Zenerovy diody gas jedním konoem vinutí druhého relé 2. Druhý konec i vinutí tohoto relé je spojen se áporným výstupom g dvojoestného usměrñovaöe g, s anodou Zenerovy diody g, se zápornou elektrodou kondenzátoru l m s. druhĺým výkonovjřm vstupom gg mäniüe g. Érvní napájecí výstup 12 pomooného zdroje 1 je spojen s prvním napéjeoím vstupom g měniče 8. Druhý napájecí výstup H pomooněho zdroje 1 je spojen s druhým napájecím vstupem g měnič g s. s prvním kon-V cem vinutí prvního relé i. Druhý konec tohoto vinutí je spojen s pbmooným výstupem 12 pomouného zdroje 1.Zapínání s delším časovým odstupom od posledního vypnutí probíhá tak, že po zapnutí dvojpolového sítověho vypínače 3 je přes odpor Q a ropínaoí kontakt 2, usvřen řídící obvod triaku 2. Triak ihned zapne, takže rychle nabíhá pomocný zdroj 1 a jsou-li všechna napětí, která pomocný zdroj produkuje v předepsanýoh mezíoh, přitahuje relé i a svým kontaktom g zajišťuje sepnutý řídící obvod triaku 1 po pozdějšiím rozepnutí kontaktu l. Po sepnutí triaku se také přes usměrñovač g a omezovaoí odpor /není kreslen/ nabíjí vstupní kondenzátor lg, na němž postupně narůstá napätí, až se sepnerelé Ž paralelné připojené k Zensrověvdiodě g. Relé 2 rozepne svůj kontakt zl, ale triak zůstává dál sepnut přes zapnutý kontakt g.Po vypnutí zaříení dvojpőlovým vypínačem g rychle odpadá relé A a. rozpojuje svůj kontakt 3,1. Relé z zůstává po vapnutí po určitou dobu přitaženo v důsledku náboje kondonzátoru g, takže dojde-li bezprostředně po vypnutí k dalšímu zapnutí dvojpőlového síčověho vypínače, nedovolí rozpojený kontakt z okamžité znovuzapnutí zdroje. K zapnutí dojde automaticky až po uröitém zpoždění daném dobou do odpadui relé z. za tuto dobu se vyhijí už. všechny kondenzátora( časovanýoh obvodů, takže zapínaoí oyktlus bude mít přibližně stejnou časovou zapínaoí posloupnost, jako při zapnutí s dalším časovým odstupom od posledního vypnutí.zapojení podle vynálezu lzeyyušít pro zapínání měničovýoh napájeoíoh zdrojů,které jsou vybaveny obvody pomalého startu, ale obecně lze zapojení použít při spínání jakýohhzoliv spotřebičd. které nedovolijí bezprostřední znovuzapnutí.Zapojení obvodu zpoždění opakovaného stsrtu měničovýoh ždrojů, vyznačenétím, že první síťový vstup /1/ obvodu je zapojen přes první spínsoí Řontakt /B 1/ dvojpôlověho síťového vypínače /3/ na druhou elektrodu hlavní dráhy triku 2 a na Jeden konec omezovsoího odporu /10/, přičemž druhý konec tohoto odporu Je spojsn přes paralelní spojení spínaoího kontaktu /41/ prvního rolá /4/ a rospínaoího kontaktu /5 l/ druhého relé /5/ na řídící eloktrodu trisku /9/ a první sloktroda hlavní dráhy triaku /9/ je spojena s prvním střídavým vstupem /61/ dvojoestného usměrñovače /6/ a s prvním vstupom /7 l/ pomoonáho zdroje /7/, druhý síťový vstup/2/ obvodu je zapojen přes druhý spínaoí kontakt /32/Vdvojpőlováho síťověho vypí-i naöe /3/ na druhý střídavý vstup /62/ dvojoestněho usměrñovače /6/ s na druhý J vstup /72/ Domoonáho zdroja /7/, aatímoo kladný výstup /GJ/ dvojoestněho usměr ňovsče /6/ je spojen s prvním výkonovým vstupom /B 1/ měniče 8 a s klsdnou slktro-Ědou kondenzátoru /l 3/ a rovněž s prvním konoem sréžecího odporu /11/, přičemž- druhý konec tohotoodporu /ll/ Je Epojsn s katodou Zenerovy diody /12/ a s Jaděním konoem vinutí druhšho relé /5/a šatímco druhý konec vinutí tohoto relé /5/ je spojen se záporným výstupom /64/ dvojoestného usměrñovaöe /6/ a s anodouZanerovy diody /1 Ž/ a rovněž se zápornou elektrodou kondenzétoru /IJ/ a s druhýmvýkonovým vstupom /82/ měniöe /8/ a dále, že první napájecí výstup /73/ pomoonáho Ě ízdroje /7/ je spojen s prvním nspéjeoím vstupom /E 3/ měniče /8/ přičemž druhý napájecí výstup /74/ pomooněho sdroje /7/ Je spojen a druhým napájaním vstupom/E 4/ mšniče /8/ a s prvním koncem vinutí prvního relé /4/, satímoo druhý konec viuutí tohoto relé /4/ Je spoaen s pomocným výstupom /75/ pomoonáho zdroje /7/.

MPK / Značky

Značky: zapojení, obvodů, zpoždění, měničových, opakovaného, startu, zdrojů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-213958-zapojeni-obvodu-zpozdeni-opakovaneho-startu-menicovych-zdroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení obvodu zpoždění opakovaného startu měničových zdrojů</a>

Podobne patenty