Kontrolný merač s bezpečnostnou deaktiváciou

Číslo patentu: E 8802

Dátum: 15.06.2004

Autor: Veroni Fabio

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa vzťahuje najmä na oblasť distribúcie elektrickej energie pre množstvo účastníkov rozdelených v rámci teritória. Vynález je však tak isto použiteľný vo všeobecnejších podmienkach na ostatne služby také,ako sú napríklad distribúcia vody, plynu alebo diaľkového vykurovania. Teda, pokiaľ sa V nasledujúcom spomenú distribučné služby elektrickej energie, rozumie sa, že výsledky vynálezu sútak isto jednoducho použiteľné na distribúciu ostatných služieb.0002 Všeobecne, merače na meranie spotreby elektrickej energie sú umiestnené v tesnej blízkosti záťaži spotrebovávajúcich energiu, napr. všeobecne prístupná časť domova účastníka. Kontrolný merač je zvyčajne inštalovaný medzi energetickou rozvodnou sieťou a účastníckym vedením a meria hodnotu elektrickej energie odoberanú cez účastnícke vedenie.0003 Zmluvne oprávnený personál vizuálne odčíta hodnoty počítadla kontrolného merača vo vopred určených časových intervaloch, s odpočtami ktoré sa použijú na účtovanie účastníkov za spotrebovanú elektrickú energiu.0004 Aby sa znížili náklady spojene s odčítaním meračov, boli vyvinuté techniky diaľkového riadenia napájania účastníkov elektrickou energiou, opísané V DE 100 52 998. Všeobecné problémy tohto druhu už boli opísané, napríklad v talianskom patente č. l 232 195, ktorý bol podaný 26. októbra 1988 súčasným prihlasovateľom, alebo v patentovej prihláške USA US~A 4,803,632.0005 Prístup, ktorý tieto a ostatné iné štúdie majú, všeobecneje možné zhrnúť v architektúre používajúcej heterogénne formykomunikácie na vytvorenie komunikácie medzi perifernymi bodmi systému (merače v účastníckych bodoch), s riadiacim strediskom,ktoré je väčšinou zodpovedné za riadenie postupov uvažovaných V každom prípade ako užitočné na dosiahnutie cieľov.0006 Takéto spojenie sa získa priamou komunikáciou medzi riadiacim centrom (všeobecne server s vysoko výkonným procesorom) a perifernymi meračmi, ako je opísané, napríklad V WO 98/10299, alebo vložením aspoň jednej prechodovej hierarchickej úrovne do tejto pyramídy, ako sa predpokladá V WO 98/10394. Príklady týchto návrhov je možné tak isto nájsť v ostatných patentoch, takých ako napr. EP-A 2 ~ 0 723 358 alebo W 0 99/46564. Všeobecná oblasť problému diaľkovo riadenej dodávky elektrickej energie je tak isto riešená nedávnou talianskoupatentovou prihláškou c. MI 200 lA.OO 2726, ako je predložená 20.0007 Ako je uvedené vyššie, merače sú všeobecne inštalované v lokalite prístupnej účastníkom a ostatným a teda sa stáva dôležitou úlohou predchádzať neoprávneným manipuláciám s kontrolným meračom so zámerom odoberať elektrickú energiu,ktorá nie je účtovaná.0008 Najbežnejšie spôsoby páchania podvodu s energiou vyžadujú odstránenie meracieho bodu, manipulácia s kontrolným meračom,aby sa zmenila meracia konštanta, a/alebo obchádzaniekontrolného merača priamym spojením svoriek sieťového vedenia0009 Aby sa zamedzilo týmto neoprávneným pokusom, doteraz známe technológie poskytujú jeden jediný systém pozostávajúci z namontovania prístroja na meranie spotreby energie na podpernú základňu, ktorá. je zablokovaná vekonx upevnenýnx na nej pomocou prostriedkov na zaplombovanie. Nález porušenia plomby preukazuje spáchanie podvodu, ktorý sa potom postihuje podľa skutočností prípadu.0010 Tento systéH 1 bol V minulosti považovaný za dostatočný, pokiaľ bolo bežné, že sa kontrolný merač osobne kontroloval aprehliadal operátorom aspoň raz za mesiac, dokonca len kvôli odčitaniu spotreby. Avšak tento systém sa ukázal ako nedostatočný, pokiaľ spoločnosti dodávajúce energiu považovali systematickú kontrolu raz za mesiac všetkých meračov V sieti ako príliš nákladnú a vykonávali ju menej často, napriklad dopytom každého účastníka o jeho spotrebe telefonicky.0011 Pri súčasnom stave techniky, ktorý umožňuje, ako je opísané vo vyššie uvedenej patentovej prihláške č.Ml 200 lA.OO 2726, diaľkový odpočet spotreby a dokonca kontrolu dodávok energie v reálnom čase, vrátane ich spustenia a ukončenia, podpora bezpečnostného systému založeného na zaplombovaní a priamej kontrole kontrolného merača sa nielen stáva neadekvátna ale je dokonca úplne neprijateľné takýto systém navrhovať.0012 Metóda a systém na snímanie odstránenia pracovného merača z jeho zástrčky je známy z US 5,523,559, podľa ktorého je možné odstránenie merača detegovať porušenínl detekčnej jednotky, kde poškodzovaná detekčná jednotka je umiestnená celkom vnútri základne alebo predĺženej základne a externej voči meraču.0013 Ďalej, zariadenie na údržbu skrinky zariadenia je známe z EP O 447 615 A 1, v súlade s ktorým senzor deteguje polohu uzatvorenia zariadenia napríklad použitého pri meračoch na meranie elektriny tak, že sa môže detegovať, pokiaľ je skrinkaotvorená a snímaný stav sa môže odoslať distribútorovi.0014 Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť zdokonalenú detekciu pokusov o neoprávnene manipulácie s kontrolnými meraćmi, ako je definované v patentovom nároku 1.0015 Kontrolný merač na kontrolu dodávky služieb, predovšetkým dodávky elektrickej energie, zahrnuje podpernú základňu, ktorou je ukotvené hlavné vedenie elektrického napájania, meraciasústava oddeliteľná od podpernej základne a zahrnujúca meracíprístroj vložený medzi hlavné vedenie elektrického napájania a účastnícke vedenie a bezpečnostné ukotvenie zahrnujúce mechanické prostriedky spojené s meracou sústavou a pohyblivé do blokovacej polohy na záber s podpernou základňou, kde je namontovaná meracia sústava na podpernej základni a prerušovač na generovanie aktivačného signálu pri aktivácii mechanickými prostriedkami, kde mechanické prostriedky sú usporiadané na aktivovanie prerušovača, ked sa mechanické prostriedky uvoľnia 2 blokovacej polohy na odpojenie meracej sústavy od podpernej základne.0016 Mechanické prostriedky ďalej zahrňujú pridržný kľúč pohyblivý do prídržných prostriedkov v podpernej základni do blokovacej polohy na vytvorenie uzatváracej tyče proti premiestneniu meracej sústavy kontrolného merača vzhľadom na podpernú základňu. Mechanické prostriedky dalej zahrnujú tŕň uzatváracej tyče V súčinnosti s pridržným kľúčom a prerušovač bezpečnostného ukotvenia taký, že blokovací/odblokovací pohybtŕňa uzatváracej tyče zodpovedá pohybu otvorenie/zatvorenieprerušovača. Tŕň uzatváracej tyče je V polohe koaxiálnej na pridržný kľúč, uvedený tŕň uzatváracej tyče, pokiaľ sú mechanické prostriedky v blokovacej pozícii, je nútený protiuloženiu podpernej základne na vytvorenie uzatváracej tyče voči paralelnému pohybu meracej sústavy vzhľadom na0017 Pridržiavacie prostriedky môžu ďalej zahrňovať uloženie a závitové puzdrá na uloženie závitovej časti prídržného kľúča,pokiaľ sú mechanické prostriedky posunuté do blokovacej polohy. 0018 Môžu byť poskytnuté pružné prostriedky, pôsobiace na tŕň uzatváracej tyče tak, aby posunuli tŕň uzatváracej tyče v smere von od podpernej základne, pokiaľ je pridržný kľúč uvoľnený z prídržných prostriedkov.0019 Prerušovač a mechanické prostriedky sa môžu umiestniť V podstate vnútri tesne uzatvoreného kontejnera s časťou tŕňauzatváracej tyče a prídržného kľúča prístupného cez otvor

MPK / Značky

MPK: G01R 11/24

Značky: merač, bezpečnostnou, deaktiváciou, kontrolný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/49-e8802-kontrolny-merac-s-bezpecnostnou-deaktivaciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontrolný merač s bezpečnostnou deaktiváciou</a>

Podobne patenty