Cenný a/alebo bezpečnostný dokument s jemným čiarovým vzorom, ako aj spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 16055

Dátum: 31.10.2008

Autori: Muth Oliver, Hagemann Michael, Paeschke Manfred

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka cenného a/alebo bezpečnostného dokumentu, obsahujúceho monolitické teleso dokumentu, ktoré je pospájané z viacerých vrstiev podložky, pričom na najmenej jednej vrstve podložky je tlačiarenskou technickou nanesený bezpečnostný vzor ako bezpečnostný znak, ktorý obsahuje jemný Čiarový vzor. Ďalej sa vynález týka spôsobu výroby takéhoto0002 Cenné a/alebo bezpečnostné dokumenty obsahujú cestovné pasy, osobné preukazy, identifikačné karty, karty oprávňujúce k prístupu, kreditné karty, platobné karty, telefónne karty,bankovky, vodičské preukazy a podobne. Jedna skupina týchto cenných a/alebo bezpečnostných dokumentov obsahuje monolitické teleso dokumentu, ktoré je vytvorené z viacerých plastovýchvrstiev. Tieto sa spájajú do monolitického telesa predovšetkýmlaminovaním. 0003 Cenné a/alebo bezpečnostné dokumenty obsahujú individualizujúce a/alebo personifikujúce a/alebo inéidentifikujúce informácie, ktoré umožňujú priradenie tohto cenného a/alebo bezpečnostného dokumentu k nejakej hodnote,k predmetu alebo k nejakej osobe a/alebo ku skupine osôb. Kreditná karta obsahuje napríklad informácie o účte ku kreditnej karte a o majiteľovi účtu, ako aj o banke, ktorá účet vedie. Kreditná karta umožňuje príslušnému užívateľovi prostredníctvom banky zariadiť z príslušného účtu platby tretej osobe. Identifikačný dokument, napríklad pas alebo osobný preukaz, obsahuje personifikujúce informácie o pridelenomdokument môže využiť pridelená osoba, aby sa preukázala.0004 Aby sa zabránilo kopírovaniu, napodobňovaniu a/alebo falšovaniu cenného a/alebo bezpečnostného dokumentu, alebo ho aspoň sťažilo, do cenných a/alebo bezpečnostných dokumentov sa vpracovávajú bezpečnostné znaky. Pritom je V stave technikyznáme veľké množstvo bezpečnostných znakov.0005 Jedna skupina bezpečnostných znakov zahŕňa tlačiarenskou technikou nanesené bezpečnostné vzory. Za vytlačené bezpečnostné vzory sa považujú vzory, ktoré sú tak vytvorené, aby bolo napodobñovanie a/alebo falšovanie cenných a/alebo bezpečnostných dokumentov neautorizovanými miestami len sťažené, alebo predovšetkým nemožné. Jedna skupina vytlačených bezpečnostných vzorov obsahuje jemný čiarový vzor. Takéto jemné čiarové vzory sa klasicky používajú najmä pri výbave identifikačných dokumentov, cenných papierov a bankoviek tlačiarenskou technikou. Tieto jemné čiary sa pritom často používajú pri takej vysokej hustote čiar na plochu, aby tieto pozorovateľ, ktorý tento cenný a/alebo bezpečnostný dokument pohľadom vyšetruje, vnímal predovšetkým nie ako jednotlivé čiary, ale ako plochu s textúrou alebo s farebnou hodnotou. Jas a/alebo intenzita, s ktorým sa vníma nejaký farebný odtieň, závisí napríklad od počtu čiar na plochu.M 006 Z W 0 84/02309 Al je známa plastická karta pre bezpečnostné, identifikačné alebo bankové účely. Táto plastická karta má podložku s atramentovým poľom, do ktorého je vygravírovaný nejaký obraz. Na celom hornon 1 povrchu karty je laminovaním nanesený priehľadný ochranný film. Tento film má atramentový vzor, ktorý sa líši od atramentového poľa, čím možno pomocou kontrastujúceho atramentového vzoru tento obraz vidieť. Ofsetová tlač na hornom povrchu podložky obsahuje bezpečnostný gilošový vzor z jemných čiar, ktoré sa s atramentovým vzoromvyrovnajú, keď je film V registri usporiadaný s kartou.0007 Z JP 2006 123207 A sú známe tlačoviny, pri ktorých je vzor, ktorý používa čiary, nanášaný na základný materiál a tento vzor obsahuje písmená alebo znaky, ktoré sú pomocou týchto čiar0008 Z JP 2000 118121 A je známy spôsob na vytvorenie strojne čitateľného vytlačeného prvku. Alternujúco sa na jednej čiare usporiadajú striedavo vytlačené a nevytlačené prvky. Vytlačené prvky majú pozdĺž smeru snímania a naprieč smeru snímania rôzne dĺžky, resp. šírky, aby sa pomocou nich kódovali skryté informácie.0009 Z dokumentu DE 10 2006 019 616 A 1 je známy cenný a/alebo bezpečnostný dokument s grafickým prvkom, pričom tento grafický prvok je vytvorený z veľkého počtu najmenej v jednej čiastkovej oblasti v podstate rovnobežne prechádzajúcimi čiarami, pričom vždy v tejto čiastkovej oblasti usporiadané čiary vzhľadom na ich šírku a/alebo vzájomný odstup sú vytvorené podľa pravidla, že postupnosť čiary v tejto čiastkovej oblasti kóduje znak, alebo postupnosť znaku. Pri týchto čiarach môže ísť napriklad o gilošové čiary gilošového vzoru. Ohľadom spôsobu je Opísané, že grafický prvok je vytlačený napríklad na podložku cenného a/alebo bezpečnostného dokumentu. Ako príkladné tlačiarenské postupy sú uvedené mokrá ofsetová tlač, bezvodá ofsetová tlač, sieťotlač, tlač atramentovou dýzou, hĺbkotlač,oceľotlač alebo hĺbkotlač s použitím medi, gumotlač, nepriama tlač z výšky (Letterset) a priama tlač 2 výšky (kníhtlač). Ako podložky sú uvedené materiály na báze papiera a/alebo plastu. 0010 Opísané cenné a/alebo bezpečnostné dokumenty, ako aj spôsoby na ich výrobu sú síce vhodné, aby vytvorili prídavný,spravidla skrytý bezpečnostný znak. Napriek tomu je kódovanie možné len V určitých čiastkových oblastiach, resp. len V určitých čiarových vzoroch, ktoré spĺňajú určité požiadavky na rovnobežnosť rôznych čiar V nejakej čiastkovej oblasti0011 V zásade existuje potreba začleniť do cenného a bezpečnostného dokumentu čo možno najviac a rôznych bezpečnostných prvkov, ktoré môže falšovateľ len veľmi ťažko0012 Základom vynálezu je tak technický problém, vytvoriť nový bezpečnostný znak pre cenný a/alebo bezpečnostný dokumentv úvode uvedeného typu, ako aj uviesť spôsob jeho výroby.0013 Na vyriešenie tohto technického problému sa podľa vynálezu uvažuje s tým, že sa jemný čiarový vzor obsahujúci bezpečnostný vzor rozdelí na najmenej dva vytlačené výbery,ktoré sa navzájom dopĺňajú tak, že pri tlačení každého jedného 2 vytlačených výberov sa vždy vytlačí jedna časť najmenej jednej jemnej čiary jemného čiarového vzoru a tlačia sa najmenej dva vytlačené výbery najmenej dvoma rôznymi tlačiarenskými postupmi,pričom najmenej jeden vytlačený výber sa tlači prostredníctvom(nútene) tlačené body používajúceho tlačiarenského postupu,ktorý tlačí časť alebo časti najmenej jednej čiary ako rovný obrys. Týmto sa získa cenný a/alebo bezpečnostný dokument, ktorý obsahuje jemný čiarový vzor, v ktorom sú pomocou dvoch rôznych vytlačených výberov vyhotovené jedna, prednostne viaceré jemné čiary, ktoré sa navzájom dopĺňajú a sú vytvorené rôznymi tlačiarenskými postupmi. Jedna alebo viac častí najmenej jednej čiary alebo najmä viacerých čiar sú vytvorené tlačené body používajúcim tlačiarenským postupom. Tlačené body môžu mať rôzne tvary. Iná časť, resp. iné časti sú vytvorené tlačiarenským postupom, ktorý tieto tlači ako rovné obrysy. Za tlačiarenský postup, ktorý tlači rovné obrysy, sa považuje tlačiarenský postup, ktorý je schopný v podstate vzájomne rovnobežnenasmerovať čiaru konštantnej hrúbky a vytlačiť priebeh čiary

MPK / Značky

MPK: B41M 5/00, B42D 15/10, B41M 3/14

Značky: spôsob, vzorom, výroby, dokument, bezpečnostný, cenný, jemným, čiarovým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/49-e16055-cenny-a-alebo-bezpecnostny-dokument-s-jemnym-ciarovym-vzorom-ako-aj-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cenný a/alebo bezpečnostný dokument s jemným čiarovým vzorom, ako aj spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty