Detekcia/prevencia slučiek pre správy SMS

Číslo patentu: E 11948

Dátum: 14.05.2008

Autori: Murtagh Padraig, Murtagh John, Gahan Robert

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka systému a spôsobu riadenia SMS správ v sieti, ktorá pre účastníkovpodporuje služby spracovania správ s pridanou hodnotou.Služba krátkych správ (SMS - short message service) je populámy spôsob vzájomného komunikovania používateľov. V najjednoduchšej fonne prevádzky sa krátka textová SMS správa obmedzenej veľkosti vyšle od prvého používateľa, správa sa smeruje cez obslužnć centrum (SC - service centre) a doručí sa druhému používateľovi. Správa sa môže vysielat medzi používateľmi mobilných telefónov GSM/UMTS alebo najmenej jeden z používateľov môže používat pevnú linku, ktorá má spôsobilosť pre SMS. Okrem toho sú rôzne vzájomne prepojené služby, ktoré konvertujú medzi SMS a hlasovým, faxovým, e-mailovým alebo webovým formátom. Rad extemých providerov informácií používa SMS na doručovanie informácií koncovým používateľom, ako sú novinky, správy o počasí a dopravné správy.Pre používateľov SMS je teraz k dispozicii rad služieb spracovania správ s pridanou hodnotou. Tieto tzv. inteligentné služby (SS - Smart Service) môžu poskytovať také funkcie ako automatické odklonenie SMS inému používateľovi skôr, než pôvodný príjemca dostane SMS (odkláňacia služba) automatické kopírovanie SMS pre druhého používateľa(kopírovacia služba) a poslanie automatickej odpovede pôvodcovi krátkej správy(automatická odpovedacia služba). Jedna sieťová architektúra pre realizovanie Smart Service pre SMS účastníkov je opísaná v medzinárodnej patentovej prihláške W 0 2006/040749. V tejto aplikácii riadiaci uzol inteligentných služieb (SSCN - Smart Services Control Node),taktiež známy ako SMS router, transparentne zachytí pokus o doručenie SMS správy a nazáklade preferencií účastníka službu realizuje.Jeden problém, ktorý môže nastať pri poskytovaní týchto služieb spracovania správ s pridanou hodnotou, ktoré posielajú alebo generujú SMS správu na základe udalosti pokusu o ukončenie pôvodnej SMS správy (ako je odklonenie správy, kopírovanie správy alebo automatické odpovedanie na správu) je, že môže nastať nadmemý počet skokov transakcie správy. Jediná správa môže poskakovat po reťazci rôznych používateľov, z ktorých každý má aktivovanú službu spracovania správ. Jediná originálna správa môže spôsobiť viacero ďalšíchspráv, z ktorých každá sa šíri sieťou alebo medzi sieťami. Ak sa skupine účastníkov aktivujúslužby spracovania správ, ktoré postupujú správy, je možné, aby nastalo súvislé slučkovaniesprávy medzi skupinou účastníkov. Tieto slučky (loops) nemôžu existujúce siete detegovať.Teraz popíšeme niekoľko príkladov problému. Prvý príklad zobrazený na obrázku 1 ilustruje,ako používanie kopírovacejislužby môže spôsobiť vytvorenie slučky. Účastník A aktivoval kopírovaciu službu s mobilným číslom účastníka B ako kopírovať na miesto určenia. Kopírovacia služba pre účely tohto príkladu je služba, keď jeden používateľ môže automaticky nechat poslať kópiu niektorej alebo všetkých krátkych správ poslat inému mobilnému používateľovi. Mobilný používateľ B môže byť účastníkom rovnakej mobilnej siete ako účastnícky používateľ A, alebo mobilný používateľ B môže byt účastníkom odlišnej mobilnej siete. Používateľ B taktiež aktivoval kopírovaciu službu s mobilným číslom používateľa C ako kopírovať na miesto určenia. Používateľ C taktiež aktivoval kopírovaciu službu s mobilným číslom A ako kopírovať na miesto určenia. Keď uživateľ B vyšle správu 2 účastníkovi A, tak kopírovacia služba ktorú účastník A aktivoval, automaticky odošle 3 kópiu tejto správy používateľovi B. Keď používateľ B prijme správu, kopírovacia služba,ktorú používateľ B aktivoval, automaticky odošle 4 kópiu správy používateľovi C. Podobne,ked používateľ C prijme správu, kopírovacia služba, ktorý používateľ A aktivoval,automaticky odošle 5 kópiu správy účastníkovi A. Takto sa vytvorila kompletná slučka a správy sa budú naďalej šíriť 6 okolo slučky.Druhý priklad ilustruje ako používanie odkláňacej služby môže spôsobiť vytvorenie slučky. Účastník A aktivoval kopírovaciu službu s mobilným číslom používateľa B ako odkloniť na miesto určenia. Odkláňacia služba pre účely tohto príkladu je služba, kde si účastník A zvolil odkloniť niektorú alebo všetky svoje krátke správy inému mobilnému používateľovi B. Uvedený mobilný používateľ B môže byť účastníkom rovnakej mobilnej siete ako účastnícky používateľ A, alebo uvedený mobilný používateľ B môže byť účastníkom odlišnej mobilnej siete. Používateľ B aktivoval odkláňaciu službu s mobilným číslom C ako odkloniť na miesto určenia. Používateľ C aktivoval odkláňaciu službu s mobilným číslom A ako odkloniť na miesto určenia. Ak používateľ D vyšle správu účastníkovi A, tak správa sa odkloní k používateľovi B. Skôr než zariadenie používateľa B príjme správu, odkloní sa používateľovi C. Skôr než zariadenie používateľa C prijme správu, odkloní sa účastníkovi A atým na začiatok súvislej slučky.Tretí príklad ilustruje, ako môže používanie kopírovacej služby spôsobiť vytvorenie slučky pre účastníka A s viacerými zariadeniami X 1, X 2 a X 3. Každé zariadenie X 1, X 2 a X 3 má samostatné mobilné číslo alebo číslo MSIDSN. Účastník A aktivoval kopírovaciu službu sovšetkými zariadeniami ako kopírovať na miesto určenia. Kopírovacia služba pre účely tohto príkladu je služba, kde si účastník A zvolí kopirovat niektoré alebo všetky svoje krátke správy ukončené v jednom zariadení (X 1, X 2 alebo X 3) do všetkých svojich ostatných zariadení. Ak používateľ D vyšle správu do zariadenia X 1 účastníka A, tak správa sa automaticky odkopíruje do zariadení X 2 a X 3. Skôr než zariadenie X 2 prijme správu, automaticky sa odkopíruje do zariadení XI a X 3 a tým na začiatok súvíslej slučky.Štvrtý príklad, zobrazený na obrázku 2, ilustruje ako používanie odkláňacej služby môže spôsobiť vytvorenie slučky. Účastník A má službu automatického odpovedania. Služba automatického odpovedania pre účel tohto príkladu je služba, ked sa automatická odpoveď odošle pôvodcovi akejkoľvek krátkej správy zaslanej účastníkovi. Používateľ B taktiež používa službu automatického odpovedania. Keď účastník A pošle používateľovi B správu 8,automatická odpoved sa automaticky zašle z užívateľa B účastníkovi A, pričom naznačí napríklad mimo kancelárie. Keď účastník A prijme správu automatickej odpovede,automatická odpoveď sa automaticky vyšle od účastníka A späť používateľovi B a tým naTieto príklady ukazujú slučky vyplývajúce z použitie rovnakého zariadenia každým používateľom. Avšak slučky môžu tiež vyplynúť z mixu služieb, ako účastník A aktivoval službu automatickej odpovede, používateľ B aktivoval kopírovaciu službu na kopírovanie prijatej správy používateľovi C, používateľ C aktivoval službu odkláňania správy na odkloneníe prijatých správ účastníkovi A. Pri používaní používateľ B vysiela správu účastníkovi A. Správa automatickej odpovede sa automaticky odošle používateľovi B. Kópia správy automatickej odpovede sa potom automaticky pošle používateľovi C - toto vedie k automatickému odkloneniu správy automatickej odpovede účastníkovi A, čo potom vygeneruje správu automatickej odpovede používateľovi C, ktorý odkloní účastníkovi A a tým na začiatok súvíslej slučky.Vyššie sú uvedené len príklady problém slučiek môže vzniknúť pri iných službách, kde služba automaticky postupuje správu, alebo generuje novú správu. Spôsob známy z dokumentu W 0 2006/056791 uvádza nastavenie v súčasnosti nevyužitého bitu v TPDU a jeho používanie ako indikátora odklonenia tak, že potom, čo sa nastaví, možno selektívne bránit ďalším odkláňaniam SMS správ, aby sa na dlhých reťazcoch zabránilo slučkám. Tento vynález sa pokúša znížiť počet správ, ktoré sa šíria sieťou kvôli účastníkom využívajúcimNajmenej jeden význak tohto vynálezu sa pokúša obmedziť alebo vyhnúť sa doručovacím slučkám medzi účastníkmi, ktoré môžu nastať, keď viacero účastníkov používa služby spracovania správ s pridanou hodnotou.Najmenej jeden význak tohto vynálezu sa pokúša obmedziť alebo zabrániť doručovacím slučkám medzi účastníkmi, ktoré môžu nastať, ked účastníci sietí rôznych operátorovvyužívajú služby spracovania správ s pridanou hodnotou.Prvý význak tohto vynálezu uvádza spôsob spracovania SMS správ v obslužnej entíte správ podľa nároku l.V tomto význaku vynálezu obslužná entita správ ukladá informácie o doručovacej ceste pre správu predtým spracovanú obslužnou entitou správ a krok kontroly informácie o doručovacej ceste spojený s prijatou správou obsahuje použitie identifikátora v prijatej správe alebo odvodeného z prijatej správy, aby sa umožnilo vstúpiť do uloženej informácie o doručovacej ceste. Výhoda tejto formy vynálezu je, že vyžaduje malú alebo žiadnu spoluprácu medzi operátormi sietí, pretože informácia je uložená u každého operátora siete. Správa potrebuje len prenášať identifikátor, ktorý môže odkazovať na stav uložený u sieťovej entíty. Jedna forma vynálezu obchádza potrebu prenášať identifikátor správy, pretože vypočítava identifikátor na základe existujúcich polí správy.Druhý význak tohto vynálezu uvádza spôsob spracovania SMS správ u obslužnej entity správV tomto význaku vynálezu informácia o doručovacej ceste sa môže prenášať spolu so správou a krok kontroly informácie o doručovacej ceste spojený s prijatou správou môže zahŕňať kontrolu ínfonnácie o doručovacej ceste prenášanej spolu so správou. Výhoda tejto formy vynálezu je, že môže obísť potrebu ukladať stav v obslužných entitách správ pozdĺž doručovacej cesty.Služby spracovania správ môžu postupovať prijatú správu účastníkom siete rovnakéhomobilného operátora alebo účastníkom siete iného mobilného operátora.Výhodne, identifikátor je globálne jedinečný identifikátor správy, ktorý ďalej zlepšuje charakteristiku, ked sa správy doručujú medzi operátorrní rôznych sietí. Výhodne sa zoznam účastníkov, od ktorých bola správa postúpená, kontroluje a zabráni savyvolaniu služby spracovania správ pre účastníka, ktorý sa objavil v zozname účastníkov, od

MPK / Značky

MPK: H04W 88/18

Značky: slučiek, správy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/49-e11948-detekcia-prevencia-sluciek-pre-spravy-sms.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Detekcia/prevencia slučiek pre správy SMS</a>

Podobne patenty