Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinné složky

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rŕedložezzý vynález ee týká proetŕedku k octu-ani kulcurnich young. ,na fyggçmącą účinkom herbicidů. Pritom ee ,jako protijed používá fervlpyrlmidlnů níže uvedenćho vzorce I současně nebo v krátké dobł po aplikaci herbicldu na kulturní roeřtllny nebo ae používa proetředku, ktorý vedle horbicidu obsahuje Ještě fenylpyrlmidln vzorce I. Ľynilez ee týká taká způeobu výroby fenylpyrimidinů obecného vzorce I.Předmltem předloženáho vynález je px-oetředek k ochranl kulturních rostlin před fytotoxickýn účinkom herblcidů, ktorý ae vyznačuje tím, že obeahuje Jako protíjed alespoň Jeden ferwlpyrinldin obecného vzorce Iv Muž n znamená ćíslo od v do 3,R znamená vodík, halogen, nitroekupinu, lwanoskupínu, alkylovou skupinu e 1 až4 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinu a | až 4 otom uhlíka, lqanoalkylovou skupinu s 1 až 4 atouy uhlíka v alkylu, hydroxylovou skupinu, (alkoxąün-skuplnu a 1 až 4 atoąy uhlíku v jedné nlkoąrlovć části., halogemlkowekupínu a 1 až 4 ocom uhlíku, halogenalkowelkylovou skupinu u 2 až 8 otom uhlíka,elkertylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, halogenalkenylovou skupinu ee 2 až 4 now uhlíku, alkuwlqwokupinu ee 2 až 4 nou uhlíku, alkíwlovou skupinu še 2 až 4 atow uhlíku, sulfmdwlovou smplnu, olkyltloskupim s l až 4 No uhlíku, karboxylovou skupinu, elkylkerbonylovou skupinu a 1 až 4 tony uhlíku v alkylovd části, alkoxykarbonylovou ampinu s 1 až 4 tony uhlíka v alkoxylově částí, alkenulkorbonylovou skupinu ee 2 až 4 steny uhlíka v alkenulove anti,alkíąvlkarbotnylovou skupinu eo 2 až 4 atomy uhlíku v alkinylovć části, alkylkarbomlalkylovou skupinu e i až 4 otom uhlíka v alkylovych ěsetech, alkylkarbonyloxyskupinu s 1 až 4 steny uhlík v alkylovő nm, alkylaninokarbonwlovou skupinu e i až 4 otom uhlíku v elkylovć častí. dlalkylemlnokerbonqlovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylech, auinoekupinu, alkylaninoekupinu s 1 až 4 atony uhlíku, dialkylanínoekupinu a 1 až 4 steny uhlíku v alkylech,acetylaminoakupinu, chloracetylanlnoskupinu, metylureídoskupinu, dinetyluroídoskupinu, eulfonylovou skupinu, alkyleulfonylovou skupinu e I až 4 tony uhlíku,sulfamoylovou skupinu, alkyleulfamoylovou skupinu e I už 4 otom uhlíka v alkylu, díalkylsulfemoylovou skupinu a l až 4 atomy uhlíka v alkylach, elkoxykarbonyleulfamoylovou skupinu a 1 až 4 atow uhlíka v elkoxylovó činí, dlalkoacyfosfonylmetylovou skupinu e 1 až 4 otom uhlíku v elkosqlov-ých ćhtoch, R 1 a R 3 znamenají nezávisle na sobě etom vodíku, halogea, olkylovou skupinu s 1 až o atomy uhlíku, kyanoakuplnu, hydroxyekupinu, elkoxyeknpínu e Lež 6 tony uhlíku, alkoxyalkylovou skupinu ee 2 až B otom uhlíku. tenylovou skupinu, temyskupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 etomy uhlíka v alkoxylová části,aminoskujłiĺx,alňlamfnoskupinu s 1 až 4 atoay uhlíka, dlalkylaníloaktxpínu s až 4 stany uhlíka v alkylech, morfolinoskupinu nebo Iulfbydrylovou akupínu aR 2 znamená vodík, halogen, olkylovou skupinu s 1 až 6 atoąy uhlíku, hllogeąalkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu, společně s nosmu látkou.Výrez alkyl samotný nebo jako čáat lubatltuentu zahrnuje roavltvená nebo nerozvětvaná nlkylové skupiny. která obeahují uvedený počet otom uhlíku. Jako příklady lze uváat netyl, etyl. propyl, ieopropyl, butyl, inobutyl, eehbutyl, termbntyl, Jako i vyläí honology aąyl, iaoawl, hexyl, heptyl, oktyl včetnł Jejich Leolerů. Odpovídojícín působem mohou být alkem/lová skupiny a alkirqlová skupiny a řetlacen pŕíaýa nebo ronvltvetúa.Feąylpyrimidim vzorce I aa vynlkadícín způaobea hodí k oohranł kulturních rostlin, Jako Jsou kulturní druhy prasa, rýle, kukurice, různá druhy obílovin (päenica, tito. Ječmen, ovas), bavlník, cukrová řeps, cukrová třtina, aőán atd. před napadenía auocheaikáliemi. které Jsou egresivní vůči roatlinám, zejména před napadenín herblcidy z neárůznčàších skupin látek Jako jsou. trinzim, deriváty fenqlnočovlxv, kerbpuáty, tiolkorbauáty,halogenecetanilidy, eetery halogenfenoxyoctová kyseliny, eatery eubetituovené fenoxyoctová kyseliny a eetery aubatituovená renoxyfenowpropíonová kyseliny, eatery aubetituovaná pyridinoxyfenoxyoctove kyseliny a estery eubatituovaná pyridinoąrtenoxypropionová kyaeliąy, deriváty benzoove kyselinu atd pokud tyto látky nejsou aevlektivtíí nebo pokud,jaou nedostatočné eelektívní, to Inamená, že vedle plevelů, ktere mají potírat, polkosují take více či méně kulturní roatliw. vynález se týká taká prostředků, která obsahují tyto fenylpyrinldiny vzorce I společni a, herbícidy.Výhodnými protidedy jsou fenylpyrimidinw obecnáho vzorce IaR znamená vodík nebo metylovou skupinu, R znamená vodík, halogen, alkylovou naplno e I až 6 atomy uhlíku, ludroxyekupinu, Aalkoxyakupiau a 1 až 6 etoay uhlíku., alkoxyalkylovou skupinu ee 2 až 8 atoay uhlíku. fanylovou skupinu. teąoxyekupinu, elkowkarbolwloxyakuplnu a 1 si 4 utow uhlíku v elkozylová části., eminoakupinu, ellqlsuínoakupínu a 1 až 4 atoau uhlíka v alkylu, diolkylonínoekuplm e až 4 atoąy uhlíku v elkylech, morfolinoekupinu nebo aulftwdrylovou ekupinu, R 2 znamená vodík, hologen, alkylovou skupinu s I aš 6 atow uhlíku lebo feąylovou akuplnu, R zn-ená hnlogengbydroxyakupinu, alkowakupim o 1 ai 6 atony uhlíku, elkoąmlkylovou skupinu ae 2 až B atouq uhlíku, fenouyakuplnu nebo eulfhydrylovou okuplnu.Jako zvlálł vhodnými protiáedy ae ukázaly feąylpyriaidnv obecnáhn vzorce Ibn, R, R, e R 3 mají ahoz-e uvedené obecné význam a svláäíě pak shore uvedené výhodné význemy.Duołitl Jsou t sloućonin, vo ktorych n s E má( shors uvodoní vkusu s R, s R snossusjí nqsívislo us sobł hslogsn, hqdronsmpim, ellqlovou skupinu s 1 sl 6 stola uhlíku, slkoqvokupisu s l si 6 stol uhlíku, s s tłchto Jsou oplt nodddlołitłdlí t sloučouiw, ve ktorých R o B sasnosodí to hslogosu, aqua chloru s vo ktorých R so mohlsí v sots- noha psrs-poloss k pyrinidinovdsu okruhu.J sko protijodg lubo sutidots byly Jil mvrłow růsli lltky, ktorí nou schopna spocificky sntsgosisovst lkodlivý iłiuk horbicidu so kulturní rastlinu. tj. sedí schopnost ehrsnit kulturní rastlinu, mi h pŕitou snstolnů ovliviovoly horbicidní účinok vůči plovolh, ktori sou w potírtnq. Pŕitos no Mo tskovýto protiaod, osnsěovsný takí sko protilitks, používat podle svých vlastností k přsdhőłnłm olotŕovíní osivo kulturníaaostliw (soŕoní sssone nebo sosonlčú), nobo so na. poułivot proc sotín splikscí do brion určooých k soti nooo se na. aplikovat spoločnl s horbicidos pŕod nooo po vssáití rostlin.sk se popisuje v britskou pstsntnil spisu 277 557 olotřoní salon popŕípsdł výhnnhů plonics s pross určitými ostsry ozssovł kysslirq s sudy phďnnpsdsnís N-sotoąuotyh.-2, ľ-distylchlorscstanilidos (Alschlor). v .tu litorstuŕo (nos 1 952 sw, nos 2 245 m, troncousský potostní spis 2 02 611) so popisuáí protiáod k ohtroviní obilnin, soun hnkuŕico s rýlo k ochrsul před nspsdeníl horbicidnł ičinwli tiolksrbssity. V nłnsckőu pltsntnís spisu I 576 676 s v surickln potontnín spisu 3 131 509 ss popisudí hydromslinoocstsnilidy s hydentoirw k octu-oni sonon obilovin vůči kol-hosťom, jako IPC, CIPO atd. PM dollís vývoji so vlsk vlochąy tyto príprava uksssly sko nedoststočni dčinno.S płskvoponís bylo na( sjiltłno, ls tewlpgrinidiw oboonőho vzorce I padlo tohoto vyućlosu ssdi snhopmost chrinit kulturní rostliny přsd nspsdonín auochosikłliasi, ktorć Jsou sposivní vůči rostlin, Jsou proc hsrbicidy s nojrůlnłdlích skupin látok, Jsko Jsou nspłíklsd. chlorscstsnilicly, chlorscstsuidy, karbsdty o tioksrbssity. difonulotory s nitrodifswlotery, activity bonsoovő kyseliny, triasiw a triniuow, fswhočovinq,sitrosniliw, oudiuolonu, pyridyloqfonoxydsrivdty, fosfity s pyrosoly, pokud tyto lítky mtoloruji kulturní rostliny, nsbo pokud je tolorují nodoatetočnl.výhod so posooí folulpyrilĺłdino podle vyulosu chrání rostliw. před herbicidy typu cklorscotssilidů. chlorecotesidů, tioksrbsslto. testom.Tskorvyto protijed nebo antidoticky účinná litke vzorce I so sůäe podla üčolu použití poulívst k produktom olotłoviní osiva kulturní rostliny (sořsní sun nooo scsenáčů) nebo so solo pŕidivot pŕsd nebo po snsetído pád nooo ee nože aplikovat ostatný (s) nebo spoločnú s hsrbicidos proc nooo po vsojití rostlin. Oietŕsní roctliw nasho oniva protiaodos so dno zásadní provldit mzćvisls m dobl aplikace tytotoxickć chosikálio.Mo so vlsk províziu ako součssni (tsnkniz). Olotŕsní před vsojitís slu-más Jsk oietŕoí obdillvsni plochy před nnotís (ppi I pre plant incorpontioľ), tak i oletřsní oootýoh svlsk Joltl noporostlých obdiuvswch plech.roułívsnl snołství protiagga v pouiru k herbicido se značnou mix-ou řídí účoles poulití. Pokud oo providi oiotřoní polních ponuka, huč formou snüsi prípravou bezproatŕedni v tanku nebo pri oddllonő aplikaci horbicidu o protiJsdu, pak o používá polłrů proti.jodů k horbloidu v ronozí pravidla M 00 až 10 , výhodu vlak v romozí 15 až 81,nasom 11.ti .komu soson a pri podobnö zamłŕoą-łch ochranných opetŕeních se však používá daleko sonlího mnołství protijodu ve srovnání a množetvín herbioidu, ktorého sa například pozdiai používá na 1 ha obdłlávaná plocłw. Při moŕení onen .je zapotŕebí obvyklena 1 k neuen 0,1 az 10 g pmuąąau, přičemž výhodnú množství so pohybuje um 1 a 2 g. a Jeotliže n protijod má aplikovat krdtce před aotín k botnání eomon, používá se například roztoku protidodd. ktoré obsahují účinnou látku v koncentraci I ai 10 000 ppl, výhodu 100 až l 000 pp.Zpravidla ae protektivní oletŕení, Jako noŕení onen protiáedon vzorce I a možné pozdějlí olotŕovdní pole agroohonikálieni provádí v časovü vłtlín intervalu. Predam oüotřonő volvo milo později přijít vo styk v zomidälatví, zahradnictvąłlesnictví e různýIü. chonikůlioni. vynález ae Jkú také prostředků k protektivnínu ošetrení kulturních rostlin, ktoré obeahují Jako účinnou látku protiJed vzorce I epolačnl e obvyklýui nosnými ldtkni. Tokovdto prostředky ae nohou popřípedl navíc níait o takovýnl ogrochenikdliemi,před Jejich vliven u mi kulturní roetlina chránit, například e horhlcidon.Jako kulturní rostliny ao v rámci předlolenłho vynálezu rozuní vhchng- rostliny,ktorá produkuaí v nbovolnd toraä látky, ktoré lze aklízot (semeno, koren, stonky,klímy, listy, kúty, látky obeaienć uvnitř, Jako oleja, cůkr, lkrob, bílkoviny atd.) a pro tento účel se pietují a oklízí. K těmto roetlindn ndlołí například veškeré druhy obílovin, pienice, tito, Jočnon, ovu, dále pŕodovdín rýžo, kulturní drum- proaa, kukuMco, ovhk take havlník, cukrová řepo, cukrová třtina, eőja, tooolo. hrách.Protiáed u Iĺ používat vludo tam, kdo ae má chránit kutlurní rastlina před tytotoxicitou chuikílie.Jako herhioidy, před jojichł účinkom se noJí kulturní rostliny chránit, fu uvőet například niolodudící

MPK / Značky

MPK: A01N 25/32

Značky: složky, způsob, účinné, rostlin, ochraně, kulturních, prostředek, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/49-243465-prostredek-k-ochrane-kulturnich-rostlin-a-zpusob-vyroby-ucinne-slozky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinné složky</a>

Podobne patenty