Istič elektrického obvodu

Číslo patentu: E 7872

Dátum: 17.04.2003

Autor: Veroni Fabio

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa vzťahuje na istíč elektrického obvodu na ochranu elektrického obvodu proti nadmernému zaťaženiu prúdom.0002 Ističe elektrického obvodu sa bežne používajú v rozvodných sieťach elektrickej energie na rôznych miestach siete s cieľom monitorovania hodnoty prúdu pretekajúceho sieťou a na prerušenie dodávky elektrického prúdu, ak sa prekročí hodnotu elektrického prúdu pretekajúceho ističom elektrického obvodu určitej prahovej hodnoty alebo limitu.0003 S cieľom dosiahnutia adekvátnej ochrany v nízkonapàťovej časti siete sa všeobecne používajú termomagnetické obvodové ističe. Termomagnetický obvodový istič zapojený do elektrického obvodu automaticky preruší elektrický obvod s cieľom odpojenia časti siete, ak sa prekročí hodnotu prúdu pretekajúceho obvodovým ističom bezpečnú hodnotu, t.zn. ak nastane stav preťaženia. Pri tomto type obvodových ističov sa toto typicky dosahuje pomocou odporového termálneho prvku, ktorý v dôsledku zvýšenej hodnoty prúdu teplotou zmeni svoje mechanické rozmery. Termálny prvok však nereaguje na stav preťaženia okamžite. Čas,ktorý termalny prvok vyžaduje na zmenu svojich mechanických rozmerov je závislý na jeho termálnej hmotnosti a na druhej strane na hodnote prúdu preťaženia. Čas vyžadovaný termálnym prvkom ako reakciu na konkrétny stav preťaženia je teda rôzny od zlomkov sekundy až do približne jednej hodiny. Tento čas odozvy je zrejme ovplyvnený aj teplotou okolia. Vlastnosti oneskorenej odozvy termálneho prvku sú primerané ochrane elektrického obvodu a teda aj celej siete proti permanentnému stavu preťaženia,spôsobenému napríklad paralelným pripojením príliš mnohých záťaži do elektrického obvodu, kde krátke špičky prúdu nechtiacnespôsobia vypnutie ističe elektrického obvodu. Takéto prúdoveŠpičky vznikajú pri zapnutí elektrických záťaži ako sú televízne prijímače alebo elektrické motory.0004 Na druhej strane tieto vlastnosti oneskorenej odozvy spôsobujú, že ističe elektrického obvodu len s konvenčným termálnym prvkom sú menej vhodné na ochranu pripojenej časti siete voči veľmi vysokým hodnotám nadprúdu, ktoré môžu byť spôsobené napr. skratom. V takejto situácii je potrebná rýchla odozva obvodového ističa.0005 Úmyslom poskytnutia rýchlej časovej odozvy v takýchto extrémnych podmienkach nadprúdu, konvenčný istič elektrického obvodu pre použitie V NN sieti teda tiež obsahuje elektromagnetický prvok, napr. cievku, ktorý vytvorí magnetickú energiu v závislosti na Hmožstve prúdu pretekajúceho obvodovým spínačom. Ak energia vytvorená magnetickým prvkom prekročí určitú nastavenú hodnotu, magnetický prvok vypne istič elektrického obvodu len s milisekundami oneskorenia, aby sa zabránilo okamžitému poškodeniu siete.0006 Okrem tohto konvenčného typu termomagnetického ističa elektrického obvodu, dalšie konvenčné typy ističov elektrického obvodu obsahujú len termálny prvok, alebo len prvok elektromagnetický, na prerušenie elektrického obvodu pri prítomnosti stavu preťaženia.0007 Každý z týchto a ďalších druhov konvenčných ističov elektrického obvodu má tzv. menovitý prúd. Tento parameter charakterizuje hodnotu prúdu, ktorej prekročenie predpokladá prerušenie elektrického obvodu. Hodnota prúdu nad hodnotou menovitého prúdu predstavuje stav preťaženia, ktorý má za následok vypnutie ističa elektrického obvodu. Menovitý prúd je určený tvarom obvodového ističa, napr. jeho veľkosťou, termálnou hmotnosťou, mechanickým predpatím a podobnými vlastnosťami termálnych a/alebo elektromagnetickým prvkov. V súčasnosti sú na trhu rôzne ističe elektrického obvodu pre rôzne menovité prúdy,prispôsobené rôznym potrebám, ktoré vznikajú podľa rôznostisiete. Lenže jeden alebo viacero parametrov elektrickej inštalácie sa niekedy môže 2 rôznych dôvodov meniť. V elektrickej distribučnej sieti môže nastať požiadavka pre aktualizáciu vypínacej hodnoty prúdu alebo stupňa ochrany pre obvod chránený obvodovým ističom. Toto možno pri konvenčných obvodových ističoch dosiahnuť potrebou výmeny existujúceho ističa elektrického obvodu iným ističom elektrického obvodu,ktorý má iný menovitý prúd prispôsobený novým podmienkam. Toto je prácne, časovo náročné a môže byť nevýhodné najma V rozsiahlych elektrických distribučných siatiach. Zmena vypínacej hodnoty prúdu počas prebiehajúcej činnosti obvodového ističe nie je možná. Potreba poskytovania a inštalácie rôznych odlišných obvodových ističov s rôznymi danými menovitými prúdmi spôsobuje zníženie operativnosti a nepriaznivé ovplyvnenie nákladov na údržbu a administráciu siete. V tomto smere by sa žiadala väčšia operativnosť. EP-A-0571838 zverejňuje istič elektrického obvodu v súlade s preambulou patentového nároku 1. 0008 Predložený vynález vznikol s cieľom riešenia vyššie uvedených aj iných problémov spojených so súčasným stavom techniky.0009 Istič elektrického obvodu podľa predloženého vynálezu je výhodný V tom, že charakteristiky ochrany proti pretaženiu obvodového ističa sú programovateľné. Týmto spôsobom sa vytvorí istič elektrického obvodu, ktorý je vhodný pre rôznych spotrebiteľov, úrovni zaťaženia a záťažového obmedzenia siete,bez potreby výmeny alebo udržiavania veľkého počtu rôznych druhov použiteľných obvodových ističov.0010 Programovanie ističa elektrického obvodu sa moze uskutočniť rôznymi odlišnými spôsobmi. lstič elektrického obvodu výhodne obsahuje komunikačné zariadenie elektrického vedenia na príjem príkazov týkajúcich sa prúdových limitov elektrického obvodu chráneného obvodovým ističom. Tieto prijaté príkazy prúdových limitov sú uložené V ističi elektrického obvodu až doprijatia nového príkazu limitu prúdu. Takéto príkazy môžu byťgenerované centrálnym zariadením pre administráciu danej sekcie siete obsahujúce množinu spotrebiteľov a priradených istićov elektrického obvodu. Je výhodné prispôsobiť centrálne zariadenie tak, aby jednotlivé príkazy prúdových limitov boli adresované jednotlivým, ističom v danej sekcii siete. Toto umožňuje prevádzkovateľovi siete diaľkovo ovládať pripojenie jednotlivého spotrebiteľa ku konkrétnemu ističu elektrického obvodu s vysokým stupňom operatívnosti a nízkymi administratívnymi nákladmi. Napríklad zmeny v kontrakte dodávky týkajúce sa maximálnej prípustnej spotreby prúdu môžu byť rýchlo realizované preprogramovaním ističa elektrického obvodu administráciou na diaľku. V0011 Navyše, alebo okrem toho, je ďalej výhodné poskytnúť také centrálne zariadenie, kde príkaz prúdového limitu môže byť adresovaný skupine alebo všetkým ističom elektrického obvodu v sekcii siete. Na príklade, ako odozva na globálny stav pretaženia V celej sekcii siete ovládanej centrálnym zariadením môžu byť do veľkého počtu istićov elektrického obvodu naprogramované zodpovedajúce napr. nižšie limity prúdu, s cieľom prevencie globálnej poruchy alebo výpadku bez potreby odpojenia celej sekcie siete. Takéto globálne stavy preťaženia môžu nastať napr. pri väčšom počte spotrebiteľov súčasne odoberajúcich prúd zo sekcie siete na úrovni blízkej, ale nižšej, ako je normálny prúdový limit aplikovaného na spotrebiteľa. Podobne, pri nízkom zaťažení V sekcii siete by bolo výhodné naprogramovať vyššie limity prúdu do skupiny alebo do všetkých ističov elektrického obvodu tejto sekcie siete, s cieľom povolenia vyššej individuálnej spotreby prúdu pre spotrebiteľa danej sekcie.0012 Okrem toho, alebo navyše, k poskytovanému zariadeniu na príjem proqramovateľných príkazov prúdového limitu pomocou komunikácie v elektrickom obvode ku ktorému je istić elektrického obvodu pripojený, môže byť výhodné dodávať istič elektrického obvodu s užívateľským rozhraním na príjemproqramovateľných príkazov prúdového limitu od prevádzkovateľa,

MPK / Značky

MPK: H02J 13/00, H02H 3/00

Značky: elektrického, obvodů, istič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/48-e7872-istic-elektrickeho-obvodu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Istič elektrického obvodu</a>

Podobne patenty