Spôsob dopravy a zariadenie

Číslo patentu: E 2883

Dátum: 07.08.2004

Autor: Kyotani Hisashi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(0001) Predkladaný vynález sa týka spôsobu dopravy a zariadenia podľa predvýznakovej časti(0002) Tento spôsob a zariadenie sú známe z poznatkov v DE-U-20 l O 5 676.(0003) Ďalší príldad dopravného zariadenia podľa doterajšieho stavu techniky, pomocou ktorého je karoséria vozidla počas dopravy povliekaná, je ďalej zverejnený v medzinárodnom patentovom spise W 0 02/053482. Toto dopravné zariadenie je vybavené dopravným vozíkom,ktorý sa môže pohybovať nad ponomými nádržami, a na dopravnom vozíku sú poskytnuté dvojice výkyvných ramien, ako dva agregáty vprednom a zadnom úseku v smere dopravy. Medzi úsekmi dvojíc výkyvných ramien s voľným koncom sú zabudované samostatne nosné tyče a karoséria vozidla je nesená na hornej časti prednej strany nosnej tyče a zadnej strany nosnej tyče. otáčaním prednej a zadnej strany výkyvných ramíen smerom nadol, buď nezávisle alebo vo vzájomnej kombinácii, je karoséria vozidla držaná na nosných tyčiach nútená klesnúťa je zavedená do spracovávacej kvapaliny.(0004) V dopravnom zariadeni podľa doterajšieho stavu techniky, opísanom vyššie, je však karoséria vozidla zdvíhaná a spúšťaná po oblúkovej zostupovej dráhe. Je teda nutné vytvoriť ako vstup do ponomej nádrže, tak aj výstup z nej v smere pohybu dopravného vozíka s veľkými rozmermi. Okrem toho, ak má byť karoséria vozidla spúšťaná vkolmom zvislom smere, je nutné, aby sa dopravný vozík pohyboval v smere dopravy. Okrem toho, ak má smer klesania a stúpania karosérie vozidla oblúkovú formu, vzniká problém v tom, že riadenie polohy karosérie vozidla a riadenie postavenia karosérie vozidla sa komplikuje, ked karoséria vstupuje do spracovávacej kvapaliny a keď z nej vystupuje.(0005) Cieľom predkladaného vynálezu je teda poskymúť spôsob dopravy a zariadenie na použitie vpracovných operáciách, pomocou ktorého je zjednodušené riadenie polohy dopravovaného objektu, azdvíhacie a spúšťacie operácie na vykonávanie práce môžu byť vykonávané pomocou jednoduchých ovládacích prvkov, ktoré zdv 1 hajú aspúšťajúprepravovaný predmet po pohybovej dráhe, ktorá je bližšia ku kolmej zvislej dráhe.(0006) Vynálezom je spôsob dopravy charakterizovaný v nároku 1.(0007) Podľa vynálezu opísaného v nároku l je možné, aby sa druhé rameno, ktoré sa zdvíha a spúšťa v kombinácii s prvým ramenom prostredníctvom výkyvného kĺbového mechanizmu,otáčalo v predpísanom smere pomocou tretieho ramena a nosné teleso, ktoré sa opiera o úsek s voľným koncom druhého ramena, sa teda zdvíha a spúšťa, čím sa privádza do technologickej kvapaliny V nádrži na technologickú kvapalinu a vyberá sa z nej po pohybovej dráhe, ktorá sleduje v podstate zvislý smer. V dôsledku toho je možné zdvíhať alebo spúšťať nosné teleso v podstate v zvislom i smere pomocou výkyvného kĺbového mechanizmu s jednoduchou kompozícíou a podľa toho je možné znížiť náklady na zariadenie a údržbu a polohu dopravovaného objektu je možné ľahko regulovať. Okrem toho, pretože dopravovaný objekt je možné privádzat do technologickej kvapaliny a vyberať z nej v podstate v zvislom smere, môže byť nádrž na technologickú kvapalinu konšlruovaná v kompalclnej šej forme v porovnaní s príkladmi doterajšieho stavu techniky, v ktorých sa dopravovaný objekt zdvíha a spúšťa a teda privádza do technologickej kvapaliny a vyberá z nej V oblúkovom smere.(0008) Vynálezom je ďalej dopravné zariadenie charakterizované v nároku 3.(0009) Podľa vynálezu opísaného v nároku 3 môže byť nosné teleso, podopierané na úseku s voľným koncom výkyvného kĺbového mechanizmu zdvíhané a spúšťané výkyvným kĺbovým mechanizmom po pohybovej dráhe sledujúcej v podstate zvislý smer a môže byť preto privádzané do technologickej kvapaliny v nádrži na technologickú kvapalinu a z Vyberané z nej,a okrem toho môžu byť zavedením výkyvného kĺbového mechanizmu s jednoduchou kompozícíou znížené náklady na zariadenie a údržbu a poloha dopravovaného objektu môžePREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCHObr. 1 je schematický celkový pôdorys znázorňujúci uskutočnenie zariadenia nanášacejlinky podľa predkladaného vynálezuObr. 2 je pôdorys znázorňujúci oblasť nádrže na technologickú kvapalinu zariadenia nanášacej linkyObr. 3 je perspektívny pohľad znázorňujúci dopravný vozík v zariadení nanášacej linkyObr. 4 je bokorys znázorňujúci činnosť výkyvného kĺbového mechanizmu dopravného vozíkaObr. 5 je pohľad spredu v čiastočnom reze znázorňujúci dopravný vozik v úseku nádrže na technologickú kvapalinu zariadenia nanášacej linkyObr. 6 je bokorys znázorňujúci sprievodný vozík v zariadení nanášacej linky Obr. 7 je pôdorys znázorňujúci dopravný vozíkObr. 8 je bokorys včiastočnom reze znázorňujúci vnútomú štruktúru výkyvného kĺbového mechanizmuObr. 9 je bokorys V čiastočnom reze znázorňujúci druhé hnacie zariadenie a spojovaciezariadenie sprievodného vozíka adruhé zariadenie dopravného vozíkaObr. 10 je pohľad zozadu znázorňujúci prvé hnacie zariadenie sprievodného vozíka a prvé pasívne zariadenie dopravného vozíkaObr. 1 l je pohľad v reze pozdĺž čiary A-A na obr. 10Obr. 12 je pohľad zozadu v reze znázorňujúci prvé hnacie zariadenie a prvé pasívne zariadenieObr. 13 je pohľad zozadu v reze znázorňujúci prvé hnacie zariadenie a prvé pasívne zariadenieObr. 14 je pohľad zozadu v čiastočnom reze na opis činností prvých hnacích zariadení a prvých pasívnych zariadeníObr. ISA je prevádzková schéma na opis čirmosti brzdového zariadenia prvého adruhého pasívneho zariadenia a uvoľňovacieho mechanizmu brzdyObr. ISB je prevádzková schéma na opis činnosti brzdovćho zariadenia prvého adruhého pasívneho zariadenia a uvoľňovacieho mechanizmu brzdy Obr. l 6 A je celkový pohľad zhora znázorňujúci prvé a druhé pasívne zariadenie aObr. 16 B je čiastočný pohľad zhora znázorňujúci uvoľňovací mechanizmus brzdy(0011) Uskutočnenie zariadenia nanášacej linky (dopravné zariadenie pre pracovnú operáciu) so zdvíhacím a spúšťacím zariadením pre karosériu vozidla (predmet), vzťahujúce sa(0012) Toto zariadenie nanášacej linky sa používa napríklad na vykonávanie odmastňovacieho procesu, procesu predbežnej úpravy, ako je chemická úprava alebo podobne, a na základný náter v automobilke. Ako je znázornená na obr. l, je nanášacia linka (technologická linka) R tvorená nekonečnou slučkou, ktorá má v pohľade zhora (alebo V pohľade zboku) tvar pretiałmutého kruhu, alebo má tvar štvoruholníkovej dráhy. Táto štvoruholníková dráha pozostáva z vonkajšej dráhy a spätnej dráhy, ktoré majú napríklad lineámy tvar a sú vzájomne spojené pomocou priečnych dopravníkov, ktoré sú pohybovými zariadeniami medzi dráhami. V predpísaných polohách je v nanášacej linke R zabudovaná množina nádrží D na kvapalinu pre technológie (nádrže na technologickú kvapalinu) ako je horúce umývanie, odmastňovanie,studené umývanie, tvorba povlaku, studené umývanie a podobne, a vstupný a Výstupný úsek I,technologické kvapaliny (napríklad kvapalina pre elektrolytické nanášanie, umývacia kvapalina alebo podobne) sú umiestnené vo vnútri nádrži D na technologickú kvapalinu a elektródy na povliekanie sú umiestnené selektívne na spodnej strane a na ľavej a pravej strane nádrže na technologickú kvapalinu na nanášanie povlaku, ktorých pomocou môže byť vykonávané(0013) Ako je znázomené na obr. 2 a obr. 3, je na podlahe položený pár podvozkových koľajníc G sledujúcich nanášaciu linku R v pozdĺžnom smere, ktoré prechádzajú po oboch stranách nádrže D na technologickú kvapalinu. Množina dopravných vozíkov (pohyblivých telies) l, z ktorých každý nesie karosériu M vozidla, ktorá je dopravovaným objektom, je podvozkovými koľajnicami G vedená a je na nich usporiadané pohyblivým spôsobom.(0014) Na dopravnom vozíku 1 sú výkyvný kĺbový mechanizmus 3, ktorý nesie karosériu M vozidla pomocou nosného člena (nosné teleso) 4, a ktorý je schopný spúšťať nosný člen 4 a ponoriť ho do nádrže D na technologickú kvapalinu, a zariadenie 5 na nastavovanie postavenia, ktoré je schopné nastaviť postavenie karosérie M vozidla pomocou nosného člena 4 pootočením okolo vodorovnej osi, ktorá leží kolmo na smer dopravy. Okrem toho je na jednej zo strán každej z nádrží D na technologickú kvapalinu umiestnená stropová koľajnica 6, ktorá sleduje smer nanášacej linky R. Ako je znázomené na obr. 6, je poskytnutý jeden alebo viac sprievodných vozíkov (sprievodných telies) 2 A, ZB schopných pohybu pri zavesení na stropovú koľajnicu 6, s ohľadom na nádrže D na technologickú kvapalinu.(0015) Ztýchto sprievodných vozíkov 2 A, 2 B sú dva sprievodné vozíky 2 A, ktoré sú usporiadané samostatne na vstupnej strane a na výstupnej strane nádrže D na technologickúkvapalinu, montované sprvým hnacím zariadením 7 na ovládanie výkyvného klbového

MPK / Značky

MPK: B65G 49/00

Značky: zariadenie, spôsob, dopravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/48-e2883-sposob-dopravy-a-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob dopravy a zariadenie</a>

Podobne patenty