Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka čerpadla, osobitne membránového čerpadla, na čerpanie tekutín. Tekutina, ktorá má byť čerpaná, predstavuje médium, ktoré má byt čerpané,ako je kvapalina, plyn, zmes plynov alebo zmes kvapalín a plynov. Čerpadlo sa výhodne používa v nepretržitej prevádzke v malých čistiarňach odpadových vôd. Malé čistiarne odpadových vôd tohto typu sa často používajú na čistenie odpadových vôd v budovách, ktoré nemajú vlastné pripojenie na kanalizáciu. Čerpadlo sa výhodne používa na privádzanie vzduchu do odpadovej vody. Odpadová voda sa takto obohacuje kyslíkom. Takto dochádza k aktivácii baktérií na biologické alebo bakteriálne čistenie odpadovej vody. Čerpadlo je preto výhodne prevzdušňovacieZo stavu techniky je známy velký počet čerpadiel a tieto čerpadlá sa používajú napríklad aj v malých čistiarňach odpadových vôd. Nevýhodou týchto známych čerpadiel je, že ich súčasti podliehajúce opotrebenie - napríklad ich membrána - sa často musia po niekoľkých rokoch vymeniť. Výmena súčastí podliehajúcich opotrebeniu je časovo pomerne náročná. Na výmenu takýchto súčastí podliehajúcichopotrebeniu sa vo všeobecnosti vyžadujú technické zručnosti.DE 10 2008 049 900 B 3 zverejňuje čerpadlo, ktoré má čerpadlovú skriñu a membránu, ktorá sa nachádza v čerpadlovej skrini a vymedzuje čerpaciu komoru. Membrána je poháňaná hnacím mechanizmom. Výmena membrány je ťažká aUS 6 152 704 zverejňuje čerpadlo, ktoré má teleso čerpadla. Toto teleso čerpadla je odstrániterne pripevnené k hnacej jednotke turbiny. Fixná zarážka tvaru a pohyblivé rameno páky hnacej jednotky turbíny zapadajú do prstencovej príruby telesa čerpadla a zaisťujú teleso čerpadla na jeho mieste.US 5 011 379 zverejňuje čerpadlo, ktoré má skriňu a vibrátor nachádzajúci saV skrini. Vibrátorje tvorený držiakom magnetov a dvojicou magnetov.US 4 563 603 zverejňuje čerpadlo, ktoré má držiaky tyče. Držiaky tyče sú upevnené k základni a ku kmitavo sa pohybujúcej tyči nesúcej kotvu. Ku kmitavo sapohybujúcej tyči je pripojená membrána.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie čerpadla. ktorého súčasti podiiehajúce opotrebeniu sa môžu vymeniť osobitne ľahko a rýchlo.Jadrom vynálezu je, že hnaci mechanizmus aspoň jedného telesa čerpadla môže byť miestne upevnený aspoň jedným upevňovacím zariadením. To najmä zabráni, aby sa tento upevnený hnaci mechanizmus telesa čerpadla mohol alebo dal neúmyselne pohnúť počas údržby. Takto je napriklad možné jednoducho vymeniťNapriklad počas údržby je takto možné zabrániť, aby hnaci mechanizmus telesa čerpadla obsahujúci aspoň jeden hnaci magnet bol pritiahnutý aspoň jedným nepohyblivým hnacim magnetom a bol k nemu takto upevnený. Uvoľnenie magnetov je vo všeobecnosti veľmi ťažké. Hnací mechanizmus telesa čerpadla tohto typu má výhodne aspoň prvý hnaci magnet. Je výhodné, ak hnaci mechanizmus tohto aspoň jedného telesa čerpadla má navyše aspoň jeden druhý hnaci magnet umiestnený v blízkosti hnacieho mechanizmu aspoň jedného telesa čerpadla, aby pohyboval hnacim mechanizmom tohto aspoň jedného telesa čerpadla po dráhe posuvu. Možná je aj ďalšia alternatívna konfigurácia hnacieho zariadenia telesa čerpadla. Toto aspoň jedno teleso čerpadla môže byť napriklad konfigurované ako membrána. Môže to však byť aj piest. Výhodne sú poskytnuté dve telesá čerpadla. Taktiež je výhodné, ak sú poskytnuté dva upevñovacie zariadenia. Tieto môžu byť výhodne ovládané nezávisle od seba. Upevňovacie zariadenia však môžu byť navzájom spojené a môžu sa ovládať spoločne.Upevňovacie zariadenie môže byť výhodne ovládané aspoň jedným ovládacím zariadením, ktoré je namontované otočne na čerpadlovej skrini. Výhodne toto aspoň jedno ovládacie zariadenie obsahuje aspoň jeden ovládací prostriedok na jehoĎalšie výhodné uskutočnenia vynálezu sú opísané vo vedľajších nárokoch.Upevňovacie zariadenie môže byť výhodne ovládané aspoň jedným ovládacím zariadením, ktoré je namontované ovládateľne, výhodne otočne, na čerpadlovej skrini, pričom toto aspoň jedno ovládacie zariadenie obsahuje aspoň jeden ovládací prostriedok na jeho ovládanie. Takéto uskutočnenie vynálezu umožňuje jednoduché ovládanie upevňovacieho zariadenia alebo manipuláciu týmto zariadením. Ovládacie zariadenie je výhodne poskytnuté pre každé upevňovacie zariadenie. Avšak dve upevňovacie zariadenia môžu byť taktiež ovládané jedným ovládacím zariadením. Toto ovládacie zariadenie môže byť posúvatelne alebo otočne namontované na čerpadlovej skrini. Výhodne obsahuje aspoň jeden ovládací prostriedok. Príklady možných ovládacích prostriedkov sú ovládacia rukoväť alebo žlíabok. Ovládací prostriedok však môže byť vytvorený ryhovaním. Tento ovládací mechanizmus môže byť namontovaný zvonka čerpadlovej skrine alebo v jej vnútri. V prípade montáže ovládacieho zariadenia vnútri čerpadlovej skrine je ovládací prostriedok výhodne nakonfigurovaný ako ovládacia rukoväť alebo páčka, ktorá môže vyčnievať zčerpadlovej skrine cez vybranie vytvorené v čerpadlovej skrini.Upevňovacie zariadenie výhodne obsahuje aspoň jednu upevňovaciu časť,ktorá sa môže posúvať pomocou ovládacieho zariadenia na upevnenie hnacieho zariadenia telesa čerpadla, pričom táto aspoň jedna upevňovacia časť sa môže pohybovať medzi uvoľňovacou polohou a upevňovacou polohou. Predmetné uskutočnenie vynálezu vedie k mimoriadne funkčne spolahlivému upevneniu hnacieho mechanizmu telesa čerpadla. Táto upevňovacia časť môže zapadať. výhodne kladne, do hnacieho mechanizmu telesa čerpadla. Hnací mechanizmus telesa čerpadla má potom výhodne aspoň jednu príslušné vybranie alebo otvor na tento účel. Táto upevňovacia časť však môže namontovaná zvonka hnacieho mechanizmu telesa čerpadla. Môže byť namontovaná Iaterálne alebo na koncovej Iícnej ploche. Táto upevňovacia časť však môže čiastočne obklopovať hnacímechanizmus telesa čerpadla ako svorka. Každé upevňovacie zariadenie má výhodne jednu alebo dve upevňovacie časti.Upevňovacia časť vo svojej upevñovacej polohe výhodne upevňuje hnací mechanizmus telesa čerpadla aspoň v smere jeho dráhy posuvu. Takéto uskutočnenie zabraňuje funkčne spoľahlivým spôsobom ďalšiemu posuvu hnacieho mechanizmu telesa čerpadla po jeho dráhe posuvu. Hnací mechanizmus telesa čerpadla môže byť však tiež upevnený, a to alternatívne alebo doplnkovo, naprieč jeho dráhy posuvu. Táto aspoň jedna upevñovacia časť je výhodne nakontigurovaná tak, že vo svojej upevñovacej polohe upevňuje hnací mechanizmus telesa čerpadla v smere jeho dráhy posuvu výhodne aj naprieč jeho dráhy posuvu. Upevnenia v iných smeroch sa môžu dosiahnuť spoločnými upevňovacimi časťami alebo upevňovacimi časťami, ktoré sú navzájom oddelené. Výhodne je poskytnutá aspoň jedna ovládateľná centrovacia časť na vycentrovanie hnacieho mechanizmu telesa čerpadla, pričom táto aspoň jedna centrovacia časť má výhodne aspoň jeden centrovacl bok na interakciu s hnacím mechanizmom telesa čerpadla. Takéto uskutočnenie umožňuje mimoriadne presné umiestnenie hnacieho mechanizmu telesa čerpadla. Tento môže byť takto presne zavedený do želanej upevñovacejTáto centrovacia časť výhodne centruje hnací mechanizmus telesa čerpadla v smere jeho dráhy posuvu. Táto centrovacia časť výhodne centruje hnací mechanizmus telesa čerpadla naprieč jeho dráhy posuvu. Takéto uskutočnenia vynálezu vedú k mimoriadne presnému umiestneniu hnacieho mechanizmu telesaCentrovacia časť je výhodne pripojená k upevňovaciemu zariadeniu. Takéto uskutočnenie vedie k mimoriadne vysokej funkčnej spoľahlivosti. Navyše s čerpadlom tohto typu sa počas údržby mimoriadne jednoducho manipuluje.Upevňovacie zariadenie má výhodne aspoň jeden klinový mechanizmus,pričom tento aspoň jeden klinový mechanizmus má spojovací klin, ktorý môže byť ovládaný ovládacím zariadením, a upevňovaciu časť, ktorá interaguje so spojovacím klinom a je nakonñgurovaná v tvare klina, pričom je výhodne poskytnutý aspoň jeden

MPK / Značky

MPK: F04B 45/04, H02K 33/16, F04B 53/22, F04B 43/02, F04B 45/047, F04B 43/04, F04B 39/14, F04B 43/00, F04B 35/04

Značky: čerpadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/48-e17185-cerpadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čerpadlo</a>

Podobne patenty