Prístroj na generovanie magnetického poľa a spôsob jeho generovania

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prístroj (300) na generovanie magnetického poľa s topológiou obráteného poľa vnútri komory pre magneticky zadržiavajúce ióny plazmy v komore a elektrostatického poľa vnútri komory pre elektrostaticky zadržiavajúce elektróny plazmy v komore obsahuje komoru (310) valcového tvaru s pozdĺžnou osou (315), generátor magnetického poľa spojený s komorou pozdĺž osi (315) komory, plazmový zdroj (345) spojený s komorou na injektovanie plazmy obsahujúcej elektróny a ióny do komory, vstrekujúce otvory (340) iónov na vstrekovanie neutralizovaných iónových lúčov do komory. Cievka prúdu obsahuje skupinu cievok navinutých paralelne na vytvorenie azimutového elektrického poľa vnútri nádoby okolo cievky, keď rýchlosť prúdu usmerneného cez cievku sa zvyšuje, pričom azimutové elektrické pole je vhodné na spôsobenie rotácie plazmového lúča (335) a na vytvorenie poloidného magnetického poľa okolo rotujúcej plazmy, poloidálne a aplikované magnetické polia v kombinácii vytvárajú obrátenú konfiguráciu (FRC) magnetického poľa.

Text

Pozerať všetko

Vynález sagenerovania magnetického poľa s topológiou obráteného poľa vnútri komory pre magneticky zadržiavajúce ióny plazmy v komore a elektrostatického poľa vnútri komory pre elektrostaticky zadržiavajúce elektróny plazmy v komore.Fúzia je proces, v ktorom sa spoja dve ľahké jadrá, aby vytvorili ťažšie jadro. Pri fúzii sa uvoľňuje ohromná energia vo forme rýchle sa pohybujúcich častíc. Pretože jadrá atómu sú kladne nabité (obsahujú protóny), pôsobí medzi nimi odpudivá alebo Coulombova elektrostatická sila. Na vyvolanie fúzie dvoch jadier je potrebné túto odpudivú silu prekonať, k čomu dôjde, ak sa k sebe dve jadrá veľmi priblížia a jadrové sily krátkeho rozsahu dostatočne vzrastú, aby prekonali Coulombovu silu a generovali jadrovú fúziu. Energia potrebná na to, aby jadrá prekonali Coulombovu bariéru, vzniká z ich tepelnej energie, ktorá musí byť značne vysoká. Fúziu je možné napríklad zaznamenať, ak je teplota aspoň rádovo 104 eV, čo zodpovedá približne 100 miliónom Kelvinov. Hodnota fúznej reakcie je ñmkciou teploty a vyznačuje sa veličinou zvanou reaktivita. Napríklad reaktivita reakcie D-T má široký vrchol v rozsahu 30 keV a 100 keV.Typická fúzna reakcia prebieha nasledovnep B - 3 u(8,7 MeV),kde D označuje deutérium, T tritium, uje jadro hélia, nje neutrón, p je protón, Heje hélium a B je bór-11. Čísla v zátvorkách pri každej rovnici označujú kinetickú energiu produktov fúzie.Prvé dve uvedené reakcie - reakcie D-D a D-T - sú neutrónové, čo znamená, že väčšina energie produktov fúzie sa prenáša rýchlymi neutrónmi.Nevýhoda neutrónových reakcií spočíva v tom, že l. tok rýchlych neutrónov spôsobuje veľa problémov, vrátane štrukturálneho poškodenia stien reaktora a vy sokého stupňa rádioaktivity pre väčšinu stavebných materiálov, 2. energia rýchlych neutrónov sa získava premenou ich tepelnej energie na elektrickú energiu, čo je veľmi neefektívne (účinnosť je menšia ako 30 ).Výhodou neutrónových reakcií jel. vrchol ich aktivity nastáva pri relatívne nízkej teplote,2. ich straty V dôsledku radiácie sú pomerne nízke, pretože atómové číslo deutéria a tritia je l.Produkty reakcie v ďalších dvoch rovniciach - D-Hea a p-B - sa nazývajú pokročilé typy palív. Ich fúziou sa nevytvárajú rýchle neutróny ako V prípade neutrónových reakcií, ale nabité častice. Jedna z výhod týchto pokročilých typov palív spočíva v tom, že vytvárajú omnoho menej neutrónov, a preto toľko netrpia s tým Spojenými nevýhodami. Pri D-Hea vznikajú niektoré rýchle neutróny sekundámymi reakciami, ale tieto neutróny generujú len lO energie produktov fúzie. Reakcia p-B je bez rýchlych neutrónov a vytvára určité pomalé neutróny, vznikajúce zo sekundámych reakcií, čo však spôsobuje oveľa menej problémov. Ďalšia výhoda pokročilých typov palív spočíva v tom, že ich fúzne produkty obsahujú nabité častice, ktorých kinetická energia môže byť priamo premeniteľná na elektrickú energiu. Vhodným postupom priamej premeny energie je mobié veľmi efektívne zhromaždiť energiu pokročilých typov palív ako produktov fúzie, aj vo výške presahujúcej 90 . V procese priamej premeny energie môžu byť nabité produkty fúzie spomalené a ich kinetická energia premenená priamo na elektrickú energiu.Pokročilé typy palív však majú aj nevýhody. Patria sem napríklad vyššie atómové čísla pokročilých typov palív (2 pre He a 5 pre BH). Preto sú aj ich straty žiarením vyššie ako pri neutrónových reakciách. Pri pokročilých typoch palív je taktiež oveľa ťažšie vyvolať fúziu. Vrchol ich reaktívity nastáva pri oveľa vyšších teplotách a nedosahuje takú výšku ako reaktivita D-T. Vyvolanie fúznej reakcie pri pokročilých typoch palív tak vyžaduje uvedenie do stavu vyššej energie, kde je ich reaktivita významná. Aby teda mohli byť pokročilé typy palív uvedené do vhodných podmienok pre fúziu, musia byť zadržané dlhší čas.Čas zadržania plazmy je At rZ/D, kde r je minimálny rozmer plazmy a D je difúzny koeficient. Klasická hodnota difúzneho koeficientu je D ař/rw, kde a, je gyrorádius iónu a 1 je čas zrážky iónu s elektrónom. Difúzia podľa klasického koeficientu difúzie sa nazýva klasický transport. Bohmov difúzny koeficient v dôsledku nestability krátkych vlnových dĺžok je D 3 (l/ 16) all Qi, kde Q,-je gyrofrekvencia iónu. Difúzia podľa tohto vzťahu sa nazýva anomálny transport. Pre podmienky fúzie D/D (1/I 6) Qme 5 103 má anomálny transpon za následok omnoho kratší čas zadržania ako klasický transport. Tento vzťah určuje, aká veľká musí byť plazma vo fúznom reaktore na základe požiadavky, že čas zadržania pre dané množstvo plazmy musí byť dlhší ako čas nukleámej fúznej reakcie plazmy. Vo fúznom reaktoreje preto viac žiaduci klasický trans 10port, pretože umožňuje menšiu počiatočnú plazmu.V prvých experimentoch s toroidným zadržaním plazmy bol zistený čas zadržania At s rz/DB. Vďaka pokrokom, dosiahnutým za posledných štyridsať rokov, vzrástol čas zadržania na At s rl/DB. Jednou zo súčasných koncepcii fúzneho reaktora je Tokamak. Magnetické pole Tokamaku 68 a typická dráha častice Q je znázomená na obrázku 5. V uplynulých tridsiatich rokoch sa snahy V oblasti fúzie sústredili na reaktor Tokamak, používajúci palivo D-T. Vyjadrenim týchto snáh je Medzinárodný experimentálny reaktor (lTER),znázomený na obrázku 7. Nedávne experimenty s Tokamakmi ukazujú, že je možný klasický transport At E r 2/D, pri ktorom je možné znížiť minimálny rozmer plazmy z metrov na centimetre. Pri týchto experimentoch boli vstrekované energetické lúče (50 až 100 keV), aby sa plazma zahriala na teplotu 10 až 30 keV. Pozri W. Heidbrínk a G. J. Sadler, 34 Nuclear Fusion 535 (1994). Bolo zistené, že ióny energetických lúčov v týchto experimentoch sa spomaľujú a klasicky difundujú, zatiaľ čo tepelná plazma ďalej difundovala rýchlym anomálnym spôsobom. Príčinou je to, že ióny energetických lúčov majú veľký gyrorádius a samy osebe nie sú citlivé na zmeny vlnových dĺžok kratších ako gyrorádius iónu (Ä a,-). Fluktuácie krátkych vlnových dĺžok majú tendenciu pohybovať sa okolo priemerných hodnôt, čím sa vo výsledku rušia. Elektróny však majú omnoho menší gyrorádius, takže reagujú na fluktuáciu a transport anomálnym spôsobom.V dôsledku anomálneho transportu musia byť minimálne rozmery plazmy aspoň 2,8 metra. Pri zachovaní tohto rozmeru je ITER 30 metrov vysoký a priemer má 30 metrov. Je to najmenší realizovateľný D-T reaktor typu Tokamak. Pre pokročilé typy palív, ako je napríklad D-He 3 a p-B, by reaktor typu Tokamak musel byť omnoho väčší, pretože čas na nukleámu reakciu paliva je omnoho dlhší. Reaktor Tokamak, ktorý používa D-T palivo, má ďalší problém spočívajúci V tom, že väčšina energie fúznych produktov sa prenáša neutrónmi s energiou 14 meV, čo vyvoláva poškodenie žiarením a v dôsledku toku neutrónov indukuje reaktivitu takmer vo všetkých konštrukčných materiáloch. Premena ich energie na elektrickú energiu musí okrem toho prebiehať ako tepelný proces, ktorého účinnosť nepresahuje 30 .Ďalšou navrhovanou konfiguráciou je reaktor so zrážkou lúčov. V reaktore so zrážkou lúčov je okolitá plazma bombardovaná lúčmi iónov. Lúče obsahujú ióny s energiou, ktorá je omnoho vyššia ako pri tepelnej plazme. Generovanie vhodných fúmych reakcií v tomto type reaktora je nemožné, pretože okolitá plazma iónové lúče spomaľuje. Boli predložené rôzne návrhy, ako tento problém zredukovať a maximalizovať počet jadrových reakcií.Napríklad patent US č. 4065351, pôvodcom ktorého je Jassby a kol., opisuje postup vytvorenia proti sebe sa pohybujúcich zrážajúcich sa lúčov deuterónov a tritónov v toroidnom systéme. V patente US č. 4057462,pôvodcom ktorého je Jassby a kol., je vstrekovaná elektromagnetické energia na vyrovnanie účinkov plazmatickej rovnováhy, vzniknutej na jednom z druhov iónov. Toroidný systém je označený ako Tokamak. V patente US č. 4894199, ktorého pôvodcom je Rostoker, sú lúče deutéria a tritia vstrekované a zachytávané rovnakou priemernou rýchlosťou ako pri Tokamaku, zrkadlené alebo spracované v zrkadlovo obrátenej konñgurácii. Studená okolítá plazma má nízku hustotu s jedným cieľom - zachytávať lúče. Lúče reagujú, pretože majú vysokú teplotu, a spomaľovanie je spôsobené najmä elektrónmi, ktoré doprevádzajú vstrekovane ióny. Elektróny sú zahrievané iónmi a v tomto prípade je spomaľovanie minimálne.V žiadnom z týchto zariadení však nemá úlohu rovnovážne elektrické pole. Ďalej V žiadnom z nich nedochádza k pokusu zredukovať anomálny transport a dokonca sa o tomto transporte ani neuvažuje.Iné patenty uvažujú o elektrostatickom zadržaní iónov a v niektorých prípadoch aj o magnetickom zadržaní elektrónov. Patrí sem patent US č. 3 258 402 a patent US č. 3 386 883, pôvodcom ktorých je Farnsworth, ktoré opisujú elektrostatícké zadržanie iónov a intemé zadržanie elektrónov, patent US č. 3 530 036,pôvodcom ktorého je Hirsch a kol., a patent US č. 3 530 497, pôvodcom ktorého je Hirsch, ktoré sú podobné objavom F arnswortha, patent US č. 4 233 537, pôvodcom ktorého je Limpaecher, ktorý opisuje elektrostatické zadržanie iónov a magnetické zadržanie elektrónov s viacpólovými odrazovými stenami s vrcholmi a patent US č. 4 826 646, pôvodcom ktorého je Bussard, ktorý je podobný patentu Limpaechera, a zaoberá sa bodovými vrcholmi. Žiaden z týchto patentov neuvažuje o elektrostatickom zadržaní elektrónov, ani o magnetickom zadržaní iónov. Hoci existuje veľa výskumných projektov o elektrostatickom zadržaní iónov, v žiadnom z nich sa nepodarilo generovať požadované elektrostatické pole, aby ióny mali požadovanú hodnotu pre fúzny reaktor. A konečne žiaden z uvedených patentov nerozoberá magnetickú topológiu konfigurácie s obráteným poľom.Konfigurácia s obráteným poľom (Field Reversed Configuration, FRC) bola objavená náhodne okolo roku 1960 v Námomom výskumnom laboratóriu (Naval Research Laboratory) počas experimentov v oblasti azimutálneho pincha (theta pinch). Typická technológia F RC, v ktorej má vnútomé magnetické pole obrátený smer, je znázornená na obrázkoch 8 a 10 a dráhy častíc vo FRC sú znázomené na obrázkoch 11 a 14. V Spojených štátoch a v Japonsku získalo podporu veľa výskumných programov V oblasti FRC. O teórii a experimentoch vo výskume FRC V rokoch 1960 až 1988 bol vypracovaný komplexný prehľad. Pozri M. Tuszewski, 28 Nuclear F usíon 2033 (1988). Biela kniha o vývoji FRC opisuje výskum v roku 1996 a uvádza odporúčania pre ďalší výskum, pozri L. C. Steinhauer et al., 30 Fusion Technology 116 (1996). Do tejto doby bola pri experimentoch s FRC táto konfigurácia vytvárané metódou theta pinch. Použitím uvedenej metódy nesúpolovicu prúdu ióny a polovicu elektróny, a preto v plazme vznika zanedbateľné elektrostatické pole a nedochádza tu k elektrostatickému zadržaniu. Ióny a elektróny v týchto FRC boli zadržané magnetický. Takmer vo všetkých experimentoch s FRC sa predpokladá existencia anomálneho transportu. Pozri napríklad Tuszewski, začiatok kapitoly 1.5.2, strana 2072.Z medzinárodnej zverejnenej prihlášky WO-Al-97/ 10605 je známy termonukleárny reaktor, ktorý obsahuje zadržujúcu valcovitú komoru majúcu hlavnú os, magnetický a elektrostatický zadržujúci systém a plazmový zdroj, ktoré sú všetky funkčne spojené s komorou, pritom zadržujúci systém obsahuje generátor magnetického poľa umiestnený zvonku komory, ktorý obsahuje množstvo cievok a zrkadlových cievok, ďalej obsahuje vstrekovač iónového lúča na vstrekovanie íónových lúčov s neutralizovaným elektrickým nábojom do komory.Z patentového spisu US-A-4 347 621 je známe zariadenie a spôsob na magnetické zadržiavanie množstva plazmových iónov prostredníctvom elektrických cievok a na elektrické zadržiavanie množstva plazmových iónov prostredníctvom elektrických cievok a na elektrostatické zadržiavanie množstva plazmových elektrónov pomocou elektród v komore.V systéme a prístroji na zadržanie plazmy podľa predloženého vynálezu sú ióny plazmy magnetický zadržiavané na stabilných veľkých dráhach a elektróny sú zadržiavané V elektrostatických jamách. Jeho hlavnou inováciou v porovnani s predchádzajúcimi riešeniami s FRC je súbežné elektrostatické zadržanie elektrónov a magnetické zadržanie iónov, ktoré ma tendenciu eliminovať anomáhiy transport a podporovať klasické zadržanie elektrónov aj iónov. V tejto konfigurácii môžu mať ióny adekvátnu hustotu a teplotu, takže po kolíziách sú fúziou spojené jadrovou silou a uvoľňujú fúznu energiu.Uvedené ciele sa dosahujú prístrojom na generovanie magnetického poľa s topológiou obráteného poľa vnútri komory pre magneticky zadržiavaj úce ióny plazmy v komore a elektrostatického poľa vnútri komory pre elektrostaticky zadržiavajúce elektróny plazmy v komore, ktorý obsahujekomoru valcového tvam s pozdlžnou osou, generátor magnetického poľa spojený s komorou pozdĺž osi komory, kde generátor magnetického poľa obsahuje cievky vonkajšieho poľa na vytvorenie magnetického poľa s axiálne predĺženým tokom,ked prúd je usmemený cez skupinu cievok poľa, plazmový zdroj spojený s komorou na injektovanie plazmy obsahujúcej elektróny a ióny do komory,kde cievkaje spojená s komorou aje koncentrická s pozdlžnou osou avstrekujúce otvory iónov na vstrekovanie neutralizovaných íónových lúčov do komory, pričom vstrekované lúče sú injektované pri rýchlosti a aplikované magnetické pole je generované pri magnitúde na vytvorenie elektrostatického poľa obmedzujúceho plazmové elektróny, ktorého podstata spočíva v tom, že cievka prúdu obsahuje skupinu cievok navinutých paralelne na vytvorenie azimutového elektrického poľa vnútri nádoby okolo cievky, ked rýchlosť prúdu usmemeného cez cievku sa zvyšuje, pričom azimutové elektrické pole je vhodné na spôsobenie rotácie plazmového lúča a na vytvorenie poloidného magnetického poľa okolo rotujúcej plazmy, a poloidálne a aplikované magnetické polia V kombinácii vytvárajú obrátenú konfiguráciu FRC magnetického poľa.Vo výhodnom uskutočnení cievky poľa obsahujú množstvo zrkadlových cievok na zvýšenie pevnosti magnetického poľa množstvom cievok poľa a určenie zadržiavacej oblasti medzi nimi.Výhodné je, ked je generátor magnetického poľa umiestnený zvonka komory, vnútri komory alebo je laditeľný na nastavovanie veľkosti elektrostatického poľa v komore.V ďalšom výhodnom uskutočnení prístroj ďalej obsahuje riadiaci systém pripojený ku generátoru magnetického poľa a komora môže mať prstencovitý tvar v priečnom reze.V ďalšom výhodnom uskutočnení plazmový zdroj obsahuje okolité plazmové delá orientované na injektovanie okolitej plazmy pozdlž pozdlžnej osi komory smerom na stredovú rovinu komory.Výhodné je, keď sú vstrekovače iónového lúča upravené na vstrekovanie íónových lúčov komory V smere kolmom na čiaru poľa axiálne predlžujúceho prúdu aplikovaného magnetického poľa, pričom vstrekovač iónového lúča obsahuje generátor magnetického poľa umiestnený pozdlž dráhy iónového lúča elektricky polarizujúcich neutralizovaných íónových lúče na oddelenie iónov a elektrónov neutralizačných lúčov.Podstatou predloženého riešenia je aj postup generovania magnetického poľa s topológiou obráteného poľa vnútri komory pre magnetický zadržiavajúce ióny plazmy v komore a elektrostatického poľa vnútri komory pre elektrostaticky zadržiavajúce elektróny plazmy v komore, ktorý obsahuje krokyzabezpečenie plazmového lúča zadržiavajúceho elektróny a ióny do komorygenerovanie magnetického poľa axiálne predlžujúceho prúdu vnútri komory použitím generátora magnetického poľa maj úceho množstvo cievok poľa pripojených ku komore pozdĺž pozdlžnej osi komory, vytvorenie azimutového elektrického poľa vnútri komory zvýšením rýchlosti, ktorou prúd tečie cez ciev 10ku prúdu, obsahujúce množstvo cievok navinutých paralelne a umiestnených pozdĺž pozdĺžnej osi komory,azimutové elektrické pole spôsobuje rotáciu plazmy v komore a vytvára poloidné magnetické pole okolo rotujúcej plazmy, poloidné a aplikované magnetické pole spolu vytvárajú magnetické pole s obrátenou konfiguráciou FRC, agenerovanie elektrostatického poľa v komore na obmedzenie plazmových elektrónov, pričom generovanie elektrostatického poľa obsahuje generovanie aplikovaného magnetického poľa a injektovanie iónových lúčov do komory rýchlosťou spôsobujúcou formovanie elektrostatického poľa.Výhodné je, ked postup ďalej obsahuje krok obmedzenia množstva plazmových iónov v komore elektromagnetickou silou vplývajúcou na plazmové ióny s F RC magnetickým poľom a plazmových elektrónov v komore elektrostatickej potenciálovej jame elektrostatického poľa v dôsledku elektrostatického poľa vplývajúceho na množstvo plazmových elektrónov elektrostatickým poľom.V ďalšom výhodnom uskutočnení FRC plazmové pole obsahuje množstvo plazmových iónov v komore v časovej perióde väčšej ako čas horenia plazmy. Krok obmedzenia množstva plazmových iónov spôsobí obiehanie skupiny iónov plazmy v komore po betatrónových dráhach v dôsledku elektromagnetických síl vplývajúcich na plazmové ióny magnetickým poľom typu FRC, pričom polomer dráhy betatrónových dráh prekračuje vlnové dĺžky anomálneho transportu spôsobujúce tluktuácie.Výhodné je tiež, ked postup ďalej obsahuje nastavenie magnitúdy aplikovaného magnetického poľa na nastavenie magnitúdy elektrostatického poľa.V ďalšom výhodnom uskutočnení postup ďalej obsahuje krok ínjektovania iónových lúčov do magnetického poľa a plazmy v komore na formovanie rotačnej plazmy v komore a poloidného magnetického poľa okolo rotačnej plazmy, pričom azimutové elektrické pole, ked je generované, aplikuje silu rotačnej plazmy na zvýšenie rotačnej rýchlosti rotačnej plazmy k rýchlosti, kde magnitúda poloidného magnetického poľa okolo rotujúcej plamny presahuje magnitúdu aplikovaného magnetického poľa vytvárajúce kombinované magnetické pole majúce topológiu obráteného poľa.Výhodné je tiež. ked krok generovania aplikovaného magnetického poľa obsahuje nabudenie skupiny cievok poľa generátora magnetického poľa a iónové lúče sú injektované priečne na aplikované magnetické pole.V ďalšom výhodnom uskutočnení obsahuje kroky vstreknutia lúčov iónov s energiou zodpovedajúcou úrovni fúzie do magnetického poľa FRC a zachytenie lúčov v betatrónových dráhach v FRC.Výhodné je, keď krok vstreknutia lúčov ďalej obsahuje krokypridania dávky neutralizovaných elektrónov do iónových lúčov asmerovanie neutralizovaných iónových lúčov cez magnetické pole na elektrickú polarizáciu iónových lúčov, odstránenie elektrickej polarizácie vstrekovaných neutralizovaných iónových lúčov pri ich stretnutí s plazmou v komore, pričom aplikované magnetické pole alebo magnetické pole FRC pôsobením Lorentzových síl na vstrekované neutralizované iónové lúče ohne iónové lúče do betatrónových dráh.Ióny s veľkými dráhami, majúce neadiabatickú plazmu, majú tendenciu brániť anomálnemu prenosu iónov. Ten je možné uskutočniť vo FRC, pretože cez povrch v plazme magnetické pole mizne (je nulové). Ióny s veľkou dráhou majú tendenciu byť necitlivé ku krátkovlnným fluktuáciám, ktoré vyvolávajú anomálny transport.Magnetické zadržanie je neúčinné pre elektróny, pretože majú v dôsledku svojej malej hmotnosti malý gyrorádius, a sú preto citlive na krátkovlnné fluktuácie, ktoré vyvolávajú anomálny transport. Elektróny sú preto účinne zadržané v hlbokej potenciálovej jame elektrostatickým poľom, ktoré má tendenciu brániť anomálnemu transportu energie elektrónmi. Elektróny, ktoré uniknú zadržaniu, musia cestovať z oblasti s vysokou hustotou v blizkosti nulového povrchu k povrchu plazmy. Pritom sa väčšina ich energie spotrebuje na stúpanie v energetickej jame. Keď elektróny dosiahnu povrch plazmy, ktorý opustí s iónmi - produktmi fúzie, majú už na transport nedostatok energie. Silné elektrické pole má tiež tendenciu vyvolávať rotáciu všetkých iónových dráh v diamagnetickom smere, takže budú zadržané. Elektrostatické pole ďalej vytvára pre elektróny chladiaci mechanizmus, ktorý znižuje ich radiačné straty.Zvýšená zadržiavajúca schopnosť umožňuje užívať pokročilé typy palív, ako je D-He 3 a p-B a tiež neutrónové reaktanty, ako je D-D a D-T. V reakcii D-He 3 vznikajú na základe sekundámych reakcií rýchle neutróny, ale je to tiež zdokonalenie v porovnaní s reakciou D-T. Preferuje sa reakcia p-B, pri ktorej nevznikájú problémy s rýchlymi neutrónmi.Ďalšou výhodou pokročilých typov paliv je priama premena energie z fúznej reakcie, pretože produkty fúzie sú pohybujúce sa nabité častice, ktoré vytvárajú elektrický prúd. To je výrazné zlepšenie v porovnaní napríklad s Tokamakmi, kde sa na premenu kinetickej energie rýchlych neutrónov na elektrický prúd používa proces premeny tepelnej energie. Účinnosť procesu premeny tepelnej energie je nižšia ako 30 , zatiaľ čo účinnosť priamej premeny energie môže byť až 90 .Ďalšie aspekty a vlastnosti vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu a v súvislosti so sprievodnými výkresmi.

MPK / Značky

MPK: G21B 1/05, H05H 1/12

Značky: generovanie, prístroj, spôsob, poľa, generovania, magnetického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/48-288027-pristroj-na-generovanie-magnetickeho-pola-a-sposob-jeho-generovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na generovanie magnetického poľa a spôsob jeho generovania</a>

Podobne patenty