Spôsob extrakcie zvyškového rozpúšťadla a mikročastice vyrobené týmto spôsobom

Číslo patentu: E 9378

Dátum: 26.08.2002

Autori: Rickey Michael, Ramstack Michael, Kumar Rajesh

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Doterajší stav techniky Oblast vynálezu0001 Vynález sa týka spôsobu prípravy mikročastíc obsahujúcich účinnú látku. Konkrétne sa predmetný vynález týka mikročastíc so zníženou hladinouzvyškového rozpúšťadla a spôsobu prípravy týchto mikročastíc.Doterajší stav techniky v tomto odbore0002 Z doterajšieho stavu techniky sú známe rôzne metódy pomocou ktorých je možné zlúčeniny zapuzdriť vo forme mikročastíc. Najmä je výhodné zapuzdriť biologicky účinné alebo farmaceuticky účinné činidlá v biokompatibilnom, bioodbúrateľnom materiáli vytvárajúcom stenu tohto zapuzdrenia (ako je napriklad polymér) a tým poskytnúť liečivá alebo iné účinné činidlá s predĺženým účinkom alebo s oneskoreným účinkom. V prípade týchto metód je materiál určený k zapuzdreniu (liečivá alebo iné účinné činidlá) obecne rozpustený, dispergovaný alebo emulgovaný v rozpúšťadle, ktoré obsahuje materiál vytvárajúci stenu tohto zapuzdrenia. Potom je v ďalšej fáze toto rozpúšťadlo z mikročastíc odstránené, pričom sa získa konečný produkt vo0003 Ako príklad bežne známych mikrozapuzdrovacich postupov je možné uviesť postup opisaný v patente Spojených štátov amerických č. 3,737,337,podľa ktorého sa pripraví roztok polymérneho materiálu, ktorý vytvára stenu alebo šupku zapuzdrenia, v rozpúšťadle. Toto rozpúšťadlo je iba čiastočne miešateľné vo vode. V tomto roztoku obsahujúcom polymér sa potom rozpustí alebo disperguje pevný materiál alebo materiál vytvárajúci jadro, po čom sa tento roztok obsahujúci materiál jadra a polymér disperguje vo vodnejkvapaline, ktorá je nemiešateľná v organickom rozpúšťadle.0004 Autori Tíce et al. opisujú v patente Spojených štátov amerických č.4,389,330 postup prípravy mikročastíc obsahujúcich účinnú látku, pri ktorom sapoužíva dvojstupňový proces odstraňovania rozpúšťadla. V tomto postupe podľa autorov Tice et al. sa účinná látka a polymér rozpustia v rozpúšťadle. Táto zmes zložiek v rozpúšťadle sa potom emulguje v spracovávacom médiu vytvárajúcom spojitú fázu, ktoré je nemíešateľné s týmto rozpúšťadlom. Disperzia mikročastíc obsahujúca uvedené zložky sa vyrobí v médiu vytvárajúcom spojitú fázu mechanickým miešaním tohto zmesového materiálu. Z tejto disperzie je možné uvedené organické rozpúšťadlo čiastočne odstrániť v prvom stupni tohto procesu odstraňovania rozpúšťadla. Po prvom stupni sa takto dispergované mikročastice izolujú zo spracovávacieho média vytvárajúceho spojitú fázu ľubovoľným bežne známym spôsobom oddeľovania. Po tomto oddelení sa zvyšok rozpúšťadla prítomný v mikročasticiach odstráni extrakciou. Po odstránení tohto zvyšku rozpúštadIa z mikročastíc sa tieto mikročastice sušia tak, že sa vystavia pôsobeniu vzduchu alebo inými bežne0005 lná bežne známa metóda mikrozapuzdrovania činidla do formy mikrozapuzdreného produktu je uvedená v patente Spojených štátov amerických č. 5,407,609. Táto metóda zahrňuje nasledujúce stupne (1) rozpustenie alebo iným spôsobom uskutočnené dispergovanie jedného alebo viacerých činidiel (kvapalín alebo pevných látok) v rozpúšťadle obsahujúcom jeden alebo viac rozpustených materiálov alebo excipientov vytvárajúcich stenu zapuzdrenia (obvykle je týmto materiálom vytvárajúcim stenu zapuzdrenia alebo excipientom polymér rozpustený v rozpúšťadle polyméru) (2) dispergovanie zmesi obsahujúcej uvedené činidlo a rozpúšťadlo polyméru(nespojitá fáza) do spracovávacieho média (spojitá fáza, ktorá je vo výhodnom uskutočnení nasýtená rozpúšťadlom polyméru) za vzniku emulzíe a (3) okamžité prevedenie celého podielu tejto emulzíe do veľkého objemu spracovávacieho média alebo iného vodného extrakčného média na okamžité extrahovanie rozpúšťadla z mikrokvapôčok v tejto emulzii za vzniku mikrozapuzdreného produktu, ako sú napríklad mikrokapsuly alebo0006 V patente Spojených štátov amerických č. 5,650,173 je uvedenýbioodbúrateľné, biokompatibiiné polymérne spojivo a biologicky účinné činidlo,pričom sa na rozpustenie obidvoch týchto zložiek, to znamená uvedeného činidla a polyméru, použije zmes prinajmenšom dvoch v podstate ne-toxických rozpúštadieI, ktorá neobsahuje halogénované uhľovodíky. Táto rozpúšťadlová zmes obsahujúca rozpustené činidlo a polymér sa disperguje vo vodnom roztoku za vzniku kvapôčok. Takto získaná výsledná emulzia sa pridá do vodného extrakčného média, vo výhodnom uskutočnení obsahujúceho pr-inajmenšomjedno z týchto rozpúšťadiel uvedenej zmesi, pričom sa kontroluje stupeň extrakcie každého rozpúšťadla tak, aby sa získali bioodbúrateľné,biokompatibiiné mikročastice obsahujúce uvedené biologicky účinné činidlo. Medzi tieto účinné činidlá, ktoré sú vhodné na zapuzdrenie týmto procesom,patria, avšak bez akéhokoľvek obmedzovania iba na tieto prípady, noretindrón,risperidón a testosterón, a výhodnou rozpúštadlovou zmesou je zmes0007 V patente Spojených štátov amerických č. 5,654,008 sa opisuje mikrozapuzdrovacl proces, pri ktorom sa používa statický mixér. Podľa tohto postupu sa prvá fáza, obsahujúca účinné činidlo a polymér, a druhá fáza čerpajú týmto statickým mixérom do temperačnej kvapaliny, čím sa získajúmikročastice obsahujúce účinné činidlo.0008 V patentoch Spojených štátov amerických č. 5,792,477 a 5,916,598(patenty autorov Ríckey et a/.) sa opisuje postup, pri ktorom sa mikročastice uvádzajú do kontaktu s vodným premývacím systémom za účelom zníženia hladiny zvyškového organického rozpúšťadla na úroveň nižšiu než asi 2 hmotnostné týchto mikročastic. Týmto vodným premývacím systémom je voda alebo vodný roztok obsahujúci vodu a rozpúšťadlo pre odstránenie zvyškového rozpúšťadla v týchto mikročasticiach. Tento premývací systém sa používa pri teplote v rozmedzí od asi 25 °C do asi 40 °C. Týmto organickým rozpúšťadlom používaným v tomto procese je vo výhodnom uskutočnení nehalogénové rozpúšťadlo a podľa najvýhodnejšieho uskutočnenia je nim benzylalkohol0009 Vzhladom na to, že sa v patentoch Rickey et al. používa vodnýpremývací systém, ktorý znižuje úroveň rozpúšťadiel, vykazujú tieto procesy nedostatky V tom, že môže dochádzať k neprijateľnej strate účinných činidielrozpustných vo vode, ako sú napríklad peptidy, z týchto mikročastíc.0010 Tieto dokumenty citované vyššie všetky opisujú metódy, ktoré sa môžu použit na prípravu mikročastíc, ktoré obsahujú účinné činidlo. Žiadny z vyššie citovaných dokumentov však nerieši problém odstraňovania zvyškového rozpúšťadla z týchto mikročastíc obsahujúcich vo vode rozpustné účinné činidlo, najmä v prípadoch, kedy sa používa halogénové rozpúšťadlo. Žiadny z vyššie citovaných dokumentov rovnako neuvádza špeciñckú metódu na prípravu mikročastíc, ktoré majú nižšie zvyškové hladiny rozpúšťadla, pričom by boli vhodné na použitie v prípade účinných činidiel rozpustných vo vode a účinných činidiel nerozpustných vo vode a rovnako tak pre halogénové rozpúšťadla. V prípade použitia nevodného premývacieho systému podľa predmetného vynálezu je možné znížiť významným spôsobom hladinu rozpúšťadla na prijateľnú úroveň, pričom sa rovnako zachová v prijatelnej miere0011 Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné v tomto odbore vyvinúť metódu prípravy mikročastíc, ktoré majú malú zvyškovú hladinu rozpúštadla v prípade účinných činidiel rozpustných vo vode a účinných činidiel nerozpustných vo vode. Rovnako je tu potreba v tomto odbore vynájst nevodný premývací systém, ktorý by bolo možné použiť na zníženie zvyškovej hladiny rozpúšťadla, pre halogénové rozpúštadla a pre nehalogénové rozpúštadla. Predmetný vynález, ktorého úplný opis bude uvedený v nasledujúcom opise, rieši túto potrebu nájdenia metód a systémov v tomto odbore.0012 Podľa prvého aspektu sa predmetný vynález týka spôsobu prípravyprípravu prvej fázy, kde prvá fáza obsahuje aktívne činidlo, bioodbúrateľný, biokompatibilný polymér a rozpúšťadlo

MPK / Značky

MPK: A61K 9/16, B01J 13/20

Značky: zvyškového, mikročástice, spôsob, rozpúšťadla, extrakcie, týmto, vyrobené, spôsobom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/47-e9378-sposob-extrakcie-zvyskoveho-rozpustadla-a-mikrocastice-vyrobene-tymto-sposobom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob extrakcie zvyškového rozpúšťadla a mikročastice vyrobené týmto spôsobom</a>

Podobne patenty