Prípravok obsahujúci buprenorfín

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Oblasť techniky tohto vynálezu0001 Vynález sa týka farmaceutických prípravkov zbuprenorfínu ajeho fyziologicky prijateľných solí a esterov.Doterajší stav techniky tohto vynálezu0002 Termín opioid (či opiát) definuje lieky svlastnosťami podobnými vlastnostiam morfínu. Opioídy môžu byť ďalej rozdelené na základe svojej receptorovej špeciñty. Mí-agonistické opioidy poskytujú intenzívnu analgéziu. Tieto opioidy môžu byť s dlhou pôsobnosťou (napr. metadon) alebo s krátkou0003 Zmiešané agonistické/antagonistické opioidy (napr. butorfanol a beprenorfín) sú čiastočné agonisty (prvý na mí a kappa receptoroch, druhý na mi receptoroch) a môžu vytvoriť analgéziu s dobrou kvalitou. Spôsobujú menšiuhypoventíláciu a zápchu ako vysoko účinné mí agonisty.0005 Hydrochlorid je rovnako aktívny (CAS RN 53152-21-9).0006 Buprenorfín je vysoko lipoñlný derivát tebaínu. Je číastočným mi agonistom a mediuje analgéziu na mí opioidnom receptore. Buprenorfín tvorí maximálny analgetický efekt podobný úplným mí agonistom, ako je morfín u zvieracích modelov bolesti, a napriek tomu môže mať u niektorých druhov bolesti u človeka stropový efekt, ukázalo sa, že vo väčšine klinických situácií vrátane ťažkej bolesti vytvára analgéziu dobrej kvality podobnou morfínu. Nezvyklou vlastnosťou buprenorfínu pozorovanou pri pokusoch in vitro je jehoveľmi pomalá miera disociácie od svojho receptora.0007 Opioidy sú ako trieda spojené s množstvom nežiadúcich vedľajších účinkov vrátane hypoventilácie, nechutenstva, zvracania, závratov, mentálneho zastrenia rozladenia, svrbenia, zápchy, zvýšeného tlaku žlčových ciest,močovej retencie ahypotenzie. Ďalšími problémami sú rozvinutie tolerancie ariziko chemickej závislosti azneužívania. Buprenorfín je však neobvyklý vtom, že vykazuje nízky maximálny účinok na hypoventiláciu arovnako zvonovitú krivku odozvy na dávku, u ktorej sa účinok najprv s väčšími dávkami zvyšuje, dosahuje strop a potom sa pri ďalšom zvyšovaní dávky znižuje, čo zneho robí bezpečnejší liek ako morfín, u ktorého hypoventilácia nakoniec vedie kúmrtiu. Rovnako sa ukázalo, že u buprenorfínu je nižšia incidencia ďalších vedľajších účinkov ako zápcha u mužov a má menší potenciál zneužitia ako úplné mí agonisty.0008 Buprenorfín bol dosiaľ ľudským subjektom administrovanýobmedzené správy o nosovej administrácii. Eriksen a kol., J. Pharm. Pharmacol. 41, 803-805, 1989 opisuje administráciu nosového spreja ľudským dobrovoľníkom. Sprej pozostával z 2 mglml hydrochloridu buprenorfinu rozpusteného v 5 dextróze a pH zmesi bolo upravené na pH 5.0009 WO 90/09870 opisuje zmes na administráciu do sliznice, ktorá obsahuje farmakologicky aktívnu zlúčenínu apolykatiónovú substanciu ako DEAE-dextrán alebo chitosan. W 0 98/47535 opisuje jednoziožkovú tekutú farmaceutickú zmes na administráciu na povrch sliznice. Zmes obsahuje terapeutické činidlo, pektín s nízkym stupňom esteriñkácie a vodný nosič, ktorý géluje alebo môže byť prispôsobený na gélovanie v mieste aplikácie. Ani WO 90/09780, ani WO 98/47535 nespominajú buprenorfin.0010 JP 2000229859 sa týka práškového pernazálneho preparátu, ktorý obsahuje buprenorfín, bázu mierne rozpustnú vo vode a absorbovateľnú vo vode, bázu rozpustnú vo vode avytvárajúcu gél, ďalej kyselinu stearovú. Otakomto preparáte sa prehlasuje, že je fyzikálne stabilný, schopný rýchlo odstraňovať bolesť a jednoducho administrovatelný.0011 Boli navrhnuté buprenorfinové prípravky pre nosovú administráciu. Možno dosiahnuť rýchlu absorpciu buprenorfinu cez nosovú sliznicu do plazmy,čo má za následok rýchly nástup analgézie. Ďalej môže byť zvýšená doba zotrvania buprenorfinu vnosovej dutine, čo má za následok predĺženie analgézie. Použitím tohto prípravku možno teda dosiahnuť vylepšený protil absorpcie buprenorfinu do systémového obehu. Podla tohto tento vynález poskytuje(1) vodný roztok vhodný na intranazálnu administráciu, ktorý obsahuje od0,1 do 10 mglml buprenorfinu alebo jeho fyziologicky prijateľnej solialebo esteru aod 5 do 40 mglml pektínu so stupňom esterifikáciemenším ako 50 kde tento roztok má pH od 3 do 4,2, je v podstate zbavený dvojmocných kovových iónov a na nosovej sliznici géluje.0012 Výhodný roztok podľa tohto vynálezu má pH od 3,5 do 4,0, je vpodstate zbavený dvojmocných iónov a obsahuje(a) od 1 do 6 mg/ml buprenorfínu alebo jeho fyziologicky prijateľnej solialebo esteru, počítané na základe buprenorfínu,(b) od 10 do 40 mg/ml pektínu, ktorý má stupeň esterifikácie od 10 do 35(c) dextrózu ako činidlo na úpravu toxicity. 0013 Vynález taktiež poskytuje- postup prípravy roztoku (1), ktorý obsahuje rozpustenie buprenorfínu alebo jeho fyziologicky prípustnej soli alebo esteru vo vode zmiešanie výsledného roztoku s vodným roztokom pektínu so stupňom esterifikácie menším ako 50 tak, že zmiešaný roztok obsahuje od 0,1 do 10 mg/ml buprenorfínu alebo tejto jeho soli alebo esteru aod 5 do 40 mg/ml pektínu a úpravu pH roztoku na hodnotu od 3 do 4,2, ak je to žiadúce.- zariadenie na nosové dodávanie naplnené roztokom podľa tohto vynálezu. Vynález sa rovnako týka použitia roztoku podľa tohto vynálezuna výrobu zariadenia pre nosové dodávanie určené na použitie pri0014 Vynález umožňuje, aby bola terapeutická koncentrácia buprenorfínu vkrvnej plazme, t.j. taká konoentrácia buprenorfínu, ktorá vedie kúlave od bolesti alebo zmierneniu bolesti, dosiahnutá medzi 0,5 a 20 minútami aaby bola udržiavaná až počas 24 hodín. Termín Cme, označuje terapeutickúkoncentráciu vkrvnej plazme, Termín Tmaim označuje dobu, počas ktorej sa0015 Ďalej teda tento vynález poskytuje použitie roztoku podľa tohto vynálezu na vytvorenie medikamentu na intranazálnu administráciu určeného na ošetrenie bolesti, u ktorého je pri jeho zavedení do nosovej dutiny pacienta určeného na ošetrenie, buprenorfín alebo jeho soľ alebo ester dodaný do krvného obehu na vytvorenie terapeutickej plazmatickej koncentrácie Cme,s výškou 0,4 až 5 ng/mg medzi 0,5 a 20 minútami, ktorá je udržiavaná počasTmaim až počas 6 hodín. Rovnako je poskytnuté

MPK / Značky

MPK: A61K 31/485, A61K 9/08, A61K 47/36

Značky: prípravok, buprenorfín, obsahujúci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/47-e5283-pripravok-obsahujuci-buprenorfin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok obsahujúci buprenorfín</a>

Podobne patenty