Spôsob na liečenie alebo prevenciu vaskulárneho zápalu použitím inhibítora absorpcie sterolu

Číslo patentu: E 4704

Dátum: 19.09.2002

Autor: Davis Harry

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Odkaz na príbuzné prihlášky0001 Táto prihláška nárokuje výhody priority U.S. predbežnej patentovej prihlášky so sériovým číslom 60/323937, podanej 21. septembra 2001, a je pokračovaním časti U.S. patentovej prihlášky so sériovým číslom 10/166842, podanej 11.júna 2002, každá je tu zahrnutá odkazom.0002 Tento vynález sa týka použitia, ako je určené v nárokoch, na liečenie a prevenciu vaskulámeho zápalu u jedinca, zahŕñajúceho podávanie jedincovi prostriedok obsahujúci kombináciu (1) najmenej jedného inhibítora absorpcíe sterolu a/alebo inhibítora absorpcíe ôd-stanolu a (2) najmenej jedného inhibítora biosyntézy cholesterolu.Doteraší stav tech ní ky0003 Vaskulárny zápal je etiologická udalosť, ktorá často predchádza rozvoju a trvalému vývoju aterosklerotického koronárneho srdcového ochorenia. Vaskulárny zápal, začínajúci zranenim alebo zmenou v endoteliálnej stene artérie, môže sposobit zmenu V intímálnej vrstve, čo zvyšuje adhéziu krvných doštičiek k endotelu.0004 Vaskulárny stimul u cicavcov, ako je bunkové zranenie alebo zápal, môže viest k tvorbe roznych proteínov, bežne nazývaných proteíny akútnej odozvy, v tele. Jeden špeciñcký typ proteínu akútnej fázy je c-reaktívny protein (CRP). vytvorený v pečení a skladovaný v poškodenom tkanive, sa CRP dá najst vo vysokých hladinách v zápalových tekutínách a v intímálnej vrstve aterosklerotickej artérie a v lezíách aterosklerotického povlaku.0005 Štúdie ukázali pozitivne spojenie medzi CRP a koronárnym arteríálnym ochorením. Napríklad, v prieskume 388 britských mužov vo veku 50-69 rokov, sa riziko koronárneho arteriálneho ochorenia zvýšilo 1,5 krát pre každé zdvojenie CRP hladiny (Mendall MA, Patel P, Ballam L, a ďalší, Cteactíve protein and its relation to cardiovascular risk factor A population based cross sectional study, BMJ. 1996312.1061-1065.). Mnohonásobné dalšie štúdie tiež ukázali, že základná hladina CRP je dobrým markerom budúcich kardiovaskulárnych prihod (Riker P, Haughíe P. Prospective studies of C-reactive protein as a risk factor for cardíovascular disease. J lnvestig Med. 199846391-395.).0006 V danej oblastí techniky teda existuje potreba prostriedkov a liečení na prevenciu alebo liečenie vaskulámeho zápalu. Ďalej, v danej oblastí techniky existuje potreba redukcie alebo liečenia c-reaktívneho proteínu vo vaskulárnych systémoch.0007 Jedno uskutočnenie tohto vynálezu poskytuje použitie kombinácie (1) najmenej jedneho inhibítora absorpcíe sterolu, najmenej jedného inhibítora absorpcíe So-stanolu alebo ich zmesi a (2) najmenej jedného inhibítora biosyntézy cholesterolu na výrobu lieku na liečenie alebo prevenciu vaskulámeho zápalu alebo na zníženie hladín c-reaktívneho proteínu, zahŕñajúce krok podávania kombinácie jedíncoví, ktorý takéto podávanie potrebuje.0008 Ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu poskytuje použitie kombinácie (1) najmenej jedného inhibítora absorpcíe sterolu, najmenej jedného inhibítora absorpcíe Sa-stanolu alebo ich zmesí a (2) najmenej jedného inhibítora biosyntézy cholesterolu na výrobu lieku na liečenie alebo prevenciu vaskulámeho zápalu u jedinca,zahŕňajúce krok podávania kombinácie jedíncoví, ktorý má hladinu c-reaktívneho proteínu índíkujúcu prítomnost vaskulámeho zápalu alebo možnost vaskulámeho zápalu.0009 V ďalšom uskutočnení, tento vynález poskytuje použitie kombinácie (1) najmenej jedneho inhibítora absorpcíe sterolu, najmenej jedného inhibítora absorpcíe Sa-stanolu alebo ich zmesi a (2) najmenej jedného inhibítora biosyntézy cholesterolu na výrobu lieku na liečenie alebo prevenciu vaskulámeho zápalu alebo na redukciu c-reaktivneho proteínu, zahŕňajúce krok podávania kombinácie jedíncoví, kde najmenej jeden inhibitor absorpcíe sterolu je vybraný zo skupiny zlúčenín reprezentovaných vzorcom (l)alebo ich farmaceutický prijateľné solí alebo solvátu, kdeAd a A sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕñajúcej aryl a Rĺsubstituovaný aryl Ara je aryl alebo Rä-substituovaný aryl X, Y a Z sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕňajúcej -CĚlT, -Cl-Knížší alkyl)- a -gmi-nižší alkylgą 7 R a R 2 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕňajücej -OR , -O(CO)R ,-O(CO)OR a -O(CO)NR R R 1 a R 3 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕňajúcej vodik, nižší alkyl a aryl q je 0 alebo 1 rje 0 alebo 1. m, n a p sú nezávisle vybrané z 0, 1, 2, 3 alebo 4 pod podmienkou, že najmenej jedenz q a rje 1. a suma m, n, p, q a rje 1, 2, 3,4, 5 alebo 6 apod podmienkou, že ked p je 0 a rje txsuma m, q a n je 4 alebo 5 G s že ĺaĺâäĺíĺĺää°äžzäťěšě ĺííšêzěłľĺkĺěgfłdjĚÉĚiíaàíĺêbĚžłgaíšíąšêžjíiâíâgítĺląšĚâĚŠ-COORG, -CONR 6 R , -COR , -sogna R síoma , -O(CH 2)1.jo-COOR , -O(CH 2)1-toCO-NR R , (nlzsl alkylemCOORG, -CHCH-COOR 6, -CFa, -CN, »N 02 a halogén 6 R 5 je 1-5 subslituentov nezávisle vybraných zo skupiny zahŕňajúcej -ORG, O(CO)R , -O(CO)OR 9, O«(CHZM-SORG. -O(CQ)NRSR 7, .platni, -NR 5(g 3 O)R 7, -NR 6(CO)0 R, -NR 6(CO)NR 7 R 8. 431563039, coorąt,-CONR 6 R 7, -COR , -SO 2 NR R , S(O)o-2 R , -0(CH 2)í-ío.COOR , -O(CHZ)1-1 OCONR R , -(nížší alkylén)cooaö a -CHCH~COOR 5 R 6, R 7 a R 8 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕñajúcej vodik, nižší alkyl, aryl a arylom substituovaný nižší alkyl, a R 9 je nižší alkyl, ary alebo arylom substituovaný nižší alkyl.0010 Rozumíe sa, že v pracovných príkladoch, alebo ak to nie je vyznačené inak, všetky čísla vyjadrujúce množstvá zložiek, reakčne podmienky a tak podobne použité v opise a nárokoch, sú modíñkované vo všetkých0011 V jednom uskutočnení sa tento vynález týka použitia kombinácie (1) najmenej jedného inhibítora absorpcíe sterolu, najmenej jedného inhibítora absorpcie Sa-stanolu alebo ich zmesí a (2) najmenej jedného inhíbitora biosyntézy cholesterolu na výrobu lieku na liečenie alebo prevenciu vaskulárneho zápalu podávaním jedincovi terapeutícky účinného množstva kombinácie, kde najmenej jeden (jeden alebo viac) inhibítor absorpcie sterolu, najmenej jeden inhibítor absorpcie So-stanolu alebo ích zmesí sú, okrem iných,substituované azetidinónové alebo substituované B-laktámové sterolové absorpčné inhibitory podrobnejšie opísané nižšie.0012 Cholesterylestery sú hlavnou zložkou aterosklerotických lézií, ktoré môžu viesť k vaskulárnemu zápalu a zvýšeniu hladín plazmového c-reaktivneho proteínu. Cholesterylestery sú tiež hlavnou zložkou a hlavnou skladovacou formou cholesterolu v bunkách arteriálnych stien. Tvorba cholesterylesterov je tiež krokom v intestínalnej absorpcii cholesterolu z potravy. Teda inhibícía tvorby cholesterylesteru a zníženie séroveho cholesterolu môže inhibovat progresiu tvorby aterosklerotíckých Iézií, pričom sa lieči alebo sa uskutočňuje prevencia vaskularneho zápalu.0013 Tento vynález sa týka použitia, ako je určené v nárokoch, na prevenciu alebo liečenie vaskulámeho zápalu a/alebo zníženie hladín plazmového c-reaktivneho proteínu u jedinca. Podávanie prostriedkov inhíbitora absorpcie sterolu podľa tohto vynálezu predchádza alebo lieči vaskulárny zápal inhibíciou progresie tvorby aterosklerotíckých lézíí. Takýmto podávaním sa tiež znižujú hladiny c-reaktívneho proteínu.0014 Uvádza sa, že pacienti s hladinami c-reaktivneho proteínu vyššími ako okolo 0,4 mg/dl majú zvýšený vaskularny zapal a zvýšené riziko vaskulárneho ochorenia v porovnaní s pacíentmi s hladinou nižšou ako je 0,4 mg/dl. (L. Gruberb, lnflammatory Markers in Acute Coronary Syndromes C~reactíve Protein (CRP) and Chlamydia, American Heart Assoc. Scientific Sessions 2000). Uvádza sa, že pacienti s hladinami vyššími ako 3,4 mg/dl oreaktívneho proteínu sú v kvartile s najvyšším rizikom. Pacienti v druhom kvartile (0,4 až 1,0 mg/dl c-reaktívneho proteínu) a treťom kvartile (1,0 až 3,4 mg/dl c-reaktívneho proteínu) maju tiež zvýšené riziko vaskulameho ochorenia v porovnaní s pacíentmi v najnižšom kvartile (0,4 mg/dl c-reaktivneho proteínu). 0015 Testy na c-reaktívny proteín a ich metodológie sú dostupné od Behríng Diagnostics Inc., of Somerville,NJ. Moreover, spôsoby analýzy cweaktívnych proteínov sú opísané v U.S. patentoch č. 5,358,852 8,040,147a 6,277,584, ktorých obsah je tu zahrnutý odkazom. Jeden obzvlášť dôležitý spôsob je opisaný v častíanalytickeho postupu tejto prihlášky.0016 Výraz terapeutícky účinné množstvo znamená take množstvo terapeutickej látky v prostriedku, ako je inhibítor(y) absorpcie sterolu a ine tarmakologícké alebo terapeutické latky opísané nižšie, ktoré sposobuje biologíckú alebo medícínsku odozvu tkaniva, systému alebo jedinca, ktoré je zistené podavajúcim (ako je výskumný pracovník, lekár alebo veterinàr), ktoré zahŕňa zmiernenie symptómov liečeného stavu alebo ochorenia a prevenciu, spomalenie alebo zastavenie progresie vasktílarneho zàpaloveho stavu a/alebo zníženie hladiny plazmového c-reaktívneho proteínu u jedinca.0017 Príklady vhodných jedincov, ktori sa môžu liečit spôsobmi podľa tohto vynálezu, zahŕňajú cicavcov, akosú ludia alebo psy a ine zvieratá.0018 Ako je tu použité, vaskulárny znamena týkajúci sa krvných ciev, vrátane. ale bez obmedzenia, artérii a/alebo žil, a zahŕňa Kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne. periférne vaskulárne a ich kombinácie. Výraz zápal všeobecne znamená zranenie alebo odozvu tela na zranenie, Výraz vaskulárny zápal špecifickejšie znamená arterialne poškodenie a odozvy tela na neho, ktoré môžu viest k ateroskleróze alebo koronárnemu srdcovemu ochoreniu. Aterosklerózu často určuje hrubnutie a zväčšovanie povlaku v artériach a typicky sa vyskytuje, keď sa poškodí najvnútornejšia vrstva artérie, endotel, cholesterolom, toxínmi, oxidantami,infekčnými látkami a podobne. Poškodené endotelové bunky v stenách artérie produkujú adhézne molekuly,ktoré umožňujú bielym krvinkám akumulovat sa v cievnej stene. Tuky a cholesterol sa tiež akumulujú s bielymi krvinkami, čo spôsobuje zápal artérie. Takéto nahromadenie sa môže zosilniet do bodu, kedy sa artéria stane náchylnou na blokovanie zrazenínou, čo vedie k srdcovému infarktu alebo porážke.0019 Ako je tu použité kombinačná terapia alebo terapeutická kombinácia znamená podávanie dvoch alebo viacerých terapeutických látok, ako je sterolový alebo Scr-stanolový absorpčný inhibitor(y) a iné farmakologicke alebo terapeutické látky, ktoré sú nižšie opísané, na prevenciu alebo liečenie vaskulárneho zápalu. Také podávanie zahŕňa spolupodávanie týchto terapeutických látok v podstate simultánnym spôsobom, ako napriklad v jednej tablete alebo kapsule, ktorá má stály pomer aktívnych zložiek alebo vo viacerých, oddelených kapsulách pre každú terapeutickú látku. Také podávanie zahŕňa tiež použitie každého typu terapeutickej látky postupne. V každom pripade, liečenie použitím kombinovanej terapie poskytne prospešné účinky v liečbe vaskulárneho zápalu. Potenciàlnou výhodou kombinovanej terapie tu opisanej,môže byt redukcia v požadovanom množstve jednotlivej terapeutickej zlúčeniny alebo celkového množstva terapeutických zlúčenín, ktoré sú účinné na liečenie vaskulárneho zápalu. Použitím kombinácie terapeutických látok sa môžu znižít vedľajšie účinky jednotlivých zlúčenín v porovnaní s monoterapiou, čo môže zlepšit pacientovu komplianciu. Terapeutické látky sa tiež môžu vybrat tak, aby poskytli širší rozsah priaznivých účinkov alebo priaznivých spôsobov účinku.0020 Ako je opísané vyššie, prostriedky, farmaceutické prostriedky a terapeutické kombinácie podla tohto vynálezu zahŕňajú jeden alebo viacero sterolových absorpčných inhibitorov, ako je podrobne opísané nižšie. Ako je tu použité, steroIový absorpčný inhibitor znamená zlúčeninu, ktorá je schopná inhibície absorpcie jedného alebo viacerých sterolov, vrátane, ale bez obmedzenia, cholesterolu, fytosterolov (ako je sitosterol,kampesterol, stigmasterol a avenosterol) a 5 d-stanolový absorpčný inhibitor znamena zlúčeninu, ktorá je schopná inhibície absorpcie jedného alebo viacerých So-stanolov (ako je cholestanol, őa-kampestanol, 5 osítostanol) a ich zmesi, keď sa podávajú v terapeuticky účinnom (inhibujúcom absorpcíu sterolu alebo stanolu) množstve cicavcovi alebo človeku.0021 Tieto sterolové a So-stanolové absorpćné inhibítory môžu byt užitočné na liečenie alebo prevenciu vaskulárneho zápalu. Okrem toho, sterolové a öa-stanolové absorpćné inhíbítory môžu byť užitočné na zníženie alebo kontrolu krvných hladín c-reaktívneho proteínu u jedinca na menej ako okolo 3,4 mg/dl. Výhodne krvné hladiny c-reaktívneho proteínu u jedinca sa znížili alebo kontrolovali na menej ako 1,0 mg/dl spôsobmi podľa tohto vynálezu. výhodnejšie krvné hladiny c-reaktívneho proteínu sa znížili alebo kontrolovali na menej ako 0,4 mg/dl spôsobmi podľa tohto vynálezu.0022 Vjednom uskutočnení sú sterolové a őo-stanolové absorpčné inhibítory, užitočné v spôsoboch podľa tohto vynálezu, reprezentované vzorcom (l) nižšiealebo ich farmaceutický prijateľnou soľou alebo solvátom, kde vo vzorci (l) vyššieAr a A sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕñajúcej aryl a RA-substituovaný arylAraje aryl alebo R 5 ~substituovaný arylX, Y a Z sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕñajúcej -CH 2 ~, -CH(nižší alkyl)- a -C(dí-nižší alkylgąR a R 2 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕñajúcej -ORG, -O(CO)R 6, -o(co)oR° a -O(CO)NR R 7R a R 3 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕñajúcej vodik, nižší alkyl a arylq je 0 alebo 1 rje O alebo 1 m, n a p sú nezávisle vybrané z 0,1, 2, 3 alebo 4R je 1-5 substituentov nezávisle vybraných zo skupiny zahŕñajúcej nižší alkyl, -ORG, ~O(COR 6,-O(CO)OR 9. -O(CH 2)1.5 OR 6, ~ 7(CO)NR 5 R . -NRôRz -Naäcoja , -NR 6(CO)OR 9. -NR 6(CO)NR R,NRGSOQRQ, -COOR 6, -CONRGR . CORE, -SO 2 NRGR , S(O)O.2 R . -O(CH 2)t.1 o-COOR 6, .o(cH 2)co. NRGRÄ -(nižší aikyiénjcooa, -CHCH-COOR 6, .ca, cN. -NO 2 a halogénR 5 je 1-5 substituentov nezávisle vybrarěých 207 skupisny zahŕñžajúcejs-ORG, -O 7 ŠO)R 5,s-O(CC 9 OR°,Re, R 7 a R sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕňajúcej vodík nižší alkyi, aryl a arylcm substituovaný nižší alkyl aR 9 je nižší alkyi, aryl alebo arylom substituovaný nižší alkyi.0023 Výhodne, R sú 1-3 nezávisle vybrané substituenty a R 5 je výhodne 1-3 nezávisle vybrané substítuenty. 0024 Ako je tu použité, výraz alkyi alebo nižší alkyi znamena priame alebo rozvetvené alkylové reťazce,ktoré majú 1 až 6 atómov uhlíka a alkoxy znamená alkoxyskupiny, ktoré majú i až 6 atómov uhlíka. Neobmedzujúce príklady nižších alkylových skupin zahŕňajú, napriklad metylové, etylové, propylové a butylové sku in .00 § 5 yAIkenyl znamená priame alebo rozvetvené uhlikové reťazce, ktoré majú jednu alebo viac dvojitých väzieb v retazci, konjugované alebo nekonjugované. Podobne, alkinyl znamena priame alebo rozvetvené uhlikové reťazce, ktoré majú jednu alebo viac trojitých väzieb v reťazci. Keď sa alkylový. alkenylový alebo alkinylový reťazec spojí s dvoma inými premennými a preto je dvojväzbový, používajú sa výrazy alkylén,alkenylén a alkinylén.0026 Cykloalkyl znamena nasýtený uhlíkový kruh z 3 až 6 atómov uhlíka, kým cykloalkylén znamena zodpovedajúci dvojväzbový kruh, pričom miesta pripojenia iných skupin zahŕňajú všetky pozičné izomery. 0027 Halogén znamená fluórové, chlórové, brómové alebo jódové radikály.0029 Fenylen znamena dvojväzbovú fenylovú skupinu, vrátane orto, meta a para-substitúcia0030 výrok, kde je uvedené, že napriklad, R, R 1. R 2 a R 3, sú nezávisle vybrané zo skupiny substituentov znamená, že R, R , R 2 a R 3 sú nezávisle vybrané, ale tiez, že keď sa R, R 1, R 2 a R 3 remenná objavi v molekule viac ako raz, každý výskyt je nezávisle vybraný (napriklad, ak R je -ORG, kde R je vodík, R 2 môže byt OR, kde R 5 je nižší alkyi). Odborníci v danej oblasti techniky chápu, že velkost a povaha substituentu(ov) ovplyvní množstvo substituentov, ktoré môžu byt prítomné.0031 zlúčeniny podľa tohto vynálezu majú najmenej jeden asymetrický atóm uhlíka a preto sa všetky izoméry, vrátane enantiomérov, stereoizomérov, rotamérov, tautomérov a racematov zlúčenín vzorcov I-Xll st vynálezu. vynález zahŕňa d a l izoméry V čistej forme aj vo forme zmesi, vrátane. Izoméry sa môžu pripraviť použitím bežných spôsobov, bud reakciou opticky čistých alebo opticky obohatených východiskových materialov alebo oddelením izomérov zlúčeniny vzorcov l-Xll. lzoméry môžu tiež zahŕňať geometrické izoméry, napríklad, kedje prítomná dvojité väzba.0032 Odborníci v danej oblasti techniky sú si vedomí, že pri niektorých zlúčeninách vzorcov I-Xll, bude jeden izomér vykazovat vyššiu farmakologický aktivitu ako iné izoméry.0033 zlúčeniny podľa vynalezu s aminoskupinou môžu vytvorit farmaceutický prijateľnú sol s organickými alebo anorganickými kyselinami. Príklady vhodných kyselín na tvorbu soli sú kyselina chlorovodiková. sírová, íosforečnà, octová, citrónová, šťavelová, malónová, salicylova, jablčná, fumàrová, Jantáfová, askorbüvá. maleinová, metánsulfónová a iné minerálne a karboxylové kyseliny, dobre známe odborníkovi v danej oblasti techniky. Soľ sa pripraví zmiešanim formy voľnej bázy s dostatočným množstvom požadovanej kyseliny za vytvorenia soli. Forma voľnej bázy sa môže regenerovať pôsobením soli s vhodným zriedeným roztokom na báze vody, ako je zriedený vodný hydrogenuhličitan sodný. Forma voľnej bázy sa líši od príslušnej formy soli do istej miery v určitých fyzikálnych vlastnostiach, ako je rozpustnost v polárnych rozpúšťadlách. ale soľ je inak na účely tohto vynálezu ekvivalentom jej príslušných foriem voľnej bázy.0034 Určité zlúčeniny podľa vynálezu sú kyslé (napriklad tie, ktoré majú karboxylovú skupinu), Tieto zlúčeniny vytvárajú farmaceutický prijateľné soli s anorganickými a organickými zásadami. Príklady takých soli sú sodné, draselné, vápenaté, hlinité. zlate a strieborné soli. Zahrnuté sú tiež soli vytvorené s farmaceutický prijateľnými aminmi, ako je amoniak, alkylamíny, hydroxyalkylaminy, N-metylglukamin a podobne.0035 Ako je tu použité, solvát znamená molekulový alebo iónový komplex molekúl alebo iónov rozpúšľadla a rozpustenej látky (ako je napriklad jedna alebo viac zlúčenín vzorcov I-Xll, izoméry zlúčenín vzorcov I-Xll,alebo prekurzory zlúčenín vzorcov l-Xll). Neobmedzujúce príklady užitočných rozpúšťadiel zahŕňajú polárne,protické rozpúštadla, ako je voda a/alebo alkoholy (napríklad metanol).0036 Prekurzory zlúčenín vzorcov I-Xll sa považujú za súčasť vynalezu. Ako je lu použité, prekurzor znamena zlúčeniny, ktoré sú prekurzormi liečiva, ktoré po podani pacientovi uvolñujú liečivo in vivo prostrednictvom chemických alebo tyziologických procesov (napriklad, prekurzor prlvedený na fyziologického pH alebo prostrednictvom účinku enzýmu je konvertovaný na požadovanú liekovú formu).0037 Výhodnými zlúćeninami vzorca (I) sú tie, kde Arl je fen I alebo RÁ-substituovaný fenyl. ešte výhodnejšie(4-R 4)-substituovaný fenyl. Ar je výhodne fenyl alebo R -substituovaný fenyl. ešte výhodnejšie (4-R)substituovaný fenyl. Ars je výhodne Rä-substítuovaný fenyl, ešte výhodnejšie (4 R 5)-substituovaný ŕenyl. Ked Ar je (tt-RÄ-substituovaný femél, R 4 e výhodne halogén. Ked Arz a Ara sú R 4-, resp. RS-subslituovaný fenyl, R je výhodne halogén alebo -ORJ a R je výhodne OR 6. kde R 5 je nižší alkyi alebo vodík. Špecialne výhodné sú zlúčeniny, kde každý z Ar a Arz je 4 ~tluôrfenyl a Ara je 4 ~hydro×yfenyl alebo 4 metoxyfenyl.0033 x, Y a z sú každé výhodne -cHw R 1 a R 3 sú každé výhodne vodík. R a R 2 sú výhodne »ORŤ kde R je vodík alebo skupina ľahko metabolizovateľna na hydroxyl (ako je -O(CO)RE, »O(CO)OR 9 a .o(co)NRR 7

MPK / Značky

MPK: A61P 9/00, C07D 205/00, A61K 31/397, A61K 45/00

Značky: liečenie, spôsob, absorpcie, vaskulárneho, použitím, sterolů, zápalu, prevenciu, inhibítora

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/47-e4704-sposob-na-liecenie-alebo-prevenciu-vaskularneho-zapalu-pouzitim-inhibitora-absorpcie-sterolu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na liečenie alebo prevenciu vaskulárneho zápalu použitím inhibítora absorpcie sterolu</a>

Podobne patenty