Prostriedok na šlichtovanie sklených vlákien obsahujúci amfotérnu polymérnu zlúčeninu

Číslo patentu: E 13304

Dátum: 30.09.2008

Autori: Itoh Hirotaka, Satoh Kazutoshi, Takayama Hiroyuki, Hikino Shunichi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka prostriedku na šlichtovanie sklených vlákien, sekaného prameňa vlákien potiahnutého prostriedkom na šlichtovanie sklených vlákien a spôsobu výroby tvarovaného telesa z termoplastickej živice za použitia sekaných prameňov vlákien. vynález sa ďalej týka zväzku sklených vlákien potiahnutého prostriedkom na šlichtovanie sklených vlákien, pelety z termoplastickej živice zahŕňajúcej zväzok sklených vlákien a tvarovaného telesa vyrobeného z týchto peliet.0002 Termoplastické živice vystužené sklenými vláknami sa používajú pre rôzne účely vrátane súčastí interiéru automobilov, elektrických prístrojov pre domácnosť a podobne. Matricové živice používané v termoplastických živiciach vystužených sklenými vláknami sú zvyčajne termoplastické živice ako polyolefíny alebo polyamidy.0003 »Na výrobu tvarovaného telesa zo živice vystuženej sklenými vláknami je možné použiť ako výstužný materiál zväzok sklených vlákien potiahnutý šlichtovacím prostriedkom. Konkrétne, zväzok sklených vlákien potiahnutý šlichtovacím prostriedkom je nasekaný na dĺžku 1 až 10 mm pre vytvorenie sekaných sklených vlákien (chopped strands, sekané pramene vlákien), a tie sú hnetené stermoplastickou živicou ako matricovou živicou pri zahrievaní, a uhnetená zmes je plnená do formy pre vytvorenie tvarovaného telesa.0004 Známe spôsoby výroby tvarovaných telies zo živice vystuženej sklenými vláknami zahŕňajú spôsoby využívajúce sekané pramene vlákien, a spôsoby využívajúce pelety z termoplastickej živice vystužené sklenými vláknami (LFT pelety, long fiber thermoplastic pellets). LFT pelety sa vyrábajú spôsobom, pri ktorom sa zväzok sklených vlákien impregnuje živicou matrice. To znamená, že matricová živica je impregnovaná do zväzku sklených vlákienalebo do skleneného povrazca, do ktorého je množstvo zvázkov sklených vlákien ďalej zviazané, a následne je narezaný na dĺžku 5 až 30 mm. LFT pelety sú plastitikované pri zahrievani a hnetená zmes je plnená do foriem pre vyrobenie tvarovaného telesa.0005 Použitie LFT peliet všeobecne poskytuje pevnejšie tvarované teleso ako použitie sekaných prameňov sklených vlákien. Je pravdepodobne, že je to tak preto, že pri použití LFT peliet impregnovaných matricovou živicou je inhibované pretrhávanie sklených vlákien pri hneteni a v tvarovanom telese zostávajú relatívne dlhé sklené vlákna.0006 Ďalej, šlichtovací prostriedok sa používa pre udržanie sklených vlákien vo zväzku v priebehu spracovania sekaných prameňov sklených vlákien alebo LFT peliet. Ako prostriedky na šlichtovanie sklených vlákien sa všeobecne používajú povlakotvorné činidlá, Iubrikanty, antistatické činidlá, alebo organosilánové zlúčeniny rozpustené alebo dispergované a emulgované vo vode. Prostriedky na šlichtovanie sklených vlákien zvyčajne obsahujú povlakotvorné činidlá ako sú uretánové živice alebo akrylové živice.0007 Keď sú sekané pramene vlákien potiahnuté šlichtovacím prostriedkom použité ako výstužný materiál, získané tvarované teleso zo živice vystuženej sklenými vláknami nevykazuje vždy dostatočnú vodovzdornosť a rázovú pevnosť. Šlichtovací prostriedok má tak veľký vplyv na kvalitu sekaného prameňa sklených vlákien a teda na kvalitu vyrobeného tvarovaného telesa. Preto boli viaceré výskumy zamerané na špecifikácie šlichtovacíchprostriedkov, ktoré môžu zlepšiť vodovzdornosť a mechanickú pevnosť tvarovaných telies.0008 Napríklad, patentový dokument 1 opisuje techniku využivajúcu sklené vlákna povrchovo upravené kopolymérom maleínanhydridu a väzbovým činidlom na báze silánu, na zlepšenie mechanickej pevnosti tvarovaných telies. Uvádza tiež, že táto technika môže zlepšiť vodovzdornosť tvarovaných telies keď je ako matricová živica použitá polyamidová živica alebo podobne.0009 Patentový dokument 2 opisuje techniku, pri ktorej je polyamidováživica impregnovaná do zväzku sklených vlákien upraveného spracovacímčinidlom obsahujúcim kopolymér nenasýtenej karboxylovej kyseliny (napríklad kyseliny maleínovej) a nenasýteného monoméru (napríklad etylénu). Taktiež patentový dokument 3 opisuje techniku, pri ktorej sa používa šlichtovací prostriedok, obsahujúci kyselinou modiñkovanú olefínovú živicu (napriklad polypropylén modifikovaný kyselinou malelnovou) neutralizovanú amínom, pre vytvorenie tvarovaného telesa vystuženého sklenými vláknami, pričom matricová živica je oleflnová živica.0010 Patentový dokument 4 opisuje spôsob výroby homopolymérov a kopolymérov aspoň jedného derivátu dialkylaminu fotopolymerizáciou. Prihláška opisuje okrem iného amfotérne poiymérne zlúčeniny, ktoré môžu byť použité ako prostriedok na šlichtovanie sklených vlákien.Patentový dokument 1 japonská patentová prihláška zverejnená po prieskume SHO-61-37308.Patentový dokument 3 japonská zverejnená patentová prihláška č. 2003253563.Patentový dokument 4 nemecká patentová prihláška DE 24 166 75 A 1.0012 Podľa výskumov pôvodcov predloženého vynálezu však je šlichtovaci prostriedok obsahujúci kopolymér malelnanhydridu, oplsaný vpatentovom dokumente 1, vkyslej oblasti nestabilný a ľahko sa zráža. Taktiež sekané pramene vlákien, povrchovo upravené šlichtovaclm prostriedkom, ked sú použité ako výstužný materiál pre tvarované telesá s polyamidovou živicou ako matricovou živicou, majú tendenciu spôsobovať žltnutie farebného odtieňa tvarovaných telies. Okrem toho, sekané pramene vlákien povrchovo upravenéšlichtovacím prostriedkom, ked sú použité v tvarovaných telesách spolyolefinovými živicamji, napriklad polypropylénom, ako matricovou živicou,vytvárajú tvarované telesá s nedostatočnou mechanickou pevnosťou alebo vodovzdornosťou.0013 Ďalej, nie vždy je dosiahnutá zodpovedajúca kvalita, ked sú spracovacie činidlá či šlichtovacie prostriedky opísané vpatentových dokumentoch 2 a 3 kyslé. Konkrétne, spracovacie činidlo vpatentovom dokumente 2 má nedostatočnú stabilitu, ktorá vedie v kyslej oblasti k vzniku zrazenin. To je nevhodné tým, že to obmedzuje voľbu typu prisad (napríklad lubrikantov). Šlichtovaci prostriedok podľa patentového dokumentu 3 má v kyslej oblasti nedostatočnú schopnosť spriadania. Schopnosť spriadania je vlastnosť, ktorá sa týka ľahkosti navijania zväzkov sklených vlákien potiahnutých šlichtovacím prostriedkom, a neadekvátna schopnosť spriadania šlichtovacieho prostriedku môže spôsobiť problémy navijania a zhoršiť navijanie do tvarov cievky s pravouhlým koncom.0014 Sekané pramene vlákien potiahnuté šlichtovacím prostriedkom opísaným vpatentovom dokumente 1 sa vsúčasnej dobe nepouživajú akovýstužný materiál pre tvarované telesá z polyolefinovej živice. Na druhej strane,spracovacie činidlo podľa patentového dokumentu 2 je pripravené pre polyamidové živice, zatial čo Šlichtovaci prostriedok podľa patentového dokumentu 3 je pripravený pre olefínové živice. To znamená, že vpripade konvenčných šlichtovaclch prostriedkov je nutné meniť špecitikáciu podľa typu použitej matricovej živice.0015 Cieľom predloženého vynálezu, ktorý bol dosiahnutý za vyššie uvedených okolnosti, je poskytnúť prostriedok na šlichtovanie sklených vlákien s vysokou ñexibilitou použitia pokial ide o matricové živice pre živice vystužené0016 lným cielom vynálezu je poskytnúť sekané pramene vlákien spojené do zväzku prostriedkom na šlichtovanie sklených vlákien, a spôsob výroby tvarovaného telesa pri použitl týchto sekaných prameňov sklených vlákien.0017 Ešte ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť zväzok sklených vlákien a

MPK / Značky

MPK: C08J 5/08, C03C 25/32, C08L 35/06, C08L 39/04, C08L 83/04, C08L 33/24, C03C 25/26, C08L 31/04, C08L 33/14

Značky: vlákien, prostriedok, obsahujúci, sklených, polymérnu, šlichtovanie, amfotérnu, zlúčeninu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/47-e13304-prostriedok-na-slichtovanie-sklenych-vlakien-obsahujuci-amfoternu-polymernu-zluceninu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na šlichtovanie sklených vlákien obsahujúci amfotérnu polymérnu zlúčeninu</a>

Podobne patenty