Vodné polymérne disperzie značkované fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov, spôsoby ich výroby ako aj ich použitie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vodné polymérne disperzie značkované fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov, spôsoby ich výroby ako aj ich použitiePredložený vynález sa týka vodných polymérnych disperzií značkovaných fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov. Okrem toho sa vynález týka spôsobu výroby vodných polymérnych disperzií značkovaných fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov. V neposlednom rade sa predložený vynález týka použitia vodných polymérnych disperzií značkovaných fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov apoužitia vodných polymérnych disperzií značkovanýchfluorescenčnými farbivami vyrobených spôsobom podľa vynálezu.Vodné disperzie, ktoré vykazujú polymérne častice dispergovateľné vo vode,ktoré vykazujú objemovo spriemerovanú veľkosť častíc v rozsahu od 1 do 100 m,ktorá bola stanovená rozptylom svetla, a obsahujú fluorescenčné farbivo, sú známe zeurópskej patentovej prihlášky EP 1 801 127 A 1. Ako je známe, sú dostupné radikálovou suspenznou polymerizáciou etylenicky nenasýtených monomérov V emulzii oleja vo vode, ktorej dísperzná fáza obsahuje prinajmenšom jedno fluorescenčné farbivo v rozpustenej forme. výhodnejšie sa suspenzná polymerizácia realizuje v prítomnosti ochranných koloidov ako sú deriváty celulózy aleboAko je známe, absorbujú sa ochranné koloidy vslučkách na povrchu prislúchajúcich polymérnych častíc (pozrite Römpp Online 2007, »SchutzkoIIoid«). Vo vodnej disperzií, ktorá obsahuje dodatočne ešte ďalšie polyméry, najmä polymérne častice, preto nevykazujú ochranné koloidy vo všeobecnosti žiaden zahusťujúci účinok.Z EP 1 801 127 A 1 sú okrem toho známe farby na náter papiera, ktoré vykazujú viskozitu 1000 mPas, pričom nie je uvedené, akým spôsobom bola viskozita meraná. Farby na náter papiera obsahujú velké množstvá anorganických pigmentovako aj nízke množstvá styren-butadiénového spojiva azahustovadIa ako aj malémnožstvá polymérnych častíc, ktoré obsahujú prinajmenšom jedno fluorescenčné farbivo. Farby na náter papiera sa vyrábajú tak, že sa v miešacej nádobe vzájomne zmiešajú jej zložky. Či sa na tento účel vopred osobitne vyrobia vodné disperzie bez obsahu pigmentov, ktoré už obsahujú styrén-butadiénové spojivo ako aj polymérne častice obsahujúce prinajmenšom jedno fluorescenčné farbivo a zahustovadlo, nie je známe. Aké vlastnosti by mohla táto kombinácia vykazovat,teda z EP 1 801 127 A 1 nevyplýva.Z EP 1 801 127 A 1 je ďalej známy Iepiaci prostriedok na papier bez obsahu pigmentov, ktorý sa získa tak, že sa vodné disperzie obsahujúce polymérne častice s obsahom prinajmenšom jedného fluorescenčného farbiva zmiešajú so štandardnou disperziou akrylových kopolymerizátov a výsledná zmes sa vmieša do vodnej škrobovej zmesi, pričom pomer syntetického produktu k škrobu je približne 1 100. Škrob je týmto prítomný vo veľmi veľkom nadbytku a nie v koncentráciách, v akých sa pri zahusťovadlách zvyčajne používa. Okrem toho nie je uvedený pomer polymérnych častíc, ktoré obsahujú prinajmenšom jedno fluorescenčné farbivo, k polymérnym časticiam štandardnej disperzie.Pri výrobe funkcionálnych produktov, ako sú napríklad poťahovacie látky,lepidlá, tesniace hmoty, tlačiarenské farby, hmoty na kašírovanie papiera alebo prostriedky na lepenie papiera, ktoré sú značkované s prinajmenšom jedným fluorescenčným farbivom, by bolo výhodné mat zásobu vodných polymérnych disperzií bez obsahu pigmentov, ktoré sú značkované fluorescenčnými farbivami a ktoré obsahujú polyméry rozpustné a/alebo dispergovateľné vo vode a polymérne častice dispergovateľné vo vode s obsahom prinajmenšom jedného fluorescenčného farbiva, aby ich bolo možné vprípade potreby použit aj na rôznych miestach na rôzne aplikačné účely a/alebo vrôznych časoch. Týmto by sa pri príprave príslušných funkcionálnych produktov v mieste ušetril prinajmenšom krok miešania, čo by znamenalo veľkú ekonomickú a technickú výhodu.Predpokladom tohto ale je, že príslušné vodné polymérne disperzie značkované fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov vykazujú vysokú dlhodobú stabilitu anajmä počas prinajmenšom 1,5 mesiaca pri skladovaní bez pohybu nevykazujú žiadne usadzovanie polymérnych častíc. Toto je možnédosiahnut ešte aj prídavkom zahusťovadiel, ale jednoduché zvýšenie viskozityneponúka uspokojivé riešenie, pretože príslušné vodné polymérne disperzie značkované fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov musia zostať aj čerpatelné, aby snimi bolo možné vzariadeniach na výrobu vyššie uvedených funkcionálnych produktov manipulovat bez príliš vysokého vynaloženia energie. Okrem toho musia byt vodné polymérne disperzie značkované fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov ešte aj pri strihovom zaťažení, k akému nevyhnutneEP 1 801 127 A 1 ale neposkytuje žiadne podnety a informácie, ako je možnéZ európskej EP 1 191 041 A 1 sú známe vodné polymérne disperzie, ktorých dispergované polymérne častice obsahujú prinajmenšom jedno fluorescenčné farbivo a vykazujú stredný priemer častíc dso 1 m. Viskozita známych vodných polymérnych disperzií podľa informácie v EP 1 191 041 A 1 na strane 15. tabuľka 1 je 3,7 mPas. Ďalej pri kozmetikách opísaných v EP 1 191 041 A 1, strana 16, odsek 0102, až strana 28, odsek 0163, nejde o vodné polymérne disperzie, ale o tuhéZ európskej patentovej prihlášky EP 1 092 416 A 1 sú známe vodné polymérne disperzie, ktorých dispergované polymérne častice obsahujú prinajmenšom jedno fluorescenčné farbivo a taktiež vykazujú len stredný priemer častíc dso 1 m. Ďalej vodné polymérne disperzie 11 až 19 známe z EP 1 092 416 A 1, strana 19, tabulka 2, vykazujú viskozitu len od 3,4 do 3,9 mPas.Ani EP 1 191 041 A 1 ani EP 1 092 416 A 1 neposkytujú podnety a informácie,ako je možné tieto problémy vyriešiť. ÚlohaÚlohou predloženého vynálezu preto bolo pripraviť vodnú polymérnu disperziuznačkovanú fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov, ktorá obsahuje(A) prinajmenšom jeden typ polymérov rozpustných a/alebo dispergovatelných(B) prinajmenšom jeden typ polymérnych častíc dispergovatelných vo vode, ktoréobsahujú prinajmenšom jedno fluorescenčné farbivo, a ktorá vykazuje vysokú dlhodobú stabilitu spojenú svynikajúcou čerpatelnostou. Predovšetkým nemá vodná polymérna disperzia značkovaná fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov vykazovať pri skladovaní bez pohybu počas prinajmenšom 1,5 mesiaca žiadne usadzovanie. Okrem toho má umožňovať manipuláciu bez vynaloženia väčšej energie, najmä prečerpávanie, bez toho, aby pri strihovom zaťažení dochádzalo kflokuiácii. Týmto má byt umožnené skladovat vodnú polymérnu disperziu značkovanú fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov v zásobe, aby ju bolo možné použiť podľa potreby aj na rôznych miestach použitia na rôzne účely použitia a/alebo v rôznych časoch použitia. Týmto má byť umožnené, že pri výrobe funkcionálnych produktov, ako sú potahovacie látky,lepidlá, tesniace hmoty, tlačiarenské farby, hmoty na kašírovanie papiera alebo prostriedky na lepenie papiera, sa vmieste použitia ušetrí prinajmenšom krok zmiešavania, čo predstavuje veľkú hospodársku a technickú výhodu. V neposlednom rade má byť jednoduchým spôsobom možné zmiešanie vodnej poíymérnej disperzie značkovanej fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov s prisadami zaistujúcimi efekty, najmä spigmentami zaistujúcimi efekty, bez toho, že byOkrem toho bolo úlohou predloženého vynálezu navrhnúť spôsob výrobyefektnej vodnej polymérnej disperzie značkovanej fluorescenčnými farbivami, ktorá(A) prinajmenšom jeden typ polymérov rozpustných a/alebo dispergovatelných(B) prinajmenšom jeden typ polymérnych častíc dispergovatelných vo vode, ktoréobsahujú prinajmenšom jedno fluorescenčné farbivo, a(C) prinajmenšom jednu prísadu zaistujúcu efekt.Spôsob má byť možné realizovať s relatívne malou vynaloženou energiou a malými technickými nákladmi, najmä s malým počtom krokov miešania. Okrem toho má spôsob umožňovať pripravenie vodnej polymérnej disperzie značkovanej fluorescenčnými farbivami sobsahom pigmentov na rôznych miestach, na rôzne

MPK / Značky

MPK: C09D 5/22, C08J 3/00, C09D 129/04, C08L 101/00

Značky: značkované, vodné, výroby, pigmentov, disperzie, polymérne, obsahu, fluorescenčnými, farbivami, spôsoby, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/46-e8951-vodne-polymerne-disperzie-znackovane-fluorescencnymi-farbivami-bez-obsahu-pigmentov-sposoby-ich-vyroby-ako-aj-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodné polymérne disperzie značkované fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov, spôsoby ich výroby ako aj ich použitie</a>

Podobne patenty