Spôsob a zariadenie na ohýbanie dielca

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB A ZARIADENIE NA OHÝBANIE DIELCA0001 Vynález sa týka spôsobu podľa predvýznakovej časti patentovéhonároku 1 a ohýbacej lisovnice (ohybnice) podľa predvýznakovej časti nárokov 12 a 13.0002 Ohýbanie dielcov pomocou ohýbacích lisov je už dlhú dobu a často používaný spoľahlivý spôsob spracovania dielcov tvarovaním. Oblast použitia spôsobov ohýbania je často obmedzená materiálovými vlastnosťami, hlavne mechanicko-technologickými vlastnosťami. Pri Iámavých materiáloch, ako horčík, titán, pružinové ocele, vysokopevnostné zliatiny hliníka,vysokopevnostné ocele alebo iné lámavé materiály existuje problém, že pri pretvárani ohýbaním tieto materiály nemajú dostatočnú plastickú pretvoritelnosť a počas ohýbacieho procesu sa preto lámu alebo sa pozdĺž oblasti pretvárania objavujú trhliny. Parameter, ktorý opisuje príslušné chovanie materiálov, je tak zvaná ťažnosť pri pretrhnutí, teda hodnota plastického pretvorenia, ktorú môže pretváraný dielec maximálne zniesť až do vzniku zlomu. Alternatívny charakteristický parameter pre toto chovanie je tiež tak zvaný pomer hraníc pretiahnutia, ktorý dáva do pomeru napätie potrebné na začiatku poznateľného plastického pretvorenia k napätiu panujúcemu v spracovávanom dielci pri zaťažení v pretrhnutí.0003 Aby sa tiež také materiály mohli stať prístupné na použitie tvarovania, hlavne ohýbania, boli už dlhú dobu používané s úspechom spôsoby,ktorými bol spracovávaný dielec uvádzaný do stavu, v ktorom má priaznivejšie mechanické vlastnosti, a môže byt pretváraný ohýbaním. Známa metóda spočíva v tom, že sa ohýbaný dielec aspoň v oblasti pretvárania zahreje, čím v tejto zahriatej oblasti môže byť znížené napätie potrebné na zavedenie plastického pretvorenia.0004 Ako príklad pre taký spôsob opisuje EP 0 993 345 A 1 spôsobohýbania dielca mechanickým silovým pôsobením pri selektívnom zahriatí spracovávaného dielca pozdĺž línie ohýbania laserovým lúčom, pričom z laserového lúča alebo viac laserových lúčov je vytvárané podlhovasté lúčové pole, pri ktorom je lúčové pole vytvárané na všetkých bodoch pozdĺž línie ohýbania ohrevnej oblasti. Pritom obsahuje zariadenie na vytváranie líniovitého lúčového pola valcovej šošovky a/alebo valcové zrkadlá, ktorými je lúčové pole privádzané k spracovávanému dielcu otvorom v ohybnici. V príklade uskutočnenia podľa obrázka 4 EP-A 1 je laserový lúč rozkladaný optikou formujúcou lúče, pozostávajúcou z hranolového zrkadla, dvoch valcových šošoviek a dvoch valcových vychylovacích zrkadiel do dvoch Iúčových polí,ktoré každé vytvárajú Iíniovitú oblasť zahrievania. Týmto spôsobom pretvorený laserový lúč je pritom vedený štrbinovitým otvorom v spodnej strane ohybnice k spracovávanému dielcu.0005 Riešenie známe z EP 0 993 345 A 1 na vedenie energeticky bohatého žiarenia v ohybnici nie je optimálne vhodné na praktické použitie na bežných ohýbacích strojoch, pretože ohybnica má v dôsledku dvojdielneho uskutočnenia obmedzenú mechanickú stabilitu a nosník lisu alebo stôl lisu prijímajúci ohybnici by musel mať vybranie pre rozdelovacie usporiadanie na rozdeľovanie žiarenia. Ďalej je spôsob opisaný v uvedenom EP-A 1 len podmienečne vhodný na ohýbanie malých spracovávaných dielcov, lebo energeticky bohaté žiarenie je rozdelované vždy na celú dĺžku ohybnice.0006 Úloha vynálezu spočíva vo vytvorení spôsobu ohýbania daného druhu respektíve pre neho použitelnej ohybnice, ktoré by boli lepšie vhodné na praktické použitie a boli tiež vhodné pre spracovávané dielce rôznych rozmerov pri súčasne vysokých požiadavkách pokiaľ ide o bezpečnosť práce.0007 Úloha vynálezu je vyriešené spôsobom podľa patentového nároku 1a ohybnicovým usporiadaním podľa patentového nároku 12 alebo 13.0008 Tým, že žiarenie vystupujúce z vybrania ohybnice je riadeným lokálnym vyvíjaním žiarenia vnútri ohybnicového usporiadania pomocou viac voliteľne aktivovateľných zdrojov žiarenia alebo riadeným rozdelovanímsústredeného zväzku lúčov prostriedkami na ovplyvňovanie lúčov vnútriohybnicového usporiadania prispôsobované dielcu, ktorý sa má ohýbať, a môže byť prípadne tiež obmedzené na čiastkový úsek ohýbacieho vybrania ohybnicového usporiadania, je jednak minimalizovaná energia žiarenia potrebná na lokálne zahrievanie spracovávaného dielca, a je tiež redukované možné ohrozenie žiarením pre užívateľa nachádzajúceho sa v okolí ohýbacieho nástroja, keďže podiel žiarenia, ktorý nedopadá z ohybnice na spracovávaný dielec, je týmito opatreniami výrazne zmenšený.0009 K riadeniu lokálneho vyvíjania žiarenia pritom dochádza viac zdrojmi žiarenia uloženými pozdĺž ohýbacieho vybrania vnútri ohybnice, ktoré vyžarujú žiarenia s menšou výkonovou hustotou, ale v súčte na to vykazujú väčšiu celkovú výstupnú plochu pre lúče než jednotlivý vysoko koncentrovaný zväzkovaný zdroj žiarenia. Ako zdroje žiarenia sú na to vhodné hlavne diódové laserové tyče, ktoré majú výstupnú plochu pre lúče v tvare pruhu, napríklad s rozmermi 10 mm dĺžky a 1 mm šírky. Pozdĺžna os pruhovitej výstupnej plochy pre lúče je pritom orientovaná v pozdĺžnom smere drážkovitého ohýbacieho vybrania, čím dochádza k rozdelovaniu žiarenia pozdĺž ohýbacieho vybrania už samotným tvarom výstupnej plochy pre lúče. Tým, že je v ohybnici uložených viac zdrojov žiarenia, môžu byť jednotlivé zdroje alebo viac týchto zdrojov deaktivované počas zahrievania spracovávaného dielca, v dôsledku čoho na čiastkovom úseku výstupného otvoru pre lúče, Iežiacom nad deaktivovanými zdrojmi žiarenia, nevystupuje žiadne žiarenie alebo vystupuje len velmi málo žiarenia.0010 Aby sa dosiahlo ovplyvňovacimi usporiadaniami na ovplyvňovanie lúčov rovnomerné rozdelenie žiarenia v ohybnicovom usporiadani respektíve v oblasti ohýbacieho vybrania, na ktorej leží pásmo pretvárania spracovávaného dielca, obsahujú tieto ovplyvňovacie usporiadania na ovplyvňovanie lúčov najmenej jeden optický prvok, ktorým môže byť energeticky bohaté žiarenie,prichádzajúce z vonkajšieho zdroja žiarenia, vnútri ohybnice smerovo vychyľované, delené alebo formované, k čomu optické prvky napriklad vo forme šošoviek, zrkadiel, polarizačných filtrov, prvkov na delenie lúčov, FTR-prvkovohybníc tvoria ovplyvňovacie usporiadanie na ovplyvňovanie lúčov.Možnosťami prestavovania na jednotlivých alebo viac optických súčiastkach vzniká okrem toho možnosť žiarenie vysielané zdrojom žiarenia vyvádzať do rôznych úsekov výstupného otvoru pre lúče a tým prispôsobene na spracovávaný dielec z ohybnice a/alebo časti žiarenia vychyľovat k iným oblastiam vnútri danej ohybnice alebo susednej ohybnice, čím je žiarenie absorbované vnútri ohybnice a neopúšťa ju výstupným otvorom pre lúče. Prídavne môže byť uskutočňované riadené odtienenie vnútri ohybnice pomocou odtieňovacieho prvku odtieňovacieho zariadenia, ktorý môže dopadajúce žiarenie znášať bez nevýhodných zmien, aby sa žiareniu vyvinutému v usporiadaní ohybnice alebo zavádzanému výstupným otvorom na žiarenie do čiastkových oblastí vybrania ohybnice, nezakrytých spracovávaným dielcom,bránilo vo vystupovaní, čím môže byť žiarenie vystupujúce z ohybnice ešte presnejšie prispôsobované rozmerom spracovávaného dielca. Aby takou ohybnicou mohli byť spracovávané dielce s rozdielnymi dĺžkami ohýbania,uskutočňuje sa odtieňovanie s výhodou pomocou prestaviteľného odtieňovacieho prvku odtieňovacieho zariadenia. Týmito opatreniami môže byť ďalej znížený výstup žiarenia vedla spracovávaného dielca, ktorý môže byť kritický z bezpečnostného hladiska. Keďže nie každý spracovávaný dielec kryje celé ohýbacie vybranie, lebo často je jeho dĺžka ohýbania kratšia než dĺžka ohybnice alebo ohybnicového usporiadania, a z dôvodov bezpečnosti práce má byť čo možno najviac zabraňované výstupu energeticky bohatého žiarenia vedľa spracovávaného dielca, je pri uskutočňovaní spôsobu výhodné, keď je na ohybnici pri pozorovaní v smere žiarenia za výstupným otvorom pre lúče umiestnený najmenej jeden prestavitelný odtieňovací prvok pre krytie úsekov nezakrytých spracovávaným dielcom. Tento odtieňovací pNok môže byť vytvorený ako posuvný prvok, ktorý je prestavovateľný pozdĺž ohýbacieho vybrania, a tým je podľa dĺžky ohýbania spracovávaného dielca časť ohýbacieho vybrania nepokrytá spracovávaným dielcom krytá alebo zavretá a môže tým byť zabránené aspoň priamemu výstupu žiarenia vedľa0011 Hlavne môže byť odtieňovací prvok prestaviteľný v smere dĺžkyohýbania až k doľahnutiu na spracovávaný dielec, v dôsledku čoho môže byť

MPK / Značky

MPK: B21D 5/02, B21D 37/16

Značky: ohýbanie, zariadenie, dielca, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/46-e18741-sposob-a-zariadenie-na-ohybanie-dielca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na ohýbanie dielca</a>

Podobne patenty