Redukčná prevodovka

Číslo patentu: E 14180

Dátum: 25.01.2007

Autor: Takeuchi Kenichi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predstavovaný vynález sa týka redukčnej prevodovky využívanej v priemyselných robotoch, alebo strojoch. Podrobnejšie, sa predstavovaný vynález týka redukčného mechanizmu ktorý obsahuje jednotku ktorá prenáša krútiaci moment aplikovaný na vstupný hriadeľ na prechodný hriadeľ vo v podstate ortogonálnom smere vzhľadom na vstupný hriadeľ, premieňajúc jeho smer rotácie a jednotky redukcie rýchlosti ktorá využíva externékoleso rotujúce (oscilujúce) vo vnútri interného kolesa.0002 Japonská patentová prihláška číslo S 62-218087 stanovuje základnú konfiguráciu redukčného mechanizmu V ktorou majú interné a externé kolesá rozdielny počet zubov a takto využíva fenomén rozdielu V otáčkach keď je externé koleso vyrobené tak,aby sa mohlo otáčať (oscilovať) vo vnútri interného kolesa. Takýto tip redukčného mechanizmu využíva kľukový hriadeľ. Excenter ktorý sa točí excentricky pri rotácii kľukového hriadeľa je pripevnený na kľukový hriadeľ a externé koleso je V zábere s excentrom. Excenter pri otáčani kľukového hriadeľa rotuje excentricky a externé koleso ktoré je V zábere s excentrom. rotuje obežne (osciluje). S týmto tipOHl redukčného mechanizmu, interné koleso rotuje ak je zabránené rotácii externého kolesa. V tomto prípade, interné koleso rotuje okolo nosiča. Naopak, externé koleso rotuje v prípade že je zamedzené rotácii interného kolesa. V tomto prípade sa externé koleso otáča orbitálne. Časť vonkajšieho hriadeľa ktorá sa otáča okolo orbitálne rotujúceho stredu externého kolesa je získaná využitím člena ktorý je schopný rotovania okolo orbitálne rotujúceho stredu externého kolesa a je schopný podporovať externé kolesotak že je schopné rotovať.aby mali rotácia hriadeľa motora a rotácia výstupného hriadeľaredukčného mechanizmu ortogonálny vzťah. Takéto usporiadanie máva často výhodu v skrátení celkovej dĺžky mechanizmu v ktorom je redukčný mechanizmus spojený s motorom. Mechanizmus V ktorom je umiestnený prechodný hriadeľ ortogoálne k vstupnému hriadeľu ktorý je haní krútivým momentom motora a ktorý premieňa smer rotácie pomocou prepojenia vstupného hriadeľa a prechodného hriadeľa za pomoci kolies je často využívaný v kombinácii s redukčným mechanizmom. Je možné prenášať krútivý moment na prechodný hriadeľ zo vstupného hriadeľa ktorý je umiestnený ortogonálne vzhľadom na prechodový hriadeľ za pomoci záberu páru kužeľových, alebo hypoidných ozubených kolies. Redukčnáprevodovka v ktorej sú redukčná časť a časť konverzujúca rotáciuvzájomne prepojené je opísaná V japonskej patentovej prihláške0004 JP-A-64-383520 opisuje planetárnu prevodovku, ktorá obsahuje otvory pozdĺž vstupnej osi ktoré prechádzajú priamo primárnym podporným členom, externými kolesami a sekundárnym0005 Vyššie uvedený dokument, ktorý obsahuje doterajší stav techniky, ďalej predstavuje nasledujúce črty nezávislého nároku 1Redukčnú prevodovku ktorá obsahuje jednotku konverzie smeru rotácie a redukčnú jednotku v ktorej jednotka konverzie rotácie obsahuje prvý rotačný podstavec, prechodný hriadeľ ktorý rotuje v polohe ktorá je v podstate ortogonálna k vstupnému hriadeľu,prvé koleso ktoré rotuje integrálne so vstupným hriadeľom, druhé koleso ktoré je v zábere s prvým kolesom a rotuje integrálne s prechodným hriadeľom a redukčnú jednotku ktorá obsahuje druhý podstavec ktorý má druhé čelo vytvárajúce kontaktný povrch s prvým čelom, interné koleso, externé koleso umiestnené vo vnútri interného kolesa a kľukový hriadeľ V druhom podstavci ,kľukový hriadeľ je nastavený tak, aby rotoval s ohľadom na druhýpodstavec a bolo mu zamedzené V pohybe pozdĺž osi, kľukovýhriadeľ má excenter ktorý spôsobuje že externé koleso sa orbitálne rotuje vo vnútri interného kolesa pomocou rotácie excentra kde sú jednotka konverzie rotácie a redukčná jednotka vzájomne spojené pokiaľ prvé a druhé čelo vytvárajú kontakt a V tejto pozícii tvoria prechod a rotácia generovaná pomocou bud interného kolesa, alebo externého kolesa s rotáciouvstupného hriadeľa je prenášaná na Výstupný rotačný člen. Qpis vynálezu Problém ktorý rieši predstavovaný vynález0006 Pri použití redukčnej prevodovky v ktorej je časť konverzie rotácie a redukčná časť spojená, rotačný hriadeľ motora a Výstupný hriadeľ redukčného mechanizmu môžu mať ortogonálny vzťah. Pri takomto tipe prevodovky je požadované aby bola redukčná prevodovka realizovaná s využitím časti konvertujúcej smer rotácie a redukčnej časti a spájaním jednotky konverzie smeru rotácie a redukčnej jednotky. Takéto spojenie jednotky konverzie smeru rotácie a redukčnej jednotky dovoľuje zjednodušenie výrobného procesu každej s týchto jednotiek a teda následne je celkový výrobný proces redukčnej prevodovky0007 Avšak, v skutočnosti je práve toto náročné. Smer rotácie je zmenený V jednotke konverzie smeru rotácie pomocou páru ozubených kolies. Ak vstupný hriadeľ a prechodový hriadeľ nie sú vo vopred určenej pozícii vzhľadonx na jednotlivé osi V danom okamihu, kolesá nebudú rotovať hladko, alebo sa objavy hluk a spätný náraz. Je preto nevyhnutné nastaviť vstupný hriadeľ a prechodový hriadeľ do vopred určených pozícií podľa jednotlivých osi. Na viac, sa objavuje problém že zaťaženie v radiálnom smere a v smere ťahu zapríčinené prenosom krútivého momentu na kľukový hriadeľ je aplikované na kľukový hriadeľ a prechodový hriadeľ a teda musi byť zväčšená veľkosť štruktúryktorá zaručuje podporu pre kľukový a prechodový hriadeľ.0008 Ak sú jednotka konverzie smeru rotácie a redukčná jednotka oddelené, je nevyhnutné spojiť prevodovku tak, aby boli prechodový hriadeľ V jednotke konverzie smeru rotácie a kľukový hriadeľ v redukčnej jednotke schopné prenášať krútiaci moment. V bode spojenia sa môže tlak prechodového hriadeľa, ktorý bol nastavený do vopred určeného rozsahu líšiť od požadovaného, keď kľukový hriadeľ v redukčnej jednotke aplikuje silu V smere osi kľukového hriadeľa na prechodový hriadeľ V jednotke konverzie smeru rotácie. Následne, sa tlak kľukového hriadeľa, ktorý bol nastavený do vopred určeného rozsahu môže líšiť od tohto požadovaného rozsahu, keď prechodový hriadeľ V jednotke konverzie smeru rotácie aplikuje silu V smere osi prechodného hriadeľa na kľukový hriadeľ V redukčnej jednotke. Kvôli vyššie uvedeným problémom, nebola doteraz realizovaná konštrukcia V ktorej by bola prevodovka konštruovaná tak aby bola rozdelená na jednotku zmeny smeru rotácie a redukčnú jednotku pričom by vyhotovenie týchto dvoch jednotiek prebehlo oddelene a tietojednotky by boli v prevodovke spájané. Prostriedky riešenia problému0009 Redukčná prevodovka podľa prezentovaného vynálezu je rozdelená na jednotku konverzie smeru rotácie a redukčnú jednotku a prevodovka je skompletizovaná pomocou spojenia týchto dvoch častí. Jednotka konverzie smeru rotácie obsahuje prvý podstavec ktorý má prvý styčný povrch, vstupný hriadeľ osadený tak, aby mohol rotovať, nachádzajúci sa v prvom podstavci,prechodový hriadeľ osadený tak, aby sa mohol rotovať,nachádzajúci sa v prvom podstavci v pozícii V podstate ortogonálnej k vstupnému hriadeľu, prvé ozubené koleso ktoré rotuje integrálne so vstupným hriadeľom, druhé koleso ktoré je v zábere s prvým kolesom a rotuje integrálne s prechodovým hriadeľom. Redukčná jednotka obsahuje druhý podstavec ktorý má druhú styčnú plochu vytvárajúcu povrchový kontakt s prvou

MPK / Značky

MPK: F16H 1/32, F16H 57/02

Značky: převodovka, redukčná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/46-e14180-redukcna-prevodovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Redukčná prevodovka</a>

Podobne patenty