Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Inliibítory kinázy na báze tienopyrídínu a furopyridínu0001 Predložený vynález sa týka zlúčenín, ktoré sú použiteľné na ínhibíciu proteínových tyrozínkináz, spôsobov prípravy zlúčenin, kompozícii obsahujúcich zlúčeniny a spôsobovliečenia pomocou týchto zlúčenín.0002 Proteínove tyrozínkinázy (PTK) sú enzýmy, ktoré katalyzujú fosforyláciu špecifických tyrozínových zvyškov vbunečných proteínoch. Tieto posttranslačné modifikácie týchto substrátových proteínov, často samotných enzýmov, fungujú ako molekulárny prepínač regulujúci bunečnú proliferáciu, aktiváciu alebo diferenciáciu. Aberantná alebo nadbytočná aktivita PTK bola pozorovaná vmnohých ochoreniach, vrátane benígnych a malígnych proliferačných ochorení, ako aj ochorení vyplývajúcich znevhodnej aktivácie imunitného systému (napr. autoimunitné ochorenia), rejekcie aloštepu a reakcie štepu proti hostiteľovi. 0003 Špecifické receptorove PTK buniek endotelu, napr. KDR a Tie-2, sprostriedkovávajú angiogémiy proces, a tým sa podieľajú na podpore progresie rakovín a iných ochorení zahŕňajúcich nevhodnú vaskularizácíu (napr. díabetická retinopatia, choroidálna neovaskularizácia vdôsledku degenerácie makuly Spojenej so starobou, psoriáza, artritída,retinopatia nedonosených a infantílné hemangiómy).0004 Nereceptorovć tyrozínkínázy reprezentujú súbor bunečných enzýmov, ktoré nemajú extraceluláme a transmembránové sekvencie. Do súčasnosti bolo identifikovaných viac než dvadsaťštyri konkrétnych nereceptorových tyrozínkináz, ktoré zahŕňajú jedenásť podskupín(Src, Frk, Btk, Csk, Abl, Zap 70, Fes/Fps, Fak, Jak, Ack a LIMK). Vsúčasnosti je Src podskupina nereceptorových tyrozínkináz zložená z najväčšieho počtu PTK a zahŕňa Src, Yes,Fyn, Lyn, Lck, Blk, Hck, Fgr a Yrk. Src podskupina enzýmov býva spájaná s onkogenézou a reakciami imunitného systému.0005 Identifikácia účinných malých zlúčením, ktoré ŠpCClñCky inhibujú prenos signálu a bunečnú proliferáciu moduláciou aktivity tyrozínkináz na exsudáty a makromolekulámu extravazáciu a deponovanie matrice ako aj súvisiace ochorenia, by bola prospešné.0006 W 0-A-0039108 publikuje inhibítory trombínu na báze 4-amino-furo 3,2-cpyridínov a4-amino-tieno 3,2-cpyridínov, ktoré sú substituované v polohe 3 substituovanýmiheterocyklickýmí skupinami zahŕňajúcimi imidazol, triazol, oxazol, tiazol, pyrazol a izoxazol.0007 WO-A-0119828 publikuje ínhibítorykinázy na báze širokého rozmedzia bicyklických heterocyklov zahŕňajúcich 4-amino-furo 3,2-cpyridíny a 4-amino-izoxazolo 3,2-cpyridíny,ktoré sú substituované v polohe 3 arylovými alebo heteroarylovými skupinami, ktoré sú spojené0008 Vo svojom základnom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeninu vzorcaalebo jej terapeuticky prijateľnou sol, kdeR 1 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z alkoxyalkinylu, alkoxykarbonylalkenylu,alkoxykarbonylalkylu, alkinylu, axylu, arylalkinylu, aryloxyalkinylu, axylsulfanylalkinylu,karboxyalkenylu, karboxyalkylu, karboxyalkinylu, kyanoalkinylu, cykloalkylalkinylu,formylalkenylu, halogénu, heteroarylu, heteroarylalkinylu, heteroarylkarbonylalkenylu,heteroarylkarbonylalkylu, heterocyklylalkenylu, heterocyklylalkylu, heterocyklylalkinylu,heterocyklylkarbonylalkenylu, hydroxyalkenylu, hydroxyalkylu, hydroxyalkinylu, NRaRb,(NRaRb)alkenylu, (NRaRb)alkylu, (hľRaRlůalkinylu, (NRaRb)karbonylalkenylu, (NRR)karbonylalkylu a nitroskupinyR 2 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodika a alkyluR 3 je Vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, arylu, heteroarylu a heterocyklylu, kde aryl, heteroaryl a heterocyklyl sú prípadne substituované jedným, dvoma alebo troma substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z alkoxyskupiny, alkylu, arylu,kyanoskupiny, halogénu, halogéncxlkoxyskupiny, halogénalkylu, heteroarylu, hydroxyalkylu,LR 4 a NRaRb za predpokladu, že aspoň dva z troch substituentov sú iné než LR 4L je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z O, NR 5 C(O)(CH),, NRSSO am a n sú 0, a kde každá skupina je nakreslená so svojím pravým koncom pripojeným k R 4R 4 je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z arylu, arylalkylu, heteroarylu a heterocyklyluR 5 a R 6 sú vodík, R a Rb sú nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, alkylu, alkylkarbonylu,alkylsulfonylu, cykloalkylu, heterocyklylkarbonylu, (N R°Rd)alkylkarbonylu, aR° a R sú nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka a alkylu, kde heteroaryl je vybraný z benzimidazolylu, benzoxadíazolylu, benzoxazolylu, benzofuranylu,benzizoxazolylu, benzotiazolylu, benzotienylu, cinolinylu, dibenzofuranylu, ñiranylu, furyl,imidazolylu, indazolylu, indolylu, ízoxazolylu, izochínolylu, izotiazolylu, naftyridinylu,oxadíazolylu, oxadiazolylu, oxazolylu, pyridylu, pyridazinylu, pyrímidinylu, pyrazínylu,pyrazolylu, pyrolylu, chinolylu, tíazolylu, tienopyridylu, tienylu, triazolylu, tiadiazolylu a triazínylu, akde heterocyklyl je vybraný z azetídínylu, benzodioxolylu, benzotíazolylu, díazepanylu,dihydroindolylu, dihydroízoindolylu, dihydropyridylu, l,3-dioxánylu, lA-dioxánylu, 1,3 dioxolanylu, izoindolinylu, morfolínylu, piperazinylu, pyrolidinylu, tetrahydropyridylu,piperidinyl a tiomorfolinylu, diazepinylu, imidazolidinylu, morfolinylu.0009 V ďalšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeniny vzorca (I), kde R 2 je vodík a R 1, R 3, Z a X sú definované vo vzorci (I).0010 V ďalšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeniny vzorca (I), kde R 3 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z halogénu a heteroarylu a R 1, R 2, Z a X sú definované vo vzorci (I).001 l V ďalšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeniny Vzorca (I), kde R 3 je aryl a Rl, R 2, Z a X sú definované vo vzorci (I).0012 V ďalšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeniny vzorca (I), kde R 3 je aryl, pričom aryl je nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z alkoxyskupiny, alkylu, arylu, kyanoskupiny,halogénu, halogénalkoxyskupiny, halogénalkylu, hydroxyalkylu a NRaRb a R, Rb, RI, R 2, Z a X sú ako definované vo vzorci (I).0013 V ďalšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeniny vzorca (I), kde R 3 je aryl, pričom aryl je substituovaný skupinou LR 4 a prípadne jedným alebo dvoma ďalšími substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z alkoxyskupíny, alkylu, arylu,kyanoskupiny, halogénu, halogénalkoxyskupiny, halogénalkylu, hydroxyalkylu a NRaRb a R,R, R 1, R 2, R 4, L, z a X majú význam definovaný vo vzorci (I).0014 V ďalšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeniny vzorca (I), kde R 3 je aryl, pričom aryl je substituovaný skupinou LR 4 a prípadne jedným alebo dvoma ďalšímisubstituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z alkoxyskupiny, alkylu, arylu, kyanoskupiny, halogénu, halogćnalkoxyskupiny, halogénalkylu, hydroxyalkylu a NRaRbg L jeO a R, Rb, R 1, R 2, R 4, Z a X majú význam definovaný vo vzorci (I).0015 V ďalšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeniny vzorca (I), kde R 3 jearyl, pričom aryl je substituovaný skupinou LR 4 a prípadne jedným alebo dvoma ďalšímisubstituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z alkoxyskupiny, alkylu, arylu, kyanoskupiny, halogénu, halogćnalkoxyskupíny, halogénalkylu, hydroxyalkylu a NRaRb L jeO R 1 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z heterocyklylalkenylu, heterocyklylkarbonyl alkenylu, (NRRb)alkenylu a (NRaRb)karbonylalkenylu a R, R 1, R 2, R 4, Z a X majú významdefinovaný vo vzorci (I).0016 V ďalšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeniny vzorca (l), kde R 3 je aryl, pričom aryl je substituovaný skupinou LR 4 a prípadne jedným alebo dvoma ďalšímisubstituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z alkoxyskupíny, alkylu, arylu, kyanoskupiny, halogćnu, halogénalkoxyskupiny, halogćnalkylu, hydroxyalkylu a NRaRb L je O R je Vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, alkoxykarbonylalkenylu, karboxyalkenylu, heteroarylu a hydroxyalkenylu a R, Rb, R 2, R 4, Z a X majú význam definovaný vo vzorci (I).0017 V ďalšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeniny vzorca (I), kde R 3 je aryl, pričom aryl je substituovaný skupinou LR 4 a prípadne jedným alebo dvoma ďalšími substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúeej z alkoxyskupiny, alkylu, arylu,kyanoskupiny, halogénu, halogénalkoxyskupiny, halogénalkylu, hydroxyalkylu a NRaRbg L je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z NR 5 C(O)(CH 2), a NR 5 SO 2 a m, R, R, R 1, R 2, R 4, RS, z a X majú význam definovaný vo vzorci (I).0018 V ešte ďalšom výhodnejšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeninu vzorca (I), kde R 3 je aryl, pričom aryl je substituovaný skupinou LR 4 a prípadne jedným alebo dvoma ďalšími substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z alkoxyskupiny,alkylu, arylu, kyanoskupiny, halogénu, halogénalkoxyskupiny, halogénalkylu, hydroxyalkylu a NRaRb L je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z NR 5 C(O)(CH 2), a NRSSOZ R je(NRRb)alkenyl a m, R 3, Rh, R 2, R 4, R 5, Z a X majú význam definovaný vo vzorci (I).0019 V ďalšom uskutočnení poskytuje predložený vynález zlúčeniny vzorca (I), kde R 3 je aryl, pričom aryl je substituovaný skupinou LR a prípadne jedným alebo dvoma ďalšími substituentmi nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z alkoxyskupiny, alkylu, arylu,kyanoskupiny, halogénu, halogénalkoxyskupiny, halogćnalkylu, hydroxyalkylu a NRaRb L je vybrané zo skupiny pozostávajúcej zNR 5 C(O)(CH 2)m a NR 5 SO 2 R 1 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z heteroeyklylalkenylu, heterocyklylalkylu a (NRaRb)karbonylalkenylu a m, R,

MPK / Značky

MPK: C07D 498/00, A61P 35/00, C07D 495/00, A61K 31/4353, C07D 491/00

Značky: báze, kinázy, tienopyridínu, inhibitory, furopyridínu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/452-e5175-inhibitory-kinazy-na-baze-tienopyridinu-a-furopyridinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Inhibítory kinázy na báze tienopyridínu a furopyridínu</a>

Podobne patenty