Nasýtené a nenasýtené 3-pyridyl-benzocykloalkylmetyl-amíny na použitie pri liečbe bolestí, depresií a stavov úzkosti

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

NASÝTENÉ A NENASÝTENÉ 3-PYRIDYL-BENZOCYKLOALKYLMETYL-AMÍNY NA POUŽITlE PRl LlEČBE BOLESTÍ, DEPRESlĺ A STAVOV ÚZKOST|0001 Vynález sa týka nasýtených a nenasýtených 3-pyridyl-benzocykloalkylmetylamínov, spôsobov ich výroby, liečiv obsahujúcich tieto zlúčeniny a použitia nasýtených a nenasýtených 3-pyridyl-benzocykloalkylmetylamínov na výrobu liečiv a0002 ošetrovanie akútnej a chronickej bolesti je vmedicine veľmi dôležité. Existuje celosvetová potreba vysoko účinných spôsobov poskytovania prispôsobeného a cieleného ošetrovania akútnej a chronickej bolesti, to znamená ošetrovanie bolesti, ktoré je účinné a uspokojivé z pohľadu pacienta. To je zrejmé z veľkého počtu vedeckých prác týkajúcich sa aplikovanej analgézie alebo základnéhovýskumu nocicepcie, ktoré boli zverejnené v poslednom čase.0003 Bežné opiáty, ako napriklad morfln, sú vysoko účinné pri ošetrovani ťažkej až extrémnej bolesti. Jeho použitie je však obmedzené známymi vedľajšími účinkami,napriklad dýchacia ochabnutosť, vracanie, upokojenie, zápcha a rozvoj tolerancie. Ďalej sú menej účinné pri ošetrovaní neuropatickej alebo priležitostnej bolesti, ktoroutrpia najmä pacienti s nádorovým ochorením.0004 V klinickej praxi sa často používajú kombinácie opiátov s reuptake inhibítormi monoaminového serotonlnu (5-HT) a/alebo noradrenalínu (NA) pri chronickej bolesti (vrátane zápalovej bolesti, nádorovej bolesti) scieľom zlepšenia ošetrovania (Sindrup, in Yaksh, T.L., et al., Anesthesia. Biological foundations. Philadelphia Lippincott-Raven, 1997, 987-997). Pretože umnohých pacientov je chronická bolesť ďalej spojená s úzkostnými poruchami alebo depresíou, je najmä výhodná látka s opiátovými receptorovo agonistickými vlastnosťami kombinovaná s klinicky významnou serotonínovou a/alebo noradrenalinovou reuptake inhibíciou.0005 Noradrenalinové a serotoninové reuptake inhibítory sa ďalej používajú klinicky pre monoterapiu pri stavoch chronickej bolesti (Sindrup, in Yaksh, T.L., et al.,Anesthesia. Biological foundations. Philadelphia Lippincott-Raven, 1997, 987-997).Monoamínové reuptake inhibítory majú svoju vlastnú analgetickú akciu, aktiváciou inhibičných ciest zostupnej bolesti na úrovni miechy.0006 Použitie monoaminových reuptake inhibítorov je obmedzené vedľajšímiúčinkami, ako napríklad narušenie vizuálnej akomodácie, serotoninový syndróm alebo predĺženie QT. Stále existuje naliehavá potreba prispôsobeného ošetrovanie0007 Noradrenalinové a serotoninové reuptake inhibitory sa vo veľkom rozsahu používajú klinicky pri ošetrovani depresie a úzkostných porúch (Pacher, P., Kohegyi,E., Kecskemeti, V., Fürst, S., Current Medicinal Chemistry 2001, 8, 89-100 Goddard,A. W., Coplan, J.D., Gorman, J.M., Charney, D.S., In Neurobiology of mental illness,Charney, D.S., Nestler, E.J., Bunney, B.S. (eds.), Oxford University Press, New York, 1999, p. 548-563).0008 Depresívne stavy sú emočné poruchy, pri ktorých leží dôraz na depresívnom syndróme, výrazom depresívnw sa rozumie stav skľúčenosti alebo melanchólie. Depresívne choroby zahŕňajú unipolárnu ťažkú depresiu s alebo bez mánie, miernu depresiu, nepatrnú depresiu, dystýmiu, melanchóliu, bipolárnu depresiu (bipolárne ochorenie l, maniakálnu a závažnú depresiu bipolárnu chorobu Il, hypomániu a závažnú depresiu cyklotýmické poruchy osobnosti, hypomániu a miernu depresiu. Úzkostné poruchy sú ďalej členené na zovšeobecnené úzkostné poruchy, záchvaty paniky, kompulzivne syndrómy (obseslvno-kompulzivne poruchy,OCD), sociálne úzkostné poruchy, jednoduché fóbie, agorafóbie, posttraumatické0009 Všeobecne, podávanie monoaminových reuptake inhibitorov vedie k úspešným výsledkom liečby, keď pacienti trpia depresiou alebo úzkostnými poruchami. Avšak u približne 30 pacientov liečba nezaberá a percentuálny podiel opätovne zhoršeného stavu je vysoký. takže kvôli tomuto obmedzenému úspechu pri liečení a vyššie uvedeným bežným vedľajším účinkom monoaminových reuptake inhibitorov existuje naliehavá potreba úspešnej a prispôsobenej liečby depresie a úzkostných porúch.0010 Dokument JP 2004 149429 opisuje indolové zlúčeniny s inhibičným účinkom B-sekretázy. Dokument W 0 99/58490 opisuje aryl-hydronaftalénalkánaminy a liečivá0011 Jedným predmetom tohto vynálezu bolo poskytnúť nové zlúčeniny, ktoré sú vhodné na ošetrovanie bolesti, depresie a/alebo úzkostných porúch. Tieto zlúčeninyby ďalej mali vykazovat čo najmenej vedľajších účinkov monoaminových reuptakeinhibítorov, ako napríklad narušenie vizuálnej akomodácie, serotonínový syndróm alebo predĺženie QT, alebo opiátov, ako napríklad dýchacie ochabnutosť, zvracanie,upokojenie, Zápcha a rozvoj tolerancie. Ďalšími predmetmi bolo poskytnúť nové aktívne primesi na ošetrovanie migrény, inkontinencie moču, fibromyalgie, porúch príjmu potravy, bulímie, hyperaktivity, závislosti od drog, závislosti a odvykania,trichotilománie, Tourettovho syndrómu, stavov pokožky ako napriklad pooparové neuralgie a svrbenie, psychózy, pamäťových porúch, kognitivnych porúch a/alebo0012 Teraz bolo zistené, že deriváty nasledujúceho všeobecného vzorca l vykazujú vysokú añnitu voči opiátovému receptoru a/alebo inhibujú reuptake noradrenalínu a/alebo serotonínu. Tieto látky majú výrazné antinociceptívne,antidepresivne a anxiolytické účinky a sú teda vhodné na ošetrovanie depresie,úzkostných porúch a bolesti. Podrobnejšie, zlúčeniny podľa tohto vynálezu majú schopnosť liečiť stavy chronickej bolesti, ktoré sú spojené sdepreslvnou náladou alebo úzkostnými poruchami. Tieto látky sú ďalej vhodné na ošetrovanie migrény,inkontinencie moču, fibromyalgie, porúch príjmu potravy, bulímie, hyperaktivity,závislosti na drog, závislosti a odvykania, trichotilománie, Tourettovho syndrómu,stavov pokožky ako napriklad pooparové neuralgie a svrbenie, psychózy, pamäťových porúch, kognitivnych porúch a Alzheimerovej choroby.0013 Tento vynález teda poskytuje nasýtené a nenasýtené 3-pyridylbenzocykloalkylmetylamíny nasledujúceho všeobecného vzorca l, tiež vo forme ich racemátov, enantiomérov, diastereomérov, najmä zmesí ich enantiomérov alebo diastereomérov a ich voľných báz alebo soli vytvorených sfyziologicky prípustnouWje CH 2, O, S, SO alebo S 02 a n je 0-3, R a R 2 sa nezávisle od seba vyberú zH a 01-010 alkylu, voboch prípadoch rozvetveného alebo nerozvetveného, mono- alebo polysubstituovaného aleboR 3 až R 5 sa nezávisle od seba vyberú z H alebo ľubovolných požadovaných zvyškov s výnimkou ďalších kondenzovaných kruhov.0014 Pre účely tohto vynálezu znamenajú zvyšky substitúciu aspoň jedného vodíkového zvyšku F, CI, Br, I, CN, CF 3, OCF 3, C 1-C 1 o alkylu, vo všetkých prípadoch rozvetveného alebo nerozvetveného, mono- alebo polysubstituovaného alebo nesubstituovanéhopričom ORG alebo SR, R 5 sa vyberie z H a C 1-C 1 o alkylu, vo všetkých prípadoch rozvetveného alebo nerozvetveného, mono- alebo polysubstituovaného alebo0015 Vo všeobecnom vzorci I, sa Y vyberie z H a OH, keď X je súčasne H, alebo X a Y spoločne tvoria väzbu.0016 Výraz substituovaný pre účely tohto vynálezu znamená substitúciu vodíkového zvyšku F, Cl, Br, l, NHg, SH, alebo OH, OCH 3, pričom polysubstituované zvyšky znamenajú zvyšky, ktoré sú polysubstituované ako na rôznych, tak na ídentických atómoch, napríklad trisubstituované na rovnakom atóme C ako v prípade CF 3 alebo na rôznych miestach, ako v prípade -CH(OH)-CHCH-CHCI 2.0017 Pre účely tohto vynálezu výraz C 1-C 1 o alkyl znamená uhľovodíky s 1 až 10 atómamí uhlíka. Ako príklad je možné uviesť metyl, etyl, propyl, izopropyl, n-bután,sek-butyl, terc-butyl, n-pentán, neopentyl, n-hexán, n-heptán, n-oktán, n-nonán, ndekán.0018 Soľ vytvorená s fyziologicky prípustnou kyselinou pre účely tohto vynálezu znamená soli určitej aktívnej zložky s anorganickými alebo organickými kyselinami,ktoré sú fyziologicky prípustné, najmä na použitie u ludí a/alebo cicavcov.0019 Sú uprednostňované zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorých n je 3.Zvlášť výhodné zlúčeniny sú tie podľa všeobecného vzorca l, v ktorých W CH a n

MPK / Značky

MPK: C07D 417/00, A61P 25/00, C07D 413/00, A61K 31/435, C07D 213/00

Značky: depresií, nenasýtené, bolesti, liečbe, 3-pyridyl-benzocykloalkylmetyl-amíny, stavov, použitie, úzkosti, nasýtené

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/44-e6493-nasytene-a-nenasytene-3-pyridyl-benzocykloalkylmetyl-aminy-na-pouzitie-pri-liecbe-bolesti-depresii-a-stavov-uzkosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nasýtené a nenasýtené 3-pyridyl-benzocykloalkylmetyl-amíny na použitie pri liečbe bolestí, depresií a stavov úzkosti</a>

Podobne patenty