Zariadenie s predĺženým uvoľňovaním na báze polyméru

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Mnohé proteíny a peptidy, tu spoločne označované ako polypeptidy,vykazujú biologickú aktivitu in vivo a sú výhodne použiteľné ako liečivé prostriedky. Mnohé choroby a zdravotné problémy vyžadujú podávanie udržateľnej úrovne liečivého prostriedku, aby tak boli zaistené maximálne efektívne profylaktické a/alebo terapeutické účinky. Tieto predĺžené úrovne bývajú často dosahované podávaním biologicky aktívnych polypeptidov prostredníctvom často aplikovaných subkutánnych injekcií, čo v dôsledku často vedie ku kolísajúcim hladinám liečivého prostriedku a nedostatočnému0002 Alternatívny systém pre predĺžené podávanie tu môže vychádzať z použitia biodegradovateľných materiálov, ako napríklad polymérov,enkapsulujúcich (zapuzdrujúcich) Iiečivý prostriedok. Použitie biodegradovateľných polymérov, napríklad vo forme mikročastíc alebo mikronosičov, môže poskytnúť predĺžené uvoľňovanie liečivého prostriedku tým,že dochádza k využitiu inherentnej biodegradability polyméru pre riadené uvoľňovanie liečivého prostriedku, čím je dosahovaná viac konzistentná,predĺžená úroveň liečivého prostriedku a tiež zvýšené prispôsobenie potrebám0003 Tieto zariadenia s predĺženým uvoľňovaním však môžu často vykazovať vysoké počiatočné výrony liečivého prostriedku a minimálne uvoľňovanie v nasledujúcej fáze, čo v dôsledku vedie k takým úrovniam liečiva v sére, ktoré sa už nachádzajú mimo terapeutický rozsah, a/alebo slabú biodostupnosť liečivého prostriedku. Prítomnosť polyméru, fyziologickej teploty a odozva pacienta voči kompozícii s predĺženým uvoľňovaním môžu navyše spôsobovať zmeny liečivého prostriedku (napríklad degradáciu, agregáciu), čím môže dochádzať k interferencii s uvoľňovacím proñlom požadovaným pre určitýuvoľňovaním, ktoré obsahujú sacharózu a pufor.0005 Metódy používané na prípravu kompozícii s predĺženým uvoľňovaním môžu ďalej spôsobovať stratu aktivity Iiečivého prostriedku v dôsledku nestability Iiečivého prostriedku a degradačných účinkov výrobných krokov. Degradačné účinky sú najmä problematické v prípade, ked Iiečivým prostriedkom je polypeptid.0006 Preto teda existuje potreba vytvorenia spôsobu predĺženého podávania biologicky aktívnych polypeptidov, kde sa množstvo dodávaného polypeptidu pohybuje na terapeutických úrovniach a zachováva si aktivitu a potenciál pre požadovanú periódu uvoľňovania. Aj napriek tomu, že na riešenie týchto problémov už bolo uskutočnené veľké množstvo práce, sú v tejto oblasti stále potrebné nové riešenia.0007 Predmetný opis sa týka kompozície na predĺžené uvoľňovanie biologicky aktívneho polypeptidu, ktorá zahŕňa biokompatibilný polymér, v ktorom je dispergovaný biologicky aktívny polypeptid, tak aby bol prítomný v množstve od 3 (hmotn./hmotn.) do 10 (hmotn./hmotn. ) z hmotnosti kompozície, a v ktorom je dispergovaná sacharóza tak, aby bola prítomná v množstve 2(hmotn./hmotn.) z hmotnosti kompozície, pričom uvedeným biologicky aktívnym polypeptidom je exedin-4, kde celkový objem pórov kompozície je 0,1 ml/g alebo menej, podľa stanovenia pomocou porozimetrie s prenikaním ortuti, a kde kompozícia neobsahuje pufor a vysolovacie soli.0008 Vynález sa týka nového poznatku spočívajúceho v skutočnosti, že vynikajúce uvoľňovacie proñly (napríklad profily charakterizované pomerom Cmax voči Cave dosahujúcim hodnoty 3 alebo menej) môžu byť dosiahnuté s pomocou kompozície obsahujúcej malý počet zložiek prostredníctvom optimalizácie pomeru silikónového oleja voči polyméru v priebehu výrobného procesu, čím je získaný malý objem pórov. Tento vynález sa týka kompozícii napredĺžené uvoľňovanie činidiel, ako sú biologicky aktívne polypeptidy aspôsobov vytvárania a použitia takýchto kompozícii na predĺžené uvoľňovanie biologicky aktívnych polypeptidov. Kompozície s predĺženým uvolňovaním podľa tohto vynálezu zahrňujú biokompatibilný polymér, činidlo, ako je exendin 4 ako biologicky aktívny polypeptid a cukor. Podľa patentového nároku č. 1 sú polypeptid a sacharóza dispergované v polyméri. Polypeptid a cukor môžu byť dispergované bud oddelene alebo vo výhodnom uskutočnení spoločne. Kompozícia s predĺženým uvolňovaním poskytuje požadovaný a konzistentný uvolňovací proñl. V konkrétnom uskutočnení je profil charakterizovaný pomerom Cmax voči Cave dosahujúcim hodnotu približne 3 alebo menej. Uvedeným biologicky aktívnym polypeptidom je exendin-4. Cukrom je sacharóza.0009 Kompozícia s predĺženým uvolňovaním zahŕňa biokompatibilný polymér, činidlo, ako je biologicky aktívny polypeptid a cukor, pričom uvedená kompozícia má celkový objem pórov približne 0,1 mI/g alebo menej. Tento celkový objem pórov je stanovený s pomocou techniky ortuťovej porozimetrie.00010 Kompozícia s predĺženým uvoľňovaním pozostáva v podstate z alebo. alternatívne pozostáva z biokompatibilného polyméru, exedinu-4 v koncentrácii približne 3 hmotn./hmotn. a sacharózy v koncentrácii 2 hmotn./hmotn Biokompatibilný polymér je vo výhodnom uskutočnení predstavovaný polylaktidovým koglykolidovým polymérom.00011 Tento vynález rovnako zahrňuje spôsob prípravy kompozícii na predĺžené uvoľňovanie biologicky aktívnych činidiel, ako napríklad polypeptidov,ktorý zahrňuje vytvorenie zmesi kombináciou vodnej fázy zahrňujúcej vodu,činidlá, ako napríklad polypeptidu rozpustného vo vode, a cukru s olejovou fázou zahrňujúcou biokompatibilný polymér a rozpúštadIo pre tento polymér vytvorenie emulzie vody v oleji, napríklad použitím ultrazvuku alebo homogenizáciou zmesi pridanie silikónového oleja ku zmesi, aby tak došlo k vytvoreniu zárodočných mikročastíc prevedenie týchto zárodočných mikročastíc do chladiaceho rozpúšťadla, aby došlo k stvrdnutiu mikročastíc zhromaždenie vytvrdených mikročastíc a vysušenie vytvrdených mikročastíc.Vo výhodnom uskutočnení je silikónový olej pridaný v množstve postačujúcomna dosiahnutie pomeru silikónového oleja voči rozpúšťadlu pre polymér približne 1,5 1. Prípadne alebo alternatívne je polymér prítomný v olejovej fáze v množstve približne 10 (hmotn./objem) alebo v množstve menšom.0012 Kompozícia podľa tohto vynálezu môže byť podávaná ludskému alebo zvieraciemu pacientovi prostredníctvom injekcie, implantácie (napríklad subkutánnou cestou, intramuskulárne, intraperitoneálne, intrakraniálne a intradermálne), aplikáciou na mukozálne membrány (napríklad intranazálne,intravaginálne, intrapulmonálne alebo prostredníctvom čapíka) alebo prostredníctvom in-situ aplikácie (napríklad klystírom alebo aerosólovým0013 Pokiaľ je v kompozícii s predĺženým uvoľňovaním začlenený hormón,najmä exedin-4, je kompozícia podávaná v terapeuticky účinnom množstve na liečbu pacientov trpiacich cukrovkou, zníženou toleranciou voči glukóze (lGT),obezitou, kardiovaskulárnym (CV) ochorením alebo akýmkoľvek iným ochorením, ktoré môže byť liečené s pomocou látky jedného z vyššie uvedených polypeptidov alebo ich derivátov, analógov alebo agonistov.0014 Použitie cukru v kompozícii s predĺženým uvoľňovaním podľa vynálezu zvyšuje bíodostupnosť začleneného biologicky aktívneho polypeptidu,ako napríklad antidiabetického alebo glukoregulačného peptidu, a minimalizuje stratu aktivity vznikajúcej v dôsledku nestability a/alebo chemických interakcií medzi polypeptidom a ďalšími zložkami obsiahnutými alebo použitými pri príprave kompozície s predĺženým uvoľňovaním, pri súčasnom zachovaní vynikajúceho uvolňovacieho profilu.0015 Výhodné charakteristiky kompozícii s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú opísané v tomto opise, zahrňujú zvýšenú pohodlnost a prijatelnosť pre pacienta v dôsledku eliminácie potreby opakovaného podávania, zvýšený terapeutický účinok v dôsledku eliminácie kolísania koncentrácie aktívnej zložky v krvi dosahované poskytnutím požadovaného uvolňovacieho profilu a ďalej aj potenciálne zníženie celkového množstva biologicky aktívneho polypeptidu potrebného na zaistenie terapeutického účinku v dôsledku obmedzenia týchto

MPK / Značky

MPK: A61K 9/50, A61K 47/34, A61K 9/00, A61K 38/22, A61K 38/26, A61K 9/16, A61K 31/573

Značky: predĺženým, uvoľňovaním, polymerů, báze, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/44-e18975-zariadenie-s-predlzenym-uvolnovanim-na-baze-polymeru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie s predĺženým uvoľňovaním na báze polyméru</a>

Podobne patenty