Adsorbent fosforečnanov na báze železitého uhľohydrátu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka nového adsorbenta fosforečnanu obsahujúceho železo, spôsobujehoFosfor je rozhodujúci pre kostnú mineralizáciu, bunkovú štruktúru, genetické kódovanie a energetický metabolizmus. Existuje množstvo organických a anorganických foriem. Fosfor je prítomný takmer vo všetkých potravinách a GI absorpcia z potravinových foriem je veľmi účinná. Homeostáza fosforu sa nomrálne udržiava prostredníctvom niekoľkých mechanizmov (obličkové vylučovanie, bunkové uvoľňovanie, hormonálna regulácia atdí). Ked zaťaženie fosforom (z GI absorpcie, exogénneho podávania alebo bunkového uvoľňovania) presahuje obličkové vylučo vanie a príjem tkanivami, dochádza k hyperfosfatémii.Hyperfosfatémia je spojená s významným zvýšením chorobnosti a úmrtnosti a môže vyvolávať závažné komplikácie, ako je hypokalcémia, zníženie tvorby vitamínu D, metastatická kalciñkácia. Hyperfosfatémia prispieva aj k zvýšenému výskytu kardíovaskulámeho ochorenia medzi pa cíentmi závislými na dialýze a môže mať za následok kostnú patológiu.Prinajmenšom 70 pacientov s obličkovou nedostatočnosťou alebo s obličkovým zlyhaním sa vyznačuje hyperfosfatémiou. V mnohých prípadoch obmedzenie príjmu potravinového fosforu nepostačuje na zníženie hladín fosforečnanu v sére na normálnu úroveň a je potrebné užívaťNa liečbu hyperfosfatémie sú známe orálne užívané vápenaté a hlinité soli. Existujú však obavy,pokiaľ ide o ich dlhodobú bezpečnosť. Tradičné viazače fosforečnanu na báze hliníka majú nevýhodu vedľajších účinkov kvôli absorpcii hliníka (osteomalácía, encefalopatia, mikrocytická anémia). Viazače fosforečnanu obsahujúce Vápnik (uhličitan vápenatý alebo octan vápenatý) môžu zhoršiť metastatickú kalciñkáciu, predovšetkým pokiaľ sa užívajú spoločne s analógmi vita mínu D, a spôsobiť vysokú koncentráciu vápnika v dialyzáte.V US 6,903,235 B sa opisuje viazač fosforečnanu na báze železa, citrát železitý, známy aj akoZerenexTM. ZerenexTM je orálna, anorganická zlúčenina na báze železa, ktorá má schopnosť via zať fosfor a tvorí neadsorbovateľné komplexy. Pretože tento produktje rozpustný, jeho dlhodobé podávanie môže vyvolať zvýšenie koncentrácie železa v gastrointestinálnom trakte, čo môže byťbezpečnostným problémom, ako sa uvádza v tomto dokumente vyššie.Sevelamer, syntetický polymér komerčne dodávaný spoločnosťou Genzyme pod názvom Renagel®, hydrochlorid poly(a 1 ylamín-ko-N,N-dialyl-l,3-diamino-2-hydroxypropánu) je gélové mat rica na výmenu železa.Schopnosť oxidov-hydroxidov kovu viazať fosforečnan je v tejto oblasti známa. Opisuje sa aj možne medicínske využitie hydroxidov kovu a oxidov-hydroxidov kovu ako viazačov fosforečnanu. Naprüclad vo W 0 9201458 je zverejnený spôsob regulovanía hladiny fosforečnanu v séreu pacientov oxidmi-hydroxidmi železa, ktoré sa viažu na skonzumovaný fosforečnan.Napríklad v US 6,174,442 alebo v DE 102004031181 Al sa opisuje adsorbent fosforečnanu, ktorý obsahuje hydroxid viacjadrového B-železa stabilizovaný uhľohydrátmi a/alebo humínovou kyselinou. Vo W 0 2006/000547, obsah ktorého je týmto tiež pripojený ako odkaz, sa opisuje adsorbent fosforečnanu, ktorý sa získa z dusičnanu alebo síranu železitého a ktorý je stabilizovanýSchopnosť známych adsorbentov fosforečnanu obsahujúcich oxidy-hydroxidy kovu viazať fosforečnan je obmedzená. Okrem toho spôsoby opísaně na výrobu takýchto zlúčenín nie sú vhodnéna prípravu väčších množstiev zlúčenín.Možné uvoľňovanie železa za fyziologických podmienok z akýchkoľvek liečiv alebo z akýchkoľvek zlúčenín obsahujúcich železo, predovšetkým v prípade adsorbenta fosforečnanu opísaného v US 6,174,442, môže byť bezpečnostným problémom, pretože nadbytok železaje pre telesné orgány toxický. Výhodne by denne množstvo uvoľneného železa nemalo byť vyššie než 20 mg železa za deň. Príliš vysoké uvoľňovanie železa môže byť obzvlášť problematicke V prípade pacientov trpiacich hemochromatózou. Hemochromatóza je veľmi obvyklá genetická porucha metabolizmu železa, pri ktorej je absorpcia železa cez črevo nekontrolovaná dokonca aj keď sa do siahli hladiny nasýtenia tela.Okrem toho dostupne viazače fosforečnanu a adsorbenty fosforečnanu opísané v doterajšom stave techniky neviažu viac než asi 120 mg fosforečnanu na gram produktu. Kvôli relatívne nízkej adsorpčnej schopnosti týchto adsorbentov fosforečnanu musí byť množstvo adsorbenta, napr.množstvo a/alebo počet orálnych dávkovacích foriem, ktore ho obsahujú, ktoré je potrebné kaž dý deň užiť, vysoké. Napríklad priemerná denná dávka, ktorú musia užívať dialyzovaní pacienti,aby sa zabránilo hyperfosfatémii/aby sa liečila hyperfosfatémia, je asi 9 kapsúl V prípade ZerenexuTM a 14 tabliet potiahnutých filmom v prípade Renagelu®. To znamená, že dodržiavanie liečbypacientom pri dostupných adsorbentoch fosforečnanu je veľmi nízke.Kvôli vysokým úrovniam fosforečnanu obsiahnutých v strave a relatívne nízkej adsorpčnej schopnosti dostupných adsorbentov fosforečnanu alebo adsorbentov fosforečnanu opísaných v doterajšom stave techniky, je nevyhnutné podávať takéto adsorbenty vo vysokej dávke, aby sa účinne regulovali hladiny fosforečnanu v krvi. Z tohto dôvodu dokonca aj malé zvýšenie schopnosti viazať fosforečnan umožňuje zníženie dávky adsorbenta, ktorá sa musí podávať každý deň,napríklad zníženie počtu orálnych dávkovacích foriem, ktoré sa musia podávať každý deň. Teda aj malé zvýšenie schopnosti viazať fosforečnan by bolo pre pacienta prospešné, napr. by sa zlep šilo dodržiavanie liečby pacientom.Z tohto dôvodu existuje potreba poskytnúť adsorbent fosforečnanu s vysokou schopnosťou via zať fosforečnan, aby bol použiteľný ako liečivo.Okrem toho existuje potreba poskytnúť výrobný proces, ktorý povedie k adsorbentu, ktorý je homogénny a stabilný a ktorý sa môže ľahko formulovať a/alebo baliť, a ktorý sa môže uskutočňovať vo veľkom meradle bez ovplyvnenia vlastností adsorbenta, t. j. jeho schopnosti viazať fos forečnan.Predkladaný vynález poskytuje nový adsorbent fosforečnanu obsahujúci oxid-hydroxid trojmocného železa, ktorý má vyššiu schopnosť viazať fosforečnan než doteraz dostupné adsorbenty fosforečnanu, alebo než adsorbenty fosforečnanu na báze trojmocného železa opísané v doterajšom stave techniky, rovnako ako jeho použitia a farmaceutické kompozície, ktoré ho obsahujú. Predkladaný vynález sa predovšetkým týka adsorbenta fosforečnanu na báze viacjadrového trojmocného železa obsahujúceho i) základný materiál adsorbenta, výhodne nerozpustný uhľohydrát, ii) oxidy-hydroxidy viacjadrového trojmocného železa, a iii) rozpustný uhľohydrát, pričom rozpustný uhľohydrát je začlenený, napr. čiastočne začlenený, do oxidov-hydroxidov viacjadrového trojmocného železa. Oxidy-hydroxidy viacjadrového železa môžu byť stabilizovane rozpustnými uhľohydrátmí. Adsorbent fosforečnanu na báze trojmocného železa môže ďalej obsahovať uhličítan tento uhličitan môže byť začlenený, napr. čiastočne začlenený, do oxidov-hydroxídovPredkladaný vynález ďalej poskytuje adsorbent fosforečnanu na báze trojmocného železa obsahujúci oxidy-hydroxidy viacjadrového trojmocného železa, pričom oxid-hydroxid viacjadrového železa obsahuje oxidy-hydroxidy viacjadrového gama-železa a prípadne ferrihydrit, napr. stopy ferrihydritu. Oxid-hydroxid viacjadrového železa môže byť stabilizovaný rozpustnými uhľohyd rátmi.Predpokladá sa, že adsorbent fosforečnanu na báze trojmocného železa podľa predkladaného vynálezu je komplex vytvorený oxidmi-hydroxidmi viacjadrového trojmocného železa, nerozpustným uhľohydrátom, ako je škrob, a rozpustným uhľohydrátom, ako je derivát glukózy (napr. sacharóza alebo maltodextrín). Oxid-hydroxid železa obsiahnutý V adsorbente fosforečnanu na báze trojmocného železa podľa predkladaného vynálezu by potom bol komplexom, ako celok nerozpustným za fyziologických podmienok, ktorý je stabilizovaný derivátom glukózy. Derivát glukózy pravdepodobne pôsobí tak, že zabraňuje, aby bol adsorbent fosforečnanu v priebehu je ho čistenia presušený, pretože presušenie by viedlo k strate schopnosti viazať fosforečnan.Predkladaný vynález ďalej poskytuje spôsob prípravy adsorbenta fosforečnanu na báze trojmocného železa. Predovšetkým sa poskytuje spôsob výroby a izolácie adsorbenta fosforečnanu na báze trojmocného železa vo forme, ktorá sa ľahko balí, napr. vo forme suchéhoprášku vhodného na priame plnenie do sáčkov.Okrem toho predkladaný vynález poskytuje výrobný proces na prípravu oxidu-hydroxidu železa,ktorý má gama-konfiguráciu, z trojmocného železa, t.j. výrobný proces na prípravu oxidu-hy droxidu trojmocného železa, ktorý má gama-konfiguráciu. Opis Adsorbent fosforečnanu na báze trojmocného železaPrekvapivo sa zistílo, že použitím špecifických reakčných podmienok v priebehu výrobného procesu viacjadrového železa sa môže pripraviť adsorbent fosforečnanu na báze viacjadrového trojmocného železa, ktorý má vyššiu schopnosť viazať fosforečnan než adsorbenty fosforečnanu podľa doterajšieho stavu techniky, predovšetkým než adsorbenty fosforečnanu na báze železa opí sané v doterajšom stave techniky.Okrem toho, aby sa získala zlúčenina obsahujúca oxid-hydroxid železa, ktorá má dobrú schopnosť viazať fosforečnan a ktorá sa môže použiť ako liečivo, je nevyhnutné mať k dispozícii zlú čeniny na báze železa, ktoré sú stabilné. Je známe, že oxidy-hydroxidy železa, predovšetkým

MPK / Značky

MPK: C01G 49/00, B01J 20/06, B01J 20/02, B01J 20/24, C07F 15/02, B01J 20/28, B01D 15/00, C01G 49/02, A61K 33/26

Značky: adsorbent, báze, železitého, uhľohydrátu, fosforečnanov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/44-e17850-adsorbent-fosforecnanov-na-baze-zeleziteho-uhlohydratu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Adsorbent fosforečnanov na báze železitého uhľohydrátu</a>

Podobne patenty