Spôsob prípravy injikovateľnej rádioaktívnej kompozície z rádioaktívnej čiastočkovitej látky enkapsulovanej v uhlíku

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetný vynález sa týka spôsobov prípravy injikovateľných rádioaktívnych kompozícii. V jednom aspekte sa predmetný vynález týka spôsobov výroby injikovateľných kompozícii rádioaktívneho technécia.0002 Spôsoby výroby kompozitov technéciom značených nanočastic enkapsulovaných v uhlíku sú dobre známe. Bolo zistené, že tieto kompozity vykazujú atinitu kñbrín(ogén)u a tým sa začleňujú do a označujú ñbrínové zrazeniny. Medzinárodná PCT prihláška číslo PCT/AU 98/00582 (W 0 99/04827)(na základe ktorej bol rovnako tiež dňa 20. decembra 2005 udelený US patent číslo 6,977,068) opisuje spôsob využitia tejto vlastnosti pri detekcii fibrínových zrazenin. Preto kompozity technéciom označených nanočastic majú zvláštnu hodnotu pri diagnostickom medicinálnom zobrazovaní a rovnako tiež potenciál pre cielenú terapiu.0003 US patent č. 5,228,444 (Burch) s názvom Device for Producing a Gas-lite Radionuclide Composition opisuje spôsob a zariadenie na výrobu takýchto rádionuklidov. Konkrétne je opisaná uhlíková nistej zahriata na teplotu v rozmedzí 1500 až 2500 °C. Neskôr bolo zistené, že vzniknutý aerosólový produkt pozostáva z nanočasticového kompozitu opísaného Sendenom a kol.(J. Nuclear. Med. 3811327-33, 1997), ktorý rovnako tiež opísal začleňovanie0004 US patent č. 5,792,241 (Browitt) s názvom Precipitor opisuje spôsob a zariadenie na dispergáciu nanočasticového kompozitu do vodného média.0005 Spôsob výroby kompozitu preto môže prebiehať tak, ako je schematicky znázornené na obr.1, kde sa používa vhodne modifikované zariadenie (2) na výrobu aerosólu technécia, ako je opísané vUS patente 5,228,444, v spojení so zdrojom (3) argónu za vzniku technécia v aerosólovejforme. Potom sa tento aerosói disperguje (5) vo vode spôsobom opísaným vUS patente č. 5,792,241. Usporiadanie znázornené na obr.1 je ďalej diskutované v US patente č. 5,792,241.0006 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť ziepšený spôsob prípravy injikovateľnej rádioaktívnej kompozície, ktorá môže byť vhodná ako injikovateľná činidlo pri diagnostickom medicináinom zobrazovaní, alebo poskytnúť aiternatívu k doterajšiemu stavu techniky.0007 Je poskytnutý spôsob prípravy injikovateľnej rádioaktívnej kompozície, ktorý zahŕňa nasiedujúce kroky(a) deponovanie pevnej formy rádioaktívneho izotopu a nosiča na uhlíkovú nistej(b) predhriatie uvedenej pevnej formy rádioaktívneho izotopu a nosiča za účelom odstránenia nosiča(c) plazmatickú abláciu rádioaktívnej častice a časti uhlíkovej nisteje, pričom uvedené predhriatie sa uskutočňuje v podstate v rozmedzí od 1200 do 1800 °C, v podstate počas 5 až 25 sekúnd.(c) plazmatickú abláciu rádioaktívnej častice a častí uhlíkovej nisteje za vzniku uhlíkom enkapsulovaného nanočasticového kompozitu s rádioaktívnym čiastočkovitým jadrom v aerosólovej forme0009 Uvedený spôsob môže ďalej zahŕňať(d) dispergáciu nanočasticového kompozitu vo vodnom médiu obsahujúcom nízku koncentráciu povrchovo aktívnej látky.0010 Uvedená injikovateľná rádioaktivna kompozícia môže byťfarmaceuticky prijateľná. Uvedená injikovatelná rádioaktívna kompozícia môže byť veterinárne prijateľná. pokiaľ je určená pre injekčnú aplikáciu do živočícha(napr. cicavca iného než je človek). Povrchovo aktívna látka môže zahŕňať deoxycholát sodný alebo akúkoľvek inú povrchovo aktívnu látku vhodnú pre intravenóznu injekciu. Povrchovo aktívnou látkou môže byť farmaceutickyprijateľné povrchovo aktívna látka.0011 Uvedený spôsob môže rovnako tiež zahŕňať krok skladovania dispergovaného nanočasticového kompozitného materiálu slátkou, ktorá v podstate nie je elektrolytom.0012 Látkou, ktorá v podstate nie je elektrolytom, môže byť napríklad 5 glukóza, ako sa bežne používa v klinických intravenóznych aplikáciách. Je však treba poznamenať, že doba skladovania je obmedzená rádioaktívnym rozpadom izotopu. Polčas rozpadu izotopu technécia je iba 6,0 hodín.0013 Iónová koncentrácia skladovanej disperzie by nemala prekročiť ekvivalent 1 mM roztoku chloridu sodného (napr. môže byť 0,25- až 1 mM,0,29- až 0,7 mM alebo 0,3- až 0,5 mM). V príklade predmetného vynálezu je iónová koncentrácia skladovanej disperzie nanočasticového kompozitu odvodená od 300 M dihydrogencitranu sodného s pH 4,1 s 10 M deoxycholátom sodným. Deoxycholát sodný môže mat formu od približne 2- do približne 100 M, od približne 5- do približne 50 M, od približne 7- do približne 20 M alebo od približne 8- do približne 15 M deoxycholátu sodného.0014 Uvedený spôsob môže rovnako tiež zahŕňať krok skladovania precipitovaného materiálu v pufrovacom roztoku s nízkou koncentráciou. Pufrovacím roztokom môže byť slabo kyslý pufrovací roztok, ako je 200- až 400 M dihydrogencitran sodný alebo 300 M dihydrogencitran sodný s pH 4,1.0015 Krok skladovania precipitovaného materiálu sa môže uskutočňovať v pufrovacom roztoku, ktorý má vhodné pH. Uvedené pH môže byť v rozmedzí od približne 3,0 do približne 7,5, od približne 3,0 do približne 7,0, od približne 3,5 do približne 7,0, od približne 4,0 do približne 7,0, od približne 4,0 do približne 7,0, od približne 4,0 do približne 6,5, od približne 4,0 do približne 6,0,od približne 4,0 do približne 5,5, od približne 4,0 do približne 5,0 alebo odpribližne 4,0 do približne 4,5. Hodnota pH kyslého pufru môže byt tiež približne 3,5, približne 4,0, približne 4,5, približne 5,0, približne 5,5, približne 6,0, približne 6,5, približne 6,6, približne 6,7, približne 6,8, približne 6,9, približne 7,0, približne 7,1, približne 7,2, približne 7,3, približne 7,4 alebo približne 7,5.0016 Uvedený spôsob môže rovnako tiež zahŕňať frakcionáciu nanočastic podľa velkosti pomocou filtrácie cez hydrofilné membrány so známou veľkosťou pórov. vhodnými filtrami, ktoré je možné použit pri ñltrácii nanočastíc, sú hydrofilné membránové filtre s nominálnymi medzami približne 800 nm,približne 470 nm a približne 220 nm.0017 Podla ďalšieho aspektu predmetného vynálezu je poskytnutý spôsob prípravy injikovatelnej rádioaktívnej kompozície, ktorý zahŕňa kroky(a) deponovanie pevnej formy technécia a nosiča na uhlíkovú nistej(b) predhriatie uvedenej pevnej formy technécia a nosiča za účelom(c) plazmatickú abláciu technécia a časti uhlíkovej nisteje, pričom uvedené predhriatie sa uskutočňuje v podstate v rozmedzí od 1200 do 1800 °C, v podstate počas 5 až 25 sekúnd.(c) plazmatickú abláciu technécia a častí uhlíkovej nisteje za vzniku uhlíkom enkapsulovaného nanočasticového kompozitu s rádioaktívnym technéciovým čiastočkovitým jadrom v aerosólovej forme0019 Uvedený spôsob môže ďalej zahŕňať(d) dispergáciu nanočasticového kompozitu vo vodnom médiu obsahujúcom nízku koncentráciu povrchovo aktívnej látky.0020 Spôsob podľa tohto vynálezu môže byť spôsobom prípravy farmaceuticky alebo veterinárne prijateľnej injikovatelnej rádioaktívnej kompozície.0021 Pevnou formou technécia môže byť technecistan sodný alebo akákoľvek nerozpustná forma technécia vytvorená v priebehu elektrolytického

MPK / Značky

MPK: A61K 51/12, A61K 103/10, A61K 51/02

Značky: kompozície, enkapsulovanej, rádioaktívnej, spôsob, látky, uhlíku, injikovateľnej, čiastočkovitej, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/44-e15245-sposob-pripravy-injikovatelnej-radioaktivnej-kompozicie-z-radioaktivnej-ciastockovitej-latky-enkapsulovanej-v-uhliku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy injikovateľnej rádioaktívnej kompozície z rádioaktívnej čiastočkovitej látky enkapsulovanej v uhlíku</a>

Podobne patenty