Vodné mikroemulzie obsahujúce organické insekticídne zlúčeniny

Číslo patentu: E 10735

Dátum: 07.08.2008

Autori: Raab Jens, Meier Wolfgang, Bratz Matthias, Taranta Claude

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vodné mikroemulzie obsahujúce organické insekticídne zlúčeniny Oblasť technikyPredložený vynález sa týka nových vodných mikroemulzií obsahujúcich jednu alebo viacero organických insekticídnych zlúčenin a ich použitia na ochranu rastlínvrátane ochrany osív a plodín a ochrany neživého materiálu.Organické insektícídne zlúčeniny sa často aplikujú vo forme zriedenej vodnej kompozicie s cieľom dosiahnut dobrú interakciu s cieľovými organizmami. Väčšina aktívnych zložiek, ktoré sa používajú ako insekticídy, najmä pyretroidové zlúčeniny,sú len slabo rozpustné alebo dokonca nerozpustné vo vode. teda obyčajne majú rozpustnosť vo vode najviac 5 g/I, často nie viac ako 1 g/l a osobitne nie viac ako 0,1 g/l pri 25 °C/101,3 kPa. Výrobcovia prípravkov preto často zápasia s ťažkosťami pri výrobe prípravkov pesticídnych zlúčenin vstabilných prípravkoch, ktoré sa dajúOrganické insekticídy s obmedzenou rozpustnostou vo vode sa často formulujú ako vodné suspenzné koncentráty (SC). ktoré možno pri použití na poli riediť vodou. Suspenzné koncentráty sú prípravky, kde je aktívna zložka prítomná vo forme jemne mletých tuhých čiastočiek, ktoré sú suspendované vo vodnom disperznom médiu využívajúcom povrchovo aktívne zlúčeniny (tenzidy), napríklad zmáčadlá, dispergačné prostriedky a reologické alebo suspenzné pomôcky na stabilizáciu čiastočiek aktívnej zložky vdisperznom médiu. Pri SC však často dochádza k problémom v dôsledku usadzovania počas dlhodobejšieho skladovania alebo skladovania za zvýšených teplôt, rezistencie usadených čiastočiek voči resuspendovaniu a tvorby kryštalického materiálu v priebehu skladovania. Vdôsledku toho sa s pripravkami ťažko manipuluje a biologická účinnosť môže byť nekonzistentná. Navyše SC sú obmedzené pre aktívne zložky s pomerne vysokou teplotou topenia. Väčšina agrochemikálií je slabo rozpustná vo vode a vodou sa pri formulovani vo vodnom SC čiastočne deaktivuje. Preto je velmi žiaduce formulovať tieto zlúčeniny ako mikroemulzie oleja vo vode, ktoré sa tu ďalej označujú ako MEMikroemulzie sú viacfázové systémy obsahujúce disperznú fázu a kontinuálnu fázu. Na rozdiel od makroemulzíí je priemerná velkost čiastočky (kvapôčky Z priemerný priemer určený pomocou rozptylu svetla) disperznej fázy v mikroemulziách najmenej 5-krát menšia ako v makroemulziách a vo všeobecnosti nepresahuje 200 nm, zatiaľ čo priemerný priemer kvapôčok vmakroemulziách je vm oblasti. Mikroemulzie sú známe ako bikontínuálne štruktúry so zložitými kanálikmí olejovej avodnej fázy. Vdôsledku malej veľkosti čiastočiek (velkosti kvapôčok) disperznejfázy alebo zložitých kanálikov majú mikroemulzie priesvitný vzhľad.ME prípravky organických insekticídnych zlúčenín sú obyčajne na vodnej báze aokrem toho obsahujú aspoň jeden tenzid aaspoñ jedno pomocné rozpúštadIo alebo pomocný tenzid, ktorým je obyčajne organické rozpúšťadlo alebo nízkomolekulový polyalkylénéter. Vďaka použitiu ME prípravkov sa znižujú riziká ako zápalnosť atoxicita, environmentálne obavy anáklady vporovnaní stechnikami emulgovateiných koncentrátov (EC), pretože hlavnou zložkou je voda. Vdôsledku malej velkosti čiastočiek disperznej fázy obsahujúcej aktívnu zložku možno často dosiahnut zvýšenie biologickej dostupnosti. Je však ťažké udržať stabilitu ME prípravku aktívnych zložiek s nízkou rozpustnosťou vo vode vzhľadom na veľkosť arovnomernost kvapôčok akryštalizáciu aktívnej zložky, ku ktorej môže dôjsť. Navyše je tiež ťažké udržať stabilitu veľkosti kvapôčok, ked sa ME prípravok rledi vodou. Stabilná veľkosť kvapôčky po príprave prípravku, teda udržanie malej veľkosti kvapôčok, je dôležitá na dosiahnutie výhodných biologických aktivít. Preto sa vynaložilo veľké úsilie na vyvinutie stabilného mikroemulzného prípravku na vodnej báze. Vyššie uvedené problémy sú osobitne výrazné vpripade pyretroidovýchWO 90/06681 opisuje mikroemulzné prípravky obsahujúce 0,01 až 1,0 roztoku obsahujúceho jeden alebo viacero syntetických pyretroidov, 02-03 alkoxylovaný nonylfenol, lineárny dodecylbenzénsulfonát vápenatý,polyoxyetylénsorbitan monolaurát azmes organických rozpúšťadiel avodu do 100.WO 99/66300 opisuje vodnú mikroemulziu poľnohospodársky aktívneho pyretroidu, ktorá obsahuje N-alkylované pyrolidóny, tenzid na báze EO/PO blokového kopolyméru, etoxylovaný ricínový olej alebo trístyrylfenoletoxylát, fosfátový ester ako prostriedok tlmiaci pH a najmenej 80 vody.EP 0160182 opisuje mikroemulzné kompozície na vodnej báze obsahujúce syntetický pyretroid, zmes tenzídov, konkrétne dodecylbenzénsulfonát vápenatý,etoxylovaný distyrylfenolamóniumsulfát a etoxylovaný tristyrylfenol, a pomocné látky,napríklad protipenové prostriedky, nemrznúce prísady, zahusťovadlá a konzervačné látky.Mikroemulzie publikované vdoterajšom stave techniky sa hodia výlučne na ultranízkoobjemovú aplikáciu a po zriedení vodou nie sú stabilné. Existuje pretrvávajúca potreba ME prípravkov organických insekticídnych zlúčenín, ktoré sú fyzicky achemicky stabilné, teda pri skladovaní by sa nemala pozorovat žiadna separácia fáz a insekticídna ziúčenina by nemala podliehať výraznejšej degradácii ani inaktivácii. ME prípravky by mali mat zložitú a stabilnú štruktúru. Konkrétne by prípravok mal byt stabilný po rozriedeni vodou, teda mal by po zriedení vodou poskytovať stabilnú veľkostnú distribúciu malých kvapôčok. Navyše by mali zabezpečiť zníženú tendenciu kryštalizácíe aktívnej zložky, najmä po zriedení prípravku vodou. Ďalej by si ME prípravok mal udržiavať svoj kvapalný monofázový stav v širokom rozmedzí teplôt, teda v rozmedzí od -10 do aspoň 50 °C. Konkrétne sú potrebné ME prípravky, ktoré poskytujú stabilné prípravky organických insekticídov, najmä pyretroidových zlúčenín, svýhodou pyretroidových esterov sbivenyléterovou časťou anajmä flucytrinátu alebo alfa-cypermetrínu alebo ichTento ciel bolo možné prekvapujúco dosiahnuť poskytnutím mikroemulzného prípravku, ktorý obsahuje aspoň jedno polárne organické rozpúšťadlo vybrané spomedzi 2-heptanónu aacetofenónu, aspoň jednu nemrznúcu prísadu vybranú spomedzi alkoholov so 6 až 8 atómami uhlíka, zmes tenzídov zahŕňajúcu aspoňjeden aniónový tenzid a aspoň jeden neiónový tenzid.Predložený vynález sa teda týka prípravku organických insekticídnych zlúčenín s rozpustnosťou vo vode najviac 5 g/l pri 298 Ka 101,3 kPa vo formea) aspoň jednu organickú insekticidnu zlúčeninu I srozpustnostou vo vode najviac 5 g/l pri 298 K a 101 ,3 kPab) aspoň jedno polárne organické rozpúšťadlo vybrané spomedzi 2-heptanónua acetofenónu,c) aspoň jeden alkohol so 6 až 8 atómami uhlíkad) aspoň jeden tenzid vybraný spomedzi aniónových tenzidov anelónovýche) aspoň jedno nepolárne organické rozpúštadlo s rozpustnostou vo vode najviac 1 g/I pri 298 K a 101,3 kPa aMlkroemulzie podľa predloženého vynálezu sú stabilné kvapalné prípravky,ktoré sú číre a stabilné voči tvorbe tuhej frakcie pri skladovaní. Navyše ostávajú kvapalné aj pri teplotách pod -5 °C bez toho, aby stratili svoje výhodné vlastnosti. Ichbod tuhnutia je obyčajne okolo -10 °C.ME prípravky podľa vynálezu sa dajú ľahko riedit vodou, napríklad pred aplikáciou s veľkými množstvami vody, napriklad od 5 do 10 000 dielov vody na 1 diel prípravku, najmä od 10 do 5 000 dielov vody na 1 diel prípravku, bez tvorby hrubého materiálu, a vodné zriedenia majú zvýšenú fyzikálnu stabilitu, teda tvorba tuhej frakcie po zriedení sa nepozoruje ani po dlhšom skladovaní, napríklad po 24 hodinách pri teplote miestnosti sa nepozoruje žiadna kryštalizácia. Kvalita vody použitej na riedenie nehrá významnú úlohu, môže sa použiť napríklad vodaz vodovodu, ako aj studničná voda.Po zriedení vodou kompozície podľa predloženého vynálezu tvoria modrasté alebo dokonca číre emulzie, čo naznačuje, že kvapôčky alebo člastočky vnichrozptýlené sú veľmi malej veľkosti. Priemerný priemer čiastočiek alebo kvapôčok

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04, A01P 7/04, A01N 53/00, A01N 37/38

Značky: insekticídne, mikroemulzie, organické, obsahujúce, vodné, zlúčeniny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/44-e10735-vodne-mikroemulzie-obsahujuce-organicke-insekticidne-zluceniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodné mikroemulzie obsahujúce organické insekticídne zlúčeniny</a>

Podobne patenty