Zostava na beztrieskové obrábanie

Číslo patentu: U 1653

Dátum: 05.11.1997

Autor: Felsner Franz

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zostava na beztrieskové obrábanieRiešenie sa týka zostavy na beztrieskové obrábanie.Doterajší stav techniky Riešenie spadá do oblasti obrábania materiálov. Doterazje zaužívané zvlášt na obrábanie materiálov alebo predmetov malej hrúbky, napr. platní, pruhov, profilov a najmä pásov z kovu, umelej hmoty, atď., nasadenie radu obrábacích nástrojov, za sebou upevnených na spoločnej základovej doske.Takáto pevná zostava nástrojov nie je vhodná na vyrábanie rôznych predmetov.Flexibilné obrábacie systémy, ako napríklad lisovacie stroje a im podobné, majú umiestnené jednotlivé nástroje buď podľa postupnej následnosti jednotlivých lisovacích pozícií,alebo zaraďujú jednotlivý nástroj po tom, ako predchádzajúci vykonal svoju operáciu, pričom vždy iba jeden nástroj (alebo jedna skupina nástrojov) je V činnosti, nezávisle na ostatných, podľa riadenia počítačom. Postupnosť obrábacích krokov nie je vždy vykonateľná v želanom časovom pláne, zvlášť vtedy, keď nie je dostatočne rýchla výmena nástrojov, resp. ak zmena pozície obrobku je pri obrábaní príliš pomalá.Výroba lisovaných a ohýbaných predmetov z tenkého plechu je v mnohých oblastiach remeselnej a priemyselnej výroby výrazná súčasť výrobného procesu polotovarov alebo hotových výrobkov. Požiadavky na nástroje a obrábacie stroje siahajú od cenovo prístupnej kusovej výroby až k počítačom riedeným integrovaným výrobným linkám s vysokou sériovou produktivitou.V súčasnosti sa vysoké nároky riešia na jednej strane po~ čítačom riadenými centrami na spracovanie plechov, ktoré majú príslušný počet automaticky sa vymieňajúcich lisovacích nástrojov, alebo na druhej strane rezacou technikou laserového resp. vodného lúča, ktorá obrábaný predmet z plechóvej tabule oddelí a opracuje.Ak sa žiada takéto systémy nasadiť na výrobu stredného až vysokého počtu výrobkov, vzniká požiadavka na ďalšie investí~ cie do strojového parku prídavných zariadení ako sú portálovéani pri takomto vybavení nebudú zredukované časy na obrobenie jedného výrobku. Naviac celkové náklady na jeden výrobok sa zásluhou investícií do automatizácie dodatočne zvýšia.Iným spôsobom je možné výrobu veľkého množstva rovnakýchvýrobkov realizovať nákladnými, .následne zoradenými pevnými nástrojmi na lisovanie, kuĺ ktorým pásový-podávač postupne prisúva obrábaný predmet. Pri tomto spôsobe výroby sa sícedosiahne vysoká produktivita, ale na úkor nákladov na flexibilitu (prispôsobivost). Zmena výrobku je možná len za cenu vysokých investícií, ktoré ak sa v kalkulácii nevykompenzujú vysokým množstvom vyrobených výrobkov, vedú k nerentabilnej výrobe pri ktorej sa nevrátia náklady investované do výmeny nástrojov.Zvláštnym cieľom riešenia je spojenie prednosti počítačom riadených centier na obrábanie plechov s racionálnosťouPodľa tohto riešenia sa tento cieľ dosiahne zostavou na beztrieskové obrábanie, najmä na razenie, ohýbanie, ťahanie,lisovanie a delenie z profilov, pásov alebo do pruhu formovaných materiálov či dielcov predovšetkým z kovu, umelej hmoty, dreva alebo kartónu, ktoré obsahuje minimálne jeden priečne na smer pohybu obrábaného materiálu či dielcov sa presúvajúci modul nesúci nástroje, ktorý je ovládaný pomocou pohonu napr. zdvíhadla lisu, ktorá sa vyznačuje tým, že navrhnuté moduly sú aspoň dva, tie nesú aspoň dva na sebe nezávislé výmenné nástroje a/alebo aspoň jednu obrábaciu jednotku, napr. razídlo, strihacie zariadenie, elektródy odporovej zváračky, pridržiavací prípravok a podobne, kde z modulov, prinajmenšom však jeden modul má vlastné ovládanie,pričom každý z modulov obsahuje aktivačnú jednotku pre jednotlivé nástroje, skupiny, alebo všetky nástroje a/alebo obrábacie jednotky.Zostava sa ďalej vyznačuje tým, že aktivovanie, resp. presunutie a upevnenie nástrojov alebo obrábacích jednotiek do pracovnej polohy alebo do kľudového stavu prebieha počas pohybu modulu z jednej pracovnej pozície do ďalšej, aleboV časovom úseku medzi dvoma po sebe idúcimi krokmi pracovnéhoZostava pozostáva z aktivačnej jednotky, ktorou sú upevnené v pracovnej polohe sa nachádzajúce nástroje, alebo obrábacie jednotky, alebo sú upevnené v rovnovážnej polohe sa nachádzajúce nástroje, alebo obrábacie jednotky, pričom aktivačnou jednotkou pre nástroje je aspoň posúvač, alebo aspoň vačkový kotúč, alebo aspoň nad nástrojmi uložený tlakový priestor s hydraulickým fluidom, ktorého piest, resp. hlava aspoň jedného nástroja je ovládaná tlakovými impulzami hydrauliky, pričom hydraulika je spriahnutá s minimálne jednou, najmä hornou zváracou elektródou prostredníctvom posúvacieho zariadenia odporovej zváračky ako obrábacej jednotky v pracovnej polohe, alebo je spriahnutá s posúvacím zariadením podávača, tvoreného obrábacou jednotkou aspoň s jedným držiakom a/alebo podávacím zariadením.Zostava má. pohon prepojený súčasne so všetkými modulmi,Čiže všetkými aktivovanými, resp. v .pracovnej polohe upevnenými a zaistenými nástrojmi a obrábacími jednotkami,pričom v danom pripade je ako hnacia jednotka použitý mechanický pohon, napr. zdvihadlo lisu v ktorého pracovnom priestore sú umiestnené činné moduly, resp. skupiny modulov či obrábacích jednotiek, alebo vačkový hriadeľ, ktorým sújednotlivé moduly a/alebo obrábacie jednotky ovládané pri-činnosti, alebo je tam umiestnená hydraulická jednotka,presúvateľná jednu zo skupin modulov spoločne ovládanej platne.Každý modul zostavy, alebo každá skupina modulov je pevne posadená na vodiacej dráhe, ktorá prebieha priečne (zvisle alebo šikmo) vzhľadom na smer pohybu materiálu tak, aby bola posúvateľná, a aspoň jedna základná platňa nesúca matricu a jednu z hlavicových platní, ovládanú pohonom napr. tlakom hydrauliky, vačkovým hriadeľom, alebo mechanickým pohybom zdvíhadla, pričom minimálne dva nástroje, resp. minimálne dve obrábacie jednotky sú nesené touto hlavicovou platňou, alebo pridržiavacou platňou, alebo vodiacou platňou.V zostave jeden alebo dva proti sebe ležiace moduly, sú svojimi základnými platňami uložené na pracovnom stole, najmä lisovacom stole, alebo na základnej doske pracovného stola, alebo na jednej, resp. vlastnej vodiacej dráhe, ktorá prebiehapriečne na smer pohybu.V zostave prestavujúce sa. resp. posuvné vrchné modulové nosiče sú spriahnuté s lisovacím zdvíhadlom, podstavcovou platňou, alebo ovládacou platňou, prostredníctvom napr. vodiacich časti v tvare T-výstupkov.Zostava sa dalej vyznačuje tým, že každému modulu, resp. každej základnej platni, alebo každej skupine modulov je v priečnom a/alebo pozdĺžnom smere priradený vlastný ovládací člen, napr. hydraulický valec alebo hnací hriadeľ, pričom V danom prípade je ovládací člen (ovládacie členy) spriahnutý s výkyvným držiakom spodného modulového nosiča, ktorý je na základnú platňu resp. s ňou spojiteľný.V zostave ako aktivačná jednotka, resp. prestavovacia jednotka je použitý posúvač, umiestnený na, alebo v hlavicovejvodiacej platni, ktorý je ovládaný hnacou jednotkou a ktorý máaspoň jednu vačku, ktorá je prestaviteľná prostredníctvom aspoň jednej hlavy .nástroja, resp. posúvacieho zariadenia obrábacej jednotky, v súvislosti so zmenou polohy a nástroja,resp. presunom, zatlačením a/alebo upevnenim prestaviteľnej časti obrábacej jednotky do pracovnej polohy, pričom v danom prípade je použitá krycia plocha nachádzajúca sa V priestore medzi hlavami nástrojov, resp. obrábacích jednotiek a vodiacim povrchom hlavicovej platne, nad posúvačom, ktorá ale nezakrýva hlavy nástrojov, resp. obrábacích jednotiek ovládané vačkami úplne, ale predovšetkým iba čiastočne a je výhodné, ak táto poloha prechádza nad úkosom vačky spriahnutej S posúvačom.Moduly, resp. jednotlivé spodné modulové nosiče v zostave sú v smere pohybu prestavitelné pomocou hnacích jednotiek,napr. hriadeľových pohonov, v danom pripade plynule, alebo sú výmenné na základnej platni a/alebo na lisovacom stole, kde správnu polohu zaistujú lišty, resp. sú polohovateľné či upevniteľné vo vopred daných odstupoch podľa východiskového bodu či východiskovej polohy nástrojov, alebo materiálu.V zostave aspoň jeden, predovšetkým však všetky nástroje,resp. prestavitelné časti obrábacích jednotiek sú uložené v otočných nástrojových uloženiach, resp. horných otočných lôžkach hlavicovej platne, alebo pridržiavacej platne, alebovodiacej platne, takže priradené matricové vložky, resp.

MPK / Značky

MPK: B23P 23/00

Značky: zostava, obrábanie, beztrieskové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-u1653-zostava-na-beztrieskove-obrabanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava na beztrieskové obrábanie</a>

Podobne patenty