Použitie dlhého pentraxínu PTX3 na liečenie plodnosti žien

Číslo patentu: E 712

Dátum: 18.07.2002

Autor: Mantovani

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Doterajší stav techniky Predkladaný vynález sa týka potreby prítomnosti aktivityPTX 3 pri plodnosti žien. Výsledkom genetickej mutácie, ktorá zmenšuje aktivitu PTX 3, je sterilita žien.Pentraxíny sú skupinou proteínov, ktoré sú charakteristické cyklickou, multimerickou štruktúrou 1. Klasické krátke pentraxínové C-reaktívne proteíny (CRP) a sérové amyloidné P zložky (SAP) sú krátkodobé fázové proteíny u človeka a myší,ktoré sa tvoria v pečení ako odpoved na zápalové mediátory najmä sú priamo indukované interleukínom-6 2-3.Dlhé pentraxíny vykazujú podobnosť s klasickými krátkymi pentraxínmi, ale líšia sa prítomnosťou nesúvisiacich dlhých N~ terminálnych domén pripojených k C-terminálnym. poliam pentraxínu, ako aj organizáciou genómov, umiestnením chromozómov, bunkovým pôvodom, stimulmi indukcie a nájdenými ligandami. Dlhý pentraxín (PTX 3) je prvý dlhý pentraxín, ktorý bol identifikovaný ako interleukín-1 (IL-1) indukujúci gén V endoteliálnych bunkách 4 a ako faktor tumorovej nekrózy (TNFd) indukujúci gén vo fibroplastoch 5. PTX 3 tiež produkujú makrofágy a iné druhy Aąbuniek a tkanivá pri stimulácii primárnymi zápalovými mediátormi (LPS, IL-1, TNFG) 6-8. PTX 3 obsahuje C-terminálnu 203-aminokyselinu pentraxín - ako doménu a N-terminálnu 178-aminokyselinu ako nesúvisiacu doménu. Ak sa vylúči, glykozylované PTX 3 promótory (45 kDa) sa skladajú tak,že tvoria 10-20 multimérov 9. PTX 3 sa neviaže na klasické pentraxínové lígandy ako fosfoetanolamín, fosfocholin, veľkú pyruvátovú agarózu, kolagén IV, fibronektín alebo želatínu. Naopak, PTX 3 sa špecificky viaže veľkou afinitou na Clq prostredníctvom pentraxínovej domény 9. Hladina PTX 3 v plazme je veľmi nízka za normálnych podmienok (S 2 ng/ml), ale rastie pri niektorých patologických stavoch (10 - 100 ng/ml), ktoréIné dlhé pentraxíny klonované po PTX 3 zahŕňajú morčaci apexín 11, 12, ktorý sa vytvára v spermálnom akrozóme, XLPXN 1 z Xenopus laevis 13, potkaní pentraxín. 1 (NP 1) 14,ľudský NP 1 a NP 2 15, 16, myši NP 1 a NP 2 15, Narp 17, a neurónový pentraxínový receptor (NRP), putatívny integrálny membránový pentraxín 18-9. In vivo funkcia dlhých pentraxínov nie je doteraz jednoznačne definovaná.PTX 3 sa skladá z dvoch štrukturálnych domén N-terminálnej domény nesúvisiacej so žiadnou známou molekulou a C-terminálnej domény, ktorá je podobná krátkemu pentraxínu ako C~reaktívny protein (Breviario et al., J. Biol. Chem., 26722190-22197,1992). Podstatná podobnosť sa našla medzi ľudským PTX 3 (hPTX 3) a myšim PTX 3 (mPTX 3). Stupeň zhodnosti medzi ľudskými a myšími PTX 3 génmi je 82 a dosahuje 90 , ak sa berú do úvahy konzervatívne substitúcie (Introna et al., Blood, 871862-1872,1996). Gény sú umiestnené v syntetických chromozomálnych polohách. Vysoký stupeň podobnosti medzi sekvenciami hPTX 3 a mPTX 3 je znakom vysokého stupňa zachovania pentraxínov v priebehu evolúcie (Pepys Baltz, Adv. lmmunol., 34141-212,1983). Pentraxíny uviedol V prehľade Gewurz et al. (Curr. Opin. Immunol., 754-64, 1995).WO 99/32516 opisuje použitie PTX 3 na terapeutickú liečbu rakoviny, zápalu a infekčných ochorení.Patent US č. 5 767 252 opisuje rastový faktor pre neuronálne bunky patriace do skupiny pentraxínov.W 0 02/36151 opisuje použitie PTX 3 na pripravu liečiva na prevenciu a liečbu autoimunitných ochorení.Varani, S., et al. M 01. Endocrinol., 2002, Jun 16(6)1154-67 uvádzajú, že vyradenie (knockout) pentraxinu 3 u samic je subfertilne, poukazujúce na dôležitú úlohu PTX 3 v interakcii cumulus-vajíčko v predovulačnej dobe ako utlmenieV protiklade so skutočnosťami uvedenými V predchádzajúcej časti, štúdie myší geneticky modifikovaných V ich PTX 3 genetickom mieste, ktoré sa produkovali homolóqnou rekombináciou V embryonálnych kmeňových bunkách a ich vplyvy,ozrejmili zložitosť aktivity PTX 3 v plodnosti žien.objektom predkladaného vynálezu je použitie rekombinantného ľudského PTX 3 na liečivo na zvýšenie plodnosti žien. Dôsledky sterility žien sa môžu zlepšiť, schopnosť reprodukcie sa môže podľa želania znížiť alebo znížiť, plodnosť žien sa môže zlepšiť alebo môžu byť ich mkombináciami. Iná liečba ako in vitro oplodnenie vyžaduje invazívne postupy a komplikovaná technológie. Potreba terapie, ktorá ovplyvňuje plodnosť žien,je preto jasná. Ine výhody a zlepšenia sú diskutované nižšie alebo by mali byť zrejmé zo skutočností tu uvedených.Farmaceutické zmesi, metódy ich použitia a výroby a ďalšieciele sú opísane nižšie.Podstata vynálezu Podstatou predkladaného vynálezu je poskytnúť liečivo, ktoré obsahuje rekombinantný ľudský PTX 3 V množstve, ktoré je dostatočné pre zvýšenie reprodukčnej schopnosti ženského jedinca, ktorý má defekt V reprodukcii. Objav, ktorý vyžaduje aktivitu PTX 3 sa môže použiť V terapii ženskej pacientky alebo zvieraťa s defektom V reprodukcii alebo na diagnostikovanie jej schopnosti reprodukcie.subjektom môže byť ženský pacient (pacientka) alebo zviera.Zmes môže byť Vhodná na systémové podanie alebo prispôsobená nalokálne podanie (t.j. do vnútra alebo okolo ženských reprodukčných orgánov). Zmes sa môže použiť na liečbu sterility.Iným objektom predkladaného vynálezu je poskytnúť metódy naspracovanie farmaceutickej zmesi pre subjekt za účelom liečbysterility žien, V množstve dostatočnom na zvýšenie schopnosti reprodukcie tohto subjektu.Detekcia PTX 3 V ženskom subjekte a korelácia tohto množstva s jeho schopnosťou reprodukcie je ďalším objektom predkladaného Vynálezu. Mutácie V ľudskom PTX 3 genovom mieste by mali mapovať chromozómy 3 q 24-q 28 mutácie V interaktívnych génoch by mali mapovať vonkajšok PTX 3 génového miesta. Funkciu rôznych PTX 3 je možné určiť porovnaním známych PTX 3 sekvencií alebo iných pentraxínových sekvencií zloženia, glykozylácie, sekrécie,alebo tvorby multimérov väzby receptorov alebo signálnej transdukcie vplyvu na schopnosť reprodukcie, plodnosti alebo sterility alebo ich kombináciou.Ďalšie aspekty predkladaného vynálezu budú odborníkovi V odbore zrejmé z nasledujúcich opisov a nárokov a ichPrehlad obrázkov na výkresoch a zoznam sekvenciíObrázky 1 A-lF zobrazujú abnormálnu morfológiu cumuli oophori 2 PTX 3 -/- myši. Cumuli oophori sa získali 14-16 hodín po pôsobení hCG. Sú zobrazené po zbere (A a B) alebo 4 hodiny neskôr (C a D). V PTX 3 / myši (A a C) tvoria granulárne bunky kompaktný a stabilný cumulus okolo oocytu (šípka da mettere). V PTX 3 -/- myši sú voľne pričlenené k oocytu a cumulus úplne zmizol do 4 hodín. Histologická skúška ovárií PTX 3 / (E) a PTX 3 -/- (F) myší ukázala normálne antrálne folikuly.Obrázky ZA-2 D zobrazujú PTX 3 mRNA a tvorbu proteínu v tkanive ovária. (A) Kinetika expresie PTX 3 V ováriu po hormonálne indukovanej superovulácii (pôsobenie PMS nasledujúce 48 hodín po pôsobení hCG) bolo zobrazené na úrovni mRNA. Ovária sa zbierali 0, 6, 16, 24 alebo 48 hodín po pôsobení PMS a potom 2, 6, 16, 24 alebo 48 hodín po pôsobení hCG. Desať g celkovejRNA sa zaviedlo do každého pásu. Napúšťanie gélu

MPK / Značky

MPK: A61K 49/00, A61K 48/00, A61P 15/00, A61K 38/17

Značky: pentraxínu, liečenie, dlhého, žien, použitie, plodnosti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-e712-pouzitie-dlheho-pentraxinu-ptx3-na-liecenie-plodnosti-zien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie dlhého pentraxínu PTX3 na liečenie plodnosti žien</a>

Podobne patenty