Tvarovaná vložka na prípravu nápoja vhodného na konzumáciu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa vzťahuje na vložku na prípravu nápojov vhodných na konzumáciu, vybavenú najmenej jedným prvým krytom, ktorý obsahuje látku, ako je sušené mlieko/smotana, cukor, alebo podobná prísada, ktorá je rozpustná v tekutine, ako je voda kryt je vybavený horným filtrom, vyrobeným 2 nepriepustného materiálu voči rozpúšťanej látke, ako je vrstva filtračného materiálu a z dolného filtra, vyrobeného 2 nepriepustného materiálu voči rozpúšťanej látke per se (latinský cez seba), ale priepustnú pre látku rozpustenú V tekutine, ako je vrstva filtračného materiálu.Taká vložka je známa per se (latinský cez seba per se). Známa vložka je určená na použitie v prístroji známom ako per se, ako je kávovar, na prípravu nápoja vhodného na konzumáciu. Vložka je umiestnená V držiaku prístroja, do ktorej je privádzaná horúca voda do držiaka prostriedkami použitými V prístroji. Horúca Voda potom prechádza cez horný filter do vnútorného priestoru krytu,v ktorou je umiestnená vodou rozpustná látka. Táto látka sa rozpúšťa vo vode a potom opúšťa vložku cez dolný filter. Držiak má, napríklad, najmenej jeden vypúšťací odtok, ktorým voda 5 rozpustenou látkou môže vytekať von z držiaka.Nevýhodou tejto známej vložky je, že pri používaní sa viditeľná časť vodou rozpustnej látky nerozpustí. Výsledkom. je, že popríprave nápoja vhodného na konzumáciu viditeľná časť zostáva vo vložke nevyužitá.Cieľom vynálezu je poskytnúť tvarovanú vložku, ktorá umožní väčšej časti látky rozpustiť sa pri príprave množstva nápoja vhodného na konzumáciu, ako pri známych vložkách, keď je rovnaké množstvo nápoja vhodného na konzumáciu pripravované v známej vložke a vo vložke podľa vynálezu.Na tieto ciele V súlade s vynálezom je tvarovaná vložka na pripravu nápoja vhodného na konzumáciu vybavená najmenej jedným krytom, v ktOľOHl je uložená tekutina, ako je voda, rozpustná látka, ako je mliečny prášok/smotanový prášok, cukor a podobnáprísada, ďalej kryt obsahujúci horný filter, vyrobený2 materiálu nereagujúceho s rozpustnou látkou, ako vrstva filtračného materiálu a dolný filter, vyrobený 2 materiálu nereagujúceho s rozpustnou látkou, ale prepúšťajúci látku rozpustenú V tekutine, ako vrstva filtračného materiálu vložka je ďalej Vybavená tvarovaným spevneným telom, umiestneným medzi horným a dolným filtrom horný a dolný filter sú umiestnené najmenej čiastočne V podstate paralelne jeden ku druhému a na povrch spevnené telo má hornú časť priľahlú na horný filter a dolnú časť priľahlú. na dolný filter a pomocou oddeľovacej sLenovej konfigurácie, ktorá má mriežkovú štruktúru na prietok kvapaliny z hornej strany na dolnú stranu, V štruktúre, V ktorej je umiestnená najmenej časť rozpustnej látky a každá komôrka je vytvorená stenovou konfiguráciou, horným filtrom a dolným filtrom. Výsledkom opatrenia podľa vynálezu, t.j. použitie viac menej hranatého, alebo kruhového tvarovaného spevneného tela s dobrou priepustnosťou, tiež s deliacou. a oddeľujúcou vzorkou pre rozpustnú látku je, že pri pretekaní tekutiny cez telo je Väčšia časť rozpustnej látky rozpustená, ako u horeuvedených. Možnou príčinou toho je, že voda preteká vložkou s lepším rozložením a/alebo je to výsledok konfigurácie oddelovacich stien a tým je zabránené vytváraniu relatívne veľkých hrudiek,t.j. hrudiek väčších ako priechody V mriežkovej štruktúre,prepúšťajúce tekutinu.Podľa ďalšieho uskutočnenia Vynálezu je daná prednosť vytvorenia vzhľadon na stenovú konfiguráciu, ktorá najmenej V časti konfigurácie komôrkových stien je vytvorená mriežkou, tvoriacou množinu komôrok. Týmto spôsobom môže byť spevňujúce telo rozdelené vhodným spôsobom do akéhokoľvek množstva požadovaných priechodných mriežok so vzájomne oddelenými komôrkami. Ďalej je tiež možné, pre prinajmenšom časť konfigurácie stenových komôrok, aby bola vytvorená pomocou špirálovo tvarovaných stien. V tomto prípade je možne vytvárať jednoduché dlhe nadvazujúce komôrky so šírkou Vhodnou. na tento účel. V skutočnosti totovyžaduje mriežku, v ktorej množina susediacich komôrok jeprepojená a tvori dlhú súvislú komôrku, napriklad s najmenej jedným otvorom v stenách medzi týmito susednými komôrkami. Pochopiteľne je možné navrhnúť mriežku kombinovanú s vonkajšou,vnútornou, alebo vloženou špirálou. Predĺžené komôrky s vhodnou šírkou sú tiež realizované pomocou konfigurácie paralelných stien. Táto špecifická stenová konfigurácia umožní najlepšie rozpustenie rozpustnej látky, v špecifickom prípade použitie záleží na povahe rozpustnej látky, dodanej tekutiny a dalších faktoroch, ako je tlak a teplota.Hrudky často pozostávajú z práškového jadra obklopeného viskóznou hmotou, ktorá zabraňuje pomerne rýchlemu rozpusteniu práškového jadra. S cieľom zníženia možnosti takého hrudkovania rozpustnej látky je súčasne uprednostňovaná. jemná priechodná štruktúra, t.j. môže byť ponúknuté ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu. Ak je každá komôrka vytvorená stenovou konfiguráciou,merané kolmo na časť stenovej konfigurácie, má šírku, ktorá je menšia ako tretina, výhodnejšie menšia ako štvrtina, ešte výhodnejšie menšia ako šestina, dokonca najvýhodnejšia ako osmina hydraulického priemeru, kde hydraulickým priemerom rozumieme hodnotu získanú štvornásobným delením obvodu povrchu spevňujúceho tela. V skutočností to znamená, že každá častica rozpustnej látky na priechodnej vložkovej mriežke je umiestnená v menšej vzdialenosti, ako je šírka spomínaná od povrchu stenovej konfigurácie. Udržiavanim tejto relatívne malej vzdialenosti môže priemer hrudky naštartovať vytváranie pomerne malého hrudkovania s výsledkom, že táto hrudka možno ani nebude vytvorená, alebo následkom jej relativne malého rozmeru a preto malého, alebo žiadneho práškového jadra, bude rýchlo rozpustená. Susedne komôrky sú výhodne oddeľované jednoduchými stenami. Týmto spôsobom je vnútorný priestor krytu optimálne využitý na naplnenie látkou. Inými slovami, stenová konfigurácia môže prevziať pomerne malú objemovú časť vnútornej časti vložky.Ako zvláštne vyhotovenie je, že horný filter je upevnený nahornej strane spevňujúceho krytu a dolný filter je upevnený nadolnej časti spevňujúceho krytu. Horný filter, resp. dolný filter môže byt upevnený V blízkosti pozdĺžnej hrany horného filtra, resp. dolného filtra. Ďalej, horný filter je upevnený na hornej strane stenovej konfigurácie a dolný filter je pripevnený na dolnej strane stenovej konfigurácie. Dokonca je Hwžne horný filter a dolný filter upevniť na hrany komôrok uložených V blízkosti otvorov tak, že komôrky sú uzatvorené horným filtrom a dolným filtrom. Pokiaľ je látkou prášok, znamená to, že sa látka nemôže, napríklad, premiestňovať z jednej komôrky do druhej.Vložka je ďalej špeciálne vybavená druhým. vrchnákom. vyrobeným najmenej z listového filtračného materiálu, V ktorom sa látka,ako je mletá káva, bude extrahovať s druhým krytom umiestneným nad, alebo pod prvým krytom V podstate paralelne na povrchu. Keď je látkou sušené mlieko/smotana, a/alebo cukor a látka na extrahovanie mletá káva, je takáto vložka veľmi vhodná na pripravu kapucína. Tu napríklad je druhý kryt umiestnený nad prvým krytom, horúca voda je dodávaná pod tlakoni na hornú stranu druheho krytu. V druhom kryte táto voda extrahuje kávu, ktorá potom. tečie do prveho krytu pod vplyvom. tlaku, kde sa látka bude rozpúšťať v extrahovanej káve. Kávový extrakt s rozpustenou látkou potom opúšťa vložku cez dolný filter prvého krytu. Nápoj takto získaný(káva s rozpustenou látkou) je pripravený na konzumáciu. Nápoj môže byť tiež pripravený prístrojom opísaným V Európskej patentovej prihláške 0878158 a pomocou prostriedkov, keď je vzduch vmiešaný do nápoja na získanie vrstvy peny z malých bubliniek na nápoji. Nápoj získaný týmto spôsoboni je kapucín,ktorý je pripravený na konzumáciu. Nápoj môže byť tiež dodaný inými známymi prístrojmi a inými postupmi. Na prípravu nápoja môže byt tvarovaná vložka zahrnutá do držiaka, známeho pod názvom per se držiak je vybavený najmenej Výpustným otvorom. Špeciálne tento najmenej jeden výpustný otvor môže tvoriť striekací otvor opísaný V Európskej patentovej prihláške 0878158 nazískanie striekaného nápoja, ktorý sa strieka do oddeľovacej

MPK / Značky

MPK: B65D 85/804

Značky: tvarovaná, konzumáciu, vložka, vhodného, přípravu, nápoja

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-e247-tvarovana-vlozka-na-pripravu-napoja-vhodneho-na-konzumaciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvarovaná vložka na prípravu nápoja vhodného na konzumáciu</a>

Podobne patenty