Prostriedky a spôsoby na kultiváciu buniek

Číslo patentu: E 18003

Dátum: 31.08.2013

Autori: Aberman Zami, Abraham Eytan, Kasuto Harel

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PROSTRIEDKY A SPÓSOBY NA KULTIVÁCIU BUNIEK Opis0001 Predložený opis sa vo všeobecnosti týka prostriedkov a spôsobov na kultiváciu buniek.0002 Na kultiváciu eukaryotických buniek existuje V súčasnosti niekoľko spôsobov. Niektoré z týchto spôsobov sa vyvinuli na kultivovanie relatívne malého množstva buniek a iné sa vyvinuli na produkciu a zhromažďovanie proteínov sekretovaných bunkami do okolitého média. Vyvinulo sa však aj niekoľko systémov na komerčné zvýšenie produkcie bunkových kultúr, na výrobu veľkého množstva buniek.0003 Najbežnejší spôsob používaný na kultiváciu eukaryotických buniek využíva expanziu V dvojrozmemých nádobách alebo platniach, ako napríklad NUNCLONTM CELL FACTORY, ktoré obsahujú celý rad kultivačných nádob. Tento spôsob má niekoľko nedostatkov, vrátane toho, že nie je možné kontinuálne monitorovať a regulovať parametre prostredia, ako sú napríklad DO, hodnota pH a prívod prísad/odstraňovanie odpadových produktov vykazuje nízku účinnosť z hľadiska pomeru povrchovej plochy k objemu vyžaduje veľkoobjemové inkubátory vyžaduje náročnú manipuláciu s kultivačnými nádobami a vyžadujú časovo náročné očkovanie a kultiváciu, čo môže byt nákladné a škodlivé pre životaschopnosť bunky.0004 Bunky sa môžu kultivovať aj v trojrozmerných matriciach. Tieto matrice môžu obsahovať pórovité materiály, materiály z tkaného/netkaného vlákna a hubovité materiály,ktoré sa dajú umiestniť do naplneného lôžka do bioreaktora. Tieto nosiče sa primáme používajú na produkciu a odoberanie sekretovaných proteínov, pričom bunky zostávajú aj naďalej pripojené na matrícu, a nepoužívajú sa na kultiváciu buniek, ktoré by sa potom odoberali a používali ako terapeutické látky. Príkladmi takýchto nosičov sú FIBRACELL® DISKS (N ewBrunswick) a pórovité keramické nosiče. Pozri Wang, G., W. Zhang,a spol., Modified CeIliGen-packed bed bioreactors for hybridoma cell cultures. Cytotechnology 9(1-3) 41-9 (l 992) a Timmins, N. E., A. Scherberich, a spol., Threedimensional cell culture and tissue engineering in a T-CUP (tissue culture under perfusion). Tissue Eng 13(8) 2021-8 (2007), 0005 Avšak kultivovanie v trojrozmemých matriciach môže mať určité nevýhody. Napriklad odoberanie buniek z matríc môže byť relatívne zložité a bunky sa môžupoškodiť v procese ich odoberania. Produkcia využívajúca tieto prostriedky môže byťzložitá, pretože poškodené bunky sa nemusia okamžite znova pripojiť k povrchom kultivačného systému. Odchýlky V bunkových interakciách môžu byť spôsobené aj rozdielmi v druhoch a vlastnostiach materiálov použitých v matriciach a nádobách.0006 Nakoniec, bunky sa môžu kultivovať V bioreaktore s použitím nepórovitých mikronosičov, v suspenzii alebo na fluidných lôžkach. Tento spôsob umožňuje rast buniek v monovrstvách na povrchu mikronosičov. Využitie tohto spôsobu však Vyžaduje odseparovanie nosičov od média prostredníctvom sedimentácie alebo filtrácie, čo nie sú vždy jednoduché procesy a ich výsledkom nemusí byť Vysoká miera regenerácie buniek. Okrem toho majú mikronosiče na povrchoch V bunkovom meradle odchýlky, čoho výsledkom je kultivačné prostredie, ktoré sa líši od dvojrozmemých kultivačných systémov.0007 Predložený opis poskytuje prostriedky a spôsoby na dvojrozmemú kultiváciu eukaryotických buniek tak, ako sú nárokované V nezávislých nárokoch l a 2.0008 V súlade s rôznymi uskutočneniami sa poskytuje prostriedok na kultiváciu buniek. Tento prostriedok môže zahŕňať trojrozmemé teleso obsahujúce Viacero dvojrozmemých povrchov, ktoré vybiehajú dovnútra z okraja trojrozmemého telesa, pričom viacero dvojrozmemých povrchov je V takej konfigurácii, aby podporovali rast eukaryotických buniek V jednej vrstve na aspoň väčšine plochy alebo na celej ploche viacerých dvojrozmemých povrchov, pričom trojrozmemé teleso má maximálny rozmer V rozsahu od približne 1 mm do približne 50 mm. Na rozdiel od bežných spôsobov dvojrozmemej kultivácie buniek (keď sa bunky pestujú V kontajneri, ktorý predstavuje dvojrozmemý povrch), tu opísané prostriedky sa zavádzajú do nádoby obsahujúcej bunkové rastove médium. Tu opísané prostriedky napríklad môžu tvoriť súčasť systému na kultiváciu buniek podľa nižšie uvedeného opisu. V niektorých uskutočneniach sa teda prostriedky ponoria do kultivačněho média V 0 vhodnom kontajneri. Pri zabezpečovaní dvojrozmemého rastu buniek V monovrstvách umožňujú tu opísané prostriedky regulovanie rastových podmienok, aby sa získali bunky s vlastnosťami, ktore majú vlastnosti súvisiace s bunkami kultivovanými v dvojrozmemom prostredí.0009 V súlade s rôznymi uskutočneniami sa poskytuje systém na kultiváciu buniek. Systém môže zahŕňať kontajner a skupinu trojrozmemých telies. Každé trojrozmerné teleso môže zahŕňať viacero dvojrozmemých povrchov vybiehajúcich smerom dovnútra z okraja každého trojrozmemého telesa, pričom viacero dvojrozmemých povrchov je V takej konfigurácii, aby sa podporoval rast eukaryotických buniek V jednej vrstve naprinajmenšom väčšine povrchovej plochy alebo na celej povrchovej ploche viacerýchdvojrozmemých povrchov, pričom trojrozmemé teleso má maximálne rozmery V rozsahu do približne 1 mm do približne 50 mm alebo pomer povrchovej plochy k objemu v rozsahu od približne 3 cm 3/cm 3 do približne 1000 cm 3/cm 3.0010 V súlade s rôznymi uskutočneniami sa poskytuje spôsob kultivácíe buniek. Tento spôsob môže zahŕňať výber skupiny eukaryotických buniek a uvedenie eukaryotických buniek do kontaktu s najmenej jedným trojrozmemým telesom, pričom aspoň jedno trojrozmemé teleso má viacero dvojrozmemých povrchov, ktoré vybiehajú dovnútra z okraja aspoň jedného trojrozmerného telesa, pričom viacero dvojrozmemých povrchov je v takej konfigurácii, aby podporovali rast eukaryotických buniek v jednej vrstve na aspoň väčšine plochy alebo na celej ploche viacerých dvojrozmemých povrchov, pričom trojrozmemé teleso má maximálny rozmer V rozsahu od približne 1 mm do približne 50 mm.0011 V súlade s určitými uskutočneniami sa poskytuje prostriedok na kultiváciu buniek. Prostriedok môže zahŕňať trojrozmemé teleso zahŕňajúce viacero dvojrozmemých povrchov vybiehajúcich smerom dovnútra z okraja trojrozmemého telesa, pričom viacero dvojrozmemých povrchov je V takej konfigurácii, aby sa podporoval rast eukaryotických buniek v jednej vrstve na prinajmenšom väčšine povrchovej plochy alebo na celej povrchovej ploche viacerých dvojrozmemých povrchov, pričom trojrozmemé teleso má pomer povrchovej plochy k objemu v rozsahu od približne 3 cm 2/cm 3 do približne 1000 cm 2/cm 3.0012 V súlade s rôznymi uskutočneniami sa poskytuje prostriedok na kultiváciu buniek. Tento prostriedok môže zahŕňať trojrozmemé teleso obsahujúce list z určitého materiálu vytvarovaný do V podstate špirálovej konfigurácie. List z určitého materiálu môže zahŕňať aspoň dva dvojrozmemé povrchy, pričom tieto dvojrozmeme povrchy môžu byť v takej konfigurácii, aby sa podporoval rast eukaryotických buniek v jednej vrstve na prinajmenšom väčšine povrchovej plochy alebo na celej povrchovej ploche viacerých dvojrozmemých povrchov, pričom trojrozmemé teleso má pomer povrchovej plochy kobjemu v rozsahu od približne 3 cm 2/cm 3 do približne 1000 cm 2/cm 3. OHSOBRÁZKOVObr. lA je perspektívne zobrazenie prostriedku na dvojrozmemú kultiváciu buniekpodľa určitých uskutočnení. Obr. lB je pohľad V priečnom reze na prostriedok z Obr. lA.Obr. 2 A je perspektívne zobrazenie prostriedku na dvojrozmemú kultiváciu buniek podľa určitých uskutočnení. Obr. ZB je bočný perspektívny pohľad na prostriedok z Obr. 2 A.Obr. 2 C je pohľad zhora na prostriedok z Obr. 2 A. Obr. 2 D je pohľad V priečnom reze na prostriedok z Obr. 2 A.Obr. 3 A je perspektívne zobrazenie prostriedku na dvojrozmemú kultiváciu buniek podľa určitých uskutočnení.Obr. 3 B je perspektívne zobrazenie prostriedku na dvojrozmemú kultiváciu buniek podľa určitých uskutočnení.Obr. 4 A je perspektívne zobrazenie prostriedku na dvojrozmemú kultiváciu buniek podľa určitých uskutočnení.Obr. 4 B je perspektívne zobrazenie prostriedku na dvojrozmemú kultiváciu buniek podľa určitých uskutočnení.Obr. 5 je perspektívne zobrazenie prostriedku na dvojrozmemú kultiváciu buniek podľa určitých uskutočnení.Obr. 6 je perspektívne zobrazenie prostriedku na dvojrozmemú kultiváciu buniek podľa určitých uskutočnení.Obr. 7 je perspektívne zobrazenie prostriedku na dvojrozmemú kultiváciu buniek podľa určitých uskutočnení.Obr. SA je perspektívne zobrazenie prostriedku na dvojrozmemú kultiváciu buniek podľa určitých uskutočnení.Obr. 8 B je pohľad v priečnom reze na prostriedok z Obr. 8 A.Obr. 9 je perspektívne zobrazenie systému na dvojrozmemú kultiváciu buniek podľa určitých uskutočnení.Obr. 10 je stĺpcový graf, ktorý zobrazuje výsledky bunkovej kultivácie v nádobách alebo s použitím dvojrozmemých kultivačných prostriedkov podľa predloženého opisu, ako je opísané v Príklade l.Obr. 11 je stĺpcový graf, ktorý zobrazuje zdvojnásobenie populácie buniek kultivovaných V nádobách alebo s použitím dvojrozmemých kultivačných prostriedkov podľa predloženého opisu, ako je opisané v Príklade 1.Obr. 12 je stĺpcový graf, ktorý zobrazuje účinnosť zachytenia buniek pre bunkypestované s použitím dvojrozmerného kultivačného prostriedku pri rôznych

MPK / Značky

MPK: C12M 1/00, C12M 3/00, C12M 1/12, C12M 1/24

Značky: prostriedky, kultiváciu, spôsoby, buniek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-e18003-prostriedky-a-sposoby-na-kultivaciu-buniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedky a spôsoby na kultiváciu buniek</a>

Podobne patenty