Spôsoby a prostriedky týkajúce sa recyklácie polymérneho odpadu

Číslo patentu: E 16588

Dátum: 20.06.2011

Autori: Danvers Nigel K, Slater John

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka polymérnych prostriedkov, napríklad recyklovaných poiymérnych prostriedkov, spôsobu výroby týchto prostriedkov,funkčných plniv na použitie v uvedených prostriedkoch a výrobkov vyrobených z týchto polymérnych prostriedkov.0002 Pridávanie anorganických časticových plniv, ako napríklad mletých anorganických minerálov, do polymérnych prostriedkov pre rôzne účely je v odbore známe. Bol navrhnutý rad postupov ako zlepšiť kompatibilitu anorganického plniva a polymérneho prostriedku. Napríklad v dokumente US-A 7732514 je opísaný prostriedok obsahujúci plastový materiál, anorganickú časticovú pevnú látku, ako napríklad hydroxid hlinitý, a spojivový povrchový modifikátor, ktorý interaguje s povrchom časticového plniva i s povrchom0003 V dokumente EP-A-2264108 je opísaný spôsob prípravy uhličitanu vápenatého povrchovo upraveného vo vodnom prostredí a vodnej suspenzie,ktorú je možné z tohto povrchovo uhličitanu vápenatého získať.0004 V posledných rokoch vstúpila do popredia záujmu recyklácia polymérneho odpadového materiálu. Pri recyklácii polymérneho odpadového materiálu sa však objavili problémy, ktoré sa nemusia počas prípravy polymérnych prostriedkov pripravených z pôvodného polyméru vyskytnúť.0005 Tieto problémy zahŕňajú kontamináciu a znečistenie polymérneho odpadu, ku ktorému dochádza pri pôvodnom používaní, počas zberu po použití a pri počiatočnom spracovávaní. Táto kontaminácia môže mať formu prchavých a/alebo pevných nečistôt. Prítomnosť týchto kontaminantov spôsobuje nepríjemný zápach polymérneho odpadového materiálu, a ak nie sú dôkladne odstránené, môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu konečného recyklovanéhopolyméru. Polymérny odpad sa zvyčajne spracováva v jednom premývacomkroku, ktorého výsledkom je odstránenie kontaminujúcich látok.0006 Prúdy polymérneho odpadu ďalej často obsahujú zmes polymérov rôznych typov, napr. polyetylén a polypropy|én, ktoré môžu spôsobiť problémy s kompatibilitou v recyklovaných polyméroch pripravených z týchto prúdov zmesových odpadových polymérov. Velká pozornosť je teda obvykle venovaná rozdeleniu polymérov na jednotlivé typy pred ďalším spracovaním. Totorozdelenie je však technicky zložité a preto pomerne nákladné.0007 Keďže potreba recyklovať polymérne odpadové materiály narastá, je v odbore potreba neustále vyvíjať nové metódy a prostriedky pre ekonomicky prijateľné spracovanie polymérnych odpadových materiálov na vysoko kvalitné0008 Vynálezcovia predloženého vynálezu našli nové plnivá na použitie v polymérnych prostriedkoch, najmä v polymérnych prostriedkoch získaných z post-spotrebitelského polymérneho odpadu. Vynálezcovia predloženého vynálezu vynašli tiež nové spôsoby recyklácie polymérnych odpadových materiálov, ktoré odstraňujú alebo aspoň zmenšujú vyššie uvedené problémy a s ich pomocou je tiež možné vyrábať vysoko kvalitné recyklované polymérne prostriedky, ktoré nezapáchajú.0009 Prvý aspekt vynálezu poskytuje spôsob recyklácie postspotrebiteľského odpadového polymérneho materiálu, pričom tento spôsob zahŕňaposkytnutie aspoň jedného post-spotrebitelského odpadového polyméru čistenie post-spotrebitelského odpadového polyméru poskytnutie funkčného plniva obsahujúceho i. anorganický časticový materiál aii. poťahový prostriedok obsahujúci prvú zlúčeninu, ktorá obsahujeterminálnu propànovú skupinu alebo etylénovú skupinu s jednou alebodvoma susediacimi karbonylovými skupinami askomblnovanie post-spotrebiteľského odpadového polyméru a funkčného plniva za vzniku recyklovaného polyméru. Funkčné plnivo je prítomné v množstve rovnom alebo väčšom ako 10 hmotnosti odpadového0010 Druhý aspekt vynálezu poskytuje spôsob recyklácie odpadovéhopolymérneho materiálu, pričom tento spôsob zahŕňa poskytnutie aspoň jedného odpadového polyméru čistenie odpadového polyméru v prvom kroku spôsobu čistenie odpadového polyméru v druhom kroku spôsobu poskytnutie funkčného plniva obsahujúceho i. anorganický časticový materiál aii. poťahový prostriedok obsahujúci pNú zlúčeninu, ktorá obsahuje terminálnu propànovú skupinu alebo etylénovú skupinu s jednou alebo dvoma susediacimi karbonylovými skupinami askombinovanie odpadového polyméru a funkčného plniva za vzniku recyklovaného polyméru. Funkčné plnivo je prítomné v množstve rovnom alebo väčšom ako 10 hmotnosti odpadového polyméru.0011 Tretí aspekt predloženého vynálezu poskytuje spôsob recyklácie odpadového polymérneho materiálu, pričom tento spôsob zahŕňaposkytnutie aspoň jedného odpadového polyméru suché čistenie odpadového polyméru poskytnutie funkčného plniva obsahujúceho i. anorganický časticový materiál aii. poťahový prostriedok obsahujúci zlúčeninu, ktorá obsahuje terminálnu propànovú skupinu alebo etylénovú skupinu s jednou alebo dvomasusediacimi karbonylovými skupinami askombinovanie odpadového polyméru a funkčného plniva za vzniku recyklovaného polyméru. Funkčné plnivo je prítomné v množstve rovnomalebo väčšom ako 10 hmotnosti odpadového polyméru.0012 V jednom uskutočnení predloženého vynálezu funkčné plnivoobsahuje i. anorganický časticový materiál a ii. povlak na povrchu anorganíckého časticového materiálu, pričom povlakprvú zlúčeninu obsahujúcu terminálnu propánovú skupinu alebo etylénovú skupinu s jednou alebo dvoma susediacimi karbonylovými skupinami adruhú zlúčeninu vybranú zo skupiny, ktorá sa skladá z jednej aleboviacerých mastných kyselín a jednej alebo viacerých solí mastnej0013 Štvrtý aspekt predloženého vynálezu poskytuje polymérny prostriedok,ktorý obsahujeaspoň jeden odpadový polymér a funkčné plnivo obsahujúce i. anorganický časticový materiál aií. povlak na povrchu anorganického časticového materiálu, pričomprvú zlúčeninu obsahujúcu terminálnu propánovú skupinu alebo etylénovú skupinu s jednou alebo dvoma susediacimikarbonylovými skupinami, pričom platí, že aspoň jeden polymér nie je recyklovaný z polymérneho odpadu podľa jedného zo spôsobov prvého, druhého alebo tretieho aspektu predloženého vynálezu, povlak ďalej obsahuje druhú zlúčeninu vybranú zo skupiny, ktorá sa skladá z kyseliny stearovej a stearátu. Funkčné plnivo je prítomné v množstve rovnom alebo väčšom ako 10

MPK / Značky

MPK: C08K 9/04, C08L 23/02, C09C 1/02, C08J 11/04

Značky: týkajúce, recyklácie, prostriedky, spôsoby, polymérneho, odpadů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-e16588-sposoby-a-prostriedky-tykajuce-sa-recyklacie-polymerneho-odpadu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsoby a prostriedky týkajúce sa recyklácie polymérneho odpadu</a>

Podobne patenty