Synergické insekticídne zmesi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka nových kombinácií účinných látok, ktoré na jednej strane obsahujú známu účinnú látku klotiadínín a na druhej strane aspoň jednu ďalšiu známu insekticidne účinnúlátku a majú veľmi dobré insekticídne a akaricídne vlastnosti.No, sa môže používať na boj proti živočišnym škodcom, obzvlášť hmyzu (porovnaj EP-A-376 279,EP l 149 532 a EP 375 907). Účinnosť tejto zlúčeniny je dobrá, ale pri nízkych aplikačných dávkach alebo protijednotlivým škodcom má ešte veľké rezervy.Známe je aj to, že na na boj proti hmyzu a/alebo roztočom sa môžu používať zlúčeniny abamektín II (DE 2 717 040), emamektin (III), resp. emamcktínbenzoát (IIIa) (EP 089 202 aEPl 149 532), metiokarb (IV) (US 3 313 684), B-cyflutrín V (EP 206 149) a lambda-cyhalotrín VI (EP 106 469).Teraz sa zistilo, že zmesi obsahujúce klotiadinín vzorca IN~No, a aspoň jednu zo zlúčenín (II), (III), (IIIa), (IV), (V) a (VI) sú synergicky účinné a sú vhodné na boj proti živočíšnym škodcom. Na základe tohto synergizmu sa môžu používať výrazne nižšiemnožstvá účinných látok, t. j. účinok zmesi je väčší než účinokjednotlivých zložiek.Pomer použitej zlúčeniny vzorca (I) k zlúčeninám vzorcov (II) až (VI), ako aj celkové množstvo zmesi, ktoré sa má aplikovať, závisí od druhu a výskytu hmyzu, resp. roztočov. Optimálnepomery a celkové množstvá sa môžu zisťovať pre každú aplikáciu vždy sériou testov.Výhodná zmes podľa tohto vynálezu obsahuje účinnú látku klotiadinín vzorca (I) a abamektín(II). Abamektín je známy aj z publikácie The Pesticide Manual, 11 Edition, British Crop Protection Council, 1997, strana 3.Vzájomný pomer účinných látok v tejto zmesi sa môže meniť vo väčšom rozsahu. Výhodne ležíhmotnostný pomer klotiadinínu k abamektínu medzi 11 a 501, podľa vynálezu leží medzi 5 l aĎalšia výhodná zmes podľa tohto vynálezu obsahuje účinnú látku klotiadinín vzorca (I) a emamektín (III), resp. emamektínbenzoát (IIIa). Emamektin, resp. soli emamektínu, sú známe aj ako MK-244 z publikácií Joumal of Organic Chemistry, Vol. 59, 7704-7708, (1994),US-P-4,4874,794, US-P-5,5,288,710 a EP-OO 089 202.Vzájomný pomer účinných látok vtejto zmesi sa môže meniť vo väčšom rozsahu. Výhodne podľa vynálezu leží hmotnostný pomer klotiadinínu kemamektínu príp. emamektinbenzoátuĎalšia výhodná zmes, ktorá ale nie je podľa vynálezu, obsahuje účinnú látku klotiadinín vzorca(I) a metiokarb (IV). Metiokarb (IV) je známy aj z publikácie The Pesticide Manual, 11 Edition, British Crop Protection Council, 1997, strana 813.Vzájomný pomer účinných látok v tejto zmesí sa môže meniť vo väčšom rozsahu. Hmotnostnýpomer klotiadinínu k metiokarbu výhodne leží medzi 1 1 a l 10, obzvlášť medzi 1 l a l 5.Ďalšia výhodná zmes, ktorá ale nie je podľa vynálezu, obsahuje účinnú látku klotiadinín vzorca(I) a B-cyflutrin (V). B-Cyflutrín je známy aj z publikácie The Pesticide Manual, 11 Edition,British Crop Protection Council, 1997, strana 295.Vzájomný pomer účinných látok v tejto zmesi sa môže meniť vo väčšom rozsahu. Hmotnostnýpomer klotiadinínu k B-cyfiutrínu výhodne leží medzi l 1 a 10 1, obzvlášť medzi l l a 6 l.Ďalšia výhodná zmes, ktorá ale nie je podľa vynálezu, obsahuje účinnú látku klotiadinín vzorca(I) a lambda-cyhalotrín (VI). lambda-Cyhalotrín (VI) je známy aj z publikácie The Pesticide Manual, 11 Edition, British Crop Protection Council, 1997, strana 300.Vzájomný pomer účinných látok v tejto zmesi sa môže meniť vo väčšom rozsahu. Hmotnostný pomer klotiadinínu k lambda-cyhalotrínu výhodne leží medzi 1 1 a 10 l, obzvlášť medzi l l a 6 l.Kombinácie účinných látok sú vhodné pri dobrej znášanlivosti rastlinami a pri priaznivej toxicite pri teplokrvných živočíchoch na boj proti živočíšnym škodcom, obzvlášť hmyzu, pavúkovcom a hlístovcom (nematodes), ktorí sa vyskytujú v poľnohospodárstve, v lesníctve, pri ochrane zásob a materiálu, ako aj v sektore hygieny. Môžu sa výhodne používať aj ako prostriedky na ochranu rastlín. Sú účinné proti normálne senzibilným a rezistentným druhom, ako aj proti všetkým aleboproti jednotlivým vývojovým štádiám. Ku škodcom uvedeným vyššie patriaZ radu Isopoda napríklad Oniscus asellus, Arrnadillidium vulgare, Porcellio scaber. Z radu Diplopoda napríklad Blaniulus guttulatus.Z radu Chilopoda napríklad Geophilus carpophagus, Scutigera spp.Z radu Symphyla napríklad Scutigerella immaculata.Z radu Thysanura napríklad Lepisma saccharina.Z radu Collembola napríklad Onychiurus armatus.Z radu Orthoptera napríklad Acheta domestícus, Gryllotalpa spp., Locusta migratoria migrato rioides, Melanoplus spp., Schistocerca gregaria.Z radu Blattaria napriklad Blatta oríentalis, Periplaneta americana, Leucophaea maderae, Blat tella germanica. Z radu Dermaptera napríklad Forñcula auricularia. Z radu Isoptera napríklad Reticulitemies spp.Z radu Phthiraptera napríklad Pediculus humanus corporis, Haematopinus spp., LinognathusZ radu Thysanoptera napríklad Hercinothrips femoralis, Thrips tabaci, Thrips palmi, Frankli niella occidentalis.Z radu Heteroptera napríklad Eurygaster spp., Dysdercus intermedius, Piesma quadrata, Cimex lectulnrius, Rhodnius prolixus, Triatoma spp.Z radu Homoptera napríklad Aleurodes brassicae, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum,Aphis gossypii, Brevicoryne brassicae, Cryptomyzus ribis, Aphis fabae, Aphis pomi, Eriosoma lanigerum, Hyalopterus arundinis, Phylloxera vastatrix, Pemphígus spp., Macrosiphum avenae,Myzus spp., Phorodon humuli, Rhopalosiphum padi, Empoasca spp., Euscelis bilobatus, Nephotettix cincticeps, Lecanium comi, Saissetia oleae, Laodelphax striatellus, Nilaparvata lugens, Aonidiella aurantii, Aspidíotus hederae, Pseudococcus spp., Psylla spp.Z radu Lepidoptera napríklad Pectinophora gossypiella, Bupalus piniarius, Cheímatobia brumata,Lithocolletis blancardella, Hyponomeuta padella, Plutella xylostella, Malacosoma neustria,Euproctis chrysorrhoea, Lymantria spp., Bucculatrix thurberiella, Phyllocnistis citrella, Agrotis spp., Euxoa spp., Feltia spp., Earias insulana, Heliothis spp., Mamestra brassícae, Panolis flammea, Spodoptera spp., Trichoplusia ni, Carpocapsa pomonella, Pieris spp., Chílo spp., Pyrausta nubilalis, Ephestia kuehniella, Galleria mellonella, Tineola bissellíella, Tinea pellíonella, Hofmannophila pseudospretella, Cacoecia podana, Capua reticulana, Choristoneura fumiferana, Cly sia ambiguella, Homona magnanima, Tortrix viridana, Cnaphalocerus spp., Oulema oryzae.Z radu Coleoptera napríklad Anobium punctatum, Rhizopertha dominica, Bruchidius obtectus,Acanthoscelídes obtectus, Hylotmpes bajulus, Agelastica alni, Leptinotarsa decemlineata, Phaedon cochleariae, Diabrotica spp., Psylliodes chrysocephala, Epilachna varivestis, Atomaria spp.,Oryzaephilus surinamensis, Anthonomus spp., Sitophilus spp., Otiorrhynchus sulcatus, Cosmopolites sordidus, Ceuthorrhynchus assímilis, Hypera postica, Dermestes spp., Trogoderma spp.,Anthrenus spp., Attagenus spp., Lyctus spp., Meligethes aeneus, Ptinus spp., Niptus hololeucus,Gibbium psylloides, Tribolíum spp., Tenebrio molitor, Agriotes spp., Conoderus spp., Mełolontha melolontha, Amphimallon solstitialis, Costelytra zealandica, Lissorhoptrus oryzophilus.Z radu Hymenoptera napríklad Diprion spp., Hoplocampa spp., Lasius spp., Monomorium pharaonis, Vespa spp.Z radu Diptera naprüdad Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp., Drosophila melanogaster,Musca spp., Fannía spp., Calliphora erythrocephala, Lucilia spp., Chrysomyía spp., Cuterebra spp., Gastrophilus spp., Hyppobosca spp., Stomoxys spp., Oestrus spp., Hypoderma spp., Tabanus spp., Tannia spp., Bibio hortulanus, Oscinella frit, Phorbia spp., Pegomyía hyoscyami, Cera titis capitata, Dacus oleae, Tipula paludosa, Hylemyia spp., Liriomyza spp.

MPK / Značky

MPK: A01N 53/00, A01N 51/00, A01N 43/90, A01N 47/22

Značky: zmesí, insekticídne, synergické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-e13227-synergicke-insekticidne-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Synergické insekticídne zmesi</a>

Podobne patenty