Synergické insekticídne zmesi

Číslo patentu: E 11813

Dátum: 20.01.2003

Autori: Andersch Wolfram, Erdelen Christopher, Jeschke Peter

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka nových kombinácii účinných látok, ktoré na jednej strane obsahujú známu účinnú látku klotiadinín a na druhej strane aspoň jednu ďalšiu známu insekticídne účinnúlátku a majú veľmi dobré insekticídne a akaricídne vlastnosti.N~No, sa môže používať na boj proti živočíšnym škodcom, obzvlášť hmyzu (porovnaj EP-A-376 279 a EP 375 907). Účinnosť tejto zlúčeniny je dobrá, ale pri nízkych aplikačných dávkach alebo proti jednotlivým škodcom má ešte veľké rezervy.Známe je aj to, že na na boj proti hmyzu a/alebo roztočom sa môžu používať zlúčeniny abamektín II (DE 2 717 040), emamektín (IH), resp. emamektínbenzoât (IIIa) (EP 089 202),metiokarb (IV) (US 3 313 684), B-cytlutrin V (EP 206 149) a lambda-cyhalotrín VI (EP 106Teraz sa zistilo, že zmesi obsahujúce klotiadinín vzorca Ia aspoň jednu zo zlúčenín (II), (III), (IIIa), (IV), (V) a (VI) sú synergicky účinné a sú vhodné na boj proti živočíšnym škodcom. Na základe tohto synergizmu sa môžu používať výrazne nižšie množstvá účinných látok, t. j. účinok zmesi je väčší než účinok jednotlivých zložiek.Pomer použitej zlúčeniny vzorca (I) k zlúčeninám vzorcov (II) až (VI), ako aj celkové množstvo zmesi, ktoré sa má aplikovať, závisí od druhu a výskytu hmyzu, resp. roztočov. Optimálnepomery a celkové množstvá sa môžu zisťovať pre každú aplikáciu vždy sériou testov.Výhodná zmes podľa tohto vynálezu obsahuje účinnú látku klotiadinín vzorca (I) a abamektin(II). Abamektín je známy aj z publikácie The Pesticide Manual, 11 Edition, British CropVzájomný pomer účinných látok v tejto zmesi sa môže meniť vo väčšom rozsahu. Hmotnostnýpomer klotiadinínu k abamektínu výhodne leží medzi 1 1 a 50 l, obzvlášť medzi S l a 25 l.Ďalšia výhodná zmes podľa tohto vynálezu obsahuje účinnú látku klotiadinín vzorca (I) a emamektín (III), resp. emamektínbenzoát (IIIa). Emamektín, resp. soli emamektínu, sú známe aj ako MK-244 z publikácií Journal of Organic Chemistry, Vol. 59, 7704-7708, (1994),US-P-4,4874,794, US-P-5,5,288,710 a EP-OO 089 202.Vzájomný pomer účinných látok v tejto zmesi sa môže menit vo väčšom rozsahu. Hmotnostný pomer klotiadinínu k emamektínu, resp. emamektínbenzoáttl, výhodne leží medzi 1 1 a 500 1, obzvlášť medzi 100 l a 500 1.Ďalšia výhodná zmes podľa tohto vynálezu obsahuje účinnú látku klotiadinín vzorca (I) a metiokarb (IV). Metiokarb (IV) je známy aj z publikácie The Pesticide Manual, 11 Edition, British Crop Protection Council, 1997, strana 813.Vzájomný pomer účinných látok v tejto zmesi sa môže menit vo väčšom rozsahu. Hmotnostnýpomer klotiadinínu k metiokarbu výhodne leží medzi l l a 1 10, obzvlášť medzi 1 1 a 1 5.Ďalšia výhodná zmes podľa tohto vynálezu obsahuje účinnú látku klotiadinín vzorca (I) a B-cyflutrín (V). B-Cytlutrín je známy aj z publikácie The Pesticide Manual, 11 Edition,British Crop Protection Council, 1997, strana 295.Vzájomný pomer účinných látok v tejto zmesi sa môže menit vo väčšom rozsahu. Hmotnostnýpomer klotiadinínu k B-cyflutrinu výhodne leží medzi l 1 a 10 l, obzvlášť medzi 1 l a 6 l.Ďalšia výhodná zmes podľa tohto vynálezu obsahuje účinnú látku klotiadinín vzorca (I) a lambda-cyhalotrín (VI). lambda-Cyhalotrín (VI) je známy aj z publikácie The Pesticide Manual,11 Edition, British Crop Protection Council, 1997, strana 300.Vzájomný pomer účinných látok v tejto zmesi sa môže menit vo väčšom rozsahu. Hmotnostný pomer klotiadinínu k lambda-cyhalotrínu výhodne leží medzi l l a 10 1, obzvlášť medzi l l a 6 l.Kombinácie účinných látok sú vhodné pri dobrej znášanlivosti rastlinami a pri priaznivej toxicite pri teplokrvných živočíchoch na boj proti živočíšnym škodcom, obzvlášť hmyzu, pavúkovcom a hlístovcom (nematodes), ktorí sa vyskytujú V poľnohospodárstve, v lesníctve, pri ochrane zásob a materiálu, ako aj v sektore hygieny. Môžu sa výhodne používať aj ako prostriedky na ochranu rastlín. Sú účinné proti normálne senzíbilným a rezístentným druhom, ako aj proti všetkým aleboproti jednotlivým vývojovým štádíám. Ku škodcom uvedeným vyššie patriaZ radu Isopoda napríklad Oniscus asellus, Armadillídium vulgarc, Porcellío scaber. Z radu Diplopoda napríklad Blaniulus guttulatus.Z radu Chilopoda napríklad Geophilus carpophagus, Scutigera spp.Z radu Symphyla napríklad Scutigerella immaculata.Z radu Thysanura napríklad Lepisma saccharina.Z radu Collernbola napríklad Onychiurus armatus.Z radu Orthoptera napríklad Acheta domestícus, Gryllotalpa spp., Locusta migratoria migrato rioides, Melanoplus spp., Schistocerca gregaría.Z radu Blattaría napríklad Blatta orientalis, Períplaneta amerícana, Leucophaea maderae, Blat tella gerrnanica. Z radu Dermaptera napríklad Forñcula aurícularia. Z radu Isoptera napríklad Reticulitermes spp.Z radu Phthiraptera napríklad Pediculus humanus corporis, Haematopinus spp., LinognathusZ radu Thysanoptera napríklad Hercinothrips femoralis, Thrips tabací, Thrips palmi, Frankli niella occídentalís.Z radu Heteroptera napríklad Eurygaster spp., Dysdercus íntermedíus, Piesma quadrata, Cimex lectularius, Rhodnius prolixus, Triatoma spp.Z radu Homoptera napríklad Aleurodes brassicae, Bemisia tabací, Tríaleurodes vaporaríorum, Aphis gossypii, Brevicoryne brassicae, Cryptomyzus ribis, Aphis fabae, Aphis pomi, EriosomaZ radu Lepidoptera napríklad Pectinophora gossypiella, Bupalus piniarius, Cheímatobia brumata,Lithocolletis blancardella, Hyponomeuta padella, Płutella xylostella, Malacosoma neustria,Euproctis chxysorrhoea, Lymantria spp., Bucculatrix thurberiella, Phyllocnistís citrella, Agrotis spp., Euxoa spp., Feltia spp., Earias insulana, Helíothis spp., Mamestra brassicae, Panolis Hammea, Spodoptera spp., Tríchoplusía ni, Carpocapsa pomonella, Pieris spp., Chilo spp., Pyrausta nubilalís, Ephestia kuehniella, Galleria mellonella, Tineola bissellíella, Tinea pellionella, Hofmannophila pseudospretella, Cacoecia podana, Capua reticulana, Chorístoneura fumiferana, Cly sía ambiguella, Homona magnanima, Tortrix viridana, Cnaphalocerus spp., Oulema oryzae.Z radu Coleoptera napríklad Anobium punctatum, Rhizopertha dominíca, Bruchidius obtectus,Acanthoscelides obtectus, Hylotrupes bajulus, Agelastica alni, Leptínotarsa decemlineata, Phaedon cochleariae, Diabrotica spp., Psylliodes chrysocephala, Epilachna varívestis, Atomaría spp.,Oryzaephilus surínamensís, Anthonomus spp., Sitophilus spp., Otiorrhynchus sulcatus, Cosmopolites sordídus, Ceuthorrhynchus assimilis, Hypera postica, Dermestes spp., Trogoderma spp.,Anthrenus spp., Attagenus spp., Lyctus spp., Meligethes aeneus, Ptinus spp., Niptus hololeucus,Gibbium psylloides, Tribolíum spp., Tenebrío molitor, Agriotes spp., Conoderus spp., Melolontha melolontha, Amphimallon solstítíalis, Costelytra zealandica, Líssorhoptrus oryzophílus.Z radu Hymenoptera napríklad Dipríon spp., Hoplocampa spp., Lasius spp., Monomorium pharaonis, Vespa spp.Z radu Diptera napríklad Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp., Drosophíla melanogaster,Musca spp., Fannia spp., Callíphora erythrocephala, Lucilia spp., Chrysomyía spp., Cuterebra spp., Gastrophilus spp., Hyppobosca spp., Stomoxys spp., Oestrus spp., Hypoderma spp., Tabanus spp., Tannia spp., Bibio horculanus, Oscínella frit, Phorbia spp., Pegomyia hyoscyami, Ceratítís capítata, Dacus oleae, Típula paludosa, Hylemyia spp., Líriomyza spp.Z radu Siphonaptera napríklad Xenopsylla cheopis, Ceratophyllus spp.Z triedy Arachnida napríklad Scorpio maurus, Latrodectus mactans, Acarus siro, Argas spp., Ornithodoros spp., Derrnanyssus gallinae, Eriophyes ribis, Phyllocoptruta oleivora, Boophilus spp.,

MPK / Značky

MPK: A01N 51/00

Značky: zmesí, synergické, insekticídne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-e11813-synergicke-insekticidne-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Synergické insekticídne zmesi</a>

Podobne patenty