Zariadenie s udržateľným uvoľňovaním na báze polyméru

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Mnohé proteíny a peptidy, tu spoločne označované ako polypeptidy,vykazujú biologickú aktivitu in vivo a sú výhodne použiteľné ako liečivé prostriedky. Mnohé choroby a zdravotné problémy vyžadujú podávanie udržateľnej úrovne Iiečivého prostriedku, aby tak boli zaistené maximálne efektívne profylaktické a/alebo terapeutické účinky. Tieto udržateľné úrovne bývajú často dosahované podávanim biologicky aktívnych polypeptidov prostredníctvom často aplikovaných subkutánnych injekcií, čo v dôsledku často vedie ku kolísajúcim hladinám Iiečivého prostriedku a nedostatočnému vyhoveniu potrebám pacienta.0002 Alternativny systém pre udržateľné podávanie tu môže vychádzať z použitia biodegradovateľných materiálov, ako napríklad polymérov,enkapsulujúcich (zapuzdrujúcich) Iiečivý prostriedok. Použitie biodegradovateľných polymérov, napríklad vo forme mikročastic alebo mikronosičov, môže poskytnúť udržateľné uvoľňovanie Iiečivého prostriedku tým, že dochádza k využitiu inherentnej biodegradability polyméru pre riadené uvoľňovanie Iiečivého prostriedku, čím je dosahovaná viac konzistentná,udržateľná úroveň Iiečivého prostriedku a tiež zvýšené prispôsobenie potrebám pacienta.0003 Tieto zariadenia s udržateľným uvoľňovaním však môžu často vykazovať vysoké počiatočné výrony Iiečivého prostriedku a minimálne uvoľňovanie v nasledujúcej fáze, čo v dôsledku vedie k takým úrovniam liečiva v sére, ktoré sa už nachádzajú mimo terapeutický rozsah, a/alebo slabú biodostupnost Iiečivého prostriedku. Prítomnosť polyméru, fyziologickej teploty a odozva pacienta voči kompozícii s udržateľným uvoľňovaním môžu navyše spôsobovať zmeny Iiečivého prostriedku (napríklad degradáciu, agregáciu), čím môže dochádzať k interferencii s uvoľňovacím profilom požadovaným pre určitý Iiečivý prostriedok.0004 Metódy používané na pripravu kompozícii s udržatelným uvolňovaním môžu ďalej spôsobovať stratu aktivity Iiečivého prostriedku v dôsledku nestability Iiečivého prostriedku a degradačných účinkov výrobných krokov. Degradačné účinky sú najmä problematické v prípade, ked Iiečivým prostriedkom je polypeptid. V publikovanej medzinárodnej patentovej prihláške W 0 03/020245 sa opisuje kompozícia s nízkymi množstvami látky exendín-4 a sacharózy, ktorá ďalej zahrňuje acetátový pufor.0005 Existuje teda potreba vytvorenia spôsobu udržateľného podávania biologicky aktívnych polypeptidov, kde sa množstvo dodávaného poiypeptidu pohybuje na terapeutických úrovniach a zachováva si aktivitu a potenciál pre požadovanú periódu uvoľňovania. Aj napriek tomu, že na riešenie týchto problémov už bolo uskutočnené velké množstvo práce, sú v tejto oblasti stále0006 Vynález sa týka nového poznatku spočívajúceho v skutočnosti, že vynikajúce uvolňovacie profily (napríklad profily charakterizované pomerom Cmax voči Cave dosahujúcim hodnoty 3 alebo menej) môžu byť dosiahnuté s pomocou kompozície obsahujúcej malý počet zložiek prostredníctvom optimalizácie pomeru silikónového oleja voči polyméru v priebehu výrobného procesu, čím je získaný malý objem pórov. Tento vynález sa týka kompozícii pre udržateľné uvoľňovanie biologicky aktívnych polypeptidov. Kompozície s udržatelným uvolňovaním podľa tohto vynálezu zahrňujú biokompatibilný polymér, exendín-4 ako biologicky aktívny polypeptid a sacharózu. Podľa patentového nároku č. 1 sú polypeptid a sacharóza dispergované v polyméri. Polypeptid a cukor môžu byť dispergované buď oddelene alebo vo výhodnom uskutočnení spoločne. Kompozícia s udržatelným uvolňovaním poskytuje požadovaný a konzistentný uvolňovací profil charakterizovaný pomerom Cmax voči Cave dosahujúcim hodnotu približne 3 alebo menej.0007 Kompozícia vykazuje celkový objem pórov približne 0,1 ml/g alebomenej. Tento celkový objem pórov je stanovený s pomocou techniky ortuťovej0008 Biokompatibilný polymér je vo výhodnom uskutočnení predstavovaný polylaktidovým koglykolidovým polymérom.0009 V tomto texte je tiež opísaný spôsob prípravy kompozícii pre udržateľné uvoľňovanie biologicky aktívnych činidiel, ako napríklad polypeptidov, ktorý zahrňuje vytvorenie zmesi kombináciou vodnej fázy zahrňujúcej vodu, činidlá, ako napríklad polypeptidu rozpustného vo vode, a cukru s olejovou fázou zahrñujúcou biokompatibilný polymér a rozpúšťadio pre tento polymér vytvorenie emuizie vody v oleji, napríklad použitím ultrazvuku alebo homogenizáciou zmesi pridanie silikónového oleja ku zmesi, aby tak došlo k vytvoreniu zárodočných mikročastíc prevedenie týchto zárodočných mikročastíc do chladiaceho rozpúšťadla, aby došlo k stvrdnutiu mikročastíc zhromaždenie vytvrdených mikročastíc a vysušenie vytvrdených mikročastíc. Vo výhodnom uskutočnení je silikónový olej pridaný v množstve postačujúcom na dosiahnutie pomeru silikónového oleja voči rozpúšťadlu pre polymér približne 1,5 1. Prípadne alebo alternatívne je polymér prítomný v olejovej fáze v množstve približne 10 (hmotn./objem) alebo v množstve menšom.0010 Látka exendín-4 je v tu opisanej kompozícii prítomná v koncentrácii 5 (hmotn./hmotn.) vztiahnuté na celkovú hmotnosť výslednej kompozície. Sacharóza je ďalej prítomná v koncentrácii 2 (hmotn./hmotn.) vztiahnuté na výslednú hmotnosť kompozície.0011 Kompozícia podla tohto vynálezu môže byť podávaná ľudskému alebo zvieraciemu pacientovi prostrednictvom injekcie, implantácie (napríklad subkutánnou cestou, íntramuskulárne, intraperitoneálne, intrakraniálne a intradermálne), aplikáciou na mukozálne membrány (napríklad intranazálne. intravaginálne, intrapulmonálne alebo prostrednictvom čapíka) alebo prostredníctvom in-situ aplikácie (napriklad klystírom alebo aerosólovým rozstrekom).0012 Kompozícia je podávaná v terapeuticky účinnom množstve pri liečbe pacientov trpiacich cukrovkou, zníženou toleranciou voči glukóze (IGT),obezitou, kardiovaskulárnym (CV) ochorením alebo akýmkoľvek inýmochorením, ktoré môže byť liečené s pomocou látky exendín-4.0013 Použitie cukru v kompozícii s udržateľným uvoľňovaním podľa vynálezu zvyšuje biodostupnost začleneného biologicky aktívneho polypeptidu,ako napriklad antidiabetického alebo glukoregulačného peptidu, a minimalizuje stratu aktivity vznikajúcej v dôsledku nestability a/alebo chemických interakcií medzi polypeptidom a ďalšími zložkami obsiahnutými alebo použitými pri príprave kompozície s udržateľným uvoľňovaním, pri súčasnom zachovaní0014 Výhodné charakteristiky kompozícii s udržateľným uvoľňovaním, ktoré sú opísané v tomto opise, zahrňujú zvýšenú pohodlnost a prijateľnosť pre pacienta v dôsledku eliminácie potreby opakovaného podávania, zvýšený terapeutický účinok v dôsledku eliminácie kolísania koncentrácie aktívnej zložky v krvi dosahované poskytnutím požadovaného uvolňovacieho protilu a ďalej aj potenciálne zníženie celkového množstva biologicky aktívneho polypeptidu potrebného na zaistenie terapeutického účinku v dôsledku obmedzenia týchto kolísaní.Stručný opis priložených obrázkov 0015Obr. 1 predstavuje graf znázorňujúci vzťah medzi priemernou veľkosťou geometrického priemeru pórova in vitro uvoľňovaním pre kompozície s udržateľným uvoľňovaním opísané v tomto opise (A.S. síran amónny).Obr. 2 predstavuje graf znázorňujúci vplyv porozity na in vitro uvolňovanie látky exendín-4 z mikročastíc a dopad, ktorý procesné podmienky, menovite pomer silikónového oleja voči metylénchloridu, vykazujú smerom k porozite vytváraných mikročastíc.Obr. 3 A - 3 B predstavujú skeny získané technikou kryogénny SEM pre vybrané mikročasticové kompozície opísané v tomto opise.Obr. 4 A - 4 D predstavujú skeny získané technikou kryogénny SEM pre vybrané mikročasticové kompozície opísané v tomto opise.

MPK / Značky

MPK: C07K 7/00, A61K 31/573, C07K 14/00, C07K 1/00

Značky: báze, zariadenie, polymerů, uvoľňovaním, udržateľným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-e11272-zariadenie-s-udrzatelnym-uvolnovanim-na-baze-polymeru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie s udržateľným uvoľňovaním na báze polyméru</a>

Podobne patenty