Sulfonylalkanoylamino hydroxyetylamino sulfónamidová zlúčenina, jej použitie a kompozícia s jej obsahom

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisujú sa sulfonylalkanoylamino hydroxyetylamino sulfónamidové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, prekurzory liečiva alebo ich estery, kde vo vzorci (I) substituenty R1, R2, R3, R4 a R5 majú svoj význam špecifikovaný v opise a v patentových nárokoch, pričom n a t vo vzorci (I) každé samostatne predstavujú 0, 1 alebo 2. Tieto zlúčeniny sú účinnými inhibítormi retrovírusových proteáz, najmä inhibítormi proteázy HIV. Opisuje sa i použitie uvedených zlúčenín na výrobu liečiva na inhibovanie retrovírusovej proteázy, na výrobu liečiva na liečbu retrovírusovej infekcie alebo na predchádzanie replikácii retrovírusu, ako aj na výrobu liečiva na liečbu AIDS.

Text

Pozerať všetko

Táto prihláška vynálezu je čiastočne pokračujúcou príhláškou prihlášky v konaní Set. No. 08/401 838, rovnakého prihlasovateľa, prihlásenej 10. marca 1995. Predkladaná prihláška vynálezu sa týka inhibítorov retrovírusových proteáz a zvlášť nových zlúčenin, ich kompozícii a použití vhodných na inhibiciu retrovirusových proteáz typu proteázy vírusu míženej imunity (HIV). Táto prihláška sa týka predovšetkým sulfonylalkanoylamino hydroxyletylamino sulfónamidových zlúčenin, ktoré sú inhíbltormi retrovírusových proteáz, kompozícii na inhibiciu retrovírusovej proteázy, profylakticky zabraňujúcích retrovírusovej infekcii alebo šíreniu retrovírusu a použitia týchto zlúčenin. Predmet prihlášky sa týka prípravy takých zlúčenin ako aj ich intermediátov, ktore sú vhodné na ich prípravu.Počas replikačnćho cyklu retrovirusov, gag a gag pol produkty génovej transkripcíe sú prenášane ako proteiny. Tieto proteíny sú následne spracované vímsovo zakódovanou proteázou (alebo proteinázou) za vzniku vírusových enzýmov a štrukturálnych proteínov vírusového jadra. Najčastejšie gag prekurzorove proteiny a pol prekurzorové proteíny sú vpravené do jadra proteínov, t. j. reverznej transkriptázy a retrovírusovej proteázy. Ukázalo sa, že správne spracovanie prekurzora proteínov retrovírusovou proteázou je potrebné na zoskupenie infekčných vírusov. Napríklad sa zistilo, že mutácie v usporiadani v oblasti proteázy pol gćnov HIV zabraňujú spracovaniu gag prekurzorového proteínu. Rovnako sa ukázalo, že cielenou mutagenezou zvyšku kyseliny asparágovej v aktívnom mieste proteázy HIV sa zabráni spracovaniu gag prekurzorovćho proteínu. Realizovali sa preto pokusy inhíbovať replikáciu vírusu inhibiciou pôsobenia retrovirusových proteáz.lnhibicia retrovirusových proteáz v sebe typicky zahŕňa mimeticky prechodný stav, pri ktorom je retrovírusová proteáza vystavená mimetickej zlúčenine, ktorá kompetitivne viaže (typicky vratne) na enzým s gag a gag-pol proteinmi, čím sa špecificky inhibuje spracúvanie štrukturálnych proteinov a tým uvoľňovanie samotnej retrovírusovej proteázy. Týmto spôsobom sa môže retrovírusová replikácia proteáz efektívne inhíbovať.Bolo navrhnutý/ch niekoľko tried zlúčenin, zvlášť na inhibiciu proteáz (ako napríklad zabránenie HIV proteázy). WO 92/08701, W 0 93/23368, WO 93/23379, W 0 94/04493, W 0 94/ 10136 a W 0 94/14793 (všetky sú uvedené v plnom znení v tomto dokumente) napriklad opisujú sulfonyl alkanoylamino hydroxyletylamín, sulfonylalkanoylamino hydroxyetylmočovinu, sulfonylalkanoylaminohydroxyetylsulfoamid a sulfonylalkanoylamino v hydroxyetylaminosulfonamid izostéry obsahujúce inhibitory retrovírusovej proteázy. Ďalšie takéto zlúčeniny obsahujú hydroxyetylamínove izostćry a redukované amidové izostéry. Pozri napriklad EP 0 346 847 EP 0 342,541 Roberts et al, Rational Design of Peptide-Based Proteinase Inhibítors,Science, 248, 358 (l 990) a Ericskon et al, Design Activity, a 2.8 A Crystal Structure of a C 2 Symetrie lnhibitor Complexed to HIV-l Protease, Science, 249, 527 (1990). US 5 157 041, W 0 94/04491, WO 94/04492, W 0 94/05639 a US Patent Application Serial No. 08/294 468,prihlásená 23. augusta 1994 (zahmuté v tomto dokumente) napríklad opisujú hydroxyetylamín, hydroxyetylmočovinu alebo hydroxyetylsulfonamidový izostér obsahujúci retrovírusové inhibitory proteáz.Niekoľko tried zlúčenin je známych ako inhibitory proteolytického enzýmu reninu. Pozri napriklad U. S. No. 4 599 198 U. K. 2 184 730 G. B. 2 209 752 EP O 264 795 G. B. 2 200 115 a U. S. SIR H 725, ktoré uvádzajú močovinou obsahujúcu hydroxetylaminovć inhibitory renínu G. B. 2 200 115, GB 2 209 752, EP O 264 795, U. S. SIR H 725 a U. S. 4 599 198. EP 468 641 sa zaoberá renínovými inhibitormi a medziproduktrni na pripravu inhibitorov, ktoré zahŕňajú sulfónarnid, ktoré majú hydroxyetylamlnovć komponenty typu 3-(t-butoxykarbonyl)aminocyklohexyl-1-(fenylsulfonyl)an 1 ino-2(5)-butanol. G. B. 2 200 115 tiež opisuje sulfamoyl obsahujúci inhibitory hydroxyetylamínoreninu a EP 0264 795 opisuje určité sulfónamidy obsahujúce inhibitory hydroxyetylaminorenínu. I ked je známe, že renin a HIV proteázy sú klasifikované ako aspartylovć proteázy - zlúčeniny, ktoré sú účinné reninovć inhibitory,vo všeobecnosti nepredpokladá sa ich inhĺbícia HIV prote azy.Táto prihláška vynálezu sa týka vybraných zlúčenin,ktoré majú inhibičný účinok na retrovirusové proteázy, ich analógov a farmaceutický prijateľných soli, esterov a ich prekurzorov liečiv. Zlúčeniny podľa vynálezu sú charakterizovartć ako sulfonylalkanoylamino hydroxyetylaminove sulfónamidove inhibitory. Zlúčeniny podľa vynálezu priaznivo inhibujú retrovirusové proteázy ako je proteáza vírusu nedostatočnej imunity (HIV). Z uvedeného dôvodu tento vynález zahrnuje aj farmaceutické kompozicie a použitie zlúčenin podľa vynálezu na výrobu liečiva na inhibovanie retrovírusovej proteázy, na výrobu liečiva na liečbu retrovírusovej infekcie, na výrobu liečiva na liečbu AIDS alebo na výrobu liečiva na predchádzanie replikácii retrovírusu, a to aj in vitro. Predmet prihlášky sa tiež týka prípravy takýchto zlúčenin ako aj medziproduktov potrebných na ich získanie.V súlade s predloženým vjmálezom je poskytnutá sulfonylalkanoylamino hydroxyetylamino sulfónamidová zlúčenina všeobecného vzorca (l), inhibujúca retrovirusovú proteázu, o R 2jej farmaceutický akceptovateľné. soľ, prekurzor liečiva alebo jej ester, pričom n at každé samostatne predstavujú 0,1 alebo 2 optimálne n predstavuje l at l alebo 2 R 1 predstavuje vodík, alkyl, alkenyl, alkynyl, hydroxyalkyl,alkoxyalkyl, kyanoalkyl, -CHZCONHZ, -CHZCHZCONHZ,-CHZS(O)ZNHZ, -GI 2 SCH 3, -CH 2 S(0)CH 3 alebo -CH 2 S(0)2 CH 3 radikály, pričom R predstavuje v optimálnej situácii vodik,alkyly s 1 - 5 atómami uhlíka, alkenyly s 2 - 5 atómami uhlíka, alkynyly s 2 - 5 atómami uhlíka, hydroxyalkyly s l - 3 atómami uhlíka, alkoxyalkyly s l - 3 alkylmi a 1 - 3 alkoxy atómami uhlíka, kyanoalkyly s l-3 alkyl atómami uhlíka, radikály -CH 2 CONH 2, -CH 2 CH 2 CONH 2, -CH 2 S(O)NH,-CHZSCH 3, -CH 2 S(O)CH 3 alebo -Cl-l 2 S(O),Cl-l 3 ešte lepšie ak R predstavuje radikál vodika, alkylový radikál s l - 3-atómamí uhlíka, alkenylový radikál s 2 - 3 atómami uhlíka, alkynylové radikály s 2 - 3 atómami uhlíka alebo kyanometylové radikály ešte lepšie, ak R predstavuje vodíkový, metylový alebo etylový radikál a najvýhodnejšie, ak R predstavuje metylový radikál R 2 predstavuje alkyl, aralkyl,alkyltioalkyl, aryltioalkyl alebo cykloalkylalkylový radikál prednostne, ak R 2 predstavuje alkyl s 1 - 5 uhlikovýmí atémami, aralkyl s alkylom l - 3 uhlíkovými atómami, alkyltioalkyl s l - 3 uhlíkovými atómami, aryltioalkyl s alkylom s l - 3 uhlíkovými atómami alebo cykloalkylalkyl s alkylom s l - 3 uhlíkovými atómami a s 3- alebo 6 uhlíkovým kruhom ešte lepšie, ak R 2 predstavuje alkyl s 3 až 5 uhlíkovými atómami, arylmetyl, alkyltioalkyl s alkylom s 1 až 3 uhlíkovými atómami, aryltiometyl alebo cykloalkyl~ metyl s 5 - 6 článkovým uhlikovým kruhom, ešte lepší, ak R 2 predstavuje ízobutyl, n-butyl, CH 3 SCH 2 CH 2, benzyl, fenyltiometyl, (2-nañyltio)metyl, 4-metoxy fenylmetyl alebo 4-hydroxyfenylmetyl, 4-tluorofenylmetyl alebo cyklohexylmetylové radikály ešte lepšie, R 2 predstavuje benzyl, 4-Íluorofenylmetylové alebo cyklohexylmetylovć radikály najlepšie, ak R 2 predstavuje benzylR 3 predstavuje alkylovć, cykloalkylove alebo cykloalkylalkylové radikály lepšie, ak R 3 predstavuje radikály s l - 5 uhlíkovými atómami, cykloalkyl s 5 - 8 člennými kruhmi alebo cykloalkylmetylovými 3 - 6 článkovými kruhmi prednostne, ak R 3 predstavuje propyl-, izoamyl~, izobutyl~,butyl-, cyklopentylmetyl-, cyklohexylmetyl-, cyklohexylalebo cykloheptyl- radikály najlepšie, ak R 3 predstavuje izobutyl- alebo cyklopentylmetyl- radikályR predstavuje heteroarylove alebo heterocyklické radíkály,lepšie, ak R 4 predstavuje benzokondenzovanć S-článkove alebo G-článkovć heteroaryl radikály, alebo benzokondenzované 5 alebo ó-článkové heterocyklickć radikály aleboR 4 predstavuje radikál všeobecného vzorca (IV)kde A a B každý nezávisle predstavujú O, S, SO alebo S 02 radšej ak A a B každý predstavuje OR 6 predstavuje deutérium, alkylové alebo halogénové radíkály lepšie, ak R 6 predstavuje deutérium, alkyl s l - 5 uhlíkovými atómami, fluór alebo chlór radikály ešte lepšie, ak R 6 predstavuje deutérium, metyl, etyl, propyl, izopropyl alebo fluór radikályR 7 predstavuje radikály vodíka, deuteria, alkylové alebo halogénovć radikály lepšie, ak R 7 predstavuje radikály vodíka, deutéria s alkylom s l - 3 uhlíkovými atómami, radikály chlóru alebo tluóru ešte lepšie, ak R 7 predstavuje radikály vodíka, deutćria, metylove alebo radikály fluóru alebo R 6 a R 7 každý samostatne ópredstavuje radikály fluóru alebo chlóru a najlepšie, ak R a R 7 predstavujú radikály fluóru aleboR 4 predstavuje radikál všeobecného vzorca (V), ~ z üNŘ-R (v) , kde Z predstavuje O, S alebo NH a R 9 predstavuje radikál všeobecného vzorca (VI), (VII) alebo (VIII), O 0 O x Jĺx R 20 ~ § 50 /Rzo . ES/lo R alebo H ,(Vĺ) (V 11) (Vĺĺĺ)R 20 predstavuje vodík, alkyl, alkenyl, alkynyl, aralkyl, heteroaralkyl, heterocykloalkyl, aminoalkyl, N-monosubstituovaný alebo N,N-disubstituovaný aminoalkyl, pričom uvedené substituenty sú alkylovć alebo aralkylovć radíkály,karboxyalkylovć, alkoxykarbonylalkylovć, kyanoalkylovéalebo hydroxyalkylové radikály lepšie, ak R 20 predstavuje vodík, alkyl s l - 5 uhlíkovými atómami, alkenylov s 2 až 5 uhlíkovými atómami, alkynyl s 2 - 5 atómami uhlíka, aralkylov, kde alkyl má l až 5 uhlíkových atómov, 5 až 6-článkovć heteroarylalkylové radikály s l až 5 alkylovými uhlíkovými atómami, 5 - 6 článková heterocykloalkylradikàly s alkylom l - 5 uhlíkovými atómami, aminoalkylov s 2 až 5 uhlíkovými atómami, N-mono-substituovaných alebo NN-disubstituovaných aminoalkylov s 2 až 5 alkylovými uhlíkovými atómami, pričom uvedené substítuenty sú radikalmi alkylov s l až 3 uhlíkovými atómami, aralkylom, kde alkyl má 1 - 3 uhlíky, karboxyalkylom s l až 5 uhlíkovými atómami, alkoxykarbonylalkylom s l až 5 alkylovými uhlíkovými atómami, kyanoalkylom l až 5 uhlíkovými atómami alebo hydroxyalkylom s 2 až 5 uhlíkovými atómami ešte lepšie, ak R predstavuje vodík, alkyl s l až 5 uhlíkovými atómami, fenylalkyl, kde alkyl má 1 až 3 uhllkovć atómy, 5 - ó-článkovć heterocykloalkyly, kde alkyl má l - 3 uhlíkové atómy alebo N-monosubstituované, alebo N,N-disubstituovane aminoalkyly s 2 až 3 uhlíkovými atómami,pričom uvedené substítuenty sú alkylové radikály s l až 3 uhlíkovýnni atómami a najlepšie, R 20 predstavuje vodík,metyl, etyl, propyl, izopropyl, ízobutyl, benzyl, Z-(l-pyrolidinyl)etyl, Z-(l-piperidinybetyl, 2 ~(l-piperazinyl)etyl, 2-(4-metylpiperazín- l -yl)etyl, 2-( 1-morfolinyl)etyl, 2-( l-tiamorfolinyl)etyl alebo Z-(NN-dimetylamino) etylové radikályR predstavuje radikály vodíka alebo alkylové radikály lepšie, ak R predstavuje radikály vodíka alebo alkylové radikály s 1 až 3 uhlíkovými atómami ešte lepšie, ak R predstavuje radikály vodíka alebo metylove radikály a najlepšie, ak R predstavuje radikály vodíka alebo radikál vzorca «NR 2 ° R predstavuje heterocyklický radikál lepšie, ak radikal vzorca -NRm R 2 predstavuje 5 až 6 členný heterocyklický radikál ešte lepšie, ak radikál vzorca -NR 2 ° R predstavuje pyrrolidinylové, piperidinylové, piperazinylové, zl-metylpiperazinylovć, 4-benzylpiperazinylové,morfolinylove alebo tiamorfolinylové radikály aR predstavuje alkyl alebo R RzlN-alkylove radikály lepšie, ak R predstavuje alkyl alebo R 2 RzlN-alkylove radikály, pričom alkyl má 1 až 3 uhlíkové atómy ešte lepšie,ak R predstavuje alkylový radíkál s l až 3 uhlíkovými atómami aR 5 predstavuje alkylové, alkenylové, alkynylove lebo aralkylovć radikály lepšie, ak R 5 predstavuje alkylove radikály s l - 5 uhlíkovými atómami, alkenylové radikály s 2 až 5 uhlíkovými atómami, alkynylovć radikály s 2 - 5 uhlíkovými atómami alebo aryl substituované alkyly s l - 5 uhlíkovými atómami ešte lepšie R 5 predstavuje alkylovć radikály s 1 - S uhlíkovými atómami, alkenylové radikály s 3 až 4 uhlíkovými atómami, alkynylove radikály s 3 - 4 uhlíkovými atómami alebo aryl substituovaný alkylom s l až 4 uhlíkovými atómami ešte lepšie, ak R 5 predstavuje alkylove radikály s l - 5 uhlíkovými atómami alebo alkyl s 2 až 4 uhlíkovými atómami substituovaný fenylom a najlepšie R 5 predstavuje radikály metyl-, etyl-, propyl-, izopropyl- alebo Z-fenyletylové radikály.Optimálne je absolútnou stereochemické usporiadanie uhlíkového atómu -CH(0 H)-skupiny (R) a absolútnou stereochemické usporiadanie uhlíkových atómovSkupina zlúčenín, ktoré sú predmetom zvýšeného záujmu vzorca (I) sú zlúčeninyalebo farmaceutický prijateľnej soli, prekurzora liečiva alebo jeho esterov, pričom t, R 1, R 2, R 3 R 4 a R 5 sú definované.Skupina zlúčenín, ktoré sú predmetom ďalšieho záujmu v rámci vzorca (II) sú zlúčeniny obsiahnuté vo vzorcialebo farmaceutický prijateľnej soli, prekurzoru liečiva alebo ich esterov, pričom t, t, R 1, R 2, R 3, R a R 5 sú definované hore.Preferovanejšou skupinou zlúčenín vzorca (lll) je skupina zlúčenín alebo farmaceutický prijateľnej soli, prekurzora liečiva alebo ich esterov, pričom t predstavuje 2R 1 predstavuje metylové alebo etylovć radikályR 3 predstavuje propylovć, izoamylovć, izobutylovć, butylovć, cyklohexylovć, cykloheptylovć, cyklopentylmetylove alebo cyklohexylmetylovć radikályR 5 predstavuje metyl, etyl, propyl, izopropyl alebo 2-fenyletylové radíkály. Medzi zlúčeniny, ktore sú predmetom záujmu, patriaN-2 R-hydroxy-3-(2-metylpropyl)(lA-benzodioxán-ć-yl)sulfonylamino-1 S-(fenylmetyl)propyl-2 S-metyl-3-(metylsulfonyl)propánamíd N-ZR-hydroxy-3-(2-metylpropyDbenzotiazol-ő-ybsulfonylan 1 ino-1 S-(fenylmetyl)propyl-2 S-metyl-3-(metylsulfonyl) propánamid a N-ZR-hydroxy-3-(2-metylpropyl)(2,3-díhydrobenzofurán-5-yl)sulfonylarnino-l S-(fenylmetyl)propyl-2 S-metyl-3-(metylsulfonyl) propánamid. Pojem alkyl, používaný v tomto texte osamote alebo v kombinácii predstavuje nerozvetvený reťazec alebo rozvetvený reťazec alkylových radikálov, obsahujúcich najlepšie l až 8 uhlíkových atómov, ešte lepšie od l po 5 uhlíkových atómov, najlepšie l - 3 uhlikové atómy. Medzi uvedené radikály napriklad patria metyl, etyl, n-propyl, izopropyl, n-butyl, izobutyl, sek.butyl, terc-butyl, pentyl, izoamyl, hexyl, oktyl a im podobné. Pojem hydroxyalkyl,samostatne alebo v kombinácii predstavuje alkylový radikál(pozri uvedenú definíciu), pričom aspoň jeden radikál vodíka je nahradený hydroxylovým radikálom, lepšie ak l - 3 radikály vodíka sú nahradene hydroxylovými radikálmi,ešte lepšie ak l - 2 radikály vodíka sú nahradené hydroxylovými radikálmi a najlepšie ak jeden radikál vodíka je nahradený hydroxylovým radikálom. Pojem alkenyl, samostatne alebo V kombinácii znamená nerozvetvený alebo rozvetvený reťazec uhľovodíkových radikálov, ktoré majú jednu alebo viac dvojných väzieb a obsahujú radšej 2 až 8 uhlíkových atómov, ešte lepšie 2 až 5 uhlíkových atómov a najlepšie 2 až 3 uhlíkove atómy. Príklady vhodných alkenylových radikálov etenyl, propenyl, Z-metylpropenyl,lA-butadienyl a im podobné. Pojem alkynyl, samostatne alebo v kombinácii predstavuje nerozvetvený reťazec alebo rozvetvený reťazec uhľovodlkových radikálov, ktore majú jednu alebo viac trojitých väzieb a obsahujú radšej 2 až 8 atómov uhlíka, ešte lepšie 2 až 5 uhlíkových atómov, najlepšie 2 až 3 uhllkovć atómy. Príklady alkynylových radikálov etynyl, propynyl (propargyl), butynyl a im podobné. Pojem alkoxy, samostatne alebo v kombinácií predstavuje alkyl éter radikál, pričom pojem alkyl je definovaný. Príklady vhodných alkyl ćter radikálov metoxy, etoxy, npropoxy, izopropoxy, n-butoxy, izo-butoxy, sek-butoxy,terc-butoxy a im podobné. Pojem cykloalkyl, samostatne alebo v kombinácií predstavuje nasýtený alebo čiastočne nasýtený monocyklický, bicyklický alebo tricyklický alkylový radikál, pričom každý cyklus obsahuje optimálne 3 až 8 atómov uhlíka v kruhu, ešte lepšie 3 až 7 atómov uhlíka v kruhu a najlepšie 5 až 6 atómov uhlíka V kruhu, ktorý môže byt benzo príkondenzovaný kruh, ktorý môže byť vhodne substituovaný, v súlade s tu uvedenou definíciou, s ohľadom na definíciu arylu. Príklady takýchto cykloalkylových radikálov cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl, cykloheptyl, oktahydronañyl, 2,3-dihydro-lH-índenyl,adamantyl a im podobné. Pojmy bicyklický a tricyklický V rámci tohto dokumentu zahŕňajú aj prikondenzované cyklicke systémy ako napríklad naftyl a i-karbolinyl, a substituované cyklické systémy typu bifenyl, fenylpyridyl,nañyl a difenylpiperazinyl. Pojem cykloalkylalkyl predstavuje alkylový radikál, (ako je uvedené), ktorý je substituovaný cykloalkylovým radikálom (ako je uvedené). Príklady takýchto cykloalkylalkylových radikálov cyklopropylmetyl, cyklobutylmetyl, cyklopentylmetyl, cyklohexylmetyl, l-cyklopentyletyl, l-cyklohexyletyl, 2-cyklopentyletyl, Z-cyklohexyletyl, cyklobutylpropyl, cyklopentylpropyl, cyklohexylbutyl a im podobné. Pojem benzo samostatne alebo v kombinácii predstavuje divalentný radikál CGH, odvodený z benzénu. Pojem aryľ, samostatne alebo v kombinácii predstavuje fenylový alebo nalłylovýradikál, ktorý je ľubovoľne substituovaný jedným alebo viacerými substituentmi spomedzi nasledovných alkyl, alkoxyl, halogén, hydroxy, amino, nitro, kyano, haloalkyl,karboxy, alkoxykarbonyl, cykloalkyl, heterocyklo, alkanoylamino, amído, aminido, alkoxykarbonylamino, N-alkylamidino, alkylamino, dialkylamino, N-alkylamido, N,N-díalkylamido, aralkoxykarbonylamino, alkyltio, alkylsulfinyl, alkylsulfonyl a im podobné. Príklady arylových radikálov fenyl, p-tolyl, 4-metoxyfenyl, 4-(terc-butoxy)fenyl, 3-metyl-4-metoxyfenyl, 4-CF 3-fenyl, 4-fluorofenyl, 4-chlórofenyl, S-nitrofenyl, B-aminofenyl, B-acetamidofenyl, 4-acetamidofenyl, 2-metyl-3-acetaminofenyl, 2-metyl-3-aminofenyl, 3-metyl-4-an 1 inofenyl, 2-amino-3-metylfenyl, 2,4-dimetyl-3-aminofenyl, 4-hydroxyfenyl, 3-metyl-4-hydroxyfenyl, l-naftyl, Z-nañyl, S-amino-l-naftyl, 2-metyl-3-amino-l-nañyl, ó-atnino-Z-naftyl, 4,6-dimetoxy-2-nañyl,píperazinylfenyl a im podobné, Pojem aralkyľ a aralkoxy, samostatne alebo v kombinácií predstavuje alkylové alebo alkoxylove radikály (pozri definíciu), pričom je aspoň atóm vodíka nahradený arylovým radikálom (pozri definíciu), a to napríklad benzyl, benzyloxy, 2-fenyletyl, dibenzylmetyl, hydroxyfenylmetyl, metylfenylmetyl, dífenylmetyl, difenylmetoxy, 4-metoxyfenylmetoxy a im podobné. Pojem aralkoxykarbonyl, samostatne alebo v kombinácií predstavuje radikál vzorca aralkyl-O-C(O)-, v ktorom význam pojmu aralkyl je zadefinovaný. Pojem aralkoxykarbonyl je benzyloxykarbonyl a 4-metoxyfenylmetoxykarbonyl. Pojem aryloxy mamená radikál vzorca aryl-O-, v ktorom výraz aryl má uvedený význam. Pojem alkanoyl, samostatne alebo v kombinácii predstavuje acylové radikály odvodené z alkánkarboxylovej kyseliny. Príklady acetyl, propionyl, butyryl, valeryl, 4-metylvaleryl a im podobné. Pojem cykloalkánkarbonyl predstavuje acylový radikál vzorca cykloalkyl-C(0)- (význam pojmu cykloalkyl je zadefinovaný), ako napríklad eykIopropylkarbonyl, cyklohexylkarbonyl, adamantylkarbonyl,l ,2,3,4-tetrahydro-2-naftoyl, Z-acetamido-l ,2,3,4-tetrahydro-Z-nañoyl, l-hydroxy-l,2,3,4-tetrahydro-6-naftoyl a im podobne. Pojem aralkanoyl predstavuje acylový radikál derivovaný z aryl-substituovanej kyseliny alkánkarboxylovej ako napríklad fenylacetyl, 3-fenylpropionyl (hydrocinnamoyl), 4-fenylbutyryl, (2-nañyl)acetyl, 4-chlórhydrocinnamoyl, 4-aminohydroeinnamoyl, 4-metoxyhydrocinnamoyl a im podobné. Pojem aroyl predstavuje acylový radikál derivovaný z kyseliny arylkarboxylovej, pričom význam pojmu aryl je zadefinovaný. Príklady takýchto arylkarboxylovýeh radikálov substituovaný a nesubstituovaný benzoyl alebo natioyl ako benzoyl, 4-chlórobenzoyl,4-karboxybenzoyl, 4-(benzyloxykarbonyl)benzoyI, l-naftoyl, Z-nafioyl, ó-karboxy-Z-naftoyl, ó-(benzyloxykarbonyD-Z-naftoyl, 3-(benzyloxy-2-naftoyl, 3-hydroxy-2-nañoyl, 3-(benzyloxyformamido)-2-naftoyl a im podobne. Pojem heterocyklo, samostatne alebo v kombinácii, predstavuje nasýtený alebo čiastočne nenasýtený monocyklický,bicyklický alebo tricyklický heterocyklický radikál, obsahujúci aspoň jeden, lepšie l až 4, ešte lepšie l až 2, atómy dusíka, kyslíka alebo síry v cykle a majú optimálne 3 až 8 členov cyklu, ešte lepšie 3 až 7 členov kruhu v každom cykle a najlepšie 5 až 6 členov V každom cykle. Heterocyklo má zahŕňať sulfóny, sulfoxídy, N-oxidy alebo cyklo s terciámym dusíkovým atómom a karbocyklické príkondenzované alebo benzokondenzované systémy. Takéto heterocyklickć radikály môžu byť ľubovoľne substítuované prinajmenšom na jednom až štyroch, ešte lepšie l až 2 atómoch uhlíka halogćnom, alkylom, alkoxylom, hydroxylom, oxo, arylom, aralkylom, heteroarylom, heteroaralkylom, amidíno, N-alkylamidíno, alkoxykarbonylamínom, al kylsulfonylamínom a im podobnými, a/alebo na sekundárnom atóme dusíka (t. j. -NH-) hydroxylom, alkylom, aralkoxykarbonylom, alkanoylom, heteroaralkylom, fenylom alebo fenylalkylom a/alebo na terciámom atóme dusíka (t. j. N)kyslíkom. Heterocykloalkyl predstavuje alkylový radikál (pozri definíciu), v ktorom je aspoň jeden atóm vodíka nahradený heterocyklíckým radikálom (pozri definiciu) ako napríklad pyrolidinylmetylom, tetrahydrotienylmetylom, pyridylmetylom a podobnými. Pojem heteroaryl, samostatne alebo V kombinácii predstavuje aromatický heterocyklický radikál (pozri definíciu), ktorý je ľubovoľne substituovaný (pozri definíciu) s prihliadnutím na definície arylu a heterocyklu. Príklady takýchto heterocyklických a heteroarylových skupín sú pyrolidinyl, piperidinyl,piperazinyl, morfolinyl, tiamorfolinyl, pyrolyl, imidazolyl(t. j. imidazol 4-yl, l-benzyloxykarbonylimidazo-4-yl atď.) pyrazolyl, pyridyl, (t. j. 2-(1-piperídinyl)pyridyl a 2-(4-benzylpiperazin-l-yl-l-pyridinyl atď.) pyrazínyl, pyrimidinyl, furyl, tetrahydrofuryl, tienyl, tetrahydrotienyl a jeho sulfoxidovć a sulfónově deriváty, triazolyl, oxazolyl, tiazolyl, indolyl (t. j. 2-indolyl atď.) chinolinyl, (t. j. 2-chinolinyl, 3-chinolinyl, 1-oxido-2-chínolinyl atdĺ), izochinolinyl (t. j. 1-izochinolinyl, 3-izoehinolinyl atdĺ), tetrahydroehinolinyl (t. j. l,2,3,4-tetrahydro-2-chinolyl atdĺ),l ,2,3 ,4-tetrahydroizochinolinyl (t. j. l ,2,3,4-tetrahydro- l -oxo-izochínolinyl atdi), chinoxalinyl, B-karbolinyl, 2-benzofurankarbonyl, 1-, 2-, 4-alebo 5-benzimidazolyl, metyléndíoxyfćn-4-yl, metyleridioxyfěn-S-yl, etyléndioxyfenyl,benzotiazolyl, benzopyranyl, benzofuryl, 2,3-dihydrobenzofuryl, benzooxazolyl, tiofenyl a im podobné. Pojem heteroaralkyl, samostatne alebo v kombinácii predstavuje alkylový radikál (pozri definíciu), v ktorom je aspoň jeden atóm vodíka nahradený heteroarylovým radikálom (pozri definíciu), ako benzofurylmetyl, 3-furylpropyl, chinolinylmetyl, Z-tienyletyl, pyridylmetyl, 2-pyrrolylpropyl, 1-imidazolyletyl a im podobným. Pojem cykloalkylalkoxykarbonyl predstavuje acylovú skupinu odvodenú od kyseliny cykloalkylalkoxykarboxylovej (vzorce cykloalkylalkyl-O-COOH), pričom význam cykloalkylalkylu je zadefinovaný. Pojem aryloxyalkanoyl predstavuje acylový radikál vzorea aryl-O-alkanoyl, pričom význam pojmov aryl a alkanoyl je definovaný. Pojem heterocykloalkoxykarbonyl predstavuje acylovú skupinu odvodenú od heterocykloalkyl-0-COOH, pričom pojem heterocykloalkanoyl je definovaný. Pojem heterocykloalkanoyl je acylový radíkál odvodený od kyseliny heterocykloalkylkarboxylovej,pričom pojem heterocyklický zvyšok je definovaný. Pojem heterocykloalkoxykarbonyl predstavuje acylový radikál odvodený od heterocykloalkyl-O-COOH, pričom heterocyklický zvyšok má definovaný význam. Pojem heteroaryloxykarbonyl predstavuje acylový radikál odvodený od kyseliny karboxylovej, reprezentovanej heteroaryl-O-COOH, pričom význam pojmu heteroaryl je definovaný. Pojem aminokarbonyl, samostatne alebo v kombinácii predstavuje aminosubstituovanú karbonylovú (karbamoylovú) skupinu, pričom amino skupina môže byť primáma,Sekundárna alebo terciárna, alebo majúca substituenty spomedzi alkylových, arylových, aralkylových, cykloalkylových, cykloalkylalkylových radikálov a im podobných. Pojem aminoalkanoyl predstavuje acylovú skupinu odvodenú z amino substituovanej kyseliny alkylkarboxylovej,pričom amino skupina môže byť primáma, Sekundárna alebo terciáma amino skupina obsahujúca substituenty spomedzi alkylových, arylových, aralkylových, cykloalkylavých, cykloalkylalkylových radikálov a im podobným. Pojem halogén predstavuje fluór, chlór, bróm alebo jód. Pojem haloalkyl predstavuje alkylový radikál (poni def

MPK / Značky

MPK: A61K 31/425, C07D 277/82, A61K 31/36, C07D 317/62, C07D 235/32, A61K 31/34, C07D 307/82, C07D 319/18, C07D 277/64, C07C 311/00, A61K 31/415

Značky: kompozícia, hydroxyetylamino, sulfónamidová, obsahom, sulfonylalkanoylamino, použitie, zlúčenina

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-282893-sulfonylalkanoylamino-hydroxyetylamino-sulfonamidova-zlucenina-jej-pouzitie-a-kompozicia-s-jej-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sulfonylalkanoylamino hydroxyetylamino sulfónamidová zlúčenina, jej použitie a kompozícia s jej obsahom</a>

Podobne patenty