Vysoko sieťované biocídne častice polystyrén-hydantoínu

Číslo patentu: E 3472

Dátum: 26.08.2002

Autori: Worley Shelby, Chen Yongjun

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka výroby, produktu a spôsobu použitia Vysoko sieťovaného polystyrénového N-halamínového biocídneho polyméru. Biocídny polymér sa vyrába pri heterogénnych podmienkach kvôli jeho vysoko sieťovanej povahe a môže mať0002 Aj keď sa syntetizovalo veľké množstvo biocídnych polymérov (napr. Kvartérne ammóniové soli, fosfóniové materiály,halogénované sulfónamidy a biguanídy - viď Trends Polym. Sci. 4 364 (1996 a testovali sa na biocídnu aktivitu, ukázalo sa, že relativne nováe trieda známa ako cyklické N-halamíny má ďaleko lepšie vlastnosti zahŕňajúce biocídnu aktivitu, dlhodobú časovú stabilitu a dobíjateľnosť, akonáhle sa stratila účinnosť. Takýto materiál je poly-l,3-dichlór-5-metyl-5-(4-vinylfenyl)hydantoín,ktorý je lacný derivát polystyrénu a ktorý bol prvýkrát opísaný V US patente 5 490 983. Následne sa v súčasnosti uverejnili jeho biocídne vlastnosti na použitie pri dezinfekčných aplikáciách na vodných filtroch viď,Ind Eng. Chem. Res. 33 168 (l 994) Water Res. Bull. 321793 (1996) Ind Eng. Chem. Res. 344 l 06 (1995) J. Virolog. Meth. 66263 (1997) Trends in Polym Sci. 4364 (1996) Water Cond Pur. 3996 (1997). Polymér je účinný voči širokému spektru patogénov zahŕňajúcich Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Klebsjella terrigena, Legionella pneumophila a rotavirus, pričom spôsobuje V dobe rádovo niekoľko sekúnd rozsiahlu ochranu pri aplikáoiách dezinfekcie vody. Ďalej, je účinný pri hodnotách pH najmenej vrozsahu 4,5 až 9,0 a pri teplotách najmenej V rozsahu 4 °C až 37 °Ca je schopný účinku aj vo vode kontaminovanej veľkou potrebou chlóru spôsobenou biozáťažou.0003 Biocidny polymér je nerozpustný vo vode a organických zlúčeninách a nebude preto V kvapalných médiách migrovať. Dlhodobo je stabilný pri suchom skladovaní (skladovateľnosť najmenej jeden rok pri laboratórnej teplote) a je ho možné vyrábať v priemyselnom meradle. Ďalej, všetky získané dáta jasne dávajú predpoklad, že materiál je netoxický a pri kontakte s človekom a zvieraťom neškodný.0004 Množstvo mikroorganizmov ako niektoré baktérie, huby a kvasinky napomáhajú rozkladu telových tekutín ako moč a krv alebo tvorbe biofilmov, ktoré produkujú nežiaduce zápachy inak užitočné komerčné produkty. Napriklad, baktérie ako Bacterium ammonlagenes a Proteus mirabilis sú známe tým, že pomáhajú rozkladu moču na tvorbu škodlivého plynného amoniaku, pričom enzým ureáza katalyzuje tento nechanizmus (viď napríklad US patent č. 5 992 351). Ten istý polymér uvedený vyššie (poly-1,3-dichlór-5 metyl-5(4-vinylfenyl)hydantoín) sa ukázal byť účinný pri deaktivácii Proteus inirabilis a teda pri minimalizácii nežiaduceho zápachu vytváraného plynným amoniakom (US patentová prihláška č. 09/685 963).0005 Teda, polymer je nerozpustný v telových tekutinách, takže nemigruje k povrchu kože, a je teda užitočný v aplikáciách ako jednorazové plienky, vložky na inkontinenciu, bandáže, sanitárne vložky a dámske vložky.0006 Prípravok poly-1,3-dichlór-5-metyl-5-(4-vinylfenyl)hydantoínu a použitie ako biocídu pre aplikácie vodného filtra opisuje US patent č. 5 490 983 a jeho použitie na kontrolu zápachu je opísané v US patentovej prihláške Č. O 9/685 963, ktorá zahŕňa formu materiálu, ktorým je jemný prášok so zreteľným zápachom chlóru. V tejto forme má materiál tendenciu spôsobovaťnadmerný spätný tlak pri filtrácii vody, teda spomaľuje rýchlosťprietoku a jemné častice by sa mohli V priemyselných podmienkach dostať do vzduchu, čo je nevýhodou pre pracovnikov manipulujúcich s materiálom. Bolo teda.potrebné nájsť spôsob tvorby materiálu s veľkými ćasticami s menším zápachom po chlóre, pričom sa zachová0007 Predkladaný vynález sa týka výroby, produktu a spôsobu použitia nových vysoko zosieťovaných biocídnych hydantoínov vo vode a vzduchových filtroch a zmiešaných s absorpčnými materiálmi alebo potiahnutých na prevenciu škodlivých zápachov spôsobených rozkladom organických materiálov obsahujúcich telové tekutiny, na kobercoch a textilných vláknach a vo vzduchových filtroch alebo podobne.0008 Priložené nároky vynálezu poskytujú(A) Biocídny hydantoín obsahujúci polymérne reťazce s nasledujúcim chemickým vzorcomX a X sú nezávisle chlór (Cl), bróm (Br) alebo vodík(H), pričom najmenej jeden z X a X je Cl alebo Br apričom uvedené reťazce sú zosieťované na 3 až 10.najmenej 3 zosieťovaného polysterénového polyméru sX a X sú nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej chlór, bróm a vodík, pričom najmenej jeden z X a X je chlór alebo brónx na najmenej niektorej z naviazaných hydantoínových skupín aR 1 je vodík alebo metyl.polystyrén je najmenej 3 zosieťovaný.(D) Častice polyméru obsahujúceho najmenej 3 zosieťovaný

MPK / Značky

MPK: A01N 43/72, A61F 13/15, C08F 257/00, A61L 15/16

Značky: biocídne, sieťované, vysoko, částice, polystyrén-hydantoínu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/42-e3472-vysoko-sietovane-biocidne-castice-polystyren-hydantoinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysoko sieťované biocídne častice polystyrén-hydantoínu</a>

Podobne patenty