Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka formulovanej kompozície obsahujúcej určitú účinnú látku buď suspendovanú alebo dispergovanú vo vode a definované množstvo deñnovanej povrchovo aktívnej zlúčeniny, jej tankovej zmesovej kompozície (tank-mix) a ich použitia na ničenie škodcov. Tento vynález sa taktiež týka kompozície vykazujúcej zlepšené hladiny pesticídnehoÚčinné použitie pesticídov je často do určitej miery obmedzené ich vlastnou nízkou rozpustnosťou vo vode. Všeobecne môžu byť tieto vo vode nerozpustné pesticídy aplikované na dané miesto tromi spôsobmi l) ako poprašok, 2) ako roztok v organickom rozpúšťadle alebo v zmesi vody a jedného alebo viacerých organických rozpúšťadiel alebo 3) ako emulzia,ktorá je pripravená rozpustením produktu v organickom rozpúšťadle a potom dispergovaním získaného roztoku vo vode. Všetky tieto prístupy vykazujú nedostatky o aplikácia poprašku predstavuje zdravotné riziko a je neúčinná o roztoky a emulzie vyžadujúce organické rozpúšťadlo ako hlavný nosič sú nežiaduce,lebo rozpúšťadlo obvykle neslúži na iný účel ako na to, že pôsobí ako nosič pre produkt a ako také zaťažuje formuláciu zbytočnou nákladovou položkou, .pričomrozpúšťadlo samotné môže byť škodlivé pre životné prostredie.Ďalším nedostatkomje účinnostné/stabilitné hľadisko súvisiace s formuláciami na báze vody,akými sú suspenzné koncentráty a suspoemulzie. Jedným takým príkladom nedostatku je to,že vo formulácii na báze vody obsahujúcej pevné účinné látky alebo formulačné pomocné prostriedky môže V priebehu času dochádzať k usadeniu suspendovaných alebo díspergovaných zložiek. Také usadzovanie môže viesť k tvorbe tvrdého stlačeného sedimentu, ktorý robí obtiažnym dostať usadené materiály von z nádoby. V mnohých prípadoch môžu pesticídne podiely pesticídu zostať v suspendovanom stave vo formulovanom koncentráte, avšak po zriedení týchto typov formulácii sa pevné suspendované alebo dispergované podiely v priebehu času usadia na dne nádoby. Miera takejto sedimentácie závisí od určitého počtu faktorov, akými sú veľkosť častíc, koncentrácia častíc, viskozita suspendačného média a rozdiel špecifickej hmotnosti medzi časticami a suspendačným médiom. Akonáhle sa usadia,môže sediment získať tvrdý, stlačený charakter, čo má za následok krajne obtiažne opätovné suspendovanie alebo dispergovanie uvedeného pevného podielu. K tvorbe tvrdého stlačenéhosedimentu môže dôjsť vprípade, že obsah tanku nie je miešaný. Prerušenie postrekovéhorežimu je často spôsobené normálnymi prevádzkovými prestávkami, napríklad V priebehu noci, nariadenými obsluhou, zmenami počasia, zlou mechanickou funkciou alebonepredvídanými udalosťami, ktoré majú za následok to, že tank nie je miešaný.V danej oblasti techniky by bolo preto výhodné poskytnúť pesticídnu formuláciu, ktorá by eliminovala potrebu organických rozpúšťadiel ako nosičov na jednej strane, avšak ktorá byvykazovala optimálnu dostupnosť pre miesto, na ktoré je aplikovaná.Dokumenty US 2007/0179058 a US 2007/0196358 sa týkajú vodných insekticídnych kompozícii obsahujúcich účinnú látku, ako je abamectin, a neiónogénny surfaktant použitýÚčinnosť aktívnych látok môže byť veľakrát zlepšená pridaním iných zložiek, akými sú pomocné látky. Pomocná látka je tu definovaná ako látka, ktorá môže zvýšiť biologickúaktivitu účinnej látky, avšak ktorá nie je sama o sebe biologicky aktívna.Všeobecne sa pomocná látka pridá do postrekového tanku spoločne s formuláciou obsahujúcou účinnú látku. Ďalej je vzhľadom na ľahkú a bezpečnú manipuláciu a dávkovanie týchto pomocných látok koncovým užívateľom a v snahe vylúčiť nadbytočný obalový materiál, žíaduce vyvinúť koncentrované formulácie, ktoré už obsahujú takéto pomocné látky.Avšak získanie formulácie vykazujúcej fyzikálno-chemickú stabilitu a biologickú účinnosťpredstavuje výzvu pre odborníka v danom odbore.Vynálezcovia zistili, že určité povrchovo aktívne zlúčeniny ponúkajú V prípade, že sa použijú V deñnovanom množstve a V deñnovanom pomere s vo vode málo rozpustnou účinnou látkouvo formulácií, pokrok, ktorý až doteraz nebol dosiahnutý v prípade formulácií na báze vody.V súlade s tým vynález V rámci prvého aspektu poskytuje formulovanú kompozíciu, výhodne agrochemickú formulovanú kompozíciu, obsahujúcu (A) aspoň jednu pevnú účinnú látku,ktorá má rozpustnosť vo vode najviac rovnú 100 ug/liter pri teplote 25 C pri neutrálnom pH,v množstve aspoň 1 hmotn. , vztiahnute na celkovú hmotnosť formulovanej kompozície,(B) aspoň jednu neiónovo povrchovo aktívnu zlúčeninu ktorá má hydrofilnú-lipofilnú rovnováhu (HBL) od 10 do 18, jednu alebo viacero obvyklých formulačných prísad a vodu, pričom účinná látka (A) je suspendovaná alebo dispergovaná vo vode, hmotnostný pomer povrchovo aktívnej zlúčeniny (B) kúčinnej látke (A) je z intervalu od 1,5 do 15,0, zapredpokladu, že minimálne množstvo povrchovo aktívnej zlúčeniny (B) je rovné aspoň 6hmotnosti, vztiahnuté na celkovú hmotnosť formulovanej kompozície.Formulovaná kompozícia podľa prvého aspektu vykazuje zlepšenú translaminaritu aresuspendačne charakteristiky v porovnaní spodobne formulovanou kompozíciou, ktorá neobsahuje uvedenú povrchovo aktívnu zlúčeninu deñnovanú v rámci prvého aspektu.Takto druhý aspekt vynálezu poskytuje spôsob zlepšenia translaminarity účinnej zlúčeniny(A), ktorá bola definovaná vrámci prvého aspektu, zahŕňajúci vytvorenie formulovanej kompozície obsahujúcej aspoň jednu neionogénnu povrchovo aktívnu zlúčeninu ktorá má hydrofilnú-lipofilnú rovnováhu (HBL) v rozsahu 10 a 18 (zlúčenina (B, pričom hmotnostný pomer povrchovo aktívnej zlúčeniny (B) k účinnej látke (A) sa pohybuje V rozsahu od 1,5 do 15,0, za predpokladu, že minimálne množstvo povrchovo aktívnej zlúčeniny (B) je rovnéaspoň 6 hmotnosti, vztiahnuté na celkovú hmotnosť formulovanej kompozície.V rámci tretieho aspektu tento vynález poskytuje spôsob zlepšenia resuspendačných vlastností suspenzie zahŕňajúci vytvorenie kompozície obsahujúcej aspoňjednu pevnú účinnú látku (A),deñnovanú V rámci prvého aspektu, a aspoň jednu neionogénnu povrchovo aktívnu zlúčeninu ktorá má hydrofilnú/lipoñlnú rovnováhu (HLB) v rozsahu 10 a 18 (zlúčenina (B, pričom hmotnostný pomer povrchovo aktívnej zlúčeniny (B) k účinnej látke (A) sa pohybuje v rozsahu od 1,5 do 15,0, za predpokladu, že minimálne množstvo povrchovo aktívnej zlúčeniny(B) je rovné aspoň 6 hmotnosti, vztiahnuté na celkovú hmotnosť formulovanej kompozície.Formulované kompozície podľa tohto vynálezu vúčinných množstvách môžu byť nefytctoxické, vykazujú odolnosť proti dažďu a vykazujú zlepšenú UV-stabilitu a poskytujú takto optimálnu dostupnosť do miesta, na ktoré sú aplikované. Takto sa zistilo, že formulovaná kompozícia podľa prvého aspektu vynálezu ponúka prijateľné fyzikálne, chemické a biolo gické charakteristiky.V súlade stým poskytuje tento vynález vrámci štvrtého aspektu spôsob kontroly alebo prevencie patogénnych poškodení alebo poškodení spôsobených hmyzom u rastlinného rozmnožovacieho materiálu, rastliny, časti rastliny a/alebo rastlinných orgánov, ktoré rastú vneskoršom časovom období, ktorý zahŕňa nanesenie na rastlinu, na časť rastliny, na rastlinné orgány, na rastlinný rozmnožovací materiál alebo na ich okolie kompozícieodvodené z formulovanej kompozície deñnovanej v rámci prvého aspektu.Pesticíd je látkou alebo zmesou látok použitou na ničenie škodcov. Pesticídom môže byť chemická látka (ako napríklad účinná látka), biologické činidlo (ako napríklad vírus alebo baktéria), antimíkrobiálne činidlo, dezinfekčné činidlo alebo zariadenie použité protiľubovoľnému škodcovi. Škodcovia zahŕňajú hmyz, rastlinné patogény, buriny, mäkkýše, vtáky, cicavce, ryby, hlísty (škrkavka) a mikróby, súperiacimí s ľuďmi o potravu, ktoré majú ničivé vlastnosti a schopnosť sa šíriť alebo sú nosičmi ochorenia alebo spôsobujú otravu. Aj keď je použitie pesticídov blahodamé, má takéto použitie aj nedostatky, akým je napríklad potenciálna toxicita pre ľudí a ďalšie živočíchy. Takto sa pesticídny zostatok Vzťahuje k pesticídom, ktore môžu zostať na potrave alebo V potrave potom, ako boli aplikované na potravinovú úrodu. Príslušná autorita Vdanej krajine, akou je napríklad Environmental Protection Agency (EPA) V USA, stanoví medze týkajúce sa toho, koľko pesticídneho zvyšku môže zostať na potravinovom a krmivovom produkte alebo komoditách. Tieto limity pesticídneho zvyšku sú známe ako tolerancie (vzťahujú sa V nmohých ďalších krajinách kmaximálnym zvyškovým limitom označovaným skratkou MRLs). Tieto tolerancie sú stanovené pre ochranu spotrebiteľa pred škodlivými hladinami pesticídov V potrave. V súlade stým EPA je zodpovedná za reguláciu pesticídov, ktoré sú používané pestovateľmi naochranu úrody, a na nastavenie hodnôt pesticídneho zvyšku V USA.Tu uvedenými účínnými látkami sú myslené pesticídy, ako účinná látka (A) a účinná látka(D) Zistilo sa, že použitie jednej alebo viacerých pomocných látok svodnou formulovanou kompozíciou obsahujúcou pesticíd, najmä abamectin, znižuje hladinu pesticídneho zvyšku prítomného na rastline. Tu uvedenými pomocnými látkami sú pomocné látky, ktoré sa obvykle používajú V poľnohospodárstve a ktoré sú známe pre odborníka V danom odbore. Avšak tento vynález sa týka najmä pomocných látok, ktoré majú neionogénne surfaktanty a/alebo olejové komponenty a ktoré sú známe ako neionogénne pomocné látky. Pomocnoulátkou Všeobecne býva zmes alebo zmesi komponentov.V súlade s tým vynález V rámci ďalšieho aspektu poskytuje spôsob zlepšenia (alebo zníženia) pesticídneho zvyšku na rastline zahŕňajúci aplikáciu tankovej zmesovej kompozície obsahujúcej (I) pesticídnu kompozíciu, ktorá obsahuje pesticíd definovaný V rámci prvého aspektu, ako abamectin, rozpúšťadlo, ako Vodu, a (II) jednu alebo niekoľko pomocných látok,na rastlinu, časť rastliny, rastlinné orgány, rastlinný rozmnožovací materiál, pričom pomocná látka je prítomná V množstve od 0,05 do 0,5 objemu, Vztiahnuté na objem tankovej zmesovej kompozície, a pomocná látka má» jeden alebo viacero neionogénnych surfaktantových

MPK / Značky

MPK: A01N 43/90, A01N 25/30, A01N 43/56, A01N 25/04, A01N 47/30, A01P 7/02, A01N 51/00, A01P 7/04

Značky: kompozície, pesticídne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/42-e20886-pesticidne-kompozicie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pesticídne kompozície</a>

Podobne patenty