Prostriedok, ktorý má biocídnu aktivitu pre vodné prípravky

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka prostriedku poskytujúceho biocídnu aktivitu vo vodných prípravkoch, ako sú suspenzie alebo disperzie a hlavne biele minerálne disperzie (NMD), kde sú minerály vybrané zo skupiny zahŕňajúcej prírodný uhličitan vápenatý, syntetický, zrážaný uhličitan vápenatý, kaolín,mastenec, hydroxid hlinitý, kremičitan hlinitý, oxid titaničitý a ich zmesi. vynález sa ďalej týka procesov na bakteriálnu stabilizáciu takých vodných prípravkov a použitia zlúčenín vyvolávajúcich biocídnu aktivitu.0002 V praxi sa vodné prípravky a hlavne suspenzie, disperzie alebo kaše vo vode nerozpustných pevných látok, ako sú minerály, plnivá alebo pigmenty široko používajúvtpapierenskom, farbiarskom, gumárenskom a plastikárskom priemysle ako nátery, plnivá, nastavovadlá a pigmenty na výrobu papiera rovnako ako vodných lakov a náterov. Napríklad suspenzie alebo kaše uhlíčitanu vápenatého, mastenca alebo kaolínu sa používajú v papierenskom priemysle vo velkých množstvách ako plnivo a/alebo ako zložka vpríprave natieraného papiera. Typické vodné prípravky vo vode nerozpustných pevných látok sa vyznačujú tým, že zahŕňajú vodu, vo vode nerozpustnú pevnú zlúčeninu a prípadne ďalšie aditíva, ako sú dispergačné činidlá, vo forme suspenzie, kaše alebo disperzie s obsahom vo vode nerozpustnej pevnej látky od 1 do 80 hmotn. vztiahnuté na celkovú hmotnosť prípravku. Typický vodný prípravok je biela minerálna disperzia (NMD), ktorá má obsah pevných látok od 45 do 78 hmotn. Vo vode rozpustné polyméry a kopolyméry, ktoré môžu byť použité napr. ako dispergačné činidlo a/alebo látka napomáhajúca mletiu v takejto príprave, sú napríklad opísané v US 5 278 248.0003 Vyššie uvedené vodné prípravky sú často podrobené kontaminácii mikroorganizmami, ako sú aeróbne a anaeróbne baktérie, ktoré vedú k zmenám vo vlastnostiach prípravku, ako sú zmeny viskozity a/alebo pH, straty farby alebo zníženie iných kvalitatívnych parametrov, ktoré negatívne ovplyvňujú ich komerčnú hodnotu. Preto výrobcovia takých vodných prípravkov obvykle robia opatrenia na stabilizáciu suspenzií, disperzií alebo kaší. Napríkladje známe, že biocídy uvoľňujúce aldehydy znižujú rast a akumuláciu takých mikroorganizmov vo vodných prípravkoch, a tak znižujú tendenciu k nežiaducim zmenám týchto prípravkov, ako sú zmeny viskozity alebo nepríjemné zápachy.0004 Aby sa zaistila prijateľné mikrobiologická kvalita vodných prípravkov,v celom životnom cykle prípravku (výroba, skladovanie, transport, použitie) sú používané konzervačné látky alebo biocídy. Vdanej problematike bolo navrhnutých niekoľko prístupov na zlepšenie mikrobiologickej kvality vodných prípravkov. Napriklad EP 1 139 741 opisuje vodné suspenzie alebo disperzie minerálov, plnív a/alebo pigmentov obsahujúcich mikrobiocídne činidlo vo forme roztoku a deriváty fenolu v čiastočne neutralizovanej forme. US 5 496 398 sa týka procesu na zníženie množstva mikroorganizmov v kašiach kaolínového ílu kombináciou zahrievania na nízku teplotu a znížených množstiev mikrobiocídneho činidla. W 0 02/052941 opisuje biocídne prostriedky na zavedenie do náterov. poťahov, omietok a plastov zahŕňajúcich aspoň jeden oxid kovu a aspoň jednu soľ kovu. US 2006/0111410 zmieňuje zmes zahŕňajúcu 1,2-benzizotiazolinón (BIT) a tetrametylolacetyléndimočovinu(TMAD) na chránenie priemyselných materiálov a produktov proti pôsobeniu a rozkladu mikroorganizmami. Ďalej je v danej problematike navrhnuté pridanie látok uvoľňujúcich formaldehyd do takých vodných prípravkov na zlepšenie mikrobiologickej kvality. Napríklad US 4655 815 zmieňuje antimikrobiálny prostriedok zahŕňajúci donor formaldehydu. Ďalej W 0 2006/079911 opisuje spôsob chránenia proti mikroorganizmom zvýšením koncentrácie OH iónov v suspenzii.0005 GB 1 443 786 opisuje použitie lítnych solí, ako je chlorid Iítny, na poskytnutie účinnejšieho sterilizačného roztoku.0006 W 0 2004/040979 A 1 sa týka synergických antimikrobiálnych zmesí obsahujúcich 1,2-benzizotiazolinón (BIT) a benzylhemiformal (BHF). Zodpovedajúce zmesi sú používané napriklad na kaše pigmentov. WO 2004/040979 A 1 sa netýka úpravy vodných prípravkov obsahujúcich kmene baktérií, ktoré sú rezistentné, tolerantné a/alebo odbúravajúce biocídy uvoľňujúce aldehyd.0007 EP 1 661 587 A 1 a EP 1 547 621 sa týkajú germicídnych prostriedkov zahŕňajúcich ftalaldehyd ako aktívnu zložku. V EP 1 661 587 A 1 a EP 1 547 621 je uvedené, že uhličitanové soli a hydrogénuhličitanové soli môžu zlepšiť germicídnu účinnosť ftalaldehydov. Avšak EP 1 661 587 A 1 a EP 1 547 621 sa netýkajú úpravy vodných prípravkov obsahujúcich kmene baktérií, ktoré sú rezistentné, tolerantné a/alebo odbúravajúce biocídy uvoľňujúce aldehyd.0008 EP 1 623 725 opisuje germicídne prostriedky, súpravy, spôsoby prípravy germicídnych prostriedkov a spôsoby použitia prostriedkov na dezinfekciu alebo sterilizáciu. Prostriedky zahŕňajú ftalaldehyd a halogenidové soli, ako sú napríklad halogenidy aikalického kovu vrátane halogenidov Iítnych.0009 US 200110009682 A 1 sa týka dezinfekčných koncentrátov, ktoré majú . zlepšenú biocídnu aktivitu, ktorá môže obsahovať aldehyd ako je glutaraldehyd, glykol a pufor na báze lítia. V US 2001/0009682 A 1 je opísané,že pufor je nutný na kontrolovanie pH ako koncentrátu, tak jeho zriedenia vpožadovanom biologicky účinnom rozsahu. Tiež US 2001/0009682 A 1 sa nezaoberá úpravou vodných prípravkov obsahujúcich kmene baktérií, ktoré sú rezistentné, tolerantné a/alebo odbúravajúce biocídy uvoľňujúce aldehyd.US 3 983 252 opisuje, že stabilita a účinnosť nasýtených dezinfekčných činidiel na báze dialdehydu môže byť udržiavaná po dlhú dobu zavedením alkalickej soli,ako je pufrovanie roztoku lítnou soľou, a inhibícia polymerizácie dialdehydu.0010 Vďaka obmedzenému spektru aktivity niektorých biocídov, nie je účinnosť takých biocídov proti baktériám vždy uspokojivá, ked sú prítomné kmene baktérií, ktoré sú rezistentné, tolerantné a/alebo odbúravajúce takéto biocídy, a tak sa dosiahne pôsobenie vniektorých prípadoch nedostatočné na to, aby sa zabránilo mikrobiálne vyvolanej zmene vodných prípravkov.0011 Tak stále existuje potreba zodpovedajúcich prostriedkov poskytujúcich dostatočnú biocídnu aktivitu vo vodných prípravkoch, ako sú suspenzie, disperzie a kaše vo vode nerozpustných pevných látok, aby sa dosiahla dlhotrvajúca a dostatočná stabilizácia.0012 Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť prostriedok, ktorý poskytuje účinnú biocídnu aktivitu vo vodných prípravkoch, ako sú disperzie, EP 2 108 250 34 595/Hsuspenzie alebo kaše vo vode nerozpustných pevných látok obsahujúcich kmene baktérií vybraných zo skupiny pozostávajúcej z Methylobacteria a Pseudomonas, ktoré sú rezistentné, tolerantné a/alebo odbúravajúce konkrétne biocídy. Ďalším predmetom predk|adaného vynálezu je poskytnúť prostriedok na zníženie rastu a akumulácie mikroorganizmov vo vodných prípravkoch, a tak zníženie tendencie k zmenám týchto prípravkov a udržanie požadovanej viskozity a pH. jasnosti a farby a zabránenie zlému zápachu. Ďalším predmetom predk|adaného vynálezu je poskytnúť prostriedok na zníženie rastu a akumulácie mikroorganizmov vo vodných prípravkoch obsahujúcich kmene baktérií vybrané zo skupiny pozostávajúcej z Methylobacteria a Pseudomonas,ktoré sú rezistentné, tolerantné a/alebo odbúravajúce konkrétne biocídy, a tak zníženie tendencie k zmenám týchto prípravkov a udržanie požadovanej viskozity a pH, jasnosti a farby a zabránenie zlému zápachu. Ďalším cieľom je poskytnúť prostriedok alebo proces na bakteriálnu stabilizáciu a/alebo dezinfekciu a/alebo konzerváciu a/alebo kontrolovanie mikrobiálnej kontaminácie vodných prípravkov. Ešte ďalším predmetom vynálezu je poskytnúť prostriedok, ktorý sa ľahko aplikuje a distribuuje vo vodných prípravkoch, a ktorý znižuje alebo zabraňuje vzniku agregátov alebo zvýšeniu viskozity alebo zníženiu fyzickej stability pri skladovaní vodného prípravku.0013 Tieto a ďalšie predmety predk|adaného vynálezu môžu byť vyriešené procesom a prostriedkom tak, ako je opísaný v predkladanom vynáleze a definovaný v nárokoch.0014 Podľa jedného aspektu predkladanej prihlášky je poskytnutý proces na bakteriálnu stabilizáciu vodného prípravku stým, že uvedený prípravok zahŕňa aspoň jeden prírodný uhličitan vápenatý, syntetický, zrážaný uhličitan vápenatý, kaolín, mastenec, hydroxid hlinitý, kremičitan hlinitý, oxid titaničitý alebo ich zmesi a aspoň jeden kmeň baktérií vybraný zo skupiny pozostávajúcej z Methylobacteria a Pseudomonas, ktorý je rezistentný,tolerantný a/alebo odbúravajúci biocídy uvoľňujúci aldehyd a/alebo biocídy sjednou alebo viac aldehydovými skupinami v neprítomnosti lítnych iónov, v ktorom proces zahŕňa kroky

MPK / Značky

MPK: A01N 37/04, A01N 43/80, A01N 35/02, A01P 1/00, A01N 59/08, A01N 25/04

Značky: vodné, ktorý, prostriedok, biocídnu, aktivitu, přípravky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/42-e14365-prostriedok-ktory-ma-biocidnu-aktivitu-pre-vodne-pripravky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok, ktorý má biocídnu aktivitu pre vodné prípravky</a>

Podobne patenty