Strešný systém premeny energie

Číslo patentu: E 9039

Dátum: 06.05.2008

Autor: Nightingale Christopher George Edward

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka strešného systému premeny energie pre budovu a najma strešného systému premenyobnoviteľnej alebo alternatívnej energie.0002 Možné nebezpečenstva spôsobené prostredím, ekonomické a kultúrne nebezpečenstva, vznikajúce používaním fosílnych palív na pohon zariadeni a systémov premeny energie ako sú motory vozidiel a elektrárne, sú veľmi dobre zdokumentované. Aby sa znížili a odstránili tieto nebezpečenstva, niektorí sa prihovárajú za zvýšené využitie jadrovej energie. Avšak to vyvoláva ďalšie rozpaky, týkajúce sa bezpečného skladovania rádioaktívneho odpadu. Navyše mnoho ľudí a vlád protestuje proti atómovým elektrárňam vzhľadom na možnosti využiť ich vedľajšieprodukty na konštrukciu atómových zbraní.0003 Boli urobené pokusy vyvinúť elektrárne založené na čistých alternatívnych zdrojoch energie a/alebo systémy premeny energie ako sú závody na geotermálnu energiu, veterné hospodárstva a veľké slnečné batérie. Avšak mnoho týchto systémov je obmedzených tým, že sú komerčne života schopné iba V určitých zemepisných miestach a vyžadujú pomerne vysoké0004 GB 2435483 opisuje solárnu strešnú dosku, ktorá slúži prevažne na ohrievanie vody. Doska môže tiež niesť fotočlánok na výrobu elektriny. Strešná doska je obvykle pozdĺžna konštrukcia, majúca dĺžku, ktorá je nasobkom šírky štandardnej strešnejdosky. Doska obsahuje predný člen krycej dosky tvoriaci rám pre priehľadné okno a pozdlžny žľab, v ktorom je uložený výmennik tepla majúci potrubie, ktorým môže prúdiť voda. Nevýhodou dosky je to, že konštrukcia na upevnenie priehľadného okna na kryciu0005 Vo W 0 O 2/101839 fotovoltaický panel obsahuje vonkajšípanel s podpernou konštrukciou. Podperná konštrukcia je vybavenázásuvkou a obvodovým spodným rámovým členom. Vonkajši panel je spojený šikmými nohami, ktoré sú zasunuté V drážkach v tvare kľúčových dierok, vytvorených na podpernej konštrukcii. Jenevýhodne, že vonkajší panel musi byť zdvihnutý, aby sa ziskalprístup k elektrickým zásuvkám na podpernej konštrukcii.0006 EP 1201842 znázorňuje strešnú dosku obsahujúcu základnúalebo hlavnú časť, vyrobenú 2 cementu a vyrobenú s vybratím na osadenie fotovoltaického modulu. Vybranie je vybavené ďalším vybranim na zasunutie pripojovacej skrinky, usporiadané na spodnej strane fotovoltaickeho modulu. Pretože je hlavná časť vyrobená 2 cementu, je nákladné vytvoriť uvedene vybratie, ktoremusi byť vyrobene veľmi presne.0007 DE 28 18 475 opisuje solárne vyhrievacie dosky naohrievanie vody. Solárne dosky majú vybratie na osadenie rúrok,ktorými prechádza voda. Solárne vyhrievacie dosky nie súvytvorené na zaćlenenie fotočlánkov.0008 Podľa jedneho aspektu predloženého vynalezu je vytvorenýstrešný system premeny energie podľa nároku l.0009 Niekoľko solárnych dosiek premeny energie môže obsahovaťbud (a) jednu alebo viac fotovoltaických dosiek, ktorépremieňajú solárnu energiu na elektrickú energiu alebo (b) kombináciu aspoň jednej fotovoltaickej dosky a aspoň jednej tepelnej dosky, ktorá mení solárnu energiu na tepelnú energiu. Základné dosky môžu byť zostavené alebo inak vytvarované, abytvorili tepelnú izoláciu strešnej konštrukcie.0010 Strešná rámová konštrukcia môže zahrnovať konštrukciu sklonenej strechy, majucej aspoň dve šikmé strany, ktoré sasmerom hore zbiehajú vzájomne k sebe.0011 Krycie dosky ako pre fotovoltaické dosky tak pre tepelné dosky môžu byť vytvorené tak, aby mali príslušné vystavené plochy, ktoré vypadajú V podstate totožne. Takto majú fotovoltaické dosky a tepelné dosky, pokiaľ sú pripevnené na0012 Systém premeny energie môže ďalej obsahovať hydroelektrický systém určený na premenu kinetickej energie z dažďa stekajúceho 2 časti strechy na elektrickú energiu. Hydroelektrický systém môže obsahovať jeden alebo viac odkvapov a dažďových zvodov a jednu alebo viac vodných turbin, kde odkvapy a dažďové zvody sú usporiadané tak, že zberajú dážď stekajúci z časti strešnej rámovej konštrukcie, aby sa vytvoril vodný prúd,ktorý poháňa jednu alebo viac vodných turbín. Predpokladá sa, že horný koniec jedného alebo viac dažďových zvodov je vybavený nádržou na reguláciu prúdenia vody do pridržanej turbiny. Jeden alebo viac strešných kanálov, ktoré vedú do odkvapov, môže byť umiestnených uhlopriečne cez strechu. Hydro-elektrický systém môže ďalej obsahovať zásobné nádrže na zber dažďovej vody na použitie v celom systéme premeny energie alebo vo vodnom systéme0013 System premeny energie môže ďalej obsahovať systémveterných elektrární, majúcich jednu alebo viac veterných turbinzaistených na strešnej rámovej konštrukcii, ktoré menia kinetickú energiu pohybujúcej sa vzduchovej hmoty na elektrickú energiu. V tomto uskutočnení system veternej energie môže ďalej obsahovať kryt alebo spodnú strechu, ktorá leží nad jednou alebo viacerými veternými turbinami, aby sa vytvoril spolu so strešnou rámovou konštrukciou veterný tunel, ktorý smeruje pohybujúci sa vzduch tak, aby prúdil hore ku strešnej rámovej konštrukcii jednou alebo viacerými veternými turbínami. Veterne turbiny môžubyť upevnené pozdĺž hrebeňa strešnej rámovej konštrukcie.0014 System premeny energie môže ďalej obsahovať systém riadenia energie, ktorý získava a riadi elektrickú energiu zo solárnej dosky premeny energie, hydro-elektrického systému a systému veterných elektrární. Ďalej, system riadenia energie môže obsahovať spojenie s elektrickou rozvodnou sieťou a je usporiadaný tak, aby riadil dvojcestný spôsob prúdenia elektrickej energie medzi systémom premeny energie a privodom z rozvodnej siete. Najmä môže systém riadenia energie obsahovať zariadenie na akumuláciu elektrickej energie, system riadenia energie je usporiadaný tak, aby dodával elektrickú energiu do elektrickej rozvodnej siete, ked je zariadenie na akumuláciu elektriny V plne nabitom stave a spojuje elektrickú rozvodnú sieť so zariadením na akumuláciu elektriny, keď má zariadenie na akumuláciu elektriny hladinu nabitia pod prahovou úrovňou. Systém riadenia energie môže ďalej obsahovať zariadenie na meranie, ovladanie a zaisťovanie bezpečnosti vstupov energie a obratenie prívodu elektriny, aby sa zo zariadenia na akumuláciuelektriny dodával striedavý prúd.Prehlad obrazkov na výkrese0015 Uskutoćnenie predloženého vynálezu bude teraz opisanépomocou prikladu s odkazom na pripojené výkresy, kde

MPK / Značky

MPK: F03D 9/00, H01L 31/048, H01L 31/058, E04D 13/08, F24J 2/04, F03D 3/04, F03D 3/02

Značky: systém, přeměny, strešný, energie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e9039-stresny-system-premeny-energie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Strešný systém premeny energie</a>

Podobne patenty