Telekomunikačná spojovacia skriňa s držiakom pre uloženie vláknových optických konektorov a príslušný spôsob

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Telekomunikačná spojovacia skriňa s držiakonl pre uloženievláknových optických konektorov a príslušný spôsob0001 Vynález sa obecne týka vláknových optických telekomunikačných spojovacích zariadení. Vynález sa najmätýka viacpolohových držiakov pre vláknové optické konektory.0002 Spojenie a služby prostredníctvom vláknovej optiky využíva stále viac a viac zákazníkov, a to ako V komerčnej, tak i súkromnej oblasti. Avšak nie všetci zákazníci, pre ktorých je táto služba dostupná, nie sú v súčasnej dobe pripravení akceptovať a využívat také služby. Okrem toho nové obslužné a spojovacie zariadenia nôžu byt zahrnuté do projektov komerčného alebo obytného rozvoja,avšak V dobe predtým, než sú tieto jednotky skonštruované alebo pripravené na využívanie. Za týchto okolností je žiadúce disponovať ľahkým riešením pre napomáhanie pri pripojení nových zákazníkov k stávajúcim spojom v rámci nainštalovaného spojovacieho zariadenia a pri rozširovaní0003 Európsky patentový spis EP O 975 180 A 1 opisuje optický vláknový distribučný modul, obsahujúci delič a úložný úsek pre uloženie optických vláknových káblov, ktoré nie sú využívané. Konektorové zástrčky vláknových káblov,ktoré nie sú využívané, sú zapojené v príslušnom zariadení na0004 Predmetný vynález sa týka telekomunikačnejskrine podľa nároku 1.0005 Telekomunikačná skriňa obsahuje konektorový držiak s aspoň jedným otvorom V puzdre pre uloženie vláknového optického konektora a pre ochranu leštenej koncovej plochy konektora. Konektorový držiak obsahuje puzdro s uvolniteľnou západkou na jednom konci a montážnou úchytkou na druhom konci, ktoré spolupracujú pre uvolniteľné uchytenie0006 Predmetný vynález sa dalej týka spôsobu zvýšenia spojovacej kapacity vláknovej optickej telekomunikačnej spojovacej skrine podľa nároku 14. Delič je namontovaný V skrini, pričom kábel od deliča je pripojený ku káblu vonkajšieho zariadenia. Delič rozdeľuje optický signál od káblu vonkajšieho zariadenia do množiny optických vláknových káblov, ukončených optickými vláknovými konektormi. Táto množina káblov smeruje od deliča donanipulačnej oblasti a do oblasti pre uloženie prebytočnýchkáblov. Množina konektorov týchto káblov je uloženáv konektorovom držiaku, pričom konektorový držiak je uložený V montážnom otvore v oblasti pre uloženie prebytočných káblov Skriňa obsahuje sústavu adaptérov, ktoré môžu byt využité pre prípadné pripojenie káblu od deliča ku kábluPrehľad obrázkov na yýkresoch0007 Priložené výkresy, ktoré sú tu zahrnuté a predstavujú súčasť popisu, znázorñujú. niekoľko aspektov predmetného Vynálezu a spoločne s popisom slúži pre vysvetlenie princípov vynálezu. Stručný popis výkresov jeObr. 1 znázorňuje čelný pohľad na vláknovú optickú telekomunikačnú spojovaciu skriňu, obsahujúcu viacpolohový vláknový optický konektorový držiak podľa tohto vynálezu, pričom len ilustratívne káblesú zobrazené pre uvedenie zapojenia.Obr. 2 znázorňuje čelný pohľad na druhé uskutočnenie vláknovej optickej telekomunikačnej spojovacej skrine, obsahujúcej viacpolohový vláknový optický konektorový držiak podľa tohto vynálezu, pričom len ilustrativne káble súzobrazené pre uvedenie zapojenia.Obr. 3 znázorňuje čelný perspektivny pohľad na montážnu prepážku pre uloženie viacpolohovéhovláknového optického konektorového držiaku podľaobr. 1 a obr. 2, pričom viacpolohový vláknový optický konektorový držiak je uložený V jednomObr. 4 znázorňuje čelný perspektívny pohľad na viacpolohový vláknový optický konektorový držiakObr. 5 znázorňuje perspektivny pohľad zozadu na viacpolohový vláknový optický konektorový držiak podľa obr. 4.Obr. 6 znázorňuje druhý perspektívny pohľad zozadu na viacpolohový vláknový optický konektorový držiak podľa obr. 4.Obr. 7 znázorňuje čelný pohľad na viacpolohovývláknový optický konektorový držiak podľa obr. 4.Obr. 8 znázorňuje pohľad zozadu na viacpolohovývláknový optický konektorový držiak podľa obr. 4.Obr. 9 znázorňuje pôdorysný pohľad na viacpolohový vláknový optický konektorový držiak podľa obr. 4.Obr. 10 znázorňuje pohľad zospodu na viacpolohovývláknový optický konektorový držiak podľa obr. 4.Obr. 11 znázorňuje bočný pohľad V reze na viacpolohový vláknový optický konektorový držiak podľa obr. 7, pričom rez je vedený pozdĺž čiary

MPK / Značky

MPK: G02B 6/44, G02B 6/38, G02B 6/00

Značky: spôsob, príslušný, uloženie, skriňa, vláknových, konektorov, držiakom, optických, spojovacia, telekomunikačná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e8329-telekomunikacna-spojovacia-skrina-s-drziakom-pre-ulozenie-vlaknovych-optickych-konektorov-a-prislusny-sposob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Telekomunikačná spojovacia skriňa s držiakom pre uloženie vláknových optických konektorov a príslušný spôsob</a>

Podobne patenty