Redukcia súperenia prístupu k vyhradenému zariadeniu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa všeobecne týka spracovania vstupu/výstupu a podrobnejšie redukovania problémov so súperením o službu, súvisiacich s viacnásobnýmipožiadavkami na prístup k vyhradenej službe.0002 Vstupno/výstupné (l/O) operácie sa používajú na prenos dát medzi pamäťou a I/O zariadeniami systému na spracovanie I/O. Podrobnejšie sa dáta zapisujú zpamäte do jedného alebo viacerých l/O zariadeni, a dáta sa čítajúzjedného alebo viacerých I/O zariadení do pamäte vykonávaním l/O operácii.0003 Na uľahčenie spracovania l/O operácií sa používa l/O subsystém systému na spracovanie I/O. I/O subsystém je spojený s hlavnou pamäťou a I/O zariadeniami systému na spracovanie l/O a smeruje tok informácií medzi pamäťou a l/O zariadeniami. Jedným príkladom I/O subsystému je kanálový subsystém. Kanálový subsystém používa kanálové cesty ako komunikačné médium. Každá kanálové cesta obsahuje kanál pripojený kriadiacej jednotke, pričom riadiacajednotka je ďalej pripojená k jednému alebo viacerým l/O zariadeniam.0004 Kanálový subsystém môže používať kanálové príkazové slová (CCW) na prenos dát medzi l/O zariadeniami a pamäťou. CCW špecifikuje príkaz, ktorý sa má vykonať. Pre príkazy zahajujúce isté I/O operácie CCW označuje pamäťovú oblast spojenú soperáciou, akciu, ktorá sa má vykonať kedykolvek sa dokončí prenos do alebo z oblasti, a ďalšie voľby.0005 Počas spracovania l/O sa zoznam CCW vyzdviháva z pamäte kanálom. Kanál rozloží každý príkaz zo zoznamu CCW a prepošle ďalej množstvo-2 príkazov, každý príkaz vjeho vlastnej entite. do riadiacej jednotky pripojenej ku kanálu. Riadiaca jednotka potom spracováva príkazy. Kanál sleduje stav každého príkazu a riadi kedy sa ďalší súbor príkazov má poslať do riadiacej jednotky na spracovanie. Kanál zabezpečuje, že každý príkaz sa posiela do riadiacej jednotky vjeho vlastnej entite. Ďalej kanál dovodzuje isté informácie súvisiace so spracovaním odozvy z riadiacej jednotky pre každý príkaz.0006 Vykonávanie l/O spracovania na báze po CCW môže zahŕňať veľké množstvo réžie spracovania pre kanálový subsystém, pretože kanály rozkladajú CCW, sledujú stavové informácie a reagujú na odozvy od riadiacich jednotiek. Môže byť teda výhodné posunúť veľkú časť procesnej záťaže súvisiacej s interpretovaním a správou CCW a stavových informácií zkanálového subsystému na riadiace jednotky. Zjednodušenie úlohy kanálov v komunikácii medzi riadiacimi jednotkami a operačným systémom vsystéme na spracovanie l/O môže zvýšiť komunikačnúpriepustnosť, pretože sa vykonáva menej vzájomného potvrdzovania.0007 Ďalšie problémy môžu vznikať pri správe požiadaviek od kanálov riadených niekoľkými operačnými systémami na ovládanie spoločného l/O zariadenia prostredníctvom riadiacej jednotky. Viacej operačných systémov môže existovať na spoločnom hostitelskom systéme alebo cez viacej hostiteľských systémov, pričom každý hostiteľský systém obsahuje kanálový subsystém a prvky na spracovanie. Ked sa viacej operačných systémov pokúša pristupovať k spoločnému l/O zariadeniu, ktoré bolo vyhradené, riadiaca jednotka typicky prijme indikátor obsadenosti zariadenia od l/O zariadenia a oznámi indikátor obsadenosti zariadení kanálom riadeným operačnými systémami požadujúcimi prístup. Požiadavka na pristup môže byť príkaz na vykonanie l/O operácie s vyhradením alebo bez vyhradenia. Ked sa I/O zariadenie stane neobsadené, pošle riadiacej jednotke indikátor konca zariadenia operačným systémom prostredníctvom ich príslušných kanálov na ich upozornenie, že je l/O zariadenie dostupné. Kanálové subsystémy potom môžu znova vykonať predtým pokúšanú požiadavku, s tým, že zvíťazí časovo prvý kanál a získa súperiaci stav voči ostatným kanálom súperiacim oprístup k l/O zariadeniu. Rýchlejšie reagujúci hostiteľský systém môže účinnevyblokovať pomalšie reagujúce hostiteľské systémy, pretože požiadavky na-3 rezerváciu sa prideľujú tomu požadujúcemu, ktorý požiadal ako prvý. Napríklad operačnému systému, ktorý beží na hostiteľskom systéme, ktorý je vo väčšej vzdialenosti od l/O zariadenia, môže byť zabránené v prístupe k l/O zariadeniu po dlhý čas, pretože operačný systém bežiaci na hostiteľskom systéme, ktorý je bližšie k l/O zariadeniu má kratšie oneskorenie komunikačnej dopravnej siučky. S tým, ako súperenie ovyhradeni l/O zariadenia a následné požiadavky na pristup teda narastá, nepomer medzi operačnými systémami vprístupe k I/O zariadeniu tiež narastá. Vodbore existuje teda potreba redukcia súperenia kvyhradenému I/O zariadeniu na riadiacej jednotke v komunikácii s množstvom operačných systémov prostrednictvom jedného alebo viacerých kanálov.0008 Dokument US 2005/0102456 opisuje spôsob vykonávania arbitráže o pristup k zdieľanému prostriedku podľa úvodnej časti nároku 1.0009 Vynález poskytuje spôsob podľa nároku 1 a zodpovedajúci systém a počítačový program.0010 Predmet, ktorý sa považuje za vynález je podrobnejšie zvýraznený a zreteľne nárokovaný v nárokoch v závere opisu. Predchádzajúce a ďalšie predmety,znaky a výhody tohto vynálezu sú zrejmé znasledujúceho podrobného opisu v spojení so sprievodnými výkresmi, na ktorýchObr. 1 znázorňuje jedno uskutočnenie systému na spracovanie l/O začleňujúce a používajúce jedno alebo viacej hľadísk tohto vynálezuObr. 2 A znázorňuje jeden priklad kanálového príkazového slova podľa doterajšieho stavu technikyObr. 2 B znázorňuje jeden priklad kanálového programu kanálového príkazového slova podľa doterajšieho stavu techniky-4 Obr. 3 znázorňuje jedno uskutočnenie protokolu spojenia podľa doterajšieho stavu techniky, používaného v komunikácii medzi kanálom a riadiacou jednotkou na uskutočnenie kanálového programu kanálového príkazového slova z Obr. ZBObr. 4 znázorňuje jedno uskutočnenie transportného riadiaceho slovného kanálového programu podľa hľadiska tohto vynálezuObr. 5 znázorňuje jedno uskutočnenie protokolu spojenia používaného na komunikáciu medzi kanálom a riadiacou jednotkou na vykonávanie transportného riadiaceho slovného kanálového programu z Obr. 4 podľa hľadiska tohto vynálezu Obr. 6 znázorňuje jedno uskutočnenie protokolu spojenia podľa doterajšieho stavu techniky používaného na komunikáciu medzi kanálom a riadiacou jednotkou na uskutočnenie štyroch prečítaných príkazov kanálového programu kanálového príkazového slovaObr. 7 znázorňuje jedno uskutočnenie protokolu spojenia použitého na komunikáciu medzi kanálom a riadiacou jednotkou na spracovanie štyroch prečítaných príkazov transportného riadiaceho slovného kanálového programu podľa hľadiska tohto vynálezuObr. 8 znázorňuje jedno uskutočnenie riadiacej jednotky a kanála podľa hľadiskatohto vynálezu Obr. 9 znázorňuje jedno uskutočnenie správy sodpovedou Komunikované zriadiacej jednotky do kanála podľa hľadiska tohto vynálezuObr. 10 znázorňuje jedno uskutočnenie riadiacej jednotky v komunikácii s množstvom hostiteľských systémov podľa hľadiska tohto vynálezuObr. 11 znázorňuje jedno uskutočnenie spôsobu na redukciu súperenia prístupu k vyhradenému zariadeniua Obr. 12 znázorňuje jedno uskutočnenie programu počítačového produktuzačleňujúceho jedno alebo viacej hľadísk tohto vynálezu.0011 Podrobný opis vysvetľuje výhodné uskutočnenie tohto vynálezu. spolu

MPK / Značky

MPK: G06F 13/14

Značky: súperenia, redukcia, zariadeniu, vyhradenému, přístupu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e8253-redukcia-superenia-pristupu-k-vyhradenemu-zariadeniu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Redukcia súperenia prístupu k vyhradenému zariadeniu</a>

Podobne patenty