Modifikovaný vírus vakcínie Ankara na očkovanie novorodencov

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka použitia vírusu na prípravu liečiva na vakcináciu alebo liečenie neonatálnych živočíchov, vrátane človeka, pri ktorom je vírus schopný inñkovať bunky neonatálneho živočícha, vrátane človeka, avšak nie je schopný replikovať sa v neonatálnom žívočíchovi, vrátane človeka, na infekčné vírusové potomstvo. Vírusom je modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara (Modified Vaccinia Virus Ankara).Vynález sa týka použitia vyššie definovaného MVA na zvýšenie hladiny faktorov, ktoré aktivujú dendritické bunky alebo ich prekurzorové bunky a/alebo na zvýšenie počtu dendritických buniek alebo ich prekurzorových buniek a/alebo na zvýšenie produkcie a/alebo bunkového obsahu interferónu (IFN) alebo IL-12.0002 Prirodzene prostredie zvierat a ľudských bytosti obsahuje veľa druhov ínfekčných činidiel, akými sú vírusy, baktérie alebo huby. Veľa z týchto ínfekčných činidiel môže v infikovaných hostiteľoch spôsobiť ochorenia. Za normálnych okolností sa infikovaný hostiteľ z ochorenia indukovaného infekčným čínidlom po určitom časovom období zotavi. Toto zotavenieje spôsobené imunitným systémom zvieraťa alebo ľudskej bytosti.0003 Imunitný systém je súčasťou ľudského alebo zvieracieho tela, ktorá je zodpovedná za elimináciu infekčného činídla. Imunitná odozva sa delí na špecifickú a nešpeciñckú (vrodenú) reakciu, i keď oba tieto typy odozvy spolu úzko spolupracujú. Nešpecifickou ímunítnou odozvou je bezprostredná obrana proti širokému spektru cudzích látok a ínfekčných činidiel. U vrodenej imunítnej odozve proti vírusom sú interferón (IFN)-oc a IFN-B absolútne zásadnými faktormi pri kontrole počiatočnej vírusovej replikácie a na aktiváciu prirodzených buniek zabíjačov (NK) na bezprostredne usmrtenie infikovaných buniek. Intracelulárne bakteriálne alebo parazitické patogćny indukujú IL-12, ktorý zvyšuje nad normal hladinu IFN-y v bunkách NK a/alebo niektorých podsúboroch T buniek. Bunky NK aktivované IFN-y môžu teraz usmrtiť intracelulárne patogény. Navyše, FN-y taktiež aktiwje makrofágy a umožňuje im usmrtiť0004 Až doposiaľ sú najbohatším zdrojom IFN-oc/B na báze množstva na jednu bunkudendritickć bunky (DC), čo je špecializovaná bunková populácia strategicky distríbuovaná pocelom tele. Plazmocytoidné DC alebo CD 11 c CD 8 DC patria medzi najlepších producentov lFN-oL/B. CD 8 DC, ktoré sú infikované intracelulámymi nevírusovými patogénrni, súkľúčovými bunkami schopnými vylučovať IL-12 dôležitý pre ranné stupne imunitnej obrany.0005 Špecifická imunitná odozva môže byť indukovaná proti špecifickej cudzej látke (antigén) po lag fáze, keď bol organizmus napadnutý touto látkou prvý krát. Iniciácia špecifickej imunitnej odozvy je taktiež koordinovaná bunkami DC. Existuje tu stály pohyb týchto buniek z periférie do sekundárnych lymfoidných orgánov, lymfatických uzlín alebo sleziny, kde recirkulujú naivné T a B bunky. Antigén, ktorý je nesený bunkami DC do týchto orgánov, umožňuje aktiváciu naivných T a B buniek, aby sa stali efektorovými T a B bunkami. Preto bunky DC nielenže nesú antigén, ale plastícíta rozpoznania patogénu umožňuje rôznu génovú aktiváciu v DC a týmpatogén nastavil priming T buniek.0006 Špecifická imunitná odozva je vysoko účinná a je zodpovedná za skutočnosť, že jedinec,ktorý sa zotaví zo špecifickej infekcie, je už proti tejto špecifickej infekcii chránený. Takto druhá infekcia spôsobená rovnakým alebo veľmi podobným infekčným činidlom spôsobí oveľa miemejšie symptómy alebo vôbec žiadne symptómy, pretože tu už je skôr existujúca špecifická imunita proti tomuto činidlu. Taká imunita a imunologická pamäť trvá dlhý čas a v niektorých prípadoch dokonca doživotne. V súlade s tým sa môže indukcia imunologickej pamäte použiť navakcináciu, tj. na ochranu jedinca proti infekcii špecifickým patogénom.0007 Na vakcináciu je imunitný systém napadnutý vakcínou, ktorá je sama o sebe menej škodlivá ako patogénne činidlo, proti ktorému má byť imunitná odozva índukovaná. Vakcína obsahuje alebo exprimuje epitopy, ktoré sa nachádzajú v činidle alebo sú exprimované týmto činidlom, proti ktorému je Vakcinácia určená. Organizmus je takto imunizovaný proti činidluobsahujúcemu epitop, ktorý je súčasťou vakcíny.0008 Typickými vakcínami sú zoslabené alebo inaktivované vírusy (napríklad vakcíny proti vírusom detskej obrny alebo pravých kiahní), rekombinantné proteíny (napríklad rekombinantný S-proteín vírusu hepatitídy B), tepelne inaktivované bakteriálne toxíny (toxín klostrídia tetanu)alebo polysacharidy bakteriálnej bunkovej steny (Streptococcus pneumoniae).0009 Keďže infekčné choroby môžu viesť u novorodencov a dojčiat ku kritickým stavom, je tuzáujem očkovať deti alebo novorodené zvieratá pokiaľ možno čo najskôr. Príkladmi stavov, protiktorým je Vakcinácia žiaduca, sú infekcie spôsobené vírusom kiahní, vrátane pravých kiahní. Avšak snahy úspešne očkovať novorodencov sú brzdené skutočnosťou, že imunitný systém neonatálnych cicavcov nie je ešte dozretý. Má sa za to, že imunitný systém neonatálnych detí a cicavcov dozrieva postupne počas určitého časového obdobia. U ľudí toto dozrievanie prebieha v priebehu prvého roku života. To je dôvodom toho, že neonatálna Veková skupina je vystavená rôznym infekciám v priebehu prvého roku života (Gans a kol., J.Am.Med.Assoc.(l 998) 280,527-532). Presnejšie, neonatálne deti majú zhoršenú funkciu B buniek, nedostatočnosť pri prvotnej reakcii dendritických buniek na antigén a obmedzenú proliferáciu T-buniek (Gans a kol., J.Am.Med.Assoc.(1998)280, 527-532). Krátko po narodení sú hladiny buniek T v slezine l OOO-krát nižšie ako u dospelých jedincov. Aby sa dosiahla aspoň slabá imunizácia, navrhlo sa použiť bud replikujúce vírusy alebo formulácie obsahujúce adjuvans na imunizáciu. Avšak pri replikačných vírusoch existuje vždy riziko, že nedozretý imunitný systém môže byť prekonaný vírusovou infekciu alebo živou vírusovou vakcínou, pretože na odstránenie vírusov sú T bunky nevyhnutné (Hassett a kol., J . Virol.(1997) 71,7881-7888). Keďže u novorodencov je obmedzená produkcia cytokínov Th-1 helperom buniek T, realizuje sa odozva u novorodencov prevažneTh-2. V dôsledku toho nie sú cytotoxické T bunky povolané a nedochádza tak k odstráneniu0010 Situácia u zvieracích cicavcov je veľmi podobná situácii u ľudí, čo znamená, že ani v tomto prípade nie je imunitný systém ešte zrelý. U neonatálnych myší je počet slezinových buniek CD 4 T 80 000-krát a počet slezinových buniek CD 8 T 1000-krát nižší ako v slezinách dospelých. Okrem toho je u týchto myší nedozretý i systém produkujúci interferón (IFN). Preto sú neonatálne myši neschopné účinne kontrolovať expanziu intracelulámych patogénov pomocou IFN v mieste infekcie. Okrem toho, nízky počet imunitných buniek a snáď neadekvátny aktivačný stupeň imunitných buniek sú príliš obmedzené na to, aby mohli bojovať srýchlo expandujúcim patogénmi alebo replikujúcimi sa vírusmi použitými na vakcináciu.0011 Kovarik a kol. (V irology (2001) 285, 12-20) opisuje indukciu protilátky Th 1, ktorá je obdobná dospelej, a cytotoxickej T bunkovej odozvy V rannom myšom imunizačnom modeli použitím kmeňa NYVAC(K 1 L) na báze kravských kiahní odvodeného od kmeňa Copenhagen. Avšak, uvedený kmeň sa replikuje v ľudských bunkách.0012 Vzhľadom na riziko spojené s vakcínami živých vírusov sa neodporúča očkovaťneonatálne živočíchy, vrátane ľudí, replikujúcimi sa vírusmi. Napríklad sa neodporúča očkovaťnovorodenca proti pravým kiahňam vírusovými kmeňmi kravských kiałmí, ktoré boli používané až do vyhladenia pravých kiahní, akými sú kmene Elstee, Copenhagen a NYCBH. Podľa nedávnych doporučení z USA by sa deťom mladším ako 12 mesiacov nemali aplikovať aždoposiaľ komerčne používané vakcíny proti pravým kiahňam.0013 Vakcinácia novorodencov formuláciami obsahujúcimi adjuvans má nevýhodu v tom, že do tela sa môžu zaniest početné škodlivé látky. Preto je Vakcinácia ľudských novorodencovuskutočňované len v núdzových prípadoch, napríklad v prípade infekcie vírusom hepatitídy B.0014 Súhrnne je potrebné uviesť, že pri narodení nie je ešte imunitný systém zrelý. Keďže Vakcinácia replikačnými kompetentnými vírusmi alebo formuláciami obsahujúcimi adjuvans má významné nevýhody, nie sú deti v Nemecku očkované pred dosiahnutím veku 2 mesiacov(Empfehlung der Ständigen Impfkommission STICO, 2001) alebo 6 týždňov v USA (ACIP Recommended Childhood Immunization Schedule, United States).0015 Oneskorenie vo vývoji imunitného systému je čiastočne kompenzovane prevodom materských protilátok z matky dojčaťu v priebehu tehotenstva alebo dojčenia. Avšak z rôznych dôvodov nie všetky deti sú dojčené. Preto tu existuje u ľudí veľmi lcritické časové obdobie asi 6 až 8 týždňov, v priebehu ktorého dieťa, ktoré má nedozretý a teda nie celkom funkčný imunitný systém, neprijíma materské protilátky, a v priebehu ktorého je Vakcinácia obvykle neúspešná0016 Veľmi podobná je situácia u zvieracích cicavcov, najmä u ekonomicky dôležitých zvierat, akými sú kravy alebo zvieratá, ktoré robia ľuďom spoločníka, ako napríklad mačky a psy. S cieľom obmedziť náklady, je množstvo mlieka, ktoré teľa prijíma od matky, často drasticky znížené. Namiesto toho teľa dostáva zmes práškového mlieka a iniciačného a špecificky koncentrovaněho krmiva, niekedy už v prvom týždni po narodení. V dôsledku toho teľa neprijíma nevyhnutné množstvo a rozmanitosť materských protilátok, takže jeho nedozretý imunitný systém je veľmi náchylný na infekcie. Okrem toho farmári, ktorí chovajú teľatá na chove a farmári, ktorí ich chovajú na produkciu mäsa nie sú často tí istí. Vo veku 4 až 6 týždňov sú teľatá z jednotlivých chovateľských fariem zhromažďované a dopravovane na iné fanny produkujúce mäso. V tomto čase je množstvo materských protilátok malé a imunitný systém nie je ešte celkom vyvinutý, ale zvieratá sú už vystavené novým infekčným činidlám za stresovýchpodmienok. Také zvýšenie rizika infekcie by mohlo byt zažehnané vakcináciou. Obdobná

MPK / Značky

MPK: A61K 39/275, A61K 39/245

Značky: vakcínie, očkovanie, novorodencov, modifikovaný, virus, ankara

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e2793-modifikovany-virus-vakcinie-ankara-na-ockovanie-novorodencov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modifikovaný vírus vakcínie Ankara na očkovanie novorodencov</a>

Podobne patenty