Spôsoby a zariadenia na využitie tlaku i prúdenia vnútri konštrukcie nesenej vzduchom

Číslo patentu: E 20192

Dátum: 27.06.2007

Autor: Chelf Jonathan David

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka skleníkov alebo podobných konštrukcií, 2 ktorých je potrebné odvádzať veľké objemy tepelného toku. Konkrétne sa tento vynález týka spôsobu a konštrukčných prostriedkov na využitie energie okolitého vetra,a to tlaku aj prúdenia a tiež prostriedkov na vytvorenie a riadenie tlaku a prúdu vzduchu vnútri konštrukcie nesenej vzduchom, napríklad sklenika neseného vzduchom.0002 Komerčné, doteraz vyrábané skleníky sú konštruované ako rámy, zakryté priehľadným alebo priesvitným nepriedušným materiálom neprepúšťajúcim vodu. Primárnou funkciou rámu je držanie krycieho materiálu tak, aby konštrukcia uniesla hmotnosť tohto materiálu a odolávala vetru, dažďu a prípadným nánosom snehu. Rám tiež drží dverové priechody do/zo skleníka a často nesie prostriedky na ventiláciu. Táto ventilácia môže byť pasívna, pomocou okolitého vetra a/alebo prúdenínl tepla alebo aktívna, pomocou ventilátora alebo Ventilátorov.0003 Jedna špeciálna verzia komerčných skleníkov má na ráme položené dve vrstvy plastovej fólie, pričom (koncové) hrany dvoch vrstiev sú vzájomne utesnené. Medzi obidve vrstvy plastovej fólie je pomocou malého odstredivého ventilátora privádzaný vzduch prúdiaci obvykle zvonka, aby sa zabránilo kondenzácii, čím sa obidve vrstvy navzájom oddeľujú a zachováva sa napnutie fólie. Táto technika bola vyvinutá v roku 1964 a oproti konštrukciám s jednou vrstvou predstavuje dvojaké zlepšenie. Po prvé, medzi dvoma vrstvami plastovej fólie vzniká priestor so vzduchon ktorý zaisťuje izoláciu. Po druhé, táto konštrukcia zmenšuje pravdepodobnosť kmitania a následného roztrhnutia plastovej fólie vetrom, a teda predlžuje životnosť fólie. Nevýhodami tohto systému sú cenové náklady na ďalšiuvrstvu plastovej fólie, vysokotlakový odstredivý ventilátor azmenšenie prenosu svetla do skleníka o 10 alebo aj Viac. Ďalšou potenciálnou nevýhodou je to, že V závislosti na polohe nafukovacieho vysokotlakového odstredivého ventilátora, smeru vetra a okolitom prostredí sa môže dynamický tlak okolitého vetra pričítať alebo odčítať k/od tlaku vzduchu medzi dvoma vrstvami plastovej fólie. Pri veterných podmienkach, ktoré spôsobujú pokles vnútorného tlaku vzduchu, môže mať tento efekt prípadne za následok rozkmitanie a roztrhnutie plastovej fólie. Pri veterných podmienkach, ktoré spôsobujú nárast tlaku vnútorného vzduchu, môže mať tento efekt prípadne za následok nadmerný pretlak a roztrhnutie plastovej fólie.0004 Vo všetkých súčasných verziách komerčných skleníkov je potrebný rám, ktorý nesie plastovú fóliu alebo iné zasklenie.Rám plní určitú úlohu, je však cenove nákladný a zabraňuje tomu, aby časť slnečného svetla dopadala až na rastliny vnútriskleníka. Vzhladom na tieto nedostatky boli hľadané alternatívy nahradzujúce materiál rámu. V jednom experimentálnom prístupe je rám, typicky drevený alebo kovový, nahradený rámom so stlačeným vzduchom alebo vzduchovými nosnikmi. Tieto rámy, obvykle zhotovené z priehľadného plastu, sú bez natlakovania vnútrajška vzduchom spľasnuté. Po vytvorení pretlaku vzduchu sa stanúHasselquistovi (1958) opisuje Nafukovací úkryt nesený nafúknutými trubicami. Patent US č. 4,856,228 priznaný Robinsonovi st.(l 989) tiež opisuje Tunelový systém nastarostlivosť o osivo, rastliny a podobne nesený nafúknutými trubicami.0005 V alternatívnom prístupe je nafukovací rám začlenený do zakrytia tak, že v podstate celý povrch prenášajúci svetlo je spevnený pôsobením pretlaku vzduchu. Tento prístup tiež poskytuje priestor so vzduchom, ktorý zaisťuje izoláciu. medzi0006 Túto stratégiu používa patent US c. 4,160,523 priznaný Stevensovi (1979) a patent US Č. 6,061,969 priznaný Learymu0007 Pojenl VZduChOHl nafukovaná konštrukcia opisuje uvedené nafukovacie konštrukcie, ktorých tvar je vytváraný trubicami s natlakovaným vzduchom alebo komorami, pričom vzduch obsiahnutý V priestore uzavretom touto konštrukciou zostáva nestlačený. Ak sú priehľadné, vzduchom nafukované konštrukcie použité ako skleník,majú tie isté požiadavky na ventiláciu, ohrev a ochladzovanie ako konvenčné skleníky.0008 Alternatívny návrh konštrukcia nesená vzduchom zahrnuje blanu, ktorá je na hranách ukotvená a utesnená k stene alebo k zenu. a prostriedky Ina vytvorenie pretlaku vzduchu I uzavretom priestore tejto konštrukcie, ktoré udržujú blanu v zavesenom a pevnom stave. Na vjazd/výjazd do/z uzavretého priestoru sa obvykle používajú vzduchové zámky. Vzduchom nesené konštrukcie majú kritické problémy pokiaľ ide o vytvorenie pretlaku vzduchu a ventiláciu, čo sú požiadavky na zachovanie integrity a obývateľnosti konštrukcie. Okrem toho ovplyvňuje potreba natlakovania a ventilácia spotrebu energie tejto konštrukcie. 0009 Sú vyvinuté spôsoby a zariadenia na riadenie vnútorného tlaku V závislosti na zaťažení konštrukcie okolitým vetrom,snehom a námrazou a v závislosti na výške a napnutí blany nesenej vzduchom. Cieľom je dosahovať minimálny vnútorný tlak,ktorý je potrebný na zachovanie konštrukčnej integrity blany a jej výšky, t.j. vzdialenosti od podlahy, vzhľadonl na okolitý tlak. Minimalizáciou rozdielu tlaku medzi vnútrajškom a vonkajškom blany sa minimalizuje napnutie blany a energia potrebná na nafúknutie. Na zachovanie myšlienky vytvorenia pretlaku boli hľadané vhodné snímače a riadenia. Patent US č. 2,948,286 priznaný Turnerovi (1960) používa mechanické prostriedky meracie výšku blany, vzpriamenosť bočnej steny alebo napnutie blany na aktiváciu spínača, ktorý ovláda činnosťnafukovacieho vysokotlakového odstredivého ventilátora a týmriadi vnútorný tlak a z toho vyplývajúcu výšku blany,vzpriamenosť bočnej steny a napnutie blany. V rozsahu tohto konkrétneho vynálezu. však nie sú obsiahnuté žiadne otvory na(1964) používa mechanické prostriedky, ktoré merajú obvod konštrukcie a aktivujú spínač, ktorý ovláda činnosť nafukovacieho vysokotlakového odstredivého ventilátora, týmvnútorný tlak a z neho plynúci obvod konštrukcie. V rozsahu tohto konkrétneho vynálezu tiež nie sú obsiahnuté žiadne otvory na odvod vzduchu. Patent US č. 4,936,060 priznaný Gelinasovi a kol. (1990) používa radarové prostriedky, ktoré merajú výšku blany a riadia činnosti nafukovacieho vysokotlakového odstredivého ventilátora a otvoru na odvod vzduchu, týmvnútorný tlak a objem a 2 nich plynúcu výšku blany. Patenty USpriznané Brisbaneovi a kol. (2000) používajú senzorové prostriedky, ktoré nepretržite merajú rýchlosť vetra a potenciálne podmienky na zaťaženie snehom a námrazou, týmriadia činnosť nafukovacieho vysokotlakového odstredivého ventilátora a ventilátora na odvod vzduchu, a preto aj vnútorný tlak.0010 V dvoch patentoch priznaných Brisbaneovi a kol. je určená iba jedna poloha snímača tlaku vzduchu, konkrétne vnútri konštrukcie nesenej vzduchom. Tlaky, ktoré sú uvádzané pre prvok riadenia procesu podľa vynálezu, sú rozdielové tlaky, nie tlaky absolútne. Uvádzané statické tlaky 0,4 - 1,4 vodného stĺpca sú omnoho menšie než atmosférický tlak a v skutočnosti predstavujú rozdiel medzi vnútorným. a okolitým. tlakom, alebo presnejšie,okolitým statickým tlakom, ktorý opomína dynamický tlak vetra. Z tohto dôvodu sa musí zvonka konštrukcie nachádzať ďalší snímač,ktorý sníma okolitý statický tlak. Hore na konštrukcii sa nachádza snímač rýchlosti vetra, ktorý je uvádzaný akoanemometer, patent však neopisuje spriahnutie tohto snímača so

MPK / Značky

MPK: A01G 9/24, E04H 5/08, E04H 15/22, E04G 11/04, E04H 15/20, A01G 9/14, E04H 15/14

Značky: konštrukcie, tlaku, zariadenia, vzduchom, vnútri, prúdenia, nesenej, spôsoby, využitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e20192-sposoby-a-zariadenia-na-vyuzitie-tlaku-i-prudenia-vnutri-konstrukcie-nesenej-vzduchom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsoby a zariadenia na využitie tlaku i prúdenia vnútri konštrukcie nesenej vzduchom</a>

Podobne patenty