Použitie jedného alebo kombinácie viacerých fytokanabinoidov pri liečbe epilepsie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Použitie jedného alebo kombinácie viacerých fytokanabinoidov pri liečbe epilepsie0001 Tento vynález sa vzťahuje kpoužitiu kanabidiolu pri liečbe epilepsie a konkrétnejšie k použitiu tohto kanabinoidu pri liečbe čiastočných záchvatov.0002 Epilepsia je chronická neurologická porucha predstavujúca široké spektrum chorôb, ktorými trpí približne 50 miliónov ľudí po celom svete (Sander, 2003). Pokroky v chápaní vnútorného endokanabinoidnéhď systému ľudského tela viedli kpredpokladu, že niektoré liečivá založené na kanabinoidoch môžu potenciálne liečiť túto poruchu nadmernej popudlivosti v centrálnom nervovom systéme (Mackie,2006, Vlñngerchuk, 2004, Alger, 2006).0003 Marihuane sú pripisované tak konvulzívne (Brust et al., 1992), ako aj antikonvulzívne účinky. Preto ešte nie je jasné, či kanabinoidy predstavujú doteraz neodhalený terapeutický antikonvulzant, alebo naopak potenciálny rizikový faktor pre rekreačných a medicínskych užívateľov cannabisu (Ferdinand et al., 2005).0004 Vroku 1975 Consroe et al. opísali prípad mladého muža, u ktorého štandardná liečba (fenobarbital afenytoin) zlyhávala pri kontrole záchvatov. Ked začal sociálnym spôsobom fajčiť marihuanu, nemal nijaké záchvaty. Avšak ked prijímal iba cannabis, záchvaty sa vrátili. Autori dospeli kzáveru, že marihuana môže mať antikonvulzívne účinky pri ľudskej epilepsii.0005 Štúdia od Ng (1990) pracovala s väčšou populáciou 308 epileptických pacientov ktorých prijala nemocnica po ich prvom záchvate. Boli porovnaní s kontrolnou populáciou 294 pacientov ktorí nemali záchvaty a zistilo sa, že užívanie cannabisu sa javilo ako znižujúce pravdepodobnosť záchvatu. Táto štúdia však bola kritizovaná v správe Medicínskeho Inštitútu (1999) ktorá ju označila za slabú keďže štúdia neobsahovala miery zdravotného stavu pred prijatím do nemocnice a rozdiely v zdravotnom stave mohli ovplyvniť ich užívanie látky, viac ako užívanie látky ich zdravotný stav.0006 Vo WO 02/064109 sa odkazuje na antiepileptický účinok kanabinoid kanabidiolu (CBD).0007 W 0 2006/054057 odkazuje na potenciálne využitie THCV na liečbu epilepsie sprevádzajúcej rôzne choroby.0008 WO 2009 l 007697 zverejňuje formulácie obsahujúce THCV a CBD.0009 Tri kontrolované štúdie skúmali antiepileptický potenciál kanabidiolu. V každej bol kanabidiol podávaný vorálnej podobe pacientom trpiacim generalizovanými alebo čiastočnými záchvatmi.0010 Cunha et al (1980) zverejnili štúdiu na 16 pacientoch s grand mal záchvatmi,ktorým nepomáhali konvenčné liečivá. Títo prijímali bežné liečivá a bud 200-300 mg kanabidiolu, alebo placebo. Z pacientov ktori prijímali CBD 3 preukázali úplné zlepšenie, 2 čiastočné, 2 malé ajednému sa stav nezmenil. Jediným nežiaducim účinkom bola mierna ospalosť. Z pacientov, ktorí dostávali placebo, sa jednému stav zlepšil a u siedmych nedošlo k zmene.0011 Ames (1986) zverejnil menej úspešnú štúdiu, v ktorej bolo 12 epileptickým pacientom podávané 200-300 mg kanabidiolu denne, ako doplnok k štandardným epileptickým liekom. Nezistilo sa žiadne významné zlepšenie frekvencie výskytu záchvatov.0012 Trembly et al (1990) zverejňujú otvorenú štúdiu sjediným pacientom,ktorému bolo podávané 900-1200 g kanabidiolu denne počas 10 mesiacov. Táto štúdia ukázala, že frekvencia výskytu záchvatov sa u pacienta značne znížila.0013 Asi môžeme považovat za významné, že 20 rokov od týchto štúdií stav nijako nepokročil. Toto môže byt zapríčinené množstvom faktorov, vrátane všeobecným predsudkom proti liečivám založeným na cannabise. Je tiež možné, že miery dávkovania použité vštúdiách neboli optimálne a aplikant predpokladal, že kanabinoidy môžu tvoriť Gaussovu krivku reakcie na dávku.0014 Okrem zverejnení, ktoré naznačujú, že CBD môže byť prospešné, existuje správa (Davis Ramsey) otom, že tetrahydrokanabinol (THC) sa podával piatim inštitucionalizovaným deťom, ktoré nereagovali na štandardnú liečbu (fenobarbital a fenoytin). Jedno dieťa sa záchvatov úplne zbavilo, jedno sa ich zbavilo takmer úplne a ďalšie tri deti nezaznamenali nijaké zhoršenie.0015 Existuje však viac ako štyridsať rozpoznateľných typov epileptického syndrómu, čiastočne kvôli tomu, že náchylnosť kzáchvatom sa líši od pacienta kpacientovi (McCormick and Contreras, 2001, Lutz, 2004) avýzvou je nájdenie liekov účinných proti týmto rôznym typom záchvatov.0016 Neuronálna aktivita je predpokladom správneho fungovania mozgu. Narušenie excitačno-inhibičnej rovnováhy neuronálnej aktivity však môže vzbudzovať epileptické záchvaty. Tieto epileptické záchvaty môžu byť zoskupené dodvoch základných kategórií čiastočné ageneralizované záchvaty. Čiastočné záchvaty majú pôvod všpecíñckých oblastiach mozgu azostávajú Iokalizované zväčša ide ospánkový Ialok (ktorého súčasťou je hipokampus), zatial čo generalizované záchvaty sa objavujú vcelom prednom mozgu, ako sekundárna generalizácia čiastočného záchvatu (McCormick and Contreras, 2001, Lutz, 2004). Tento koncept delenia záchvatov na čiastočné a generalizované sa nestal bežne používaným až dovtedy, kým v roku 1969 Medzinárodná liga proti epilepsií nepublikovala klasiñkačnú schému pre epileptické záchvaty (Merlis, 1970, Gastaut,1970, Dreifuss et al., 1981).0017 Medzinárodná liga proti epilepsii ďalej klasifikovala čiastočné záchvaty, deliac ich na jednoduché a komplexné, vzávislosti od prítomnosti alebo straty vedomia0018 Liga tiež kategorizovala generalizované záchvaty do početných klinických typov záchvatov, ktorých niektoré príklady sú uvedené nižšie0019 Absenčné záchvaty sa vyskytujú často, s rýchlym nástupom a prerušením prebiehajúcich aktivít. Okrem toho je spomalená alebo zastavená aj reč s tým, že záchvaty trvajú iba niekoľko sekúnd (Dreifuss et al., 1981).0020 Tonicko-klonické záchvaty, často známe ako grand mal, sú najčastejšie sa vyskytujúce generalizované záchvaty (Dreifuss et al., 1981). Generalizovaný záchvat má dve štádiá kontrakcie tonických svalov ktoré sú nasledované klonickým štádiom konvulzívnych pohybov. Pacient zostáva v bezvedomí počas záchvatu aj počas variabilného časového úseku po záchvate.0021 Atonické záchvaty, tiež známe ako astonické záchvaty, sú následkom náhlej straty tónu svalov, a to bud určitého svalu, svalovej skupiny, alebo všetkých svalov v skupine (Dreifussget al., 1981).0022 Nástup epileptických záchvatov môže byť život ohrozujúci s tým, že pacienti tiež zažívajú dlhodobé zdravotné dôsledky (Lutz, 2004). Tieto dôsledky môžu nabrať rôzne podoby o mentálne zdravotné problémy (napr. obmedzením normálneho vývinu glutamatergíckej synapsy v detstve) o kognitívne deñcity (napr. zníženie schopnosti neuronálnych obvodov v hípokampe učiť sa a ukladať spomienky) o morfologické zmeny (napr. selektívna strata neurónov v CA 1 a CA 3 oblastiach hipokampu pacientov s mesiálnou epilepsiou spánkových lalokov ako následok excitotoxicity (Swann, 2004, Avoli et al., 2005).0023 Je tiež pozoruhodné, že epilepsia značne ovplyvňuje životný štýl trpiaceho,ktorý potenciálne žije v strachu pred možným zranením (napr. zranením hlavy), ktoré môže byť následkom grand mal záchvatu alebo nemôže vykonávať bežné úlohy, alebo nemôže riadiť auto, ak nemá dlhodobo obdobie bez záchvatu (Fisher et al.,2000).0024 Tri zavedené a veľmi často používané in vivo modely akútneho záchvatu,ktoré napodobňujú mimickú aktivitu a následné fyzické symptómy, ktoré sa prejavujú v záchvatcch ktorými trpí niekto trpiaci epilepsiou súv pentyléntetrazolom vzbudený model generalizovaných záchvatov (Obay et al., 2007, Rauca et al., 2004)o pilokarpínom vzbudený model záchvatov spánkového Ialoku (napr. hipokampu) (Pereira et al., 2007) a- penicilínom vzbudený model čiastočných záchvatov (Bostanci and Bagirici,2006).0025 Tieto poskytujú rozsah modelov záchvatov a epilepsie, ktorý je esenciálny pre výskum ľudí.0026 Cielom zverejneného vynálezu je identifikovanie fytokanabinoidov alebo kombinácií fytokanabinoidov, ktoré majú využitie vliečbe špecifických foriem záchvatov spojených s epilepsiou.0027 Ďalším cielom zverejneného vynálezu je určenie rozsahov dávkovania, ktoré sa môžu ukázať ako účinné a identifikovať kombinácie kanabinoidov (ako môžu byť prítomné v rôznych chemotypoch alebo odrodách cannabisu). ktoré sa môžu ukázať ako prospešné kvôli pravdepodobným rozdielom v ich mechanizmoch pôsobenia.0028 V súlade s prvým aspektom zverejneného vynálezu je poskytnutý kanabidiol(CBD) na použitie v liečbe čiastočného záchvatu, pričom CBD je prítomný v množstve poskytnutom dennou dávkou aspoň 400 mg.0029 Uprednostňuje sa, aby bol CBD prítomný v množstve, ktoré poskytuje denná dávka od 400 do 800 mg.0030 uprednostňuje sa čiastočný záchvat, ktorý sa vyvinul do vážnejšieho záchvatu.0031 uprednostňuje sa, aby sa CBD používal v kombinácií s tetrahydrokanabivarínom (THCV), viac sa uprednostňuje aby bol THCV prítomný

MPK / Značky

MPK: A61K 31/352, A61P 25/08

Značky: epilepsie, liečbe, viacerých, jedného, použitie, kombinácie, fytokanabinoidov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e16546-pouzitie-jedneho-alebo-kombinacie-viacerych-fytokanabinoidov-pri-liecbe-epilepsie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie jedného alebo kombinácie viacerých fytokanabinoidov pri liečbe epilepsie</a>

Podobne patenty