Zariadenie, spôsob a zariadenie na výrobu prehriateho média

Číslo patentu: E 15065

Dátum: 02.07.2008

Autori: Andreoli Bruno, Seglias Werner

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie, spôsob a zariadenie na výrobu prehríateho médiaVynález sa týka spôsobu a zariadenia, prípadne systému navýrobu prehríateho média, predovšetkým pary prípadne zmesi plynova pary, ako aj na zníženie korózii v spaľovacích priestoroch, ktoré súvytvorené ako vykurovacie kotle, a na prehrievanie vtepelnýchspaľovacích zariadeniach odpadu, ako aj tepelných spaľovacíchovacích zariadení odpadu a/alebobiomasy stojí v popredí najprv bezpečné a bezporuchové likvidovanieAž pozvoľna boli uskutočňované pokusy nazabránenie poškodzovania životného prostredia, na obmedzovanie emisií škodlivín. Zásoby energie, ktorésa celosvetovo zmenšujú, viedli nakoniec kúvahám týkajúcim salepšieho využívania energie obsíahnutej v spaľvyužívania energie prostredníctvom parnej turbínyna výrobu elektrického prúdu. Z tohto hľadiska má eminentný význam to, aby sav budúcnosti podstatne zlepšilo energetické využívanie výhrevnostiPredložený vynález sa týka predovšetkým spaľovania prípadne zhodnocovania odpadu, biomasy a zvláštneho čiže nebezpečného odpadu, označovaných V dôsledku toho celkovo ako zvláštne palivá. Pod výrazom zvláštne palivá je teda nutné chápať všetky palivá, u ktorých existujú, prípadne môžu existovať v dymových plynoch pre spaľovací priestor, pre vykurovací kotol a pre ďalej zaradené diely zariadenia zložky dymového plynu majúce sklon k spôsobovaniu korózie a/alebo k stroskovateniu. Takými korozivnymi látkami a/alebo látkami majúcimi sklon k stroskovateniu sú zlúčeniny chlóru a síry a/alebo popoly so zníženým bodom tavenía, ktoré môžuobsahovať napríklad vysoký alkalický podiel.Hospodárne riešenia, ktoré umožňujú, pripadne majú za cieľ vytváranie elektrickej energie zvláštnymí palivamí na vysokej energetickej úrovní prostrednictvom výroby vysoko prehriatej vysokotlakovej pary vparných kotloch spaľovacích zariadeni pre zvláštne palivá, neboli doposiaľ nájdené. Väčšina spaľovacích zariadení zvláštnych paliv bola doposiaľ vybavená parnými kotlami na výrobu stredotlakovej pary (asi 40 až maximálne 60 barov,predovšetkým asi 40 až 45 barov). Nutnosť obmedzenia tlaku vyplýva z korózie nastávajúcej zosilnene pri týchto použitých materiáloch u parných zariadeni, ktoré sú prevádzkované pri teplotách nad 380 °C až 400 °C. Táto vysokoteplotná korózia môže viesť ktomu, že prehrievače pary musia byť už po krátkych dobách prevádzky (vpriebehu prevádzky trvajúcej 12 mesiacov) obnovované.Aby sa dosahovala vyššia elektrická účinnosť, je napríklad zo spisu W 0 2007/014538 známe stredotlakovú paru ďalej prehrievať v druhom prehrievačí pri použití nekorozivnych paliv. Tento postup má tú nevýhodu, že musia byt privádzané čistejšíe palivá. Také čistejšíe palivá môžu podľa spisu EP 0 823 590 obsahovaťnapríklad látky zo zvláštnych paliv obsahujúce po oddeleni chlór.Zo spisu US 6,381,962 je známy spôsob, pri ktorom sa teplonosné médium mimo pece zahrieva vo výmenníku tepla a potom sa ako vykurovacie médium privádza do prehrievača, a spis GB 682,141 obsahuje spôsob, pri ktorom sa para priamo prehrieva vpeci samotnej spaľovacími plynmi a tie sa už používajú na prehrievanie použitých spaľovacích plynov na predhrievaníe vody. Spis US 1,914,140 opisuje spôsob, pri ktorom sa para priamo prehrieva v spaľovacej komore, a pri ktorom sa teplonosné médium,ktoré sa vedie teplonosným vedením, zúčastňuje odparovanía vodyZo spisu W 0 94/07006, obr. 1, je známy spôsob, pri ktorom sa ohrev teplonosného média uskutočňuje v separátnom ohrievači, ktorýje napájaný spaľovacími plynmi odvádzanými z pece.Spis FR 2 836 715 znázorňuje na obr. 5 zariadenie, v ktorom je prehrievač usporiadaný mimo pece a je vykurovaný teplonosným médiom vedeným vokruhu. Pritom sa toto teplonosné médium zahrieva priamo vrúrkach usporiadaných vo vnútri spaľovaciehoJe preto stanovená úloha vytvoriť zariadenie a spôsob, pomocou ktorých bude možné využiť výhrevnosť zvláštnych paliv na vyššej exergetickej úrovni (vysokej úrovni tlaku a teploty) a bez predchádzajúceho delenia zvláštnych palív, čo umožní zvýšenie elektrickej účinnosti, bez toho aby vykurovací kotol spaľovacieho zariadenia alebo parný kotol zaradený za spaľovacim priestorom boli ohrozené koróziou, alebo že sa aspoň dosiahne zníženie týchtoPredovšetkým je vytýčená úloha umožniť účinne a prevádzkovohospodárne prehrievanie nasýtenej pary na viac ako 400 °C, s výhodou na aspoň 500 °C, a pri tlaku pary aspoň 150 barov, zoovacích zariadení zvláštnych palív pri súčasnom znížení korózie v kotle.Táto úloha je vyriešená zariadením podľa nároku l, ako ajpecou podľa nároku 7 a spôsobom podľa nároku 13. Krátky opis výkresovĎalšie uskutočnenia, výhody a použitia vynálezu vyplývajú zoObr.1 schému jednej formy uskutočnenia zariadenia podľavynálezu respektíve spôsobu podľa vynálezu0 br.2 trojrozmerné vyobrazenie jednej formy uskutočneniapece podľa vynálezu vhodné na spaľovanie zvláštnych palív prisúčasnom ohreve teplonosného médiaObr. 3 trojrozmerné vyobrazenie pece podľa obr. 2 v pozdĺžnomObr. 4 trojrozmerné vyobrazenie pece podľa obr. 2 v priečnomreze Obr. 5 trojrozmerné vyobrazenie jedného stenového elementu s dutými priestormi v tvare kanálovObr. 6 zväčšený detail zobr. l sjedným ďalším okruhom navýmenníkom tepla, v ktorom sa prostredníctvom zvyškovej energieteplonosného média vystupujúceho z prehrievača prídavne predhrieva médium pred vstupom do stien pece

MPK / Značky

MPK: F23M 5/08, F22B 1/18, F23G 5/46

Značky: spôsob, prehriateho, výrobu, media, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e15065-zariadenie-sposob-a-zariadenie-na-vyrobu-prehriateho-media.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie, spôsob a zariadenie na výrobu prehriateho média</a>

Podobne patenty