Koncentráty olejových suspenzií

Číslo patentu: E 13812

Dátum: 17.02.2009

Autori: Vermeer Ronald, Kühnhold Jürgen, Eberhard Manuela

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka nových koncentrátov suspenzii na olejovej báze obsahujúcich cyklické ketoenoly vzorca (I), spôsobov ich prípravy, ako aj ich použitia na aplikáciu obsiahnutých cyklíckých ketoenolov vzorca (I) na rastliny a/alebo do ich okolitého prostredia a na hubenie hmyzu.Je už známe, že určité cyklické ketoenoly vykazujú ínsekticídne a/alebo akaricídne vlastnosti(viď napr. W 0 98/05638 a W 0 04/007448). Známe sú už tiež početné bezvodé koncentráty suspenzii agrochemických účinných látok. V EP-A 0 789 999 sa opisujú formulácie tohto typu,ktoré okrem účinnej látky a oleja, obsahujú taktiež zmes rôznych surfaktantov - medzi nimi sú taktiež také, ktoré slúžia ako penetračné činidlá - ako aj hydrofóbny hlinitokremičitan(Alumoschichtsilikat) ako zahusťovadlo. Stabilita týchto prípravkov je dobrá. Nevýhodou je ale to, že je nutná prítomnosť zahusťovadla, vďaka ktorému je ich výroba nákladnejšia. Okrem toho absorbuje zahusťovadlo vždy časť pridaného množstva penetračného činidla, ktorého vlastnáfunkcia potom nie je k dispozícii.Vo W 0 03/000053 sa opisujú forrnulácie tohto typu, ktoré okrem účinnej látky a oleja, obsahujú taktiež zmes rôznych surfaktantov - medzi nimi sú taktiež také, ktoré slúžia ako penetračné činidlá. Opisané prípravky nepotrebujú na stabilizáciu žiadne zahusťovadlo. V tejto publikácií sa zdôrazňuje synergický účinok rastlinných olejov a penetračných činidiel. Výhodou týchto prípravkov je to, že ich výroba je menej nákladná než priprava zodpovedajúcích prípravkov, vktorých je prítomné zahusťovadlo. Neuvádzajú sa tu však žiadne cyklické ketoenoly vzorca (I).Vo W 0 05/084441 sa opisujú forrnulácie tohto typu, ktoré okrem určitých cyklíckých ketoenolov a oleja obsahujú penetračnéčínidlo. Ako zvlášť výhodné penetračné činidlá sa tu uvádzajú alkanoletoxyláty. Tieto prípravky však neobsahujú žiadne zahusťovadlo.Nevýhodou olejových koncentrátov suspenzii cyklíckých ketoenolov opísaných vo W 0 05/084441 je, že tieto prípravky vykazujú veľmi vysokú viskozitu, predovšetkým pri teplotách pod 10 °C. Výhodou vysokej viskozity koncentrátov olejových suspenzii je, že sa vďaka vysokej viskozite môže zabrániť sedimentácii častíc suspenzie v koncentráte. Vysoký nárast viskozity pri nízkych teplotách však vedie k tomu, že tieto produkty pri použití za takýchto podmienok ťažko vytekajú z obalu. Okrem toho je problematické použitie postrekovej kvapaliny s prípravkamiÚlohou tohto vynálezu je preto vyvinúť stabilné, skladovateľné koncentráty olejových suspenzíí bez pridania zahusťovadla, ktoré všeobecne, a predovšetkým pn teplotách pod 10 °C, vykazujúnízku viskozítu a preto sú pre užívateľa dobre aplikovateľné. Teraz sa našli nové koncentráty olejových suspenzíí, ktoré- obsahujú aspoň jednu zlúčeninu, ktorá je v pevnom stave pri teplote miestnosti aX predstavuje halogén, alkylovú skupinu, alkoxy skupinu, halogénalkylovú skupinu,halogénalkoxy skupinu alebo kyano skupinu, W, Y a Z vzájomne nezávisle predstavujú vodík, halogén, alkylovú skupinu, alkoxyskupinu, halogénalkylovú skupinu, halogénalkoxy skupinu alebo kyano skupinu, A predstavuje vodík, v každom pripade prípadne halogénom substituovanú alkylovú skupinu, alkoxyalkylovú skupinu, nasýtenú, prípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu, v ktorej je pripadne aspoň jeden atóm kruhu nahradenýheteroatómorn,B predstavuje vodík alebo alkylovú skupinu,aleboA a B spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sa viažu, predstavujú nasýtený alebo nenasýtený, nesubstituovaný alebo substituovaný cyklus obsahujúci prípadneaspoň jeden heteroatóm,D predstavuje NH alebo kyslík, G predstavuje vodík (a) alebo jednu zo skupínE predstavuje íón kovu alebo amónny ión, L predstavuje kyslík alebo síru, M predstavuje kyslík alebo síru, R 1 predstavuje v každom prípade prípadne halogénom substituovanú alkylovúskupinu, alkenylovú skupinu, alkoxyalkylovú skupinu, alkyltioalkylovú skupinu,polyalkoxyalkylovú skupinu alebo prípadne halogénonr, alkylovou skupinou alebo alkoxy skupinou substituovanú cykloalkylovú skupinu, ktorá môže byť prerušená aspoň jedným heteroatómom, v každom prípade prípadne substituovanú fenylovú skupinu, fenylalkylovú skupinu, hetarylovú skupinu, fenoxyalkylovú skupinu alebo hetaryloxyalkylovú skupinu, R 2 predstavuje v každom prípade prípadne halogénom substituovanú alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkoxyalkylovú skupinu, polyalkoxyalkylovú skupinu alebo predstavuje v každom prípade prípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu,fenylovú skupinu alebo benzylovú skupinu, R 3 predstavuje prípadne halogénom substituovanú alkylovú skupinu alebo prípadnesubstituovanú fenylovú skupinu, R 4 a R 5 vzájomne nezávisle predstavujú v každom prípade prípadne halogénomsubstituovanú alkylovú skupinu, alkoxy skupinu, alkylamino skupinu, dialkylamino skupinu, alkyltio skupinu, alkenyltio skupinu, cykloalkyltío skupinu alebo predstavuje v každom prípade prípadne substituovanú fenylovú skupinu, benzylovú skupinu, fenoxy skupinu alebo fenyltio skupinu aR 6 a R 7 vzájomne nezávisle predstavujú vodík, v každom prípade prípadne halogénomsubstituovanú alkylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, alkenylovú skupinu,alkoxy skupinu, alkoxyalkylovú skupinu, predstavujú prípadne substítuovanú fenylovú skupinu, prípadne substítuovanou benzylovú skupinu alebo spoločne s atómom dusíka, ku ktorému sa viažu, predstavujú prípadne substituovaný kruhprípadne prerušený kyslíkom alebo sírouvo forme zmesi svojich izomérov alebo vo forme čistých ízomérov,- aspoň jedno penetračné činídlo vzorca (II)predstavuje alkylovú skupinu s priamym alebo s rozvetveným reťazcom so 4 až 20 atómami uhlíka, predstavuje H, metylovú skupinu, etylovú skupinu, n-propylovú skupinu,i-propylovú skupinu, n-butylovú skupinu, i-butylovú skupinu, t-butylovú skupinu, n-pentylovú skupinu alebo n-hexylovú skupinu,predstavuje CH 2 CH 2 O-,predstavuje čísla od 6 do 10,- aspoň jeden rastlinný olej,- aspoň jeden neíónový surfaktant, ktorý je zvolený z

MPK / Značky

MPK: A01N 43/38, A01N 25/04

Značky: olejových, koncentráty, suspenzií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e13812-koncentraty-olejovych-suspenzii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncentráty olejových suspenzií</a>

Podobne patenty