Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa kombinovaný paketovací stroj s obaľovačom balíkov na formovanie a obaľovanie valcovitého balíka s obaľovacím materiálom, pozostávajúci z paketovacieho stroja (10) s komorou (15) na formovanie balíka, obaľovača (11) balíkov na prijatie balíka z paketovacieho stroja (10) na jeho obalenie a prepravného prostriedku na presun balíka z paketovacieho stroja (10) do obaľovača (11) balíkov, pričom prepravný prostriedok obsahuje pohyblivú časť paketovacieho stroja (10), ktorá je činná v polohe pri formovaní balíka a spoločne s paketovacím strojom (10) vytvára komoru (15) na formovanie balíka, je pohyblivá z polohy pri formovaní balíka do komory (15) na formovanie balíka na posun balíka z nej smerom hore a von k obaľovaču (11) balíkov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kombinovaného paketovacieho stroja s obaľovačom balíkov na formovanie a obaľovanie valcovitého balíka obaľovacím materiálom.Balíkovanie sena, slamy, siláže a ďalších vláknitých krmovinových plodín pre dobytok je dobre známe. Takéto plodiny sa môžu formovať do balíkov tvaru rovnobežnostena alebo valcovitých balíkov. Rovnobežnostenné balíky môžu byť pomeme malými balíkmi, ktoré sú normálne označované ako kvádrové balíky,alebo pomeme veľké balíky, ktoré sa bežne označujú ako veľké štvorhranné balíky. Valcovité balíky sa bežne označujú ako okrúhle balíky a zvyčajne majú približne priemer 1,25 metra a dĺžku osi 1,25 metra. Keď sa balí tráva na tvorbu siláže, musí byť balík zabalený na nepriedušné uzavretie zabalenej síláže od vzduchu,čím sa umožnení priebeh procesu normálnej silážnej chemickej fermentácie. Zvyčajne je obaľovacím materiálom plastová fólia s adhezívnym povlakom na jednej strane, a zvyčajne je nepriehľadná, aby sa zabránilo svetlu preniknúť k siláži, a ešte bežnejšie je V čiernej, bielej alebo zelenej farbe.Vo všeobecnosti pri výrobe okrúhlych balíkov sa na tvorbu okrúhlych balíkov použije paketovací stroj, a vytváraný okrúhly balík sa potom zanechá na zemi, zvyčajne na poli, z ktorého sa zožala travina. Obaľovač balíkov potom zodvihne vytvorený balík a balík obalí materiálom fólie. Toto teda vyžaduje dva kusy zariadenia, prvým je paketovaci stroj a druhým obaľovač balíkov. Kvôli tomu, že sú potrebne dva kusy zariadení,sú potrebné taktiež dve vozidlá na ťahanie a poháňanie príslušných zariadení, a preto vo všeobecnosti sú potrebné dva traktory, jeden na ťahanie a poháňanie paketovacieho stroja a ďalší na ťahanie a poháňanie obaľ vača balíkov.Vykonalí sa pokusy použiť paketovací stroj a obaľovač balíka vcelku a kombinovaného paketovacieho stroja a obaľovača balika. V prípade íntegrálneho paketovacieho stroja a obaľovača balíkov má paketovací stroj komoru na formovanie balíka, V ktorej sa formuje balík. Zvyčajne je komora na formovanie balíka tvorená spodnou časťou a homou časťou pohyblivou smerom nahor. Keď sa v komore na formovanie balíka vytvára balík, homý segment sa zdvihne, aby odkryl približne polovicu balíka, a mechanizmus na obalenie balika spolupracuje so spodným segmentom komory na formovanie balíka, aby sa uľahčilo obalenie balíka. Takéto paketovací stroje s obaľovačom balíkov sú uvedené v opise PCT č. WO 97/ 18699, W 0 00/36903, oba od Kvemeland-u, WO 96/08957 od Oiestad-u, W 0 00/ 15023 od Bertrand-u, a nemeckom patentovom spise č. 38 05 224 od Schenke.V prípade kombinovaných paketovacích strojov s obaľovačom balíkov je paketovací stroj a obaľovač balíkov zvyčajne na spoločnej plošine, alebo na zodpovedajúcich navzájom prepojených plošinách, a vytváraný balík je presúvaný z paketovacieho stroja do obaľovača balíkov na obalenie. Takéto paketovacie stroje s obaľovačom balíkov sú opísané v opise európskeho patentu č. 0 983 720 od Grundero, a opise PCT č. W 0 99/04613 od Comtor.Vo všeobecnosti tak doteraz známe integrálne paketovacie stroje s obaľovačom balíkov, ako i kombinovane paketovacie stroje s obaľovačom balíkov majú množstvo nedostatkov. Vo všeobecnosti sú integrálne paketovacie stroje s obaľovačom balíkov pomalé a neefektívne. Balík je tvorený a obaľovaný v rovnakej komore. Teda tvorba balíka a jeho obaľovaníe sa musí uskutočňovať simultánne v komore na formovanie balíka. V súlade s tým, kým je balík obaľovaný, nemôže sa vytvárať ďalší balík, kým obalený balík neopustí komoru na formovanie balíka, a komora na formovanie balíka nie je preusporiadaná. Navyše, kvôli tomu, že komora na formovanie balíka musí byť rozdelená, aby bolo v nej možné obaľovanie balíka, homý segment komory na formovanie balíka je zdvihnutý do pomerne značnej výšky od spodného segmentu, v ktorej sa balík otáča počas obaľovania, a teda, celková výška takýchto paketovacích strojov je väčšinou neprijateľné vysoká, a samy osebe, paketovacie stroje s obaľovačmi balíkov tvoriace jeden celok sú zvyčajne pomeme ťažko ovládateľné.V prípade kombinovaného paketovacieho stroja s obaľovačom balíkov je vo všeobecnosti potrebný ďalší mechanizmus na presun vytvoreného balíka z paketovacieho stroja do obaľovača balíkov. Takéto zariadenie na presun je zvyčajne nepohodlnć a neefektívne. Vo všeobecnosti kvôli usporiadaniu paketovacieho stroja a mechanizmu na presun balíka a taktiež kvôli usporiadaniu mechanizmu na presun a obaľovača balíkov počas presunu balíka sa neuskutočňuje žiadny ďalší proces. lnými slovami, paketovací stroj nemôže začať vytvárať ďalší balík, a okrem toho, obaľovač balíkov musí byť nečínný. Kvôli tomu sa počas presunu balíka z paketovacieho stroja do obaľovača balíkov stráca značný čas. Vo všeobecnosti je balík vypustený z paketovacieho stroja smerom dolu, a počas vypúšťania balíka z paketovacieho stroja smerom dolu sú zadné dvierka paketovacieho stroja otáčané smerom dozadu a hore na uľahčenie vypustenia balíka z paketovacieho stroja. Vďaka tomu je balík vypúšťaný z paketovacieho stroja na nízkej úrovni, pričom mechanizmus na presun balíka musí potom balík zdvihnúť z nízkej úrovne smerom hore do obaľovača balíkov. Toto si vyžaduje to, aby zadné dvierka zostali v otvorenej pozícii, kým sa nepresunie balík. Len po presune balíka sa môžu zadné dvierkazatlačiť dolu do uzavretej pozície. Teda paketovací stroj musí zostať nečinný, čo sa týka formovania balíka počas celej periódy, kedy sa balík vypúšťa z paketovacieho stroja a taktiež počas celej periódy v priebehu ktorej mechanizmus na presun balíka presúva balík smerom hore na obaľovač balíkov. Okrem toho, vo všeobecnosti zadne dvierka paketovacieho stroja musia zostať v otvorenej pozícii dovtedy, kým sa mechanizmus na presun nevráti do spodnej polohy, pripravený prijať ďalší balík. Inak povedané, V mnohých prípadoch návrat mechanizmu na presun do spodnej polohy nie je možný so zatvorenými zadnými dvierkami paketovacieho stroja. Toto preto signiñkantne spomaľuje prevádzku takýchto kombinovaných paketovacích strojov s obaľovačom balíkov.Ďalšou nevýhodou kombinovaných paketovacích strojov s obaľovačom balíkov je, že kvôli skutočnosti,že sa na presun balíka z paketovacieho stroja do priestoru obaľovača balíkov vyžaduje samostatný mechanizmu, z dôvodu zaradenia takéhoto mechanizmu na presun toto zvyčajne zväčšuje celkovú dlžku kombinovaného paketovacieho stroja.Ďalšou nevýhodou kombinovaného paketovacieho stroja s obaľovačom balíkov je to, že vo všeobecnosti je ťažké zladiť rýchlosť obaľovania obaľovača balíkov s rýchlosťou tvorby balíka, a vo všeobecnostije rýchlosť, ktomu sa vytvárajú balíky, výrazne vyššia ako rýchlosť, ktorou sa balíky obaľujú. Toto preto vedie k neefektívnosti V tom, že bud paketovací stroj sa musí prevádzkovať pri rýchlosti nižšej, ako je jeho kapacita,alebo altematívne, musí mu byť umožnené byť nečinným medzi tvorbou jednotlivých balíkov, aby sa poskytol čas na obalenie vytvoreného balika.Ešte ďalšou nevýhodou dosiaľ známych kombinovaných paketovacích strojov s obaľovačom balíkov je to, že mechanizmus na presun vytvoreného balíka z paketovacieho stroja do obaľovača balíkovje v mnohých prípadoch neschopný presunu vytvoreného balíka do obaľovača balíkov počas prevádzky paketovacíe stroja s obaľovačom balíkov smerom z kopca. Takže v praxi, takéto dosiaľ známe paketovacíe stroje s obaľovačom balíkov sú V mnohých prípadoch nevhodné na použitie V kopcovitom teréne.Ďalší typ paketovacieho stroja s obaľovačom balíkov je uvedený v opise Venneerho US patentu č. 5 822 967. Paketovací stroj s obaľovačom balíkov opísaný V tomto US dokumente obsahuje paketovací stroj, v ktorom sa tvorí balík, a oddelenú oblasť obaľovania, v ktorej sa vytvorený balík obaľuje. Ale balík sa presúva z paketovacieho stroja do oblasti obaľovania časťou paketovacieho stroja, ktorá sa otáča smerom dozadu a dolu a nesie balík z paketovacieho stroja v smere všeobecne dolu do oblasti obaľovania. Počas obaľovania balíka však je potrebná časť paketovacieho stroja, ktorá presúva balík do oblasti obaľovania a to na otočenie balíka v oblasti obaľovania balíka. V súlade s tým tento paketovací stroj s obaľovačom balíkov je väčšinou pomeme neefektívny v tom, že paketovací stroj s obaľovačom balíkov nemôže vytvárať balík, kým sa iný balík obaľuje. Paketovací stroj s obaľovačom balíkov vytvára balíky postupne a potom obalí balík predtým, než sa môže vykonať vytvorenie ďalšieho balika. Tento paketovací stroj s obaľovačom balíkov je preto väčšinou neefektívny.Ďalším typom kombinovaného paketovacieho stroja s obaľovačom balíkov zahŕňa paketovací stroj a obaľovač balíkov umiestnené na spoločnej plošine. Balík sa vytvára v paketovacom stroji a je vypustený z paketovacieho stroja všeobecne V smere dolu. Zadné dvierka paketovacieho stroja sú otvorene všeobecne v smere dozadu a hore na uľahčenie vypustenia balíka z paketovacieho stroja. Balík je vypustený z paketovacieho stroja na obaľovaciu plošinu obaľovača balíkov, a keď je balík na obaľovacej plošine obaľovača balíkov, je posunutý všeobecne v smere hore a dozadu do oblasti formovania balíka, kde je pri obaľovaní balík na obaľovacej plošine V obaľovacej oblasti otáčaný. Tento paketovací stroj s obaľovačom balíkov je väčšinou relatívne zložitý, a to, že obaľovacia plošina obaľovača balíkov sa musí hýbať smerom dozadu a dopredu medzi paketovacím strojom a obaľovačom balíkov, môže byť zdrojom poruchy a vyžaduje si relatívne veľkú údržbu. Okrem toho, paketovací stroj s obaľovačom balíkov bude vo všeobecnosti pomeme neefektívny.Ďalší typ paketovacieho stroja s obaľovačom balíkov obsahuje paketovací stroj a obaľovač balíkov umiestnené na spoločnej plošine. Balík sa vytvára v paketovacom stroji, a keďje vytvorený paketovací stroj,je posunutý všeobecne V smere dozadu a hore na vypustenie balíka z paketovacieho stroja v smere dolu na obaľovač balíkov. Keď je balík vypustený na obaľovač balíkov, paketovací stroj je posunutý smerom dopredu a dolu do pozície na formovanie balíka. Kvôli tomu, že sa paketovací stroj musí pohybovať smerom dozadu a dopredu na plošine, tento paketovací stroj s obaľovačom balíkov by bol pomeme zložitý a vyžadoval by si značnú údržbu. Navyše, tento typ paketovacieho stroja s obaľovačom balíkov by bol pomeme neefektívny.Konleho nemecký patent č. 299 l l 916 opisuje balíkovač ť ahaný za traktorom a obaľovač balíkov, ktorý je zjavne ťahaný za balíkovačom. Prepravník nesie balík z balíkovača do obaľovača balíkov. Balíkovač obsahuje zadné dvere, ktoré sú otočne Výklopné smerom dohora na umožnenie presunu balíka z balíkovača a spadnutie na prepravník, ktorý ho dopraví do obaľovača balíkov.US 4 685 270 (Brambilla) opisuje balíkovač a obaľovač balíkov, ktoré sú upevnené na podvozku ťahanom za traktorom. Balíkovač obsahuje zadné dvere, ktoré sú otočne Výklopné smerom dohora na prijatie balíka z balíkovača. Balík je presunutý z balíkovača na valčeky, ktoré presunú balík obaľovača balíka.Európsky patentový spis č. 0 937 384 (Wilkens) opisuje balíkovač a obaľovač balíka, ktoré môžu byťspojené dohromady a ťahané traktorom. Balíkovač obsahuje zadné dvierka, ktoré sú otočne Výklopné smerom dohora na vypustenie balíka z balíkovača na vidlicu obaľovača balíka. Javí sa, že na zadných dverách,ktoré sú Výklopné smerom dohora, sa z balíkovača balík skotúľa smerom von a dolu, z komory na formovanie balíka na vidlicu.Nemecký patentový dokument č. 28 37 780 (Bollmann) opisuje Vlečku ťahanú za traktorom. Balíkovač je upevnený na vlečke. Balíkovač obsahuje dvojicu bočníc, ktoré sú nesené zodpovedajúcimi ramenami otočne upevnenými na vlečke. Balík vytvorený V balíkovači je zovretý medzi bočnicami a presunutý ramenami na Vlečku.Na základe uvedených skutočností existuje potreba vyvinúť taký paketovací stroj s obaľovačom balíkov,ktorý odstraňuje uvedené nedostatky.Predmetom vynálezu je kombinovaný paketovací stroj s obaľovačom balíkov na formovanie a obaľovanie valcovitého balíka obaľovacím materiálom, pozostávajúci z paketovacieho stroja na formovanie balika s komorou na formovanie balíka, V ktorej sa formuje balík, ďalej obaľovača balíkov na prijatie balíka z paketovacieho stroja na jeho obaleníe, a prepravného prostriedku na presun balíka z paketovacieho stroja do obaľovača balíkov, pričom prepravný prostriedok obsahuje pohyblivú časť paketovacieho stroja, pričom pohyblivá časť paketovacieho stroja je činná V polohe pri formovaní balíka, a pričom spoločne s paketovaeím strojom vytvára komoru na formovanie balíka, a je pohyblivá z polohy pri formovaní balíka do komory na formovanie balíka, na posun balíka z nej všeobecne smerom hore a Von do obaľovača balíkov.V jednom uskutočnení obsahuje pohyblivá časť paketovacieho stroja, ktorá tvorí prepravný prostriedok,spodnú pohyblivú časť paketovacieho stroja, pričom spodná pohyblivá časť paketovacieho stroja vymedzuje spodnú časť vnútorného obvodového okraja komory na formovanie balíka, ked je spodná pohyblivá časť paketovacieho stroja V polohe pri formovaní balíka.V ďalšom uskutočneníje komora na formovanie balíka V podstate valcovitá, pričom vymedzuje Vnútorný valcovitý obvodový okraj a hlavnú stredovú geometrickú os.V ešte ďalšom uskutočnení je spodná pohyblivá časť paketovacieho stroja, ktorá tvorí prepravný prostriedok, otočne upevnená okolo prvej osi otáčania prebiehajúcej rovnobežne s hlavnou stredovou geometrickou osou vymedzenou komorou na formovanie balíka, pričom spodná pohyblivá časť paketovacieho stroja je otočná z polohy pri formovaní balíka do komory na fonnovanie balíka okolo prvej osi otáčania na naklonenie balíka z komory na formovanie balíka na obaľovač balíkov.A V ešte ďalšom uskutočnení sa spodná pohyblivá časť paketovacieho stroja, ktorá tvorí prepravný prostriedok, rozprestiera okolo vnútorného obvodového okraja komory na formovanie balíka V uhlovej vzdialenosti V rozsahu 50 ° až l 60 °.V ďalšom uskutočnení je prvá os otáčania umiestnená V oblúku nie väčšom ako 60 ° a prebiehajúcom sa smerom dolu z horizontálnej rovíny obsahujúcej hlavnú stredovú os komory na formovanie balíka okolo hlavnej stredovej osi.V ešte ďalšom uskutočnení pohyblivá spodná časť paketovacieho stroja, ktorá tvorí prepravný prostriedok, obsahuje oblúkovitý spodný segment, ktorý vymedzuje časť vnútomého obvodového okraja komory na formovanie balika.V ďalšom uskutočnení je horná časť paketovacieho stroja činná V polohe pri formovaní balíka spolu s paketovacím strojom, vymedzuje komoru na formovanie balíka a je pohyblivá medzi polohou pri formovaní balíka a Vyprázdňovacou polohou, pričom spolu s paketovacím strojom vymedzuje otvorený vstup do komory na formovanie balika na uľahčenie presunu balíka z komory na formovanie balíka na obaľovač balíkov pomocou spodnej pohyblivej časti.V ďalšom uskutočnení sa pohyblivá homá časť paketovacieho stroja, ktorá je pohyblivá z polohy pri formovaní balíka do vyprázdňovacej polohy, rozprestiera okolo vnútorného obvodového okraja komory na formovanie balíka V uhlovej vzdialenosti do l 80 °.V ešte ďalšom uskutočnení je pohyblivá homá časť paketovacieho stroja otočne upevnená okolo druhej osi otáčania prebiehajúcej rovnobežne s hlavnou stredovou geometrickou osou vymedzenou komorou na formovanie balíka, a je otočná všeobecne smerom hore okolo druhej osi otáčania z polohy pri formovaní balíka do vyprázdňovacej polohy.V ďalšom uskutočnení sú príslušná prvá a druhá os otáčania umiestnene priľahlo k obvodovému okraju komory na formovanie balíka.V ešte ďalšom uskutočnení sú príslušná prvá a druhá os otáčania vzdialené jedna od druhej aspoň l 08 ° okolo hlavnej stredovej geometríckej osi komory na formovanie balíka.V inom uskutočnení pohyblivá horná časť paketovacieho stroja obsahuje oblúkovitý homý segment, ktorý vymedzuje homú časť vnútorného obvodového okraja komory na formovanie balíka.V ďalšom uskutočnení sú pohyblivé home a spodné časti paketovacieho stroja postupne operabilné z ich polôh pri formovaní balíka, pričom pohyb pohyblivej homej časti z polohy pri formovaní balíka do Vyprázdňovacej polohy predchádza pohybu pohyblivej spodnej časti z polohy pri formovaní balika.V ďalšom uskutočnení paketovací stroj obsahuje oblúkovitý stacíonámy segment, ktorý vymedzuje časť komory na formovanie balíka, pričom oblúkovitý stacionárny segment sa rozprestiera pozdĺž vnútomého obvodového okraja komory na formovanie balíka medzi pohyblivou homou a spodnou časťou paketovacieho stroja.V ešte ďalšom uskutočnení hlavná stredová geometrické os definovaná komorou na formovanie balíka prebieha v podstate horizontálne.V ďalšom uskutočnení obaľovač balíkov obsahuje opomé prostriedky na prijatie vytvoreného balika z paketovacieho stroja a na rotáciu balíka okolo prvej osi obaľovania, ktorá sa v podstate kryje so stredovou geometrickou osou balíka a prebieha v podstate rovnobežne s hlavnou stredovou geometrickou osou definovanou komorou na formovanie balíka, a nosný prostriedok nesúci aspoň jeden dávkovač obaľovacieho materiálu na poskytovanie obaľovacieho materiálu na obalenie balíka, pričom nosný prostriedok Wmedzuje trajektóriu okolo druhej osi obaľovania, ktorá prebieha v podstate priečne na prvú os obaľovania, pričom každý dávkovač obaľovacieho materiálu je pohyblivý pozdĺž trajektórie okolo druhej osi obaľovania na poskytovanie obaľovacieho materiálu na balenie balika.V ešte ďalšom uskutočnení je každý dávkovač obaľovacieho materiálu pohyblivý pozdĺž trajektórie okolo druhej osi obaľovania súbežne, ako je balík otáčaný opornými prostriedkami na výdaj baliaceho materiálu z každého dávkovača a na obalenie na balík.V ďalšom uskutočnení traj ektória vymedzené nosným prostriedkom leží v podstate vo vertikálnej rovine.A v ešte ďalšom uskutočnení druhá os obaľovania vystupuje v podstate kolmo z roviny, v ktorej leží trajektóría nosného prostriedku.V ďalšom uskutočnení je nosný prostriedok otáčateľný okolo druhej osi obaľovania na otáčanie každého dávkovača obaľovacieho materiálu okolo druhej osi obaľovania pozdĺž trajektórie.V ešte ďalšom uskutočnení nosný prostriedok obsahuje nosný kruh otáčateľný okolo druhej osi obaľovania.Nosný kruh sa rozprestiera podstate vo vertikálnej rovine.V ďalšom uskutočnení obsahuje opomý prostriedok prvý opomý valec a druhý opomý valec rovnobežný s a s odstupom od prvého opomého valca na prijatie a podopíeranie balíka a na otáčanie balíka okolo prvej osi obaľovania, pričom prvý a druhý opomý valec sú umiestnene tak, že ich geometrické osi prebiehajú rovnobežne k stredovej osi definovanej komorou na formovanie balíka a sú otáčateľné okolo ich stredových geometrických osi na otáčanie balíka okolo prvej osi obaľovania.V ešte ďalšom uskutočnení je prvý opomý valec umiestnený pri ľahlo k paketovaciemu stroj u.V ďalšom uskutočnení je druhý opomý valec pohyblivý smerom dolu z pozície pri obaľovaní balíka na uľahčenie presunu obaleného balíka z oporných prostriedkov.V ďalšom uskutočnení sú paketovací stroj a obaľovač balíkov upevnené na podvozku, pričom podvozok určuje hlavnú stredovú pozdĺžnu os prebiehajúcu pozdĺž podvozku vo všeobecnom smere pohybu paketovacieho stroja s obaľovačom balíkov vpred.V ešte ďalšom uskutočnení hlavná stredová geometrické os definovaná komorou na formovanie balíka prebieha priečne na hlavnú stredovú pozdĺžnu os deñnovanú podvozkom.V ďalšom uskutočnení je paketovací stroj paketovacím strojom s fixnou komorou.Predložený vynález je tak zameraný na poskytnutie opísaného paketovacieho stroja s obaľovačom balíkov.Vynález opisuje kombinovaný paketovací stroj s obaľovačom balíkov na formovanie a obaľovanie valcovitého balíka materiálu obaľovacím materiálom, pričom paketovací stroj s obaľovačom balíkov obsahuje paketovací stroj na formovanie balíka, kde paketovací stroj má komoru na formovanie balika, v ktorej sa balík vytvára, obaľovač balíkov, ktorý prijíma balík z paketovacieho stroja, aby ho obalil, a prepravný prostriedok na presun balíka z paketovacieho stroja do obaľovača balíkov, pričom prepravný prostriedok prepravuje balík všeobecne smerom hore a von z komory na formovanie balíka do obaľovača balíkov.Výhodne, prepravný prostriedok prepravuje balík smerom hore a von z komory na formovanie balíka na obaľovač balíkov.Výhodne, prepravný prostriedok prepravuje balík z komory na formovanie balíka pozdĺž trajektórie presunu, ktorá vedie vo všeobecnom smere medzi vertikálnym a horizontálnym smerom. Výhodne trajektória,pozdĺž ktorého prepravný prostriedok prepravuje balík z komory na formovanie balíka, vedie vo všeobecne radiálnom smere. Ideálne je trajektória presunu, pozdĺž ktorej prepravný prostriedok prepravuje balík z komory na fonnovanie balíka, spravidla oblúkovitá.V jednom uskutočnení vynálezu je paketovací stroj paketovacím strojom s fixnou komorou.V ďalšom uskutočnení vynálezu prepravný prostriedok obsahuje časť paketovacieho stroja, pričom uvedená časť paketovacieho stroja tvoriaca prepravný prostriedok je pohyblivá vzhľadom na paketovací stroj na

MPK / Značky

MPK: A01F 15/07

Značky: paketovací, obaľovačom, balíkov, kombinovaný, stroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-287871-kombinovany-paketovaci-stroj-s-obalovacom-balikov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaný paketovací stroj s obaľovačom balíkov</a>

Podobne patenty