Sonda endo-iluminátora s vysokou priepustnosťou svetla

Číslo patentu: E 9475

Dátum: 15.02.2006

Autor: Smith Ronald

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Sonda endo-iluminátora s vysokou priepustnosťou svetla Opis(0001) Predložený vynález sa všeobecne vzťahuje na chirurgické vybavenie. Predovšetkým, predložený vynález sa týka chirurgických nástrojov na osvetlenie plochy počas oćného chirurgického zákroku. Ešte špecifickejšie, predložený vynález sa týka sondy s vysokou priepustnosťou svetla na vnútornésa sklovca a sietnice je žiaduce používať systémy so širokouhlými chirurgickými mikroskopmi na sledovanie, pokiaľ je to možné, čo najväčšej Časti sietnice oka. Širokouhlé šošovky objektívu pre takéto mikroskopické systémy existujú,vyžadujú však osvetlenie širšieho poľa, ako poskytuje kužeľ osvetlenia obvyklá doterajšia sonda s osvetlením pomocou optického vlákna. Vyvinulo sa množstvo technológií na zväčšenie rozptylu lúča relatívne inkoherentného svetla,poskytovaného iluminátormi s optickým vláknom. Tieto známe širokouhlé iluminátory, môžu osvetľovať veľkú časť sietnice oka, ktorá je požadovaná súčasnými systémami so širokouhlými chirurgickými mikroskopmi. Predsa však, tieto sú vystavené iluminačnému uhlu verzus svetelný tok, ako kompromis, pri ktorých sondy s najširším uhlom zvyčajne majú najmenšiu účinnosť priechodnosti a najnižší svetelný tok (merané v jednotkách svetelného toku). Preto, výsledné osvetlenie(lúmen na jednotku plochy) svetla osvetľujúceho sietnicu ječasto nižšie, ako sa požaduje v očnej chirurgii. Navyše, tietonavrhnutého tak, aby sa zaviedlo dovnútra menšieho rozmerupriemeru vlákna, ktoré sa vloží do a.O 355 palca vonkajšiehopriemeru, .O 3 lO palca vnútorného priemeru 20 rozmeru kanyly),ako je vo viacerých súčasných iluminátoroch s optickým vláknom s väčším rozmerom/menším priemerom ako sa požaduje pri malých(0003) Najrozširenejšie svetelné zdroje pre očné iluminátory obsahujú xenónový svetelný zdroj, halogénový svetelný zdroj,alebo iný svetelný zdroj, ktorý je schopný dodávať inkoherentné svetlo cez kábel optického vlákna. Tieto svetelné zdroje sú navrhnuté tak, aby zaostrili svetlo, ktoré produkujú, do 20 štandardnej miery kompatibilného vlákna(napriklad s priemerom .D 295 palca) opticky pripojeného k svetelnému zdroju. To je preto, že sonda ktorá má kompatibilné optické vlákno so štandardnou mierou 20, na prenos svetla zo svetelného zdroja do operovaného miesta, bola doposiaľ nejaký čas štandardná. Predsa však, chirurgické techniky V súčasnosti uprednostňované niektorými chirurgmi vyžadujú menšie rezné rany a V dôsledku toho, vyššiu mieru iluminačných sond a menší priemer optických vlákien. Predovšetkým, vnútorné iluminátory ktoré majú kompatibilné optické vlákna s mierou 25, sú žiaduce pre malé rezy pri očných zákrokoch. Ďalej, konkurenčné zámery redukovať vonkajší priemer kanyly (na Ininimalizáciu veľkosti reznej rany) a maximalizovať priemer vlákna (na maximalizáciu svetelného toku), zvyčajne dosiahli použitie veľmi flexibilných ultra tenkostenných kanýl, ktoré nie sú výhodné pre očnú chirurgiu. Celý rad očných chirurgov dáva prednosť použitiu samotných iluminačných sond na smerované posunutie očnej buľvy počas chirurgického zákroku. Flexibilná ultratenkostenná kanyla nie je vhodná a sťažuje chirurgicky výkon.(0004) Boli uskutočňované pokusy pripojiť optické vlákna na osvetlenie s vyššou mierkou ku svetelnemu zdroju,navrhnutému na zaostrenie svetla do 20 mierky kompatibilnéhooptického vlákna. Napriklad, jedna komerčne dostupná sonda,020 palca. Blízko distálneho konca sondy sa predsa však vlákno zužuje od .D 20 palca do .Ol 7 palca cez rozpätie niekoľkých palcov a pokračuje smerom po prúde od skosenia na niekoľko palcov V priemere a.Ol 7 palcov. Numerická apertúra(NA) vlákna je 0.50 po celej jeho dĺžke. NA vlákna takto zodpovedá lúču NA svetelného zdroja s -0.5 na jeho proximálnomkonci. Tento návrh má však predsa aspoň tri nevýhody.(0005) Po prve, lampa svetelného zdroja je navrhnutá na zaostrenie svetla do prierezovej miery 20 kompatibilneho vlákna s priemerom a.O 295 palca. Vlákno sondy má však priemer len a.O 2 O palca. Preto veľká časť svetla zo zaostreného lúča svetelného zdroja nevstúpi do menšieho priemeru vlákna a bude stratená. Po druhé, kvôli zúženiu vlákna z priemeru .02 O palca na .Ol 7 palca, pri prenose svetelného lúča prechádzajúceho cez zúženú oblasť, jeho NA sa zvyšuje nad 0.50 kvôli konzervácii. Jednako, NA vlákna na distálnom konci ostáva na 0.5. Preto,vlákno nemôže obmedziť celý svetelný lúč vnútri jadra vlákna V smere po prúde zúženia. Namiesto toho, časť svetelného lúča zo zdroja sa uvoľní z jadra (najvyššie pásmo odklonu od osi) do okolia vlákna a stratí sa. Výsledkom toho je redukcia priechodnosti svetla, ktoré dosiahne distálny koniec vlákna a jeho emitovanie do oka. V dôsledku tejto nevýhody,priechodnosť vlákna je oveľa menšia ako má typické kompatibilné vlákno s núerkou 20 (v priemere, menej ako 35 ako kompatibilné vlákno s mierkou 20). Po tretie, sonda ktorá používa ultra tenkostennú kanylu s vonkajším priemerom a.O 205 palca a má približne .Ol 7 palca vnútorný priemer, má veľmimalú tuhosť a značne sa ohyba pri pôsobení laterálnych síl na(0006) Ďalšia komerčne dostupná sonda s vnútorným iluminátorompriemerom .Ol 57 palca, ktorá má NA 0.38. Rovnako ako vyššie opísaná sonda s vnútorným osvetlením, toto nezúžené vyhotovenie má priechodnosť vlákna oveľa menšiu ako je priechodnosť u obvyklého kompatibilného vlákna s priemerom 20. To je preto, že lampa svetelného zdroja je navrhnutá na zaostrenie lúča zo svetelného zdroja tak, že časť nevstúpi do vlákna s priemerom .157 palca a stratí sa. Tak isto NA vlákna 0.38 je oveľa menšia ako NA lúča 0.50 svetelného zdroja. Preto, veľká časť svetla, ktoré je zaostrované do vlákna nepostúpi cez jadro vlákna a namiesto toho sa uvoľní do jadra a prenikne do okolia a stratí sa. V dôsledku kombinácie týchto dvoch nevýhod, priechodnosť vlákna je potom v priemere menšia ako 25 bežného kompatibilného vlákna s priemerom 20. Navyše, táto sonda používa ultra tenkostennú kanylu s vonkajším priemerom a.O 205 palca a zhruba .O 17 palca vnútorného priemeru, je veľmi málo pevná a značne sa ohýba pripôsobení laterálnych síl na kanylu.(0007) Iné usporiadanie podľa WOZOO 4/006749 opisuje zariadenie na prenos svetla, zostavené 2 jednej dĺžky optického vlákna,ktoré má protiľahlé konce, proximálny a distálny s konektorom ku svetelnému zdroju v proximálnom. konci vlákna a distálny koniec je uvažovaný na pripojenie k optickému chirurgickému nástroju. Vlákno je zúžené blízko pri proximálnom konci optického vlákna a komplementárne je tvarované do kónickéhovnútorného povrchu otvoru konektora ku svetelnému zdroju.(0008) Ďalšou nevýhodou doterajšieho stavu je malý rozmer(napriklad 2 5) iluminátorov, takže zvyčajne sú navrhnuté na emitovanie prenášaného svetla cez kužeľ s malým uhlom(napríklad -30 stupňov polovičného uhla a -22 stupňov polovićného uhla, príslušne vo vzťahu k dvom príkladom z doterajšieho stavu, opísaným vyššie). Oční chirurgovia predsa však žiadajú širší uhol osvetlenie na osvetlenie väčšej

MPK / Značky

MPK: G02B 6/00, A61B 1/07, A61B 9/00, A61F 9/007

Značky: světla, vysokou, priepustnosťou, sonda, endo-iluminátora

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e9475-sonda-endo-iluminatora-s-vysokou-priepustnostou-svetla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sonda endo-iluminátora s vysokou priepustnosťou svetla</a>

Podobne patenty