Otáčavá kefa pre zariadenie na umývanie motorových vozidiel

Číslo patentu: E 8759

Dátum: 04.05.2006

Autor: Favagrossa Francesco

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Otáčavá kefa pre zariadenie na umývanie motorových vozidiel0001 Vynález sa týka otáčavej kefy, usporiadanejnajmä pre zariadenie na umývanie motorových vozidiel.0002 Ako je známe, tak automatické umývacie systémypre motorové vozidlá obvykle obsahujú umývacie kefové prvky.0003 Známe otáčavé kefové prvky všeobecne obsahujú0004 Na vonkajšej ploche oporného prvku je usporiadaná množina ohybných čistiacich prvkov, ktoré priliehajú vzájomne na seba a sú pripojené na koncovej častik opornému prvku kolmo na neho.0005 Automatické čistenie a umývanie karosérie motorového vozidla je dosiahnuté prostredníctvom riadneho otáčania množiny zhora uvedených kief, takže ich ohybné prvky,prichytené vo vopred stanovenom usporiadaní, V dôsledku účinku odstredivej sily, vytváranej otáčavými kefami, narážajú na karosériu motorového vozidla pri súčasnom privádzaní vody a/alebo vhodných umývacích roztokov alebo emulziĺ.0006 Zhora uvedené známe čistiace prvky sú V súčasnej dobe vytvorené najmä z polyetylénového materiálu vo formedrôtov, alebo obsahujú plstené materiály vo forme pásikov.0007 V prvom prípade je voľná koncová časť každého drôtu, tvoriaceho kefu rozdrvená pomocou špeciálneho postupu,nazývaného operenie, a to na zväčšenie šírky každého drôtu na rozloženie nárazového tlaku na väčšiu plochu, a to pri0008 Na tejto koncovej časti, ktorá po zhora uvedenom ošetrení má stanovenú drsnosť a pórovitosť, sa usadzujú drobné častice, ako kamienky alebo kovové častice, pričom tietočastice sú zhromažďované z už vopred vyčistených plôch.0009 Odstránené častice vstupujú do drsných a pórovitých častí, ktoré povliekajú, čím sa vytvárajú brusné oblasti, ktoré môžu poškriabať lak umývaného motorovéhovozidla a vytvárať tu drobné poškriabania.0010 K rovnakému nedostatku tiež dochádza ešte viac pri využití plstených prvkov, ktorých plstený materiálhubovitej povahy môže ľahko zachytávať brusné častice.0011 V prípade plstených čistiacich prvkov, pretože plstené materiály majú vysokú pohltivosť pre kvapaliny, tak dochádza k ďalšej nevýhode, že V prípade teploty v blízkosti nuly a V dôsledku chladiaceho účinku, spôsobeného odparovaním v dôsledku pohybu umývacej kefy, majú prvky tendenciu celkomalebo čiastočne zamŕzať, čin je zabránené riadnej prevádzkečiastočným rozrezaním pásových prvkov.0013 Tieto pásiky sú usporiadané kolmo na osvstupného hriadeľa, kde sú tieto pásiky prichytené.0014 Toto konštrukčné riešenie spôsobuje celý rad problémov. 0015 Na zaistenie vhodnej čistiacej plochy je nutnéuskutočniť pozostavenie úsekov oporných pásikov V tesnomusporiadaní na zabránenie nerovnomerného umývania.0016 Pokiaľ sú u známych umývacích kief oporné úseky pre štetiny alebo pásiky rozmiestené vo v odstupe usporiadaných povrchových častiach, tak štetiny kefy budú mať medzery, negatívne ovplyvňujúce čistenie niektorých oblastí0017 Pokiaľ sú známe pásové prvky usporiadané veľmi tesne pri sebe, tak dochádza na nežiadúce prekrývanie pásikov,čo následne spôsobuje predčasné opotrebenie priliehajúcich0018 Na zaistenie rovnomerných umývacích charakteristík je nevyhnutné namontovať na oporný hriadeľ množinu pásových oporných úsekov alebo pásikov, usporiadaných tesne vedľa seba, pričom. za tým účelom je nutné využívať oporný hriadeľ s vhodnou veľkosťou na mechanické odolávanie0019 V dôsledku zhora uvedeného predimenzovania budú mať umývacie kefy pomerne veľkú hmotnosť, čo spôsobí značné zvýšenie spotrebovanej energie väčšie opotrebenie otáčavýchčlenov a zvýšenie možnosti porúch umývacích systémov.0020 Známe otáčavé kefy, obsahujúce množinu tesne pri sebe usporiadaných pásikov, môžu ďalej spôsobiť poškodenieantén motorového vozidla a zadných okien.0021 Okrem toho sú pásové prvky často vytvorené z penového materiálu a sú pripevnené na nosný hriadeľ pomocou niekoľkých typov spojovacich prostriedkov, ako sú nity, malé0022 Z technických dôvodov sa počet pásových prvkov môže meniť od núnimálneho počtu až k počtu, ktorý je až trikrát väčší, pričonx usporiadanie bočnej plochy hriadeľamôže byť buď príliš blízko alebo príliš ďaleko.0023 Pokiaľ je takto vytvorená umývacia kefa otáčavo poháňaná, tak rozloženie rezov pásikov na pásových prvkoch bude zrkadlové vzhladom na usporiadanie týchto pásových prvkov0024 Všetky zmeny, týkajúce sa nedostatku priestoru na povrchu trubice alebo nosného hriadeľa, sa odrážajúzrkadlovo na bočnej ploche takto vytvorenej valcovej kefy.0025 Pretože však oblasti umývacej kefy sú usporiadané na využitie minimálneho počtu pásových prvkov, tak tieto pásové prvky, ktoré sú pripevnené pomocou bežných vložkových členov, nemôžu byť usporiadané otočne na umývacom valci. Patentovê spisy US 6 279 190, US 623 741, US 5 819 357,DE 203 12 415 a WO 2004/052703 všetky opisujú v podstate znakypodľa úvodu nároku l.0026 Úlohou tohto vynálezu je preto vyvinúť takú otáčavú kefu pre umývacie systémy pre nwtorové vozidlá, priktorej budú odstránené zhora uvedené nedostatky.

MPK / Značky

MPK: A46B 13/00

Značky: umývanie, otáčavá, motorových, vozidiel, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e8759-otacava-kefa-pre-zariadenie-na-umyvanie-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otáčavá kefa pre zariadenie na umývanie motorových vozidiel</a>

Podobne patenty