Spôsob a zariadenie na detekciu fázy v elektrickom zapojení pri neznámom napätí fázy vo vzťahu k napätiu referenčnej fáze

Číslo patentu: E 7656

Dátum: 25.05.2004

Autori: Veroni Fabio, Giubbini Paolo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobu a zariadenia na detekciu fázy V elektrickom zapojení pri neznámom napätí fázy vo vzťahu k napätiu referenčnej fázy V rozvodnom systéme elektrického prúdu s viacerými fázami V elektrickom vedení. 0002 Moderné rozvodné systémy používajú na rozvod elektriny elektrické vedenia s viacerými fázami. Elektrické vedenie s viacerými fázami zahrňuje väčšie nmožstvo vodičov, typicky tri vodiče, z ktorých každý prenáša určenú fázu napätia. Ako je dobre známe, elektrické vedenie s viac fázami môže, ale tiež nemusí mať nulový vodič, ktorý, pokial je prítomný, predstavuje ďalší vodič v elektrickom Vedení s viac fázami. Ešte navyše k týmto vodičom môže byť ešte ďalší vodič, ktorý uzemňuje potenciál.0003 Aj keď Vedenie s viac fázami poskytuje mnoho výhod pre určité typy záťaži, napríklad pre elektrické stroje, využívajúce točivé magnetické pole, existuje množstvo elektrických spotrebičov, ktoré nie sú pripojené na všetky fázy, ktoré sú k dispozícii v danom vedení s viac fázami. Pre mnoho typov záťaži je postačujúce, ak je záťaž pripojená medzi dve z fáz alebo je viac typické zapojenie medzi jednou z fáz a nulovým vodičom. Táto schéma zapojenia je Veľmi rozšírená najmä V nízkonapaťových sieťach na napájanie spotrebičov elektrinou v bytovej sfére. V Európe má nízkonapäťová elektrická rozvodná sieť tri fázové vodiče, každý z nich s napätím 220 V 240 V proti nule, tieto tri fázy sú rozložené od seba po l 20 °. Najmä V bytovej sfére je Väčšina elektrických záťaži pripojená medzi jednu z troch fáz vo vodičoch R, s, T a nulový vodič N, určitá fáza R alebo S alebo T, ku ktorej je záťaž práve pripojená, je Významná pre väčšinu typov jednofázových aplikácií a záťaži a preto typicky neznáma. 0004 V niektorých prípadoch je Však žiadúce detegovať fázu, ku ktorej je daná záťaž pripojená. Napríklad V elektrickom vedeníkomunikačného systému, ktorý používa existujúce elektrickévedenie rozvodnej siete pre telekomunikačné ciele, môže byť vysoko žiaduce pre vysielač poznať napätie fázy, ku ktorej je pripojený prijímač, pretože je možné očakávať, že komunikácia medzi vysielačom a prijímačom po elektrickom vedení je lepšia,ak vysielač a prijímač je pripojený na rovnaké napätie fázy než keď vysielač a prijímač komunikujú každý na inej fázy prostredníctvom kapacitného alebo induktívneho presluchu medzi fázami.0005 V systéme merania spotreby elektriny na meranie elektrickej energie, spotrebovanej veľkým množstvom spotrebiteľov sú dobré dôvody na detekciu fázy vodiča elektromeru, umiestneného vo vnútri alebo zvonka prevádzky spotrebiteľa. Napríklad, detekcia fázy vodiča umožňuje posúdiť,či spotrebiteľ protiprávne prepojil elektromer, aby zabránil správnemu meraniu spotrebovanej energie. Pokiaľ merače komunikujú s inými uzlami V systéme merania. na diaľku prostredníctvon 1 komunikácie po elektrickou vedení, je dôležitá znalosť fázy, na ktorú sú príslušné diaľkové merače na prevádzkach spotrebiteľa. pripojené, je to cenná informácia na optimalizáciu vykonávania komunikácie systému diaľkového merania ako celku.0006 Z US 4,626,622 je známy spôsob identifikácie neznámej fázy V sieti s viac fázami pomocou porovnania neznámej fázy so známou referenčnou fázou siete s viac fázami. Systénx zahrnuje prvé zariadenie, pripojené k referenčnej fáze a druhé zariadenie, pripojene k neznámej fáze v inej lokalite. Prvé a druhé zariadenie obsahuje každé modem pre naviazanie telefonického spojenia medzi obidvomi zariadeniami. Prvé zariadenie obsahuje sústavu na generovanie digitálneho signálu,reprezentujúcu striedavé napätie referenčnej fázy. Tento reprezentatívny signál je prenášaný medzi obidvomi modemami a telefónnym spojením z prvého do druhého zariadenia. Druhézariadenie obsahuje fázový detekčný obvod na identifikáciuneznámej fázy detekciou fázového uhla medzi striedavým napätím referenčnej fázy a striedavým napätím neznámej fázy.0007 Zatiaľ čo spôsob a systém, známy 2 tohto dokumentu je vhodný na vykonávanie identifikácie neznámej fázy, ak referenčná lokalita známej fázy vodiča v bode siete s viac fázami,napríklad vývody transformátora. v rozvádzači, je vzdialenár od lokality, kde je fáza neznáma, má tento systém nevýhodu V tom,že je požadované zvláštne telefónne spojenie medzi prvým a druhým zariadením. V mnohých prípadoch zvláštne telefónne spojenie nie je k dispozícii.0008 IEC 62334-5-2 definuje spôsob identifikácie neznámej fázy v sieti s viac fázami pomocou injektáže malého balíka dát alebo signálu časovej známky do siete s viac fázami, ak sa v referenčnej fáze objaví prvý referenčný bod, napríklad prechod cez nulu. Sieť s viac fázami sama slúži na prenos malého balíka dát alebo signálu časovej známky do lokality, kde má byť neznáma fáza identifikovaná. V mieste neznámej fázy je malý balík dát alebo signál časovej známky extrahovaný z elektrického vedenia siete s viac fázami a časový interval medzi výskytom malého balíka dát alebo signálom časovej známky a referenčný bod, napr. prechod cez nulu v napätí neznámej fázy sú zmerané. Tento časovýinterval je potom indikatívny pre fázový uhol medzi referenčnoufázou a neznámou fázou. Takto určený fázový uhol umožňuje identifikáciu zapojenia neznámej fázy.0009 Aj keď spôsob identifikácie fázy, definovaný v tejto norme nevyžaduje zvláštnu telefónnu linku medzi lokalitou známej fázy a lokalitou neznámej fázy, tento spôsob trpí tým nedostatkom, že komunikácia po elektrickom vedení má všeobecne iba obmedzený dosah. Elektricke charakteristiky elektrických Vedení nie sú ideálne vhodné na prenos komunikačných signálov. Navyše mnohe elektricke záťaže,A pripojené k elektrickým vedeniam, majú sklon ku generovaniu významného šumu, takže už pri stredných vzdialenostiach od umiestnenia vysielača sa pomersignálu k šumu na detekciu malého balíka dát alebo časovejznámky stáva neprijateľné nízky. Toto obmedzuje použitie tohto spôsobu detekcie fázy podľa normy IEC.0010 Spôsob detekcie fázy vodiča vo vzdialenej lokalite voči referenčnej fáze vodiča na referenčnej lokalite podľa preambuly patentového nároku l je známa z US 5,617,329. Podľa tohto dokumentu ústredná stanica kombinuje fázu reléovej stanice a fázu merača voči reléovej stanici na určenie absolútnej fázy merača.0011 Podľa toho je predmetom predkladaného vynálezu poskytnúť spôsob a zariadenie na detekciu fázy vodiča s neznámym napätím fázy voči napätiu referenčnej fázy v rozvodnom systéme elektrického prúdu s viac fázami, pričom spôsob a zariadenie umožňujú detekovať fázu vodiča aj ked lokalita. neznámej fázy vodiča je vo väčšej vzdialenosti od známej referenčnej fázy a priamy komunikačný kanál, spojujúci lokalitu známej fázy s lokalitou neznámej fázy nie je k dispozícii.0012 Tento predmet je riešený v súlade s predkladaným vynálezom tak, ako je to definované v hlavných patentových nárokoch. Výhodné uskutočnenia predkladaneho vynálezu sú uvedené vo vedľajších patentových nárokoch.0013 Podľa jedného z uskutočnení predkladaného vynálezu je kvôli detekcii fázy vodiča s neznámym napätím fázy vo vzdialenej lokalite voči napätiu referenčnej fázy (R) v referenčnej lokalite V systéme rozvodu elektrického prúdu, ktorý má jednofázové alebo viacfázové elektrické vedenie (R, S, T, N),minimálne jedna reléová lokalita pre reléové signály, medzi uvedenou referenčnou lokalitou a uvedenou vzdialenou lokalitou je pripojená k fáze vodiča elektrického vedenia s viac fázami,Prvý vzťah fázy je detekovaný medzi fázou referenčného vodiča a fázou vodiča v uvedenej odovzdávacej lokalite. Navyše druhý Vzťah fázy je detekovaný medzi fázou vodiča v odovzdávacej lokalite a fázou vodiča vo vzdialenej lokalite. Na základe prvého a druhého vzťahu je Inožné získať vzťah fázy vodiča vovzdialenej lokalite voči referenčnej fáze vodiča.

MPK / Značky

MPK: G01R 29/00, G01R 25/00

Značky: napätí, zapojení, neznámom, fáze, fázy, elektrickom, zariadenie, spôsob, detekciu, vzťahu, napätiu, referenčnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e7656-sposob-a-zariadenie-na-detekciu-fazy-v-elektrickom-zapojeni-pri-neznamom-napati-fazy-vo-vztahu-k-napatiu-referencnej-faze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na detekciu fázy v elektrickom zapojení pri neznámom napätí fázy vo vzťahu k napätiu referenčnej fáze</a>

Podobne patenty