Hnací mechanizmus na zariadenie na podanie liečiva

Číslo patentu: E 5336

Dátum: 03.03.2004

Autori: Perkins Robert, Plumptre David, Vaesey Robert

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka hnacieho mechanizmu vhodného na použitie V zariadeniach na podanie liečiva, najmä injektorov typu pera, ktoré majú prostriedok na nastavenie dávky umožňujúci podanie liečivého produktu z viacdávkového zásobníka. Konkrétne sa vynáleztýka zariadenia na podanie liečiva, v ktorom môže užívateľ nastaviť dávku.Opis doterajšieho stavu techniky0002 Takéto zariadenia na podanie liečiva sa používajú na injikovanie liečivých produktov osobami bez lekárskej praxe, to znamená pacientmi. Medzi pacientmi, ktorí majú cukrovku je čim ďalej tým bežnejšie, že môžu sami používať také zariadenie, čo im umožňuje účinne riadiť liečbu ich cukrovky.0003 Tieto okolnosti viedli k tomu, že zariadenie na podanie liečiva tohto typu musí spĺňať istý súbor požiadaviek. Zariadenie musi mať robustnú konštrukciu, jeho použitie musí byť jednoduché, pokiaľ ide o manipuláciu s jeho časťami, jeho prevádzka a podanie požadovanej dávky liečiva musia byť pre uživateľa ľahko pochopiteľne. Nastavenie dávky musi byt jednoduché a jednoznačne. Medzi pacíentmi s cukrovkou môže byt mnoho fyzicky nevládnych a osôb s poškodeným zrakom, čo spôsobuje potrebu hnacieho mechanizmu, v ktorom je na vypustenie liečiva potrebná malá sila a ktorý má dobre čitateľné zobrazenie nastavenej dávky. V pripade, že zariadenie je určené na jedno použitie skôr ako na opakované použitie, jeho výroba by mala byt lacná a jeho likvidácia jednoduchá (výhodne by malo byť zariadenie vhodné na recykláciu). Na splnenie týchto požiadaviek by mal byt počet častí potrebných na zostavenie zariadenia a počet typov materiálov, z ktorých je zariadenie zhotovené, minimálny.0004 Zariadenia na podanie liečiva ovládané užívateľmi sú dobre známe V oblasti zdravotnictva.0005 V dokumente US 5304152 je opisané vypúšťacie zariadenie, ktoré má pomer dĺžky tela k dĺžke piestu asi 1 1 pre umožnenie vypustenia relatívne veľkých dávok. Napriek tomu,že toto zariadenie poskytuje mnoho zlepšení voči stavu techniky, zostáva nevyriešený problém s jednoduchou korekciou nastavenej nadmernej dávky bez buď vypustenia nasta veného množstva tekutiny alebo rozmontovania zásobníka.0006 Dokument W 0 9938554 A 2 opisuje injekčnú striekačku na dávkovanienastavených dávok liečiva zo zásobníka, pričom v tomto dokumente je opísaný hnacímechanizmus obsahujúci jednosmemú spojku (to znamená ozubené koliesko), ktoréumožňuje korekciu nastavenej nadmernej dávky bez vypustenia nastaveného množstvatekutiny alebo bez požiadavky na rozmontovanie zásobníka.0007 Prekvapujúco sa zistilo, že hnací mechanizmus podľa vynálezu, bez toho, aby maljednosmernú spojku, poskytuje výhodnú technickú alternatívu pre hnací mechanizmus, vktorom je na spustenie mechanizmu potrebná znížená sila. To sa dosiahne vloženímspojkového prostriedku definovaného vynálezom. Hnací mechanizmus podľa vynálezu ďalej poskytuje výhodu spočívajúcu v jednoduchom a intuitívnom použití korekcie nastavenej0008 Podľa prvého hľadiska vynálezu je predmetom vynálezu hnací mechanizmus na použitie v zariadení na podanie liečiva, ktorý obsahuje kryt, ktorý má skrutkovitý závit dávkovaciu nastavovaciu objímku, ktorá má skrutkovitý závit, ktorá je V zábere so skrutkovitým závitom uvedeného krytu hnaciu objímku uvoľniteľne spojenú s uvedenou dávkovacou nastavovacou objímkou a spojkový prostriedok umiestnený medzi dávkovacou nastavovacou objímkou a hnacou objímkou vyznačený tým, že a) keď sú dávkovacia nastavovacia objímka a hnacia objímka spojené, je umožnenéotáčanie dávkovacej nastavovacej objímky a hnacej objímky vzhľadom na krytb) keď sú dávkovacia nastavovacía objímka a hnacia objímka rozpojené, je umožnené otáčanie dávkovacej nastavovacej objímky vzhľadom na kryt, zatiaľ čo nie je umožnené otáčanie hnacej objímky vzhľadom na kryt, pričom je umožnený axiálny pohyb hnacej objímky, takže sila sa prenáša v pozdĺžnom smere k bližšie mu koncu zariadenia na podanie liečiva.0009 Podľa vynálezu je krytom, ktorý má skrutkovitý závit vnútorný kryt. ktorý mávonkajší skrutkovitý závit, pričom tento vnútomý kryt je usporiadaný vo vnútri hlavného krytu. Dávkovacia nastavovacia objímka má skrutkovitý závit, ktorý je v zábere so skrutkovitým závitom uvedeného vnútorného krytu. Ked sú dávkovacia nastavovacia objimka a hnacía objímka spojené, je umožnené otáčanie dávkovacej nastavovacej objímky a hnacej objímky vzhľadom na vnútorný kryt. Keď sú dávkovacia nastavovacia objimka ahnacia objímka rozpojené, je umožnené otáčanie dávkovacej nastavovacej objímky vzhľadom na vnútorný kryt, zatiaľ čo nie je umožnené otáčanie hnacej objímky vzhľadom na vnútorný kryt,čím je umožnený axiálny pohyb hnacej objímky.0010 Vo výhodnom vyhotovení hnacieho mechanizmu podľa vynálezu uvedený hnací mechanizmus ďalej obsahuje piestnu tyč upravenú tak, aby pracovala cez kryt aprenášala uvedenú silu v uvedenom pozdlžnom smere k bližšíemu koncu zariadenia na podanie liečiva. 0011 V inom výhodnom vyhotovení hnacieho mechanizmu podľa vynálezu uvedená dávkovacia nastavovacia objímka ďalej obsahuje skrutkovitý závit, ktorý má vedenie rovnaké, ako je vedenie skrutkovitého závitu uvedenej hnacej objímky.0012 V špeciñckejšom vyhotovení vynálezu hnací mechanizmus ďalej obsahuje maticu,ktorá je otočná vzhľadom na hnaciu objimku a axiálne premiestniteľná avšak neotočná vzhľadom na kryt.0013 Termínom zariadenie na podanie liečiva podľa vynálezu sa rozumie zariadenie na podanie jednej jedinej dávky alebo viacerých dávok alebo zariadenie na jednorazové alebo viacnásobné použitie, ktoré je určené na podanie nastavenej dávky liečivého produktu,výhodne súboru nastavených dávok, napr. inzulínu, rastových hormónov, heparinov s nízkou molekulovou hmotnosťou, a ich analógov a/alebo derivátov, a pod Uvedené zariadenie môže mat ľubovoľný tvar, napr. môže byt kompaktného typu alebo typu pera. Vypustenie dávky môže byt realizované prostrednictvom mechanického (optimálne manuálneho) alebo elektrického hnacieho mechanizmu alebo hnacieho mechanizmu s uloženou energiou, napr. pružiny,a pod Nastavenie dávky môže byť uskutočnené prostredníctvom manuálneho mechanizmu alebo elektronického mechanizmu. Uvedené zariadenie môže dodatočne obsahovať komponenty určené na monitorovanie fyziologických vlastností, napr. hladiny glukózy v krvi,a pod Ďalej môže uvedené zariadenie obsahovat ihlu alebo môže byť bez ihly. Špeciñcky sa termínom zariadenie na podanie liečiva rozumie zariadenie typu pera najedno použitie a na podanie súboru dávok, ktoré má mechanický a manuálny mechanizmus na nastavenie a vypustenie dávky a ktoré je určené na bežné použitie osobami bez formálnej lekárskej praxe,napr. pacientmi. Zariadenim na podanie liečiva je výhodne zariadenie injekčného typu.0014 Termínom kryt podľa vynálezu sa výhodne rozumie vonkajší kryt ( hlavný kryt, telo, puzdro) alebo vnútorný kryt (vložka, vnútorné telo) ktorý má skrutkovitý závit. Kryt môže byť skonštruovaný tak, aby umožnil bezpečné, správne a pohodlné držanie zariadenia na podanie liečiva alebo jeho mechanizmu. Tento kryt je zvyčajne zostrojený tak,aby kryl, upevňoval, chránil, viedol ľubovolný z vnútomých komponentov zariadenia na podanie liečiva (napr. hnací mechanizmus, zásobník, piest, piestnu tyč) a/alebo sa snimi uviedol do záberu pri obmedzení expozície znečisťujúcimi látkami, napr. kvapalinou,prachom, špinou. Krytom všeobecne môže byt jednodielny alebo viacdielny komponent valcového alebo nevalcového tvaru. Vonkajší kryt zvyčajne slúži na uloženie zásobníka, z ktorého môže byt dávkovaný súbor dávok liečivého produktu. V špeciñckejšom vyhotovení vynálezu je vonkajší kryt vybavený súborom zarážok na vymedzenie maximálnej dávky,ktoré sú upravené tak, aby boli v styku s radiálnymi zarážkami vytvorenými na dávkovacej nastavovacej objímke. Aspoň jedna zo zarážok na vymedzenie maximálnej dávky obsahuje radiálnu zarážku umiestnenú medzi skrutkovitým závitom a drážkovým prostriedkom vytvoreným na druhom konci krytu. Aspoň jedna zo zarážok na vymedzenie maximálnej dávky alternatívne obsahuje časť vystupujúcej okienkovej časti vytvorenej na druhom konci krytu.0015 Termínom uvedenie do záberu podľa vynálezu sa konkrétne rozumie zapadnutie do seba dvoch alebo viacerých komponentov hnacieho mechanizmu/zariadenia na podanie liečiva, napr. drážky, závitu alebo zubov, výhodne vzájomné zapadnutie skrutkovitých závitov komponentov (uvedenie do závitového záberu).0016 Termínom skrutkovitý závit podľa vynálezu sa výhodne rozumie časť závitu alebo celý závit, napr. valcové skrutkovite rebro/drážka, umiestnený na vnútornom a/alebo vonkajšom povrchu komponentu zariadenia na podanie liečiva aktorý má v podstate trojuholníkový alebo štvorcový alebo zaoblený prierez na umožnenie nepretržitého voľného otáčania a/alebo axiálneho pohybu medzi komponentrni. Závit môže byť prípadne ďalejvytvorený tak, aby zamedzil otočnému alebo axiálnemu pohybu určitých komponentov v jed nom smere.0017 Termínom dávkovacia nastavovacia objímka podľa tohto vynálezu sa rozumiev podstate valcový komponent s V podstate kruhovým prierezom ktorý má buďa) ako vonkajší tak aj vnútorný závit, alebo b) vnútorný závit, aleboDávkovacia nastavovacia objímka podľa vynálezu výhodne obsahuje skrutkovitý závit ktorý

MPK / Značky

MPK: A61M 5/315

Značky: hnací, mechanizmus, liečivá, podanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e5336-hnaci-mechanizmus-na-zariadenie-na-podanie-lieciva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hnací mechanizmus na zariadenie na podanie liečiva</a>

Podobne patenty