Spôsob stanovenia reumatoidnej artritídy meraním anti-CCP a sérového amyloidu A

Číslo patentu: E 4784

Dátum: 23.02.2005

Autori: Zolg Werner, Karl Johann, Wild Norbert, Grunert Veit Peter

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob stanovenia reumatoidnej artritídy meraním anti-CCP a sérového0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobu pomáhajúcemu pri stanovení reumatoidnej artritídy. Spôsob sa používa najmä pri hodnotení neprítomnosti alebo prítomnosti reumatoidnej artritídy in vitro. Spôsob je v praxi uskutočňovaný napríklad analýzou biochemických markerov, čo zahŕňa meranie koncentrácie anti-CCP a sérového amyíoidu A vo vzorke a koreláciu zistených koncentrácii s neprítomnosťou alebo prítomnosťou reumatoidnej artritídy. Na ďalšie zlepšenie stanovenia RA v spôsobe podľa tohto vynálezu môže byt určená hladina jedného alebo viacerých ďalších markerov spolu s anti-CCP a sérovým amyloidom A a môže byt korelovaná s neprítomnosťou alebo prítomnosťou RA. Vynález sa tiež týka použitia panela markerov obsahujúceho anti-CCP a sérový amyloid A v diagnóze reumatoidnejartritídy a opisuje súpravu na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu.0002 Reumatoidná artritída (RA) je chronické, zápalové, systémové ochorenie,ktoré sa najnápadnejšie manifestuje v postihnutých kĺboch, najmä kĺboch rúk a nôh. Nástup reumatoidnej artritídy môže nastať pomaly, v rozmedzí od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov alebo stav môže nastať rýchlo ako akútny.0003 RA je široko rozšírená na celom svete a postihuje všetky etnické skupiny. Aj ked ochorenie môže nastať v ľubovolnom veku, prevalencia sa s vekom zvyšuje a maximálna incidencia je medzi štvrtou a šiestou dekádou. Odhady prevalenciev severoamerickej populácii kolísajú medzi 0,3 až 1,5 . V súčasnej dobe je v Spojených štátoch samotných reumatoidná artritída diagnostikovaná u viac ako2 500 000 jedincov, pričom niektoré štatistiky naznačujú, že potenciálne postihnutýchochorením je 6,5 až 8 miliónov osôb. Ženy sú postihnuté 2-3 krát častejšie ako muži.0004 Časné symptómy reumatoidnej artritídy sú väčšinou špecifické pre kĺby, ako sú napriklad boľavé kĺby s opuchnutim kĺbov alebo citlivosťou, ale môžu tiež zahŕňať trochu nešpecifické manifestácia, ako je napríklad stuhIost, horúčka, podkožné uzly a únava. Vysoko charakteristické je symetrické postihnutie kĺbov. Najčastejšie sú postihnuté kĺby rúk, nôh, kolien a zápästia, s eventuálnym postihnutím bedernéhokĺba, lakťov a ramien. Ako ochorenie postupuje, stáva sa každý typ pohybu veľmi bolestivým a obtiažnym, čo nakoniec vedie na stratu funkcie postihnutých kĺbov. Závažnejšie prípady reumatoidnej artritídy môžu viest na silné bolesti a deštrukciu kĺbov. Každoročne je uskutočňovaných okolo 300 000 chirurgických náhrad kostí a kĺbov v snahe zmierniť bolest a stratu pohyblivosti, ktoré sú dôsledkom deštrukcie0005 Najpoužívanejším systémom klasifikácie RA sú revidované kritériá Americkej reumatologickej spoločnosti z roku 1987 na stanovenie RA. (Arnett, F. C., et al.,Arthritis Rheum. 31 (1988) 315-324). Podľa týchto kritérií (známych ako ARA kritériá) je pacientovi oznámené, že ochorel RA, pokial pacient spĺňa aspoň štyriz nasledujúcich siedmich kritérií, pričom kritériá 1-4 musia byt prítomné počas aspoň šiestich týždňov 1) ranná stuhlost počas aspoň jednej hodiny, 2) aitritída troch alebo viacerých kĺbnych oblastí, 3) artritida ručných kĺbov, 4) symetrická artritida, 5) reumatické uzly, 6) sérový reumatoidný faktor (RF) a 7) röntgenové zmeny. Tietokritériá majú senzitivitu a špecificitu približne 90 .0006 Jediný všeobecne uznávaný (pozri vyššie ARA kritériá) a pri diagnóze RA pomáhajúci biochemický marker je reumatoidný faktor (RF), ako je detegovaný0007 Hístologické zmeny pri RA nie sú pre chorobu špecifické, ale veľkou mierou závisia na postihnutom orgáne. Primárna zápalová kĺbna lézia postihuje synóviu. Najskoršími zmenami je poškodenie synoviálneho mikrocievneho zásobenias okluziou lumén, opuchom endotelových buniek a medzerami medzi endotelovými bunkami, ako je dokumentované elektrónovou mikroskopiou. Toto štádium je obvykle spojené s miernou proliferáciou superficiálnej vrstvy buniek epitelu. Synoviálny epitel je vytvorený dvoma typmi buniek synoviocyt typu A pochádzajúci z kostnej drene,ktorý má rysy makrofágov, a mezenchymálny synoviocyt typu B. Obidva bunkové typy prispievajú k synoviálnej hyperplázii, čo svedčí pre parakrinnú interakciu medzi týmito dvoma bunkovými typmi. Táto fáza zápalu je spojená s kongestívnym zlyhaním, edémom a exsudáciou fibrínu. Bunková infiltrácia sa vyskytuje v skoromštádiu ochorenia a zpočiatku sa skladá hlavne z T lymfocytov. V dôsledku zápalu sasynovia stane hypertrofickou kvôli proliferácii krvných ciev a synoviálnychfibroblastov a kvôli pomnoženiu a zváčšeniu vrstiev synoviálneho epitelu.0008 Granulačné tkanivo sa šíri k chrupavke a je známe ako pannus. Tkanivo aktívne inváduje a ničí periartikulárnu kost a chrupavku na hranici medzi synoviou akosťou, čo je známe ako erozívna RA.0009 Artikulárne prejavy RA môžu byt zaradené do dvoch kategórií reveizibilné príznaky a symptómy súvisiace so zápalovou synovitídou a ireverzibilné štrukturálne poškodenie spôsobené synovitídou. Tento koncept je použiteľný nielen pre zaradenie ochorenia do štádii a určenia prognózy, ale tiež na výber medikamentóznej alebo chirurgickej liečby. Štrukturálne poškodenie pre typického pacienta obvykle začína niekedy medzi prvým a druhým rokom ochorenia (Van der Heijde, D. M., Br. J. Rheumatol. 34 (1995) 74-78). Aj keď synovitida má sklon ku kolísavému charakteru,štrukturálne poškodenie progreduje ako lineárna funkcia rozsahu predchádzajúcej0010 Etiológia skorých javov v priebehu RA zostáva nejasná. V súčasnosti sa všeobecne pripúšťa autoimúnna zložka, ale ďalšie faktory sú stále Sporné. Bola dôkladne skúmaná možnosť bakteriálnej alebo vírusovej infekcie. Ale všetky pokusy asociovať infekčné agens s RA izoláciou, elektrónovou mikroskopiou alebo molekulárnou biológiou zlyhali. Je možné, že neexistuje žiadna jediná primárna príčina RA a že odlišné mechanizmy môžu viest k východziemu tkanivovému0011 Klinické príznaky synovitídy môžu byť subtilné a sú často subjektívne. Teplé,opuchnuté, zjavne zanesené kĺby sú obvykle pozorované len v najaktívnejších fázach zápalovej synovitídy. Charakteristickými rysmi štrukturálneho poškodenia sú strata chrupky a erózia periartikulárnej kosti. Klinické rysy súvisiace so štrukturálnym poškodením sú určované progresívnou funkčnou a anatómickou deterioráciou. Štrukturálne poškodenie kĺba je ireverzibilné a aditívne.0012 Učinná liečba reumatoidnej artritídy spravidla zahŕňa kombináciu liečiva,telesného cvičenia, odpočinku a vhodnej ochrannej terapie kĺba. Liečba konkrétnehopacienta závisí na závažnosti ochorenia a kĺboch, ktoré sú postihnuté. Nesteroidnéprotizápalové lieky, kortikosteroidy, soli zlata, metotrexát a systémové ímunosupresíva sa široko používajú na redukciu zápalu a deštrukciu kĺba. Ale použitie steroidov a imunosupresív má významné riziká a vedľajšie účinky vzhľadom na toxicitu a vulnerabilitu voči potenciálne letálnym stavom. Najnovšie boli do liečby RA zavedené liečivá na báze biologických látok. Takými liečivami sú napríklad rozpustné receptory alebo protilátky namierené proti TNF-a, ktorý významne redukuje zápal. Aj ked sú veľmi slubné, majú biologické látky stále obmedzenépoužitie spôsobené vysokými nákladmi.0013 Dáta z dlhodobých klinických a epidemiologických štúdií poskytujú smernice na liečbu. Tieto štúdie zdôrazňujú 1) potrebu skorej diagnózy, 2) identifikáciu prognostických faktorov, a 3) skorú agresívnu liečbu. Skoršia diagnóza a liečba,výhodne počas prvých niekoľkých mesiacov po nástupe symptómov, môžu zabrániť0014 Sú teda potrebné spôsoby, založené najmä na biochemických parametroch,ktoré by pomáhali pri stanovení reumatoidnej artritídy. Predkladaný vynález poskytuje také metódy a činidlá na hodnotenie neprítomnosti alebo prítomnosti reumatoidnej artritídy in vitro. Spôsoby budú tiež pomáhať pri monitorování účinnostiliečby pre pacientov trpiacich RA.0015 Predkladaný vynález sa týka spôsobu stanovenia reumatoidnej artritídy in vitro pomocou biochemických markerov, zahŕňajúci meranie koncentrácie anti-CCP a sérového amyloidu A vo vzorke a koreláciu stanovených koncentráciis neprítomnosťou alebo prítomnosťou reumatoidnej artritídy.0016 Predkladaný vynález sa tiež týka použitia panela markerov zahŕňajúcich0017 Predkladaný vynález tiež poskytuje súpravu na uskutočňovanie spôsobu podľa predkladaného vynálezu obsahujúci prinajmenšom činidlá požadované na špecifické meranie anti-CCP a sérového amyloidu A, v danom poradi, a voliteľnepomocné činidlá na uskutočňovanie merania.0018 V prvom výhodnom uskutočnení sa predkladaný vynález týka spôsobustanovenia reumatoidnej artritídy in vitro pomocou biochemických markerov,

MPK / Značky

MPK: C07K 14/435, C07K 16/18, G01N 33/564

Značky: amyloidu, stanovenia, sérového, anti-ccp, meraním, artritídy, spôsob, reumatoidnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e4784-sposob-stanovenia-reumatoidnej-artritidy-meranim-anti-ccp-a-seroveho-amyloidu-a.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stanovenia reumatoidnej artritídy meraním anti-CCP a sérového amyloidu A</a>

Podobne patenty